Észak-Magyarország, 1967. június (23. évfolyam, 127-152. szám)

1967-06-04 / 130. szám

eSZAKMAGTARORSZÄG «susanm TiwÄrTJÄT», WI Jtofcw 1; F £ £ Pedaoógiisnspra A vízszintes 36-ban közölt költő verséből idézünk rejt­vényünk vízszintes 3., függő­leges 1„ vízszintes 54. és füg­gőleges 20. számú soraiban. VÍZSZINTES: 1. Rosseallást, bosszankodást kifejező szócs­ka. 3. Az idézet kezdete. 13. Gyarmat Elő-Indiában. 15. Szomszédos ország államfője. 16. Érzékszerve. 17. Indiái ere­detű légzési és testtartási gya­korlatok rendszere. 19. Becé­zett női név. 21. Nyílászáró szerkezetek (—’). 22. A vona­tot nem lekéső. 24. Külföldi film-márka. 28. Az USA egyik állama (w = v). 27. Névérték, egyenlő érték. 29. Száj. 31. K. B. F. 32. Határozói rag. 34. Zúzó. (—’). 36. Az idézett vers írójának vezetékneve. 38. La­tin é. 39. Női név (+’). 41. A közhasználatban — jelleme* emberekre mondják. 44. Dön­tetlen a sakkban. 46. Köréje —- része (!). 47./Nem egészen összeroskadna. 49. Bizonyos számú ünnepélyes hangú köl­temény. 51 Kunyeráló. 53. Gyakori együttes (o = ö). 54. A-függőleges I. folytatása. 57. Állóvíz. 59. Erős levegőmoz­gás. 60. T. S. O. 61. Észak­európai pénzegység. 63. ,-,Az” alacsony értékű fűtőanyag. 66. Kimondott páncélszekrény. Hí!. Festett csík-e? 70. Bizonyos A 1 *1* *♦ ­S. 6. 7 3 9 10 « 12 q « * ÍS íb 17 i8 M (3 20 21 ti 23 24 ' 25 26 yf, i7 Stá 29 30 31 Sí Sä M iá is3 36 \ 37 ¥ 38 i 3 40 * V« 42 43 M. HS m 4b 47 W­50 SÍ 52 M S3 \<s 59 55 • 56 57 SS .53 60­bl 62. )K éA 64 65 66 67 68 69 m 90 * H )K 72 13 74 IS * 76 77 18 13 )K 80 •SÍ §2 /8x L. X régi mértékegységgel mér. 72. Műsorok rendező irodájának rövidítése (+’). 73. Szilárdan rögzít-e? 75. Nyújtózkodva meg tudom fogni. 77. Toldi Antal. 78. Ráhelyező (—’)• 80. „Az” otthon, FÜGGŐLEGES: 1. A víz­szintes ’ 3. folytatása. 2. Ki­fogástalan állati lakhely, két szó (—'). 4. Szám. 5. Becézett női név. 6. Na, na, na, na, na. 7. A hordó része. 8. Kimon­dott mássalhangzó. 9. Félig gyalus. 10. Település a Volta mentén. 11. Nem álltok (—’)• 12. Ebbe az ukrajnai városba. 14. „A” szerkezet. 18. Mező- gazdasági munkát végez. 20. A vízszintes 54. folytatása. 23. Vigyázok. 25. Svájci folyó (e = á). 28. Délnyugat-ázsiai ország. 30. Belűhiányos moz- ” dony-íajta. 33. Táplál. 35, Ha­lála után reárn hagy-e? 37. Préselj (az első kockába ket­tősbetű). 40. Ilyen „futó” is van (+’). 42. „A” szarvas­fajta. 43. Kályhát tisztító. 45. Eljárt felette az, idő (—’)• 48. Római 52. 50. Nem egészen aszal (!). 52. Derékszíj. 55. Kimondott görög betű. 56. La­tin és. 58. Időmérőket. 62. Táplálkozott. 64. Francia író -f- i és ékezet. 65. Régi váltó­pénz. 67. Felfog. 69.' Két ki­mondott mássalhangzó.. 71. ... vik, . norvég település. 74. Bekapá, lényeié. 76. Felületi borítás. 79. Vérpályu. 81. Ta­gadószó. Beküldendő a vízszintes 3., 54., 36., valamint' függőleges 1„ 20., számú sorok megfej­tése június hó. 8-ig. A hibát- 'anul megfejtők között könyv- jutalmat sorsolunk ki. A rejt­vényben az o, ó, illetőleg az ö, ő között nem teszünk kü­lönbséget. Az elmúlt heti számban közölt, rejtvény meg­fejtése: Pipafüsl mellett, kedd, szerda, csütörtök, körkép, Ten­gerek fogságában. Csongor és Tünde, Darvas József, Szép­irodalmi. Könyvét nyertek: Béres Éva Szirmabesenyő, .Széchenyi u. 54. sz., Varga Sándorné Mis­kolc, 111, Iván u. 15. 1/3., Farkas Anikó Miskolc, Szé- . chenyi u. 90. sz. A könyveket postán > küld- k el. GYERMEKEK NE ÜGYESKEDJÜNK! ♦ ♦ ♦ •4* • * * E Bélelt fürdősapka | lányoknak Szükséges anyag: régi frot­tírtörölköző, nylon-lap, gumi­szalag. Szerszám: tű, olló gyűszű. Bélelt fürdősapkával a pá­rás, meleg, fürdőszobában meg- védhetitek hajatokat a bened- vesedéstől. Szerezz hozzá nylon-lapot, ha másképp nem sikerül, vágj széjjel egy nagy nylon-zacskót. A szabásnál , arra ügyelj, hogy fejbőségednél három­négy centivel többet vegyél. A frottír és a nylon-lápot csak a sapka .peremén dolgozd össze. A peremen egy kis gumiházat készíts mindkét anyagnak, így az majd összetartja hajadat. Találd ki! Zizzenve röppen két barna szárnya, éhesen sSzáll a kizöldellt ágra. Jaj, a rügyeknek, gyönge levélnek, gyümölcsöt adó nyarat nem érnek. Egyik, szárnyán három petty van, a másikon négy petty, ügyes kertész, kártevőktől sok levelet véd meg. . , Mi az? (jeSoqnoneH) I ♦ ■ ♦ ♦ é é ♦ * ♦ ♦ ♦ t ♦ ♦ é ♦ ♦ ♦ .. . hogy az első összecsuk­ható székeket, a mai nyug­ágyak ősét a görögök készítet­ték még az ókorban. Az épü­letasztalos mesterségben is sok örökséget hagytak ránk. * .. . hogy az első önműködő üvegfúvó gépet a múlt század közepe táján állították mun­kába. Ez a masina óránként száz üvegpalackot készít. A KIS■ VÖDÖR ' Az öreg tanító bácsi magá­nyosan élt. Tanítványai már vég felnőttek, de nem felejtet­ték el kedves tanítójukat. Egy­Sr'F-y-X***', * * s •r 6= * * * ❖ * * * * 'I­* * * * * * * * * T* * * * * * * * & v $ FAZEKAS ANNA Tanító néninek ... Mosolygós arccal állt előttem az új elsős tanító néni... — Meséljek nektek? — szólt. — A sárkány fiát, vagy inkább Hófehérkét? — Mindkettőt tessék elmesélni! — a többiek egyszerre kérték. Es ekkor cérnavékony hangon, — Azt mondd el — szóltam, halkan, félve hogy győzte le magát a macskát, egy bátor és vitéz egérke! — Reám tekintett, máris mondta a szép mesét, s így szólt a végén: — Belőled is, ha felnősz, bátor, - derék legényke lesz, egérkém? Megcsókoltam, ölébe bújtam: már bátor voltam, mint o sárkány. Ködfátyolon keresztül láttam, hogy rám nevet az én anyácskám. Elmúlt két ■ ■. három év azóta, , tanultam írni. és a számok, akár az ábécé betűi, már ismerős, meghitt barátok. Szorongó, kínzó gyávaságot nem ismerek, de jól emlékszem, hogy űzte el tanító, nénim jó szóval, szívvel, régi félszem, Olxrasni, írni ö tanított, , elámulunk sok szép meséjén, s oly lágyan senki, senki sem szól, mint ö, ha így becég: egérkém! Boldog legyen tanító nénink! Nem múló hátával cserébe kívánja ezt az egész osztály, és én, a volt ijedt egérke. tf*'irw**w»'>l**,il****41 ********W**'if**'>!*-)ii if ií-Ir ’ * szer megjelent nála két kisfiú és így szóltak: — Minket azért küldtek, hogy segítsünk a ház körül. x A tanító bácsi erre megkér­* te őket, töltsék meg vízzel az * üres hordót. A hordó a kert­* ben állt. Mellette egy pádon a * kannák és a vödrök. Még a * fára is volt akasztva egy ki­* csiny, pehelykönnyű vödröcske. * Az egyik gyerek mindjárt * nagy vasvödröt fogott a kezé­* be, és elindult a kút felé. A jjí jnásik leakasztotta a fáról a * vödröcskét, és társa után fú­jj: tott. * Többször megjárták az utat a kúthoz és vissza. A tanító bácsi az ablakból nézte őket. A virágok körül méhek röp­ködtek, a kert tele volt a méz illatával. J Közben a gyerekek jóked­* vűen beszélgettek. Az egyik * letette a vödröt a földre, letö- tj: rölte homlokáról az izzadsá­* got. A másik hanyagul vitte a * vödröcskét, ki-kilöttyentve a 4= vizet. * Amikor megtelt a hordó, a * tanító magához intette a két * fiút, és megköszönte fáradsá- ] - gukat. Aztán egy jókora cse- i répbögrét állított az asztalra, j amely színültig tele volt méz- j zel. Mellé tett egy kis poha­rat, abban is méz volt. — Vigyétek haza ezt édes­anyátoknak ajándékba — mondta a tanító bácsi. — De mindegyiketek azt vigye, ame­lyiket kiérdemelte. Egyik gyermek sem nyújtot­ta ki a kezét. Aki a kis vö­dörrel hordta a vizet, elszo- morodott, és szégyenkezve sü­tötte le a szemét. — Ügy osztozzatok meg ezen is, ahogyan a munkán osztoz­tatok! — mondta ki végre vi­lágos szavakkal a tanító bácsi. Találd ki! Nem nő haj'a fejemen, van talpam, s nincs tenyerem, magam soha nem járok, veled és a testvéremmel sétálok. Mi az? (üdfD) te % úttörőtábor! Még néhány nap, s a gyere-' kék nem kis örömére „bezár­ják az iskolát”, kezdődik a va­káció. A gyerekek már jó ideje tervezgetnek, készülődnek a nyári üdülésre, kirándulások­ra, hazánk szép tájainak meg­ismerésére. A mezőkövesdi járásban még egy esztendőben sem táboro­zott annyi úttörő, mint ^há­nyán ezen a nyáron várják az első zászlófelvonást. A járás valamennyi úttörőcsapata — egy kivételével — valahol tá­bort ver az idén. Csaknem két­ezer fiú és lány indul két hét­re a mezőkövesdi járás közsé­geiből. Néhány iskola csupán a környéken rendezi meg a tá­borozást, de vannak olyan út­törőcsapatok, amelyek a Bala­ton környékére és a Blikkbe készülődnek. Több turnus uta­zik a Heves megyei Síkfőkút- ra, s váltják egymást majd az ott épült táborban. uimmiiniüiuiiiiiimiiHiiiiiHiu | Kíváncsiság § ™ A hároméves Marika ~ Foxi Maxi kalandjait «• ~ nézi a televízióban. Egy s ~ izgalmas jelenet közben ~ E megszólal: E 3j — Es mondd, apuka, ~ ~ ha betöröm az üveget a E E televízión. Foxi Maxi E E kijön belőle ... ? ** S (Cj) ” iiirmmmiiummimitiiimmiiiii 1967. június 4, vasárnap A nap kelte 3.4», nyugta 13.3« órakor A hold kelte 1.53, nyugta 15.52 órakor Névnap: Bulcsú. 1967. június 5, hétfő A nap kelte 3.48, nyugta 13.36 órakor A hold kelte 2.11, nyugta 17.00 órakor Névnap: tátimé majd Buda városánál lett na- pidijas, később a város fő­jegyzője és tanácsnok. 1867* ben Pest városa választotté tanácsnokká, 1873-ban ő lett a Pestből, Budából és Óbudá­ból egyesitett főváros elsi megválasztott polgármestere- Céltudatosan és lendülettel tö­rekedett a korszerű városfej­lesztés feladatainak megva­lósítására. ö kezdeményezte azolcat a reformokat, amelyek szabályozták a városrendezést és az építkezéseket, további a közlekedést és inspirálták ai ipart és a kereskedelmet. El­kezdte a csatorna- cs vízveze­ték építő, valamint a Duna- partot szabályozó munkálato­kat. 70 éve, 1807 június 6-én, 68 éves korában halt meg Ka- mermayer Károly, sorrendben Budapest első polgármestere. Fiatal diákkeni honvédnek állt, a szabadságharc egész sor ütközetében harcolt, s főhad­nagyi rangot ért el. Komárom feladása után, a komáromi menlevél birtokában nem kel­lett bújdosnia. Jogot végzett, — 'FELHÍVÁS a szülőkhöz! 1967. június 5-től szeptember 1-ig a Nagymiskolc területén lakó általános iskolás korúak részére naponként 8 órától 20 óráig a Szabó Lajos utcai is- kolafogászáton fogorvosi ügye­letit tartunk. Kérjük'a"szülő­ket. hogy betegfogú gyerme­keiket rendszeresen járassák kezelésre. Az 1-től 6 éves ko­rúak fogászati kezelése válto­zatlanul a Petőfi utcai Gyer­mekkórház szakrendelésen történik. Központi Kórházak Igazgatósága, (x) — CSIGA AKCIÓ! A Deb­receni Öryostudományi Egye­tem részére, gyógyászati cé­lokból csigákat gyűjt a Ságvá- ri Endre Középiskolai Kollé­gium ifjúsága. Vadászterüle­tük a tokaji Kopaszhegy, aho­vá reggelente négy órakor in­dulnak „vadlesre”. Ismeri a „dörgést" Kovácsoknál reggel, a ki­rándulás előkészítése köz­ben: „Kedne* hallgatóink, fel­olvassuk a Meteorológiai Intézet jelentését. Várható időjárás ma estig: esős, hű­vös idő.” — Esernyőt, orkánt, sá­torlapot ki a hátizsákból! Fölösleges terhet nem tcipe- lünk! — rendelkezik Ko­vács. 4, vasárnap. Campbell felügyelő utolsó esete. Este 7 órakor. Bérletszünet. 5, hétfő. Carmen. (Csokonai Szín­ház.) Udvarhelyi bérlet. Este 7 órakor. 6, kedd. Campbell felügyelő utol­só esete. Meghitt esték. Csor- tos bérlet. Este 7 órakor. 7, szerda. Gül Baba. Meghitt es­ték. Bajor bérlet. Este 7 óra­kor. 8, csütörtök. Gül Baba. Színház- barátok 7 estje. Schiller bér­let. Este 7 órakor. 9, péntek. Gül Baba. Színház­barátok 7 ' estje. Moliére bér­let. Este 7 órakor. KIÁLLÍTÁSI CSAIINOK Déryné utca 5. MODERN IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS oeleióu 11-űl este 7-ig. A Magyar Rádió miskolci stúdiójának műsora IA 183 oiéterra hullámhosszon 18—19 óráig.) VASÁRNAP Egy óra a Lenin Kohászati Mű­vek ifjúsági klubjában ... Zenés riportműsor. A sportrovat jelenti. HÉTFŐ A hét első napján. Heti tennivalóink... 1 Itt van a tanér vege. Kórusmuzsika. Iskola, család, társadalom: Szép­érzék. és bazáráru. Megyei sportvredmények. Slágerkoktél. — A MISKOLCI Nehézipari Műszaki Egyetemen tegnapi június 3-án pedagógusnap?* tartottak a szakszervezeti bi­zottság rendezésében. — négyszázezer forint értékben építenek porment6* utat Nyékládházánl Az építés1 a kavicsbánya szocialista bri­gádjai, a KPM itteni részi6; gének dolgozói társadat munkában végzik eL így is érthető.­:— Olvasta az Északban: hogy tizenegy veszettsége1 tartanak nyilván a megyé­ben? — Akkor most már fi­zenkeltöt. —• Hogyhogy! — Érettségi találkozója* alkalmából tegnap este Kö­körcsin háromszáz forintot kért feleségétől. Az asszon!/ azt felelte neki: Fiam, te teljesen megvesztél! — FELELŐSSÉGTELJES^' dolgoznak a KJráltli Bánj'*' üzem munkásvédelmi orv Észrevételeiket nemcsak lentik, hanem a baleseti megelőzése végett már edd1? is több, a munkásvédelenu 111 összefüggő újítási javasló'0 nyújtottak be. — A DEBRECENI RuW' gyár ózdi üzemében a tervL szerint 1100—J200 helybeli "j részére biztosíthatnak keresd lehetőséget, ha befejezik *í üzem jelenleg még műn** alatt álló fejlesztését. — újabb 560, kötetté bővítik a bácsi művelődj otthon könyvtárának 3600 ^ tetes állományát. A könyv? beszerzését az idei kultúrán fejlesztési terv írja elő. — A LENIN Kohászati vek nyolctagú küldöttsége vf részt azon a gépbemutat0^ amelyet az elmúlt napok**1,, az Országos Érc- és Ásván* bánya pilisvörösvári bár*>‘> üzemében tartott a londb*' CHASESIDE-cég. — AZ ÉSZAKMAGYM ORSZÄGI Vegyi mű vekn vegyipari szakmunkás, ££ ráns, műszerész, gépiaka*^ esztergályos, csőszerelő és vll. tanyszerelő munkakörök^ hirdették meg a szakma '*$, mestere mozgalom verseny* . hívását. , .*) — A HARMADIK tervben Borsod megye idcgeA forgalmi beruházása 21 325 forint, amelyből Miskok valamivel több mint ttó® négy millió forint juL , — TANULMÁNYI út az szőlővidék megtekintésére ■ ^ miskolci Buday József, £ csis Pál és Porpácz.v Ák1 mezőgazdasági szakkörök L nius 5-én, hétfőn autóbusz * rándulást szerveznek, • /

Next

/
Oldalképek
Tartalom