Észak-Magyarország, 1966. július (22. évfolyam, 154-180. szám)

1966-07-01 / 154. szám

XXII. évfolyam, 154. szám ARA: 50 FILLÉR Péntek, 1966. július 1. A Világ proletárjai, egyesüljetek? MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA r ^ A szovjet—francia nyilatkozat lájébozlaló a miskolci utak helyzetéről 4 I zgdráqább ajándék ^ __________________________________J M egyénk munkásosztályának helyzete és a miskolci nők foglalkoztatása TI 1 takozá« liEájfszeHc Hanoi és iiai|»iaosB^' gpoEBBksáKsasa iiaialt Igazgatóság uszályok Az ßvzatmagy,írországi VMO’I s/alököi. Kisebb vontatóhajók. nyeltnél, szép lakhaját is cpítei . ■ \Ait y «>nWmn 1 BOMBING I hanoi HAi phono «<vm’hta£5 Tudósítás « megyei tanács, illetve a városi tanács végrehajtó bizottságának üléséről Tegnap, június 30-án ülése­zett a Borsod megyei Tanács. Első napirendi pontként .azt a jelentést vitatták meg, ame­lyet a végrehajtó bizottság ké­szített a munkásosztály hely­zetéről szóló MSZMP Köz- •ponti Bizottság-i és megyei pártbizottsági határozatok végrehajtásáról, és a határo­zatok szerinti további felada­tokról. Az ülésen részt vett dr. Bod­nár Ferenc, a megyei pártbi­zottság első titkára is. — A jelentés összeállításá­hoz elsősorban megyénk vá­rosainak és ipari települései­nek helyzetét vizsgáltuk — je­lentette ki az előadó, dr. La­dányi József vb-elnökhelyet- tes. — A második ötéves terv idején kétségkívül jelentős fejlődést értünk el a kommu­nális, kereskedelmi és helyi- ipari ellátottság, valamint a művelődés- és az egészség­ügy terén. Bőven vannak azonban még feladataink is. Az eltelt időszakban me­gyénkben az állami ipar­ban foglalkoztatott mun­kások átlagkeresete 6 szá­zalékkal emelkedett. A kiskereskedelem áruforgal­ma jelentősen növekedett, különösen az élelmiszeripari, ruházati- és tartós iparcikk vásárlásoknál. Javult a zöld­ség- és gyümölcsellátás is. Al- eröforrásból 4630 lakás amelyek 80,5 százaléka központokban létesült és 53 százalékát fizikai kapták. Ezenkívül magánerőből 10 965 lakást épí­tői :k, közülük 7679-et OTP- kölcsönneL A MÁV villamosította a Budapest — Hatvan — Mis­kolc — Szerencs közötti vasút* szakaszt, korszerűsítette a Miskolc—Hídvégardó vonal- szakaszt. A bejáró munkáso­kat zavartalanul szállítja a MÁV és az AKÖV. Növekedett az autóbuszpark. A helyiipari szolgáltató szervek a városokban és a nagyobb, ipari jellegű községekben általában jól kielégítik az igényeket. Mive! megyénk munkásszál­lásain közel 18 ezer dolgozó lakik, ezért nagy körültekin­téssel vizsgálták e szállások kulturáltságát, művelődési feltételeit. Megállapították, hogy a legsokoldalúbb a vasa­sok és a bányászok kulturális nevelő munkája, s ettől gyen­gébb az építőké és a vasuta­soké. A munkáslakta települése­ken különösen sokat tö­rődtek az iskolák és más művelődési intézmények tárgyi és személyi feltéte­leinek biztosításával. Az egészségügyi ellátás ja­vítására az orvosi körzetek számát 181-ről 197-re emelték. Számos intézkedést tettek az üzemegészségügy területén is. Mindezeket a témákat ki­bővítették az ülésen felszó­laló tanácstagok. A harmadik ötéves tervben legfontosabb feladatok közé tartozik, hogy növeljék a választékot a köny- nyűipari, építőipari és élel­miszeripari tanácsi vállalatok­nál; tervszerűbb legyen a vá­ros- és községfejlesztés; ja­vuljon a megye áruellátott­sága. Tovább növelik az óvo­dai és bölcsődei kapacitást, az egészségügyi ellátottságot, a művelődési lehetőségeket, az ügyintézések gyorsaságát. Következő napirendi pont­ként elfogadták a megyei Népi Ellenőrzési Bizottság második félévi ellenőrzési tervét. Ezután került sor a megyei népi ülnökök megvá­lasztására. A Miskolci városi Tanács végrehajtó bizottsága június 30-án, csütörtökön dr. Fekete László elnökletével ülést tar­tott. Az ülésen főbb napirendi pontként a nők foglalkoztatá­sának gondjaival foglalkoztak. A probléma elsősorban társadalmi probléma és Kiilönöscu az cg^sliitállü nők, főleg a gyermekkel egycdiUmaradt asszonyok esetében súlyos. A tavalyi kimutatás szerint 23 ezer munkaképes nő nem dol­gozott városunkban. A mun- kábahelyezés legfőbb nehéz­sége a nők nagy részének szakképzetlensége (évenként 50Ó—550 iskolát végzett lány marad szakképzetlenül). A vá­ros nehézipari jellege nem al­kalmas női munkaerő felszívá­sára. A többgyermekes csa­ládanyáknál a gyermekneve­lés megoldatlansága is nagy gond. A többgyermekes dol­gozó nők többsége esik segéd­munkásként helyezkedhet el éppen a szakképzetlenség következtében. A dolgozó nők 10 százaléka családfenntartó és 26 százaléka egyedülálló. Az utóbbiaknak még külön gond­juk, hogy legtöbbször albérlet­ben laknak. A végrehajtó bizottság úgy döntött, hogy elsősorban a magányos nők helyzetén kell segítenL A tanács munkaügyi osztályá­nak feladata elsősorban a lá­nyok arányának javítása az ipari tanulóképzésben, a szak­munkás tanfolyamok megindí­tása, nők számára alkalmas munkahelyek feltárása és 4 órás munkahelyek biztosítása. Mindezt azonban az osztály csakis a társadalmi szervek, elsősorban a nőtanács segítsé­gével tudja jól végezni. Legyen a nőtanács kicsit érdekvédel­mi szerve is az asszonyoknak, szervezzen tanfolyamokat olyan munkakörökhöz, ame­lyeknek tanulásához aau» kall szakiskola, és végezzen pon­tos felmérést a női munkaerő­igényről. a női munkaerő el­helyezése egyébként része a munkaerő-elhelyezés általá­nos gondjának, amelyről leg­utóbb a megyei és városi ta­nács végrehajtó bizottságának együttes ülésén tárgyaltak. Meg kell vizsgálni a be­dolgozó rendszer, illetve a háziipari tevékenység fej­lesztésének lehetőségeit, esetleg egy tanácsj háziipari vállalat szervezésének feltéte­leit, a szülési szabadság egy évre való felemelésének lehe-1 tőségét, és az egyedülálló nők lakáshelyzetének könnyítése érdekében egy otthonház lé­tesítésének kilátásait. Újabb umerikai légitámadás a I l)K fővárosa elint Csütörtökön délután nagy­gyűlés zajlott le a bukaresti egyetem előtti téren, s annak több mint tízezer résztvevője nyilatkozatban ítélte el a Ha­noi és Haibhong elleni barbár amerikai légitámadást, és fe­jezte ki szolidaritását a viet­nami néppel. A nagygyűlés résztvevői ezután „Halál az agresszorokra!” „El a kezekkel Vietnamtól!" és hasonló fel­iratú táblákkal felvonultak a bukaresti amerikai nagykö­vetség elé. ahol több mint egy órán át tüntettek az amerikai agresszió ellen. Indira Gandhi indiai minisz­terelnök — a Press Trust o£ India hírügynökség jelentése szerint — aggodalmát nyilvá­nította az amerikai bombázá­sok .miatt. Kijelentette, hogy a vietnami hadműveletek kiter­jesztése nagy veszélyt rejt magában. Szerdán este tiltakozó tünte­tések zajlottak le a londoni amerikai nagykövetség és a parlament előtt „Hány gyer­meket gyilkoltál meg ma L. B J.?” Mohnspn) — hangzottak a kiáltások az ameriKaí nagy- követség előtt A kalóztámadás hírére ha- a fiaíalok, a „Vádoljuk az zánkban gyűlések százain perializmust" akció ifjú emelték fel tiltakozó szavukat (Folytatás a 2. Amerika-szerle viharos felháborodás fogadta a VDK el­leni legújabb bombázások hírét. New Yorkban béke­harcosok vonultak az amerikai ENSZ-misszió hivatala elé feliratos tábláikkal. A táblák szövege: „Wilson mi­niszterelnök elítéli ezt a bombázást’." „Elítéljük Hanoi és Haiphong bombázását!" „Szüntesse* meg a bombá­zásokat!" 1967 végére 1000 nőnek ad munkát az ózdi ruhagyár Özdon, a nehézipar egyik borsodi fellegvárában nehezen találnak munkaalkalmat a nők. A régi gondon próbált enyhíteni a néhány évvel ez­előtt létesült ruhagyár. S bár manapság több mint négvszáz asszonynak és lánynak ad ke­nyeret ez az üzem, még min­dig sokan szeretnének elhe­Hajójavító műhely Tiszaiakon korszerű hajójavító műhelyt létesített Ti- mellctt most egy hajóroncsból ké- mszabalyozásokon dolgozó munkások részére (Foto; Sí, GyJ lyezkedni a városban. Tanács­kozások, a társadalmi szerveit megbeszéléseinek gyakori té­mája ez. Milyen tervek születtek, ho­gyan próbálnak segíteni ezen a sürgető gondon (amely te­gyük hozzá: egyáltalán nem ózdi specialitás, Miskolcon és a megye más nehézipari vi­dékein is hasonlóképpen „szo­rít a cipő”.) Felkerestük a napokban a ruhagyárat — pontosabban: a Debreceni Ruhagyár ózdi te­lepét. Az építkezést az idén megkestlik A helyszínen tudtuk meg, hogy az üzem bővítését már napirendre is tűzték. A csak­nem 15 millió forintos beruhá­zási program megvalósítása után ezer dolgozóra lesz szük­ség a gyárban. Az építkezést még az idén megkezdik, s a tervek szerint 1967 végére be is fejezik. A ruhagyár szétszórtan fek­vő épületekben működik. A technológia nem a legmoder­nebb, hiszen az adott lehető­ségekhez kellett alkalmazni. Az épületeket ugyanis erede­tileg más célra emelték. A bővítéssel egyidöben moderni­zálódik is majd az üzem. Uj szárnyakkal kötik össze a régi épületeket, ezáltal kényelme­sen helyezkedhetnek el az üzemrészek. Központi vasaló- termet rendeznek be, speciális varrásokat végző gépeket sze­relnek fel. Megoldódik a belső szállítás problémája is: a munkatermeket liftek és csúszdák kötik össze. A munka irányítását könnvíti meg a házi telefon. — önálló, gépesített karban- Jtartó üzemünk is lesz — új­ságolja a nagyoms szakmájá­Kepe» Képész­ba vágó, kedvező hírt. Lukács, a gyár fiatal mérnöke. Most még meglehe­tősen mostoha körülmények között végzik a javításokat. Természetesen a telep bő­vítésekor megfelelő szociális létesítményeket is építenek. Az ország legkorszerűbb fel­tételekkel dolgozó ruhagyára lesz az ózdi, ha megvalósul­nak a tervek. És akkor talán elnyeri az önállóságot is a te­lep, nem lesz többé ..leányvál­lalat”. Bár az együttműködés kifogástalan a debreceni gyár­ral, mégis a továbbiakban az utóbbi megoldás lenne a ké­nyelmesebb és ésszerűbb. Kialakult a tiirssgárda Aránylag fiatal üzem ez, az átlagéletkor nem haladja meg a harminc esztendőt. Az asz- szonyok, lányok zöme — hála az állandó, tervszerű szakmai továbbképzésnek —- már meg­szerezte a szakmunkás bizo­nyítványt. Gondoskodik a ru­hagyár az utánpótlás nevelésé­ről is. A közelmúltban szaba­dult fel 56 kislány, akik már itt sajátították el a szakmát. Közülük hatan olvan kiváló eredményt értek el a tanulók oi szágos szakmai versenyén, h°gy jutalmul hamarább kap­ták meg az oklevelet. A tizen­egyedik szalag mellett most mér ők, a legfiatalabbak ülnek és dolgoznak. A gyárban évek alatt ki­alakult a törzsgárda. Munkás­nők, akik több éve dolgoznak lelkiismeretesen, szorgalmasan ugyanazon a helyen. Ragasz­kodnak az üzemhez, a gyár számíthat rájuk, ök alkotják majd a megnagyobbodott, kor­szerű ózdi ruhagyár dolgozói­nak magját. Gyárfás Katalin

Next

/
Oldalképek
Tartalom