Észak-Magyarország, 1967. június (23. évfolyam, 127-152. szám)

1967-06-04 / 130. szám

Vasárnap. 1967. Június C SSZAKMAGTARORSZÄG 9 QiaLádi-KOK iiiiiitiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiir MORZSÁK i tiuiuiHimimmmiimiimiiiimmmmmmimmimimimiiiiiiimir 10-14 évesek a szünidőben A tanítás befejezése után minden szülőnek gondot okoz gyermekének nyári elfoglaltsága. Nem mindegy ugyanis, hogy a tíz hét mivel telik el. Sokan a nagyszülőkhöz kerülnek egy-két hétre. Mások úttörőtáborban vagy üdülőben pihennek, szórakoznak. Am a többi idő eltöltéséről is a szülőnek kell gondos­kodnia. Legtöbben lehetőséget keresnek és találnak arra, hogy gyermekük valahol valamilyen munkát végezzen. Szerencsés megoldás az, ha a szülő gyermekével együtt lehet egy munkahelyen. Különösen termelőszövetkezetben, kertészetben, állami gazdaságban lehetséges ez... Itt kö­zelről nézheti, irányíthatja gyermeke tevékenységét, mun­káját Volt például egy ismerős kislány, aki nyaranta édesanyja mellett dolgozott a kertészetben, s a végén annyira meg­kedvelte, hogy szakmájául választotta. így a nyári munka elősegítheti a pályaválasztási is! A nyári munkadíj pedig — különösen a nagyobbaknál — már szép kis összeget jelent... Ez növeli a gyermek önbizalmát, munkaszeretetét. A gyermek nagyon büszke arra, hogy már a saját erejéből pénzt keresett. Az ilyen összeget vagy ta­karékbetétbe helyezi, vagy valamit vásárol rajta: esetleg iskolai, vagy sportfelszerelést. Tavaly szeptemberben az utcán egyik hetedikes tanít­ványommal találkoztam. — Hová igyekszel? — érdeklődtem tőle. — Pecázni — felelte boldogan ..., majd büszkén hozzá­tette: a horgászfelszerelést a saját keresetemből vettem! Gratuláltam neki, sőt a legközelebbi osztályfőnöki órán tanulótársai előtt példaként megemlítettem ... Gyermekeink nyári munkája tehát elősegíti a munka megszerettetését, s a jól végzett munka örömének meg­ismerését. Foglalkozzunk tehát körültekintően ezzel a kérdéssel..! Ne erőszakoljuk gyermekeinket arra, hogy nem kedvére való munkát végezzen___ Az ilyesmi csak kiábrándulást eredményezne. Az sem egészséges dolog, ha az egész nya­rat végigdolgozza!;.. Két-három hét untig elég a gyer­meknek. Törekedjünk arra, hogy a gyermekek kellemes, kedves emlékekkel távozzanak a nyári munkából. A szép élmé­nyeket szíves-örömest elbeszélik osztálytársaiknak a tanítás megkezdése után. Volt eset: egyik tanulóm oly színes, „ka­landos” élményeket mondott el a gyümölcsszedésről, hogy a következő nyáron több társa is kedvet kapott hozzá, s valóságos kis brigádot alakítva, együtt mentek el dolgozni. Ez még a jó közösségi szellem kialakítását is elősegítette. B. B. NYÁRI TÁSKA - fonálból hogy = azt mondják, z Névtelen levél Mivel Burbulyát utálom, mint alkoholista az Almus- kát, s mivel Burbulya a csoportvezetőm, természetes­nek tűnhet bárki számára, hogy ezen a tarthatatlan helyzeten változtatni kell. Én a beosztott és Burbulya a vezető?! Hála a nyílt légkörnek, elhatároztam, hogy névtelen levelet írok, amelyben határozott mondatok­kal ecsetelem, kicsoda is ez a Burbulya... A levelet megírtam: ez az izé, akit Burbulyának neveztek el, egy tehetségtelen, nagyképű fráter, aki még azt sem tudja, mennyi a sinus per tangens alfa, nem beszélve a kvantummechanika legújabb eredrné- nyeiről. Burbulya azt hiszi, hogy az ementáli mellett van szimentáli sajt is, s mind a kettőt Dél-Rhodesiá- ban készítik belga pénzen, hogy megfúrják a kongói szabadságmozgalmat.. Nem beszélve arról, hogy mindig megfordul a nők után. Ebből nyíltan kiviláglik, hogy nála a forma megelőzi a tartalmat, s az is, hogy fogalma sincs a dialektikához. Megelégedetten és nyugodtan vártam nyílt és őszinte névtelen levelem bírálatának eredményét, mert Burbulyát utálom, a csoportvezetői beosztást pedig szeretem. Érthető, ha ezek után milyen mélyen meg­rendült hittel, az igazságba vetett bizalmam kénytelen feladásával vettem tudomásul, hogy Burbulyát elő­léptették. Főcsoportvezetővé! — Miért? — tettem fel a kérdést Kajevácnak, aki nagyfokú tájékozottságával tűnt ki előttem. — Hát névtelen levelet írtak ellene, azért... — Nem értem — hüledeztem, mert tényleg nem értettem. — Pedig egyszerű a dolog, fiacskám — veregette meg a vállam Kajevác. — Csak az ellen írnak név­telen levelet, aki valaki, vagy valami. A csoportvezető még nem valami, de ha ellene levelet írnak, mégpedig névtelenül, akkor valaki. Ezt a kettőt dialektikus egységben szemlélve, nyilvánvaló, hogy összhangba kell hozni a valakit, a valamivel? Na ugye. Az érték­~ télén emberre ki pazarolna névtelen levelet. Az érté­lé kést megbecsülni, előléptetni kell. Hát így történt... — — oktatott ki és faképnél hagyott. E Rohantam haza. írtam egy másik névtelen levelet. E Magana ellen! E Gyurkó Gésa ~ iiiimmiiiiimiiiiimimimmimtmiimmmiiimimimiiiimimmii Bármilyen fonálból készíthetjük a kívánt méret szerint. Kb. 5 cm-es darabol horgolunk és annak alapján számítjuk ki a szükséges szemmennyiséget. A inunkat körbe dolgoz­zuk és hu készen vagyunk, akkor az alsó pánt alatt ripsz anyagot, a karton és a táska bélésanyagával összedolgoz­zuk kerek, ovál formára. Elkészítjük a megfelelő hosszúságú láncszemsort, behorgoljuk rövidpálcával, ezután kezdjük a mintás sorokat. •I. sor: 2 rövidpálca, 3 láncszem, 2 pálca kimarad, 2 rövid­pálca, 3 láncszem, ismétlés. 2—6. sorok: az első sor ismétlése, de a 2 rövidpálcát mindig a 3 lancszemes ívbe öltjük és a rövidpálca fölött 3 lánc- szemes ívet horgolunk. 7. sor: 5 láncszem, az ívbe, 4 kétráhajtásos pálca, egy ív ki­marad, a következőbe 5 kétráhajtásos pálca, egy ív ki­marad, S kétráhajtásos pálca, ismétlés. S. sor: 5 láncszem, az előző sor utolsó pálcájába 3 kétráhaj­tásos pálca, az első pálcájába S kétráhajtásos pálca jön. 5 kétráhajtásos pálcát öltünk a következő csoport utolsó pálcájába, ötöt a következőbe és ezt ismételjük. A következő soroknál ismét a csoport első, illetve utolsó Pálcájába öltjük az 5 kétráhajtásos pálcát. Ha a kívánt ma­gasság megvan, akkor — befejezésnek — kezdő rövidpálcát mintával horgolunk pár sort A táska füleit körülbelül 2 cm tzéles rövidpálcás pánttal készítjük eL JO RECEPT SAJT RÁNTVA Hozzávalók: 10 szelet sajt, 3 db zsemle, 3 dl sűrű pala- csintatészla. A rántott sajtot nagyon ki­adósai) készíthetjük, ha a vé­kony karikára vágott sajtot (vagy sajtmaradékot) ráhe­lyezzük a zsemleszeletkékre, abba kissé belenyomva, sűrű palacsintába mártjuk és for­ró zsírban kirántjuk. A pala- csintatésztaba morzsoljunk élesztőt, így mutatós, gömbö­lyű puffancsok lesznek belőle. Salátával kitűnő, önálló va­csoraétel, de bármilyen főze­lékkel is adható. URAI KA V sj!í;!i;mii:i!:miii!iiiii;:iiiiHiS!!ji!iiimiiniiiiiiiiiHHiiiiiiifiiijiiii!iiliilili!iiMii!iinimimiiiMiiiiitUHli(ii<iiiUi K ét hivatalnok találkozik a minisztérium folyosóján. — Hogy mennek a dolgok az osztályon? Minden rendben? — Ne is kérdezd. A főnök arra kényszerít bennünket, hogy négy helyett dolgozzunk! — Ö, szegények! — Még szerencse, hogy nyolcán vagyunk ... & A kis André sokáig nézeget­te a ketrecében le-fel sétáló oroszlánt, majd megkérdezte apját: — Mindenesetre szeretném tudni, hogy ha egyszer ki­szabadul és felfal téged, há­nyas autóbusszal menjek ha­za? & Két barátnő beszélget. — Hallottad, azt mondják, hogy a házastársaknak tízig íveli számolniok, mielőtt ellen- véleményt nyilvánítanak? — Igen, hallottam. Szomszé­daink még ma is azt hiszik, hogy egész nap számtanból korrepetáljuk a gyerekeket. & Éjjeliőrt keres egy éksze­rész. Jelentkezik egy férfi, s az ékszerész így szól hozzá: — Vegye figyelembe, hogy egész éjszaka egy helyben kell ülnie, márpedig ez nagyon fá­rasztó. — Ne aggódjék, már meg­szoktam: éppen most jöttem ki a börtönből. Bölcs menüsek Az élet szerelem nélkül olyan, mint a szerelem élet nélkül. Ha a ló fából van, a gazdá­jának kell nyeríteni, Azokat a vitrineket, ame­lyekben az élet a kelendő áruit elhelyezi, korszakoknak nevezik Mondd meg nekem szerel­mem, mennyi rosszat tettél ellenem, hogy tudjam, mi mindent kell megbocsátanom neked, Egyes emberek olya nők, mint a mécsesek. Saját fényük­től elolvadnak. Gondoltál már arra, hogy mennyi álom, szerelem, gyűlö­let, vagy boldogság van a tal­pad alatt eltaposott cigaretta­végben? ■ Az ostoba ember fejében minden nap vasárnap van. A temető: utolsó pihenőhely, imit az élet nyújt neked, . Egy idomító sok évi munka után megtanított egy halat, hogy a szárazon éljen. És egy j napon megfulladva találta az udvar pocsolyájában. A világon a leglustább: té­len az alkonyat. — Hiszek, hiszek Szamszon! — És megcsókolják egymást. Erre ö kérdi majd: — Mivel a holnapi naptól fogva ... abbahagyom ... légy szíves, Adél. önts nekem ... egy ... utolsó ... Érted, egy u-u-tolsó... S zamszon annyira benne volt az ábrándozásban, hogy észre sem vette: ott áll az ismerős ajtó előtt. Ez a saját lakása. Cirógatva simogatta meg a kilincset, mint a messze útról megtért vándor. Megnyomta a csengő­gombot. — Ki az? — hangzott az ajtó mögül az ismerős, kedves hang, kétségtelenül Adélé. — Én vagyok, a te Sza.m- szonod ... — Miféle Szamszon, ha szabad tudnom? — A te férjed. Adél. Az ajtó mögött csend tá­madt <— Mit akarsz itt? — hal­lotta végül Adél hangját —, hát elfelejtetted, hogy már négy éve elváltunk? És Szamszon K. újra neki­indult a tavaszi éjszakának, a csillagok pedig részvevőén ra­gyogtak rá a magassága* egekből. dúlt a családi tűzhelye felé. Amíg Szamszon K. lábai fe­lettébb bizonytalankodtak az éji utcán, addig a képzelete igen intenzíven dolgozott. Felderengett előtte, hogy a felesége a küszöbön puha pa­puccsal fogadja. Az asszony átöleli fehér karjaival, lehúz­za sáros cipőit, és amíg ö a karosszékben pihen, elkészíti neki a fürdőt. A szobából ki­kandikálnak kislányainak ró­zsás pofikéi. — Apuci, anyuci vett neked egy orkánkabátot azt mondta, hogy erről nem szabad beszélni. — És Szam­szon megpuszilja a kislány harmatos arcocskáját. De lehet hogy a találkozás szomorúbb lesz. A felesége a konyhában üt kezébe temeti kisírt arcát. Erre 6 mellé tér­del, erős férfitenyerébe fogja a fejét és belenéz azokba a kedves, ragyogó szemekbe. — Ide hallgass, Adél. *=* mondja neki határozottan. — Ez nem fog mégegyszer elő­fordulni. Vége! Soha! Egy kortyot sem! Elhiszed? — Persze, hogy elhiszem — hangzik majd Adél csendes felelete —•, de hiszen te ezt már hetvenháromszor meg­ígérted ... ~ Egyszóval asm hiszel ne­kem3 No akkor {i zamszoti K. meleg tava- !■ N szí éjszakán lépett ki | az italboltból. Az égen jtcsillagok milliárdjai szikráz- jjtak. Az utcán úgyszólván [: egyetlen járókelő sem volt |*Még a rendőr őrhelye is vire- Csen szomorkodott Ez az ul öb­le bi különösen kellemes hatást ígyakorolt Szamszon K.-ra. It A lelke fokozatosan telt jjmég ragyogó gyönyörökkel. ^Szeretett volna hangosan éne- jekelni az üres utcában. Ebben <csak a fent említett rendőr- <őrhely szimbolikus Képe aka­dályozta meg. < Különös — gondolta magá­dban Szamszon K. egy kicsit ‘megnyugodva —. hol lehet a <mi derék rendőrünk? Nem ! történt talán szegénynek va­daim baja? í Persze, hogy nem — válar | szólta önmagának. — A m.i e kedves rendőrünk nyugodtan ‘szundikál családi körében, Imint ahogy minden rendes 'polgárhoz illik. \ Szamszon rádöbbent, hogy : ideje lenne már neki is haza­imén ni. „Én sem vagyok rosz- Sszabb, mint az a rendőr — ;imigyen elmélkedett. — Ne­dvem is van házam, nekem is ;van családom.” : És energikus, ám olykor icikoakkos léptekkel meging Vila Zsilinszkajte: | Milyen a modern házikert? i Rózsalugas közepén tarka < kerti törpe. Máshol sziklakért, S amelynek magasán „várkas- ! tély” díszeleg. Milyen gyakori ! látvány ez a családi házak körül. Ez a kertdíszilés nem a mai ember ízlését tükrözi. A Fővárosi Kertészet dolgozói nemrég bemutatták, milyen lehetne a családi ház kertje. Az egyik típusú házikert­ben rózsalugast, egy olajfa alatti pihenőt, gyermekeknek hintát, homokozót és szalon­nasütő helyet ajánlanak. A pihenő a néhány lécből készí­tett kényelmes támlásszék. A gyermekeknek a hordoz­ható „kákas-hinta" bárhol fel­állítható. A homokozót rövid­re fűrészelt fatönkökkel ke­rítették körül, A szalonnasütő helyet — kerek, betonozott kis mélyedés —, fehér kövek­kel rakták körül, hogy a tűz a növényben, fákban kárt ne tehessen. A második típusú házikert­ben — ahol kényelmes napo­zószékeket helyeztek el — tör­pe-gyümölcsfákat. szegélynek ribiszke, málnabokrok telepí­tését ajánlják. A „berendezés­hez” tartozik, a gyermekek­nek elkerilctt homokozó. A lesüllyesztett. két kútgyürü kaviccsal feltöltve mintegy 20 cm mély „pancsoló”. Mit tegyen az, aki igényli a kertdiszeket, a kerámiát? Bemutattak égetett cserépből készült változatos formájú vi­rágtartókat, amelyek a kerti utak mentén, és a szabadon hagyott füves területen elhe­lyezhetők, s szépen díszítenek. Általában cserepes növények kihelyezésére alkalmasak. Strandra Az idei strand-szezonban is kedvünkre válogathatunk a sokféle csinos fürdőruha kö­zött. A fiatalok divatja idén is a bikini. Újdonság a shorthoz hasonló szűk egyenes szárral készült bikini — alatta kis nadrággal. A felső rész kis mellényhez hasonló. Alap­anyaga piké, elütő színű pasz­pól díszítéssel. Az egybeszabott fazonok alapanyaga mintás karton, si­ma piké, vagy krepp nylon. Teltebb alakon igen előnyösen: mutatnak a fekete-fehér mér-i tani mintás fürdőruhák: több­ségük szivacsbetéttel készült, 2—3 cm-es vállpánttal. Egyes fazonokon előnyösen karcsú­sít a fürdőruha közepén hosz- szában elhelyezett 10 cm szé­les betét, sima fekete anyag­ból. Az idei szezon újdonsága azi oldalt gombos, egyenes vonalú] frottír strandruha. Az utcai: ruhát nem helyettesíti, de; strand, vízpart közelében igen: jól öltöztet. :

Next

/
Oldalképek
Tartalom