Észak-Magyarország, 1966. január (22. évfolyam, 1-25. szám)

1966-01-09 / 7. szám

3 ÉSZAKMAGYARORSZAG Vasárnap, J966. Január K Ezért a pénzért Párizsba utazhattak volna! A hatóságok nem egyszer felhívták már a nyugati utak­ra jelentkezők figyelmét, hogy büntetőjogi következménnyel járó kellemetlenségnek teszik ki magukat, ha a megengedett 200 forintnál több pénzt visz­nek ki magukkal. Ennek elle­nére nemrégiben több Ilyen ügyben kellett ítélkeznie a miskolci járásbíróságnak. Meg­lepő, hogy az elítéltek mind­egyike büntetlen előéletű, jó állásban levő ember. A devizagazdálkodás érde­keit sértő bűntett kísérletének minősülő cselekmény miatt ítélték el K. L. munkaügyi ve­zetőt, a Lenin Kohászati Művek­nél 2500, és Z. Z. anyagbeszerzőt, a MÁV Járműjavítónál 2000 forint pénzbírságra. Mindkettő­nél 2000 forintot találtak a vámőrök, amikor csoportjukkal együtt át akarták lépni a ha­tárt, hogy Ausztriába utazza­nak. Külön eset Sz. J. műszaki előadóé az ÉM. Vízügyi Igazga­tóságánál. ö volt a csoportve­zetője. 2200 forintot találtak nála, és így nemcsak őt bün­tették meg 2000 forintra, ha­nem az egész csoportot vissza­irányították a határról Miskolc­ra. Ha tekintetbe vesszük, hogy a bűn tetet töknél kárba veszett az utazásra befizetett pénz, le­foglalták a megtalált 2000 fo­rintot és még ugyanannyi, il­letve nagyobb összeget kellett büntetésként fizetniük, akkor válóban érdemes elgondolkozni rajta, megéri-e? Hiszen ezért az összegért Párizsba is utaz­hattak volna! FUT Kétszáz éve 170G. január 6-án született Fazekas Mihály, a Ludas Ma­tyi költője. Kóla szóin ak rejtvé­nyünk vízszintes 3, 46., 59., 94., j függőleges 1., 7. és 13. számú sorai. Vízszintes: 1. Betű, fonetiku­san. 3. Kiadvány, amelyet Fa­zekas Mihály hosszú időn át szerkesztett. 12. ZM. 14. Spa­nyol szóval: cigánylány. 16. An­gol helyeslés. 17. Vonós hang­szer. 19. Angol grófság és vá­ros. 20. Balatoni üdülőhely. 21. Kivert rigó. 22. Hasonlóság el­lentéte. 24. Körút, röviden. 25. Csúcs a Pilisben. 27. Sír. 28. Ritka férfinév. 30. Ne a tete­jére! 31. Nátrium. 32. Egy nóg­rádi községből való. 34. Azonos betűk. 37. Kiváló zongoramű­vészünk (—’). 39. Kettősbetű. 41. SES. 43. Fordított kettős- betű. 44. Mez betűi keverve. 46. Ez is volt Fazekas Mihály. 50. UPÜ. 52. A kelleténél töb­bet tesz rá. 54. Helyrag. 55. Lásd 27. sz. 56. Fülke, háló­fülke. 58. Rendben van. 53. Neves professzor volt, Faze­kast is tanította. 62. Togo fő­városa. 63. Becézett női név. 65. Fel, németül. 66. Több a soknál. 68. Jótékonykodik. 69. Egyes állatok dísze. 70. Két le­hetőség között választ. 71. Egy­forma betűk. 73. Lép ana­grammája. 76. Az USA egy Ismert egyeteméről váló. 80. A legnagyobb görög szagot. 82. Hölgy, régi kifejezéssel. 85. Vér szokott a levegőn. 87. A gyapjú mosásakor keletkező, sárgás színű zsiradék. 89. RLE. 90. Ünnepek idején gyakoriak az ilyen vonatok. 93. ÓNY. 94. Ludas Matyi földesura. 95. Bel­ső szerv. Függőleges: 1. Ezt az alcímet adta Fazekas Mihály a Ludas Matyinak. 2. Újabbkor! kőzet. 3. Nálunk dísznövény. 4. Visz- sza: Nátrium. 5. Tempós. 7. Itt született Fazekas Mihály. 8. Földet munkáltat. 9. Ibolyka. ’ 2 Wf 3 4 5 6 7 8 7 IQ 11 m 12 13 14 15 % i 17 18 1» 20 . | 21 a 23 24 1 25 26 27 28 27 1 ■ 30 üli 31 32 33 m 40 54 35 36 H 37 38 37 41 [ggj 42 4-7 pä 44 45 47 48 4» fi. M 51 52 63 54 55 56 57 5« 57 60 4' m ■ ó2 53 14 9? 66 67 6$ 67 fi 70 . '.r> 71 n m&L c 74 m pT 76 bs 76 71 , ” m eo 81 a 82 83 34 IS 16 87 88 09 __L Őri 90 91 72 93 > d 94 l! " 10. Megszólítás. 11. Emlékmű­vek anyaga is. 12. Szlovákiai város. 13. Ezt a művét Faze­kas Mihály Diószegi Sámuellel együtt írta. 15. Tűr betűi ké­véivé. 18. CIÉ. 23. Furcsa „hal” jelzője (+’)• 26. R és u, foneti­kusan. 29. Római ötven és'száz. 30. NC. 33. Női név. 35. Hely­ség a jugoszláviai Vajdaságban. 36. Az állati petesejt magtes- tecskéje. 38. Szőlőcukor. 40. Időszerű csapadék. 42. Mással­hangzó, fonetikusan. 45. Tarto­zást kiegyenlít. 46. BZ. 47. Éb- rentartó ital. 48. Kellemetlen érzés. 49. Részvénytársaság francia rövidítése. 51. Buda környéki község. 53. Jelentke­zés, két szóval. 57. Csupa egy­forma betű. 59. Kiváló mate­matikus volt (Alfréd). 60. Egy­mást előző betűk. 61. Hörpin- tette. 64. Kéz páratlan betűi. 67. UÁ. 72. Falvak egyik ré­szét nevezik így. 74. Férfinév. 75. Újságból kivág. 77. Fasor (—78. ö, latinul, nőnemben. 79.. Római négyszázikilencven- kilenc és ezer. 80. Újra fejlő­dik. 81. Éppen hogy. 82. DNÖ. 83. ... ipso, természetesen. 84. Felkiáltás. 86. NED. 83. Attila becézése. 91. Tiszteletbeli. 92. Sö. Beküldendő a vízszintes 3., 46., 59., 94., valamint a függő­leges 1., 7., és 13. sorokban írt megfejtés január 13-ig. A hi­bátlanul megfejtők között könyvjutalmat sorsolunk ki. A rejtvényben az o, ó, illetőleg az ö, ő között nem teszünk kü­lönbséget. Az elmúlt heti szám­ban közölt rejtvény megfejté­se: Az zengi ezt az édes éne­ket — óh, lassan szállj és hosz- szan énekelj, haldokló haty- tyúm, szép emlékezet! Könyvjutalmat nyertek: Sza­kos Éva, Szirmabcsenyő, Jó­zsef Attila u. 58. sz., Rogl Bé- Iáné, Miskolc, I. leer., Tízes- honvéd u. 44. sz., Kiss Izabella, Szerencs, MA V-kolónia. A könyveket postán küldjük el. A Nap kél 7,31, nyugszik Ifi, 12 órakor A Hoki kél 19,01, nyugszik 9,34 órakor Marcell napja. 1966. január 10, hétfő A Nap kél 7,30, nyugszik 16,13 órakor A Hold kél 20,26, nyugszik 10,04 órakor Melánia napja. 15 éve, 1951. január 10-én halt meg Sinclair Lewis ame­rikai író. Orvos fia volt és újságírónak indult. Rokonszen­ves hangon, de erősen társa­dalombíráló éllel rajzolta meg regényei sorában az amerikai életforma meghökkentő jelleg­zetességeit. Világszerte elter­jedt regényeiben bemutatja a dollár imádatába szédült ame­rikai átlagkisváros keresztmet­szetét, az amerikai átlagpolgár találkozását a számára érthe­tetlen Európával, a szabad egy­házak szemforgató kapzsiságát, az amerikai nyárspolgár szel­lemi színvonalának ijesztő süllyedését, a hivatás tiszta­ságáért küzdő orvos küzdel­meit. Szembeszállt a négcrelle- nes fajgyűlölettel, epy másik könyvével pedig a kirajzolódó amerikai fasizálódás képével döbbenti mag az olvasót. Jó megfigyelőképességgel lélek­tanilag megalapozott realista körképet festett kora amerikai társadalmáról, elsősorban an­nak középosztályáról. 1930-ban tiintették ki az irodalmi Nobel­ül jjal. GYERMEKEKNEK A mayák titokzatos írása Több mint négy évszázaddal ezelőtt, amikor a spanyol hó­dítók tűzzel-vassal betörtek Dél- és Közép-Amerikába, a mexikói Yucatán területén élő mayák a műveltségnek már igen magas fokára értek el. Volt írásrendszerük is, és könyveket írtak szárított bő­rökre, fügéiakéregre; de a kü­lönböző szobrokon, síremléke­ken ugyancsak sok felirat volt látható. A hódító spanyolokkal együtt természetesen hittérítők is jöt­tek Amerikába, és a mayák írásait — mint a gyűlölt po­gányság emlékeit — szinte ki­vétel nélkül máglyára vetették. Ma az egész világon mind­össze három kézírásos maya írástöredék van, s ezeket a pá­rizsi, a madridi és a drezdai múzeumban őrzik. Az írás megfejtésére már csak a drez­dai és a madridi töredéket le­het felhasználni, mert a párizsi kéziraton csaknem valamennyi írásjel sérült, csonka. A jelek megfejtésével sokan próbálkoztak. Kezdetben re­ménykedtek is a sikerben, az­tán elakadt a munka. A maya írás rejtélye megoldhatatlan­nak látszott. Pedig a mayák nyelve nem süllyedt el az is­meretlenségben. Nem sokkal a spanyolok betörése után szer­zetesek összeállították a maya —spanyol szótárt, amelyben több mint húszezer szó volt, s lejegyezték a maya nyelvtant is. A baj csak az volt, hogy a maya nyelv szavait, éppúgy latin betűkkel írták, mint a FEUER JÓZSEF ANDRÁS: Keltegető Bújj ki, láb, Bújj ki hát! Buss a papucsba, fuss el a csapra, dugd el a kávét labda-hasadba! Bújj ki hát, bújj ki, láb. nyisd ki szemed legalább! spanyolt. Letűnt egy-két nem­zedék, s az ősi maya írást már senki sem tudta olvasni. A mayák életéről, kultúrájá­ról nem sokat tudunk. A leg­megbízhatóbb adatokat Don Diego de Landa spanyol her­cegérsek Yucatán eseményei című írásából vesszük. Ebben körülbelül negyven írásjelnek is megadja az értelmét, jelen­tését. De Landa azt hitte, hogy sikerült lejegyeznie a teljes ábécét. Ennek alapján azon­ban a maya szövegek olvasása csődöt mondott. Később derült ki. hogy a maya írásban — éppúgy, mint az egyiptomiban — háromféle jel keveredik: vannak hango­kat jelentő ábrák, tehát betűk; vannak szótagokat ábrázoló jelek, és végül képjelek, ame­lyek egész fogalmakat, sőt ki­fejezéseket írnak le. Mindezen túl még bizonyos kulcsjelek- kei is találkozunk. Ezek azt szabályozzák, hogy egy bizo­nyos jelcsoporton belül a hieroglifákat milyen szabály szerint kell elrendezni. A maya írás, még ha ismernénk is minden szabályát, inkább va­lamilyen bonyolult titkosírás­hoz hasonlítana, mint a mi megszokott, lényegében igen egyszerű betűírásunkhoz. Érthető, hogy a nehézségek­kel sokáig nem tudtak a ku­tatók megbirkózni. Csak a leg­utóbbi években terjedt el a hír: a Szovjet Tudományos Akadémia szibériai tagozatá­nak matematikai intézete és a számítástechnikai központ munkatársai — elektronikus számológépek igénybevételével - nagyrészt már megfejtet­k az évszázadok ostromának dacosan ellenálló maya írás titkát. ANTALFY ISTVÁN: Színes ceruzák Színes ceruzákat kaptam, szép dobozban — ahogy kértem. Édesanyámnak — ő vette! — megköszöntem csókkal, szépen. Es nemcsak, hogy megköszöntem, hanem nagy-nagy szeretettel festettem egy piros szívet, kék virággal, nefelejccsel... — ÚJABB szolgáltató egysé­gek létesítését tervezik a mis­Ikolci Martintelepen. Többek | között a kovács, a lakatos, a | műszerész, a bádogos, az asz­talos szolgáltatásokat kívánják fejleszteni. — TERVEN felül készít a BVK forgácsoló műhelye 135 öntöttvas alkatrészt Az alkat­részek többsége a Budapesti Vegyiművek számára készül. — TULIPÁNOK a boltok­ban. A melegházban hajtatott tulipánok már megjelentek a miskolci virágüzletekben. Rö­vid idő múlva a jácintok is kinyílnak. — ÖREGEK napközije nyílik kedden, január 11-én Rácsén. A sátoraljaújhelyi járás har­madik napközijében egyelőre 20 idős ember kap helyet —• MEGKEZDTÉK az el­múlt évi vállalások tel 1 esi tévé­nek értékelését és az 1966. évi szerződések megkötését a Le­nin Kohászati Művek szocialis­ta brigádjai. — EGYETEMI Silány Kln- pad. Ez a címe annak a szóra­koztató, szatirikus KlSZ-mű- sornak, mely szép sikert ara­tott a miskolci Nehézipari Mű­szaki Egyetemen. A fiatalok január végén jelentkeznek új műsorukkal. — KAKTUSZKEDVELÖK tartanak klubestet január 14- én a Szakszervezetek Megyei Tanácsának székházában. — A LENIN Kohászati Mű­vek szakszervezeti bizottsága tavaly 2582 darab üdülőjegyet bocsátott a vállalat dolgozói­nak rendelkezésére. Tudod-e... ? ... hogy az óra csak az utób­bi háromszáz évben fejlődött olyanná, amilyennek ma is­merjük. Az időmérés azelőtt jóval kezdetlegesebb eszkö­zökkel történt. ... hogy a fenyő vékonyka, szívós tűlevele a legnagyobb hidegben sem fagy meg. A fe­nyők is hullatják levelüket, egész éven át, folyamatosan. ... hogy az egyiptomiak még nem ismerték a vasolvasztást. Hatalmas faszénrakások felett hevítették puhára a vasat. A salakot csak ügy tudták eltá­volítani, hogy hosszú ideig ka­lapáccsal kovácsolták. I(i íuiia el a gyertyát? Nincs könnyebb dolog a gyertya elhívásánál. Próbál­juk meg azonban úgy, hogy egy tölcsér keskeny csövén Ezt játsszuk: Mozgás-kánon A kánonok egyikét-másikát jól fel lehet használni közös mókára úgy, hogy összekötjük különféle mozdulatokkal (le­ülés, felállás, szamárfül stb.). Kijelöljük, hogy a szöveg bi­zonyos szavainál milyen moz­dulatokat kell végeznie a csa­patnak. A különböző csopor­tok által különböző időbér, végzett mozdulatok igen mu­latságosak lehelnek. keresztül jusson a levegő a gyertyához. Ha a gyertya előttünk ál), éppen a cső középpontja irá­nyában, nem tudjuk elfújni a lángot. Minden erőlködésünk ellenére még csak nem is lob­ban. Állítsuk most úgy a töl­csért, hogy a láng a széléhez érjen! Ha ekkor belefújunk a tölcsérbe, a gyertya elalszik. Mi ennek a magyarázata? A szájunkból kiáramló le­vegő a tölcsér keskeny végén halad keresztül, a tölcsérfal mentén eloszlik, s elkerüli a gyertyalángot. Ha a láng a tölcsér széléhez ér, a légáram­lat eloltja a gyertyát. A Magyar Rádió és Televízió miskolci studiójának műsora, fa 188 méteres hullámhosszon 18—19 óráig.) Vasárnap A Szinvától a Bodrogig — Riporl­üsszeállfiás zenével. Zsófi haragszik ... Szabó Sándor elbeszélése. A sportrovat jelenti... Hétfő Hírek, riportok, tudósítások. Miért? . . . „Orvosolhatatlan” ap­ró bosszúságok. Falusi könyvtárban .. . Szólóhangszer: A hegedű. A kereskedelem Irányítóinak gondjai és tervei. Iskola, család, társadalom. Megyei sporteredmények. Űj ritmusok, új dallamok. m (Msora 9. vasárnap. Bérletszünet Sztam- bul rózsája 15, óra. Bérletszünet A fizikusok. 19,30 óra. 10. hétfő. Nincs előadás. 11. kedd. Bérletszünet. Sztambul rózsája. 19 óra. 12. szerda. Odry. A fizikusok. 19 óra. 13. csütörtök. Goldoni. A fiziku­sok. 19 óra. 14. péntek. Blaha. A fizikusok. 19 óra. 15. szombat. Gorkij. A fizikusok. 19 óra. 16. vasárnap. Bérletszünet. Sztam­bul rózsája. 15 óra. Bérletszünet. Sztambul rózsája. 19.30 óra. 17. hétfő. A Debreceni Csokonai Színház operaelőadása. 19 óra. — FEBRUÁRBAN rendezik ez évben is a mezőgazdasági ; könyvhónapot. Megyénkben ; már megkezdték a könyvhónap | előkészítését, a különböző rcn- 1 dezvények szervezését. — AZ EGÉSZSÉGÜGYI mi­niszter a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsával egyetértés­ben — rendeletet adott ki a su­gárártalomnak kitett munkahe­lyen dolgozók sugárterhelésé­nek ellenőrzéséről. — ÖSSZEFÜGGŐ jégtakaró borítja a Balatont. A partoknál körülbelül 500 méter szélesség­ben 6—8, a tó közepén pedig f mintegy 5 centiméter a jég vastagsága. — NÉGY NAPOS tanácsko­zás után, szombaton tartotta záróülését a TIT idegennyelv- oktntási konferenciája a buda­pesti Kossuth Klubban. Á többféle szekcióban elhang­zott előadások témáit, a kon­zultációk tanulságait ás állás­foglalásait Szépe György, a nyelvtudományi társaság tudo­mányos munkatársa foglalta össze. — A MAGYAR Rádió „lát­hatatlan színháza” január 14- én tűzi műsorra első ízben a Kossuth-adó hullámhosszán ! Turgenyev „Egy hónap falun” című színművének rádióválto- zatát. A főbb szerepeket VasS Éva, Darvas Iván, Almáéi Éváii Cs. Németh Lajos, Somogyvári : Rudolf és Ladomerszky Margit alakítja. —A BUKARESTI világira-9 dalmi kiadó gondozásában a napokban megjelent román nyelven a magyar irodalom antológiájának első kötete. AZ öt kötetre tervezett, munka megjelentetésével a román ki- adó eddig példa nélkül álló feladatra vállalkozik: ez lesz a magyar irodalom első, átfogó antológiája, amely külföldöni idegen nyelven megjelenik. — A VESZPRÉMI Nehéz­vegyipari Kutató Intézet munkatársai sikeres kísérlet- j sorozatot végeztek egy újfajta növényvédőszerrel, amely az ] Ametrin elnevezést kapta. _____ ___ A TI f k'rfclmiségi Klubjának műsora 10- én 17,30 órakor szabadegye-* tömi előadás a Nagy perek címé sorozatból Panamaperek címmel* Előadó: dr. Sík Ferenc egy. tanáf" segéd. 11- én 17,30 órai kezdettel a Lélek" táh szabadegyetemi sorozatból: A* emberi kapcsolatok pszichológiáj»' Előadó: Benedek Imre tanár. AK* nem rendelkezik bérlettel, mind" ; két szabadegyetemi előadásra 9 forintos árban vásárolhat részvé" teli jegyet. 13- án 19,30 órai kezdettel az Ide" gennyelvi Szakosztály rendezésé" ! ben angol nyelvű klubest: Az ati" gól domíniumok. Előadó: df* Csorba Zoltán tanár. 14- én 19,30 órai kezdettel hang" !emez-est: Beethoven V. szimfó" rdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom