Észak-Magyarország, 1968. január (24. évfolyam, 1-25. szám)

1968-01-03 / 1. szám

Világ proletárjai egyesulietelklL vmmmtíe l MAGVAK SÍOCTAU9M MlOTÍKASPART BORSOD OTKGVEI BIZOTTSÁGÁNAK (AMA CBT. évfolyam, t száj* ÄRA: 7® FILLÉR Szerda, 1968. január S» így kezdődött ■■■■■■■■■■■■■MMnRnMnMnaMMnR’ us új esztendő 296É. január elseje jelentős dátum népgazdaságunk ' életé- n. Hivatalosan c nappal kezdődően alkalmazzuk a gazda- girányitás új rendszerét. Lapunk munkatársai egy sor emben, vállalatnál, tsz-bev és ktsz-ben érdeklődtek az év tó munkanapjának eseményeiről. Elöljáróban annyit lehet mmázni: általában hosszú évek óta készülnek az üzem­ekben, á vállalatoknál az új gazdasági mechanizmusra, s Ü minden különösebb zökkenő nélkül léptek át az új nap­éi évbe. Sxénbányásxate Ami még nem volt Pezsgőzés a nagyolvasztóban o*jés összekoccannak a pezsgőspoharak» ztá U be. hi ión ide fői ag: .ez i. néi K \ k ait ,po dó :lh< :>m v ÍZ a : tá* war k u ott néí lil'i sor s ' gei m h. Csökkentett munkaidő a BVK-ban 1968. január elseje a Borsodi Vegyikombinátban nem­csak az új gazdasági mechanizmus, hanem egy igen jelentős szociális intézkedés bevezetésének is első napja. Szoboszlai Árpád, a gyár munkaügyi osztályá­nak vezetője erről így tájékoztat: —• Az új gazdasági mechanizmust csökkentett mun­kahéttel kezdtük. A váltóműszakba járók hetenként 42, az egy műszakon és a vállalat központjában dolgozók hetenként 44 órát dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy a 42 órában dolgozók a havi 4 pillenőnap mellett 3 szabad­napot, a 44 órások pedig a pihenőnapok mellé 2 sza­badnapot kapnak. Ez igen jelentős intézkedés, hiszen a Borsodi Vegyikombinát valamennyi dolgozóját érinti. Számszerűit 3 ezer embert — Az átállást a folyamatosan dolgozók esetében már január elsején reggel 6 órai, és a másik csoport esetében január 2-án, a tegnap reggeli kezdettel való­• sítottuk meg. Mondanunk sem kell, hogy ez igen nagy . örömet és jó hangulatot kelt a dolgozókban. Elismerés­• sei nyilatkozott róla többek között Pruma József, szo- , cialista brigád vevőié is. Azt mondotta, hogy ez meg­kívánja a munkaidő jobb, eiedményesebb Kinasznáni- sát. Ez azt mutatja, hogy a gyár dolgozói megértették, I' ismerik a csökkentett munkaidővel együtt járó íoko- - zódó- követelményeket. f. Minden reményünk megvan rá, hogy ez a szociális t intézkedés is hozzásegíti gyárunkat a még ered mén ye- i sebb, még sikeresebb működéshez. Az élműit év utolsó hónap­jában befejezték a reform elő­készületeit a borsodi szénbá­nyáknál is. A különböző szin­tű vezetők magas színvonalú tanfolyamokon sajátították el az új feltételek között alkal­mazható munkamódszereket, tanácskozások egész során vi­tatták meg a megváltozott ár- és érdekeltségi rendszer hatá­sait. A szénbányászat éves mun­kabeosztása ezután jobban igazodik majd a fogyasztók szükségleteihez. Miután a szénfogyasztás a téli hónapok­ban a legnagyobb, a bányák termelését is ebben az idő­szakban kell ä legjobban fel­futtatni. A felfuttatás műszaki és személyi feltételeit még az elmúlt évben alaposan előké­szítették, így januárban olyan mennyiségű szén termelésére számíthatunk, ami még nem fordult elő a borsodi szénbá­nyák történetében A kollektív szerződés sze­rint a bányászok az őszi-téli szezonban hat hónapon át heti • 48 órát, az év másik felében pedig hetente öt napot tölté­sek majd a föld alatt ******************* A*-**-*4HHfc***«*AAAá A***** A fonoda szenzációja A világon elsőként és egye- — A „BD—200" típusú, cseh- gépek minél előbbi bmtesrWst: lülállóan a csehszlovák textil- szlovák gyártmányú orsó nél- és termelésbe állítása, íépipar olyan fonógépeket küli fonógép nem egyszerűen . darab t . íyártott, amelyek orsók nél- szenzáció az iparágban, hanem ,**_** 5*™ k°™xrü ”7 tűi készítenek a pamutból fo- a fonás forradalmasítása. A 8*;P kereken tízmillió forintba tálát. A Magyar Pamutfonó- hagyományos gyűrűs fonögé- kerül. Vásároltak hozzá kőit pari Vállalat ezekből a gé- pekhez viszonyítva azonos darab speciális nyúitó gépet is. »ékből egyelőre öt darabot időnormákkal, minimális fizi- , ' , __ u,v­l ásárolt, amelyek 1068 köze- kai munkával 200-250 száza- A Tlnt 3 Dt én a Miskolci Fonodában lókkal több termelésre képe- 1® egy úgynevezett, „kis femo- eszhek felszerelve, illetve kéz- sek. Gyárunkban az új észten- dát” alakítanak ki, s az itteni rők meg a, termelést. Ezzel dó első s talán egyik leg- termelési tapasztalatok alapján kapcsolatban Hegyi Géza, a fontosabb feladata, az uj gaz- ,, „-zdasáei .„c Miskolci Fonoda főmérnöke dasági mechanizmus bevezeté- :íi 03 • * mechnizmu így nyilatkozott: sének is fontos tényezője e további folyamatában kíván­ják átalakítani, azaz: forradal­masítani az egész pamutfonást. A munka gyakorlati kivitele­zését lényegében elkezdték. * első eredményeit, első hasz­nát az esztendő második felé­ben várják. Mindent megalapoztak Uy ) agj adj tyo por m bei a í k été sév án a a ség era .tál aki SZc a & fali n ül Az olvadó vas «ein engedélyez pihenők > . Az óramutató lassan éjfélt mutatni A szilveszteri hangulat elönti a várost. Az utcákon vidám emberek haladnak, kacagnak. A villamoscsörömpölésbe játéktrombiták rikoltása hasit, te levegőben szerpentinek szállnak. A szórakozó helyekről dal, zene árad; « lakóházakból fény sugárzik az úttes­tekre, s a házak ablakain táncoló párok szilu­ettjei látszanak. A fénnyel és a harsánysággal ellentétesen — legalábbis kívülről — mélységes csendbe és sötétségbe burkolódzik a gyár* Es be«.»? A hengerműből fény és dübörgés hasit £ nárudvarra. Az acélmű-pódiumon az éjsza­kai fényekben misztikusnak hatóan mozognak óz olvasztárok. Az éjféli utat vállaló fotóri­porterünk röpke ideig gyönyörködik a csa­polásban. A folyékony acél úgy csillog, szik­rázik, mint óriási csillagszóro. Tovább halad. Végcélja « nagyolvasztó. Védősisakos ember bukkan fel az egyik kohó mögül. — Mit keres itt az elvtársi — kérdezi, — Boldog új évet akarok kivinni! Bs a mondás úgy hat, mint valami varázs­szó. Hamarosan előkerül az üzemvezető, Hot­ttyäk fittre, es megszSldfiatja tt jelzSHarangbi. A csapolásra szokták így hívni az embereket, Azok össze is jönnek 16—17-eri, s kíváncsian várják, mi az összehívás oka. És ekkor szokatlan dolog történik. Az üzemvezető aktatáskájába nyúl, cg# üveg pezsgőt és poharakat húz elő. A kohó fényeiben egészen különös, sajátsá­gos hangulata van a jelenetnek. A pezsgő is furcsa színben ragyog, csillámlik, bugybo­rékol. Az üzemvezető magasba emeli poharát • — Erőt, egészséget cs sikerekben gazdag új j esztendőt kívánok valamennyiüknek2 Es összecsendülnek a poharak. Ezt a csengést elnyeli a kohók moraja. Voltaképpen csak imitáció az egész. Ugyan, mit jelent tizenhat száraz kohász-toroknak egy üveg pezsgő? De ez az üveg pezsgő jelkép. Jelképe a dol­gozók felemelkedésének, s jelképe az emberi megbecsülésnek. E$ még valami: szilveszter éjszakáján i| nagyolvasztóban hat százalékkal több nyers- { vasat csapoltak, . (Csorbái Foto: Szabados György Kétheti ünnepség a Tiszai pályaudvaron — Nálunk január másodikéval, 1968. első hétköznapjával igen hosszú, két hétig tárté ünnepség ért véget — tájékoztat Erdélyi Já­nos, a miskolci Tiszai pályaudvar állomásfő­nöke. Meg js magyarázza a hosszú ünnep­ség okát. — Az ünnepi forgalom ugyanis de­cember 20-án kezdődött. A személyforgalom­ban a legnagyobb csúcs december 22-én vette kezdetét, amely 23-án 16 óráig tartott. Volt egy újabb csúcs még, december 30-án. Ez a csúcs azt jelentette, hogy az addigi szokásos 50—60 ezer ember helyett ezeken a napokon 75 ezer ember vasúton történő szállításáról kellett gondoskodni. Ezt úgy oldottuk meg, hogy a szokásosnál 30—35 .százalékkal több vonatot indítottunk útnak, illetve a törzsvo­natok meUett, mentesí tőket állítottunk b& A remek vasutas gárda, a korszerű villa- ajjosvonatofc áss terJinitaii bmacksseek se®[&­ségével egy-két apróságtól eltekintve, zök­kenőmentesen oldotta meg a minden eddi­ginél nagyobb feladatot. És ami különösen figyelemreméltó: baleset, személyi sérülés nem következett be. — És a teherforgalom? Äs év végi hajrát, vagy a nyugodt befejezést mi tudjuk igazán lemérni. Nagyüzemeinknél nem lehetett év végi hajrá, mert csökkentett vasúti kocsi, teherszállítási igényekkel jelentkeztek. Jelen­tősebb volt az expartkiszállítás, amelyet Jugoszláviába, Ausztriába és a Szovjetunióba továbbítottunk. i— És most? — Személyszállításban még vsa vgy kis utórezgés, teherszállításban viszont némi lazu­lás következett be. Ezt az átmeneti csöndet tisztogatásra, karbantartást-,*, rendezgetésre iMSSRáljufc Jot ^ 1 Thru leli nyerési; lantos Miklóstól, c JlegyÄ alja" KTSZ elnökétől, a követj kezöket tudtuk meg, 1968 eh munkanapján: — A tervezettnél 4 millió val nagyobb nyereséggel zári tűk 1967-et. 107 millió forte 1 értékű ruházati cikket értékel sitettünk, s ebből 62 millüf volt az export — Gondos munkával készüli tünk fel az új gazdaság mechanizmus bevezetésért Célunk, hogy az új esztendős ben dolgozóink kevesebb muni kával ugyanannyit, vagy méf több keresetet vigyenek ház? a borítékban. Áttértünk a 4 Órás munkahétre. .4 kieset— munkaidőt nagyfokú gépesítést tel .pótoljuk, bővítik, fejlesztik. Március 1- vel üzembe helyezik az autó- és mezőgazdasági gépszerviz üzemet A mezőgazdasági ter­melés fejlesztését a megna­gyobbodott területen úgy is biztosítani kívánják, hogy az j esztendő elején 80 belépési ké- ! reimet vitatnak meg, illetve, a jelek szerint, sok új taggal növekszik a szövetkezeti gaz­dák kollektívája. 1968. évi ter­melési tervük — az új gazda­sági mechanizmus követelmé­nyeinek megfelelően — mér kialakult. S ez a terv azt jel­zi, hogy ha megvalósul, az új gazdasági mechanizmus első évében körülbelül 100 forintot ér egy munkaegység. S ennek nemcsak anyagi bázisa adott, hanem a termelőszövetkezeti tagok híres szorgalma is biz- tegiték a célok elérésébe*. . A bánhorváti Bánvölgye éermélószövetkezet 460 ka- Usztrális hold területtel gaz- ; lagodptt az elmúlt, esztendő­ben. Gazdálkodása úgy ala­kult, hogy terven felül több **int félmillió forintot ruház­ok be saját erőből, s érmék dienere körülbelül 50 forintot iudnak fizetni egy munkaegy­ségre. A mezőgazdasági terme­lés mellett jelentős mellék­üzemági tevékenységet is foly­attak. Ennek összes bevétele - öbb mint 700 000 forint volt, toliból a tiszta haszon,, illetve: » gazdasági nyereség közel ne- íyedmillió forint. Az új gazdasági mechaniz­mus bevezetését úgy alapoz­ták meg, hogy 1968-ban na­gyobb beruházásokat nem kell légesniük, mert minden rend­ben van. A melléküzemági te- ^ikeinységet azonban tovább

Next

/
Oldalképek
Tartalom