Észak-Magyarország, 1967. június (23. évfolyam, 127-152. szám)

1967-06-01 / 127. szám

«A f flft> ÍV i « » V . Világ proletárjai, egyesüli el ek)_ A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam, 127. szám ARA: 50 FILLER Csütörtök, 1967. június 1. J tmfi u s A kiáradt vizek már visz- szahúzódtak. Medrükben járnak a folyók. Rég el- fiirított az ibolya, a jázmin, az orgona, a tulipán és a többi sok szép tavaszi virág, lassan fiz akácok csurranó fehér vi­rágfürtjei is elhervadnak. Már rengeteg mézet gyűjtöttek a méhek. Esténként temérdek csillag sziporkázik a déli ég­bolton. Június van. A tavasz, bármennyire sajnálatos, las- fiacskán elmúlik. S ezzel vessünk véget a lí­rának, Beszéljünk a szervezés­ről. Arról a szervezésről, amelyre a földeken, a mező- gazdasági üzemekben van most szükség, a nyarat hozó ős mindent felfokozó június­ban. A z összkép: a földek, ker­tek, szőlők, gyümölcsö­sök állapota pozitív, Wapjában véve optimisták le­hetünk. De azt is szükséges elmondani, hogy június most fokozódó nyugtalanságot, szi­gorúbban izgató felelősségnö­vekedést hozott magával a mezőgazdaságban. Van lema­radás — nem is kis mérték­ben! Az időjárás miatt első­sorban, de a lemaradás egyik felét mindenképpen a szer­vezés hiányosságainak szám­lájára kell felírni, ha bárhol is elfogadható ilyen számla. A termelőszövetkezetek tag­sága ugyanis nagyon jól tudja, hogy mi írható fel az időjá­rás, és mi a vezetés-irányítás, ® szervezés számlájára. Mert fiz a termelőszövetkeüfeti el­bök és mezőgazdász, aki még *náig sem gondoskodott a lu­cerna első kaszálásának elvég­zéséről és a termés betakarí­tásáról — aligha hivatkozhat időjárásra. Természetesen: minden ter­melőszövetkezet, azokban min­ded vezető saját hatáskörén bélül felelős mindenért, a ta­vaszi munkáért éppen úgy, mint a közelgő nyáriakért, a 3° szervezésért éppen úgy, mint a hiányosért. Annyi fizonban bizonyos, hogy júni­us a legtöbb gazdaságban ösz- szesűrítette a munkáltat. A ka- Pásnövények ápolása szinte teljes mértékben még júniusi feladat és ezzel párhuzamo­san, június hónapban fel kell hészülni az aratásra is. De még kaszálatlanok a rétek, kömében a lóhere, vagyis: a Szálastakarmány jelentős ré­szét szintén júniusban kell betakarítani. , A június mindig is nehéz hónap volt a mezőgazdaság­ban. Az idén, a jelek szerint, átlagosnál is nehezebb •esz. Szinte minden növény terméshozamát ebben a hó­napban kell megalapozni, vagy bebiztosítani, még az időjárás ®lőre ki nem számítható ha­tásait, következményeit is be- fekalkulálva. Horribilis érté­hek — bevétel, jövedelem, Gazdaságfejlesztés, osztalék *>tb. — forognak kockán niin- ben gazdaságban. Mindegy is, b°gy melyik növényfélét vesz­tük alapul, akár a kapásokat, 0kár a gabonát, vagy a takar­mányokat. A kapások termé­sét a júniusi növényápolással lehet és kell megalapozni. A takarmányok gyors, minőséget ls biztosító betakarítása ön­maga értékén kívül még az állattenyésztés termelésére, Jövedelmére, fejlődésére is ki­hat, aminek fontosságával tá­ján még a vasolvasztó mun­kás és bányász is tisztában Van. A gabonák termése meg azt is mondhatnánk, hogy minié kizárólagosan — mos­tantól '-«zdve az aratás elő- majd ebből ere- « kitakarítás lebonyolí­tván múlik. A gabonák ugyanis jók, mindenütt szépek. Esőt is bőségesen kaptak. Azokra jóformán már csak érlelő napsugár kell, majd a júniusban jól előkészített, jól szervezett, veszteségmentes ara lás. A veszteségmentesség ma­napság már egy bűvös szó. Nagyon jól tudják a termelőszövetkezetek tagjai és vezetői, hogy gazdaságukon belül mennyi kárt jelent egyetlen százalék termékvesz­teség is. Kiszámolni is köny- nyű. Tízezer mázsa gabona- termésből egyetlen százalék veszteség is 100 mázsa kárt jelent. Márpedig a gazdasá­gok többsége ennyi, vagy en­nél több gabonát takarít be évente. De veszteség — elég az elmúlt évekre gondolni — sajnos, nem egy százalék van, hanem sokkal több, hiszen még a két-három százalékos hullás is „természetesnek” te­kinthető. De az öt, tíz, tizen­öt, sőt, a húsz és huszonöt százalék már korántsem. Az elmúlt évek tapasztalataira emlékezve, sajnos, nincs okunk a megelégedés tudatá­ban ringatózni, hiszen min­denki tudja, hogy mezőgazda- sági termékeink éppen a megkésett, rosszul szervezett, gyakorta hanyagul végzett betakarítás közben szenvedik a legtöbb kárt. Sokszor bizony tíz, tizenöt, húsz százalék is elvesz belőlük, a gabonából éppen úgy, mint ősszel a ku­koricából, vagy a napraforgó­ból. Az utóbbi időben mindenki hangsúlyozza a gazdaságok önállóságát, szuverén hatáskö­rét, Mi sem természetesebb, mint az, hogy a betakarítási veszteségek is a gazdaságok szuverén veszteségei”, hogy a manapság különösen divatos kifejezésnél maradjunk. Azon­ban ez a „szuverén veszteség” nem lehet közömbös egyetlen termelőszövetkezeti tagnak sem, legyen ő vezető, növény- termesztő, állattenyésztő, vagy más. A termelőszövetkezeteket és tagjaikat, alkalmazottaikat közvetlenül érintik a betakarí­tási veszteségek, hiszen a szó szoros értelmében ■„ mintha zsebeikből peregne ki a fo­rint”, de nem közömbös ez a népgazdaságnak sem, hiszen a közellátás annál biztonságo­sabb, minél több gabonát ad­nak el a termelőszövetkezetek, azaz: minél többet vásárolhat fel az állam. Márpedig, az iménti példánál maradva, tíz százalékos betakarítási veszte­ség tízezer mázsa gabonater­mésből nem kevesebb, mint 1000 mázsa. Forintban számol­va ... j de hiszen mindenki tud forintban számolni. Mind­ezt cselekvőén megakadályoz­ni — elóg tudni és érteni azt a jó magyar kifejezést, hogy a megtermelt javakat, értéke­ket pusztúlni hagyni a legki­sebb mértékben is halálos vétek... S okszorosan előtérbe kerül tehát a szervezés va­rázsereje. Mert akik nem tudnak jól, átütő erővel szervezni és ennek megfele­lően mozgósítani; azok aligha tudják feladataikat maradék­talanul elvégezni. Akik vi­szont jói szervezik meg a ren­delkezésre álló — gépi, foga- tos és emberi — erőket, s az idővel is tudnak gazdálkodni, azok aligha szorulnak égető problémák közé júniusban, majd az aratás-betakarítás idején júliusban. Érdemes te­hát megfontolni azt az igazsá­got, hogy aki szervezni tud — az gazdálkodni is tud. Szeneim József »/ van ér/címe és haszna Tudományos lörlénclmi emlékülés „Elloplak*' cqy gyerekei?! Kérdések a Tiszáin A Herbária Vállalat új üzeme ■ i Évi kétezeregyszáz tonna nyers gyógynövényt dolgoznak majd fel Füzesabonyban, a „Herbária” Országos Gyógynövény- és Selyemguböforgalmí Szövetkezeti Központ új üze­mében. A korszerűen berendezett létesítmény építése és berendezése 15 millió forintba került. Ülést tartott Miskolc Város Tanácsa FELESKÜDÖTT. A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG Miskolc Város Tanácsa teg­nap, május 31-én, szerdán dr. Fekete László elnökletével ülést tartott. A tárgyalásra tű­zött napirendi pontok meg­vitatása előtt ünnepélyes ak­tusra került sor: a végrehajtó bizottság ezúttal tette le hiva­tali esküjét a város vezető testületé előtt. A tanács ezután megtár­gyalta, ■ illetve jóváhagyta az 1966. évi tanácsi gazdálkodás­ról szóló jelentést, valamint az előterjesztett 1967. évi vég­leges tervjavaslatot. Az elmúlt évi tervek telje­sítésével összefüggésben meg­állapította a tanucs, hogy a költségvetés zökkenő- mentes, takarékos végre­hajtását a bevételi tervek 2,8 százalékos túlteljesítése is elősegítette. A túlteljesítést elsősorban az élelmezést nyújtó intézmények kihasználtságának fokozottabb növekedése eredményezte. A túlteljesítéshez járul még a lakosság adófizetési készségé­nek kielégítő volta, valamint az, hogy a tanácsi vállalatok lényegesen csökkentették a termelés önköltségét, a terve­zettnél nagyobb fn érték ben növelték a szolgáltatás volu­menét, ezáltal jelentősen túl­teljesítették nyereségtervüket. A beruházások tekintetében is jó, illetve egyre javuló gaz­dálkodásról adott számol; a jelentés. A tételesen ismerte­tett eredmények megindoklá- sául aláhúzta a jelentés azt a hatékony támogatást, amit a városi tanács, illetve végrehajtó bizottsága az MSZMP megyei és városi bizottságától, valamint a kivitelező vállalatoktól kapott. A megértésnek, az együtt­működésnek, és természetesen a jó gazdálkodásnak köszön­hető, hogy javult a szociális és egészségügyi ellátottság, többet fordíthattunk kulturá­lis és oktatási feladatokra, úgyszintén lakóházak felújí­tására és karbantartására, a város csinosítására. A városfejlesztés, a helyi iparpolitikai feladatok meg­határozása, a gazdaságosság j kérdéseinek megtárgyalása ; után határozatot hozott a fa- ] nács. Elfogadta a kerületi ta- j nácsofe résaére javasolt költ-1 ségvetési tervet, majd a gaz­dálkodás eredményei mellett is felhívta a végrehajtó bizott­ság figyelmét néhány kedve­zőtlen tapasztalat orvoslására. Mindenekelőtt arra, hogy a szociális, egészségügyi és kulturális ellátás jobb feltételeit a vb már eb­ben az évben is bizto­sítsa a megtakarításokból, bevételi többletekből, valamint az intézményi épü­letek karbantartását tegye rendszeresebbé, és a lehetősé­gek határain belül növelje a felújításokat. Ügyszintén biz­tosítsa az utak és járdák rendszeres karbantartását oly- ként is, hogy ebbe mind jogi­lag, mind pénzügyileg vonja be a kerületi tanácsokat. A múlt évi társadalmi munka­verseny céljutalmát a XI. ke­rületnek ítélte oda, egyben felhívta a kerületi tanácsok végrehajtó bizottságainak el­nökeit, hogy a városfejlesztés eredményeinek fokozása ér­dekében kérjék a Hazafias Népfront, az új tanácstagok és a lakosság segítségét a tár­sadalmi munka értékének nö­veléséhez. A tanács a továbbiakban megtárgyalta és jóváhagyta a végrehajtó bizottság és az ál­landó bizottságok 1967. évi, majd a Borsod megyei Népi Ellenőrzési Bizottság X. félévi munkatervét. Megvitatta és elfogadta a város közműves vízellátásáról szóló tanácsren­delet-tervezetet, végül indítvá­nyokról, javaslatokról döntött, illetve interpelláció« kérdése­ket tisztázott. De Gaulle a pápá ital Mint a hírügynökségek je­lentik, VI. Pál pápa szerdán kora délelőtt fogadta De Gaulle-t. A francia államel­nök ebben a minőségében el­ső ízben tett hivatalos látoga­tást a római katolikus egyház jelenlegi fejénél. Az AP érte­sülése szerint a pápa és De Gaulle az európai egység kér­déséről beszélgetett. Ä aigéöcn helyseiről Gowon alezredes, a nigériai szövetségi kormány feje, több gazdasági szankciót jelentett be a szakadár kelet-nigériai tartománnyal szemben. A lagosi rádió kedd este be­jelentette, hogy a nyugati és a közép-nyugati tartomány ka­tonai hatóságai felszólították a tartalékosokat, csatlakozzanak egységeikhez. lúgosban egyéb­ként nyugalom uralkodik. Ojukwu alezredes, a kedden kikiáltott Biafrai Köztársaság vezetője a késő esti órákban rádióbeszédet mondott és eb­ben kijelentette, hogy az új köztársaság kész elfogadni a kihívást. Ojukwu ezzel vála­szolt a szövetségi kormány intézkedéseire. Készülődés a pedagógusira Ünnepségek, szakmai találkozók Immár tizenhat esztendeje, a tanév befejezése előtt, június első vasárnapján bensőséges hangulatú ünnepségekre kerül sor a legkisebb falvakban és a nagyvárosokban egyaránt. Gyermekeink nevelőit, a peda­gógusokat ünnepeljük. Virá­gokkal és kedves szavakkal köszöntik tanáraikat az isko­lás gyerekek, úttörők és a középiskolások. A hagyományokhoz híven az idén is a megye minden ré­szén megemlékeznek a peda­gógusok nehéz, de nagyon szép munkájáról. Minden já­rásban ünnepségeket, szakmai találkozókat rendeznek a hé­ten. A szerencsi járás általá­nos- és középiskolai tanárait például a járási tanács műve­lődésügyi osztálya és a Peda­gógus Szakszervezet járási bi­zottsága egész napos találko­zóra hívja meg szombaton, jú­nius 3-án. A Szerencsi Cukor­gyár művelődési házában szakmai továbbképzéssel egy­bekötött ünnepségre kerül sor ezen a napon. Az oktató-neve­lő munka pszichológiai kérdé­seiről tart előadást dr. Kele­men László egyetemi tanszék­vezető tanár, majd az úttörők üdvözlik a pedagógusokat. Az ünnepi műsor után megjutal­mazzák az elmúlt évben kivá-’ lóan dolgozó oktatásügyi dol­gozókat. Harminc embert köszönté­nek a tizenhatodik pedagógus­napon a megyei és a városi tanács közös rendezvényén Miskolcon, június 3-án dél­előtt. A megyei tanács díszter­mében adják át a kiváló dol­gozó kitüntetéseket. Ugyancsak a pedagógusnak alkalmából hirdetik ki a me­gyei, tanítók és tanárok szá­mára hirdetett pályázat ered­ményeit is. A közösségi neve­lés módszertani kérdéseiről és más, fontos nevelési problé­máiéról írt legjobb pályamun­kákat jutalmazza meg a me­gyei Pedagógus Szakszervezet, Szvetlána az 11 Sib cm A Komszomolszkaja Pravda átvette a párizsi Humanité Dimanche cikkét, amely ismer­teti, mi a véleményük a be­csületes emberelőnek a kül­földre szökött Szvetlána Alli- lujeváról, Sztálin lányáról, és a körülötte csapott nagy zene­bonáról. A cikket a Komszomolsaka- ja Pravda az alábbi kommen­tárral vezeti be: „abban a féktelen rágalmazó és gyűlöl­ködő kampányban. amely Nyugaton, különösen az Egye­sült Államokban most, az ok­tóberi forradalom 50. évfor­dulója alkalmából folyik, kü­lönleges helyet foglal el Szvet­lána Allilujeva könyvének reklámozása, jóllehet, ez á könyv még nem is jelent meg nyomtatásban. Valahol az Egyesült Államokban isme­retlen segítőtársakkal karölt­ve, a külföldre szökött asszony most fejezi be a fordítás mun­káját. Allilujeva nyilatkozatai azonban máris képet adnak e ,mű’ jellegéről és írójának, pontosabban szólva társszerző­jének egyéniségéről, hiszen még az amerikai sajtó sem képes eltitkolni, hogy az új bestseUer az amerikai titkos­szolgálatok ügynökeinek kez&i nyomát víseií masán-«

Next

/
Oldalképek
Tartalom