Észak-Magyarország, 1965. június (21. évfolyam, 127-152. szám)

1965-06-01 / 127. szám

Világ proletariat egyesüljetek} Gyermekeinket ünnepeltük * Gyermekkacagástól voltak tás. Harsonaszó után a had­* hangosak május utolsó vasár- sereg tisztjei vezették az ava­il; napján az utcáik, terek, mű- tást. * velödési otthonok, iiimegyéb'én vidám * ünnepségeket, % mü- tást. Az új kisdobosokat és Szerte a úttörőket a városi KISZ-bi- műsorokat, zottság nevében Farkas majálisokat György szervező titkár kö­Utána műsort Kiváló úttörő pott mintegy tiszteletére, ki ház művészeti rakoztatták. rendeztek a kitüntetést ka- ötven pajtás két az Úttörő- szakkörei szó­A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA * ............... --­í j» XXI. év folyam, 127. szám Ara; SO fillér Kedd, 1965. június I. ijí ........ — 1 1 * * K ádár János, a Magyar Szó- lyaudvaron megjelent Apró kára, Bőnkéi András, a Köz-* rialista Munkáspárt Központi Antal, a Politikai Bizottság ponti Bizottság tagja, bel úgy- * Bizottságának első titkára és tagja, a Minisztertanács el- miniszter, Csanádi György,* Biszku Béla, a Politikai Bi- nökhelyettese, Kállai Gyula, közlekedés- és postaügyi mi-3; »»ttság tagja, akik a Szovjet- a Politikai Bizottság tagja, a niszter, Péter János külügy-* unió Kommunista Pártja Köz- Minisztertanács elnökhelyette- miniszter és Púja Frigyes, az* ponti Bizottságának meghivá- se, Nemes Dezső, a Politikai MSZMP KB külügyi osztálya-ijí «iára baráti látogatást lettek a Bizottság tagja, a Központi nak vezetője. Jelen volt. G. A.* Szovjetunióban, vasárnap visz- Bizottság titkára, Nyers Re- Gyenyiszov, a Szovjetunió ma-* ezaérkeztek Budapestre. zső, a Politikai Bizottság pót- gyarországi rendkívüli és meg-* Fogadásukra a Nyugati Pá- tagja, a Központi Bizottság lit- hatalmazott nagykövete. Szovjet küldöttség Budapesten P. F. Lomakovnak, a Szov­jetunió Minisztertanácsa el­nökhelyettesének, az Állami Tervbizottság elnökének veze­tésével hétfőn délben szovjet delegáció érkezett Budapestre, az 1966—1970. évi tervegyez- tető tárgyalásokra. A küldöttség fogadására a Ferihegyi repülőtéren megje­lent Apró Antal, a Miniszter­tanács elnökhelyettese, dr. Ajtai Miklós, az Országos Tervhivatal elnöke, Karádi Gyula, a külkereskedelmi mi­niszter első helyettese, Vályi Péter, a Tervhivatal elnöké­nek első helyettese, dr. Heté- nyi István, a Tervhivatal el­nökhelyettese, valamint az Országos Tervhivatal, a Kül­ügyminisztérium és a Külke­reskedelmi Minisztérium több vezető munkatársa. Ott volt G. A. Gyenyiszov, a Szovjet­unió budapesti nagykövete, J. A. Nazarov nagykövetségi ta­nácsos és B. K. Puskin keres­kedelmi képviselő. Tito elnök a Szovjetunióba látogat A Szovjetunió Legfelsőbb* í|c Tanácsa elnökségének, a Szov-* * jetunio Minisztertanácsának és* Tizenhat amerikai repülő­gép hétfőn délután harminc­öt tonna bombát dobott fél­órás kalóztámadása során a Hanoitól 72 kilométerrel délre tekvő Hoai An helységre. Amerikai gépek másik cso­portja a Hanoitól 110 kilomé­terrel délre fekvő Thanh Hoa mellett egy vasúti hidat táma­dott. Tizenkét amerikai és két dél-vietnami repülőgép a de- Inilitarizáit övezet közelében lévő Vit Thu Lut támadta. A támadó gépeket erős légelhá- ritó- tűz fogadta. A dél-vietnami szabadság- harcosok offenzivája az or­szág északi részeiben vál­tozatlan erővel tart. Az amerikai és dél-vietnami repülőgépek az időjárás meg- javulásával vasárnap beavat­koztak a Da Nang-tól délre, Quang Ngai körzetében folyó harcokba. A saigoni amerikai főhadiszállás a katonai hely­zetet zavarosnak ítéli. A Quang Ngai körzetében 48 órája folyó harcok so­rán a szabadságharcosok bekerítették a kormány- csapatok és az amerikaiak 1—1 zászlóalját, amelyek súlyos veszteségeket szenvedtek. az SZKP Központi Bizottsága* elnökségének meghívására Jo-* szip Broz Tito elnök felesége* H» társaságában június második* felében hivatalos látogatást* tesz a Szovjetunióban. * * * * * * * * * * * ♦ * * * UPI jelentése szerint, a kor-* many csapatok 800—700 em-* bért vesztettek. A szabadság-^ harcosok veszteségei ennél jó-* val kisebbek. * * * * temet tűzharc Dominikában i * Az AFP hírügynökség kom-* mentárban foglalkozik a do-* minikai helyzettel és megál­lapítja, hogy Santo Domingo- ban a helyzet ideiglenesen stabilizálódott; az amerikaiak gyakorlatilag elfoglalták az országot, egyre aktívabb az AÁSZ beavatkozása és meg­érkeztek az ENSZ-megfigvelők is. Újabb amerikai légitámadások a VDK ellen Amerikai repülőgépek siet­tek a Quang Ngai környékén szorongatott helyzetben lévő dél-vietnami kormányosapatok és amerikai egységek segítsé­gére. A súlyos harcokban, az Santo Domingóban hétfőre virradó éjszaka ismét több összecsapásra került sor az alkotmányos erők és az Im- bert-féle junta csapatai kö­zött. Különösen heves tűzharc zajlott le az Imberték kezén lévő, de az alkotmányos erők által bekerített Nemzeti Pa­lota. Santo Domingo egyik legjelentősebb középülete kö­rül. Az ifjúság helyzetéről Miskolc város Tanácsa jú-r nius 7-én, hétfőn ülést tart. Az ülés napirendjén az ifjú­ság helyzete, valamint az el­múlt évi tervek végrehajtá­sáról szóló jelentés szerepel. Előbbinek Gribovszki I^ászló- né, a vb elnökhelyettese, az utóbbinak Fekete László, a vb elnöke az előadója. Export: a Miskolci Szűcs Ktsz-ből A Miskolci Szűcs Ktsz or­szágszerte híres szép szőrme­készítményeiről. A korábbi években a külföldiek érdeklő­dését is felkeltették a modern gallérok, prémek, szőrmeféle­ségek. A ktsz kapacitását azonban eddig lekötötték a hazai megrendelések. Helyes létszámgazdálkodással és .ló szakmunkás továbbképzéssel mégis elérték, hogy ez év márciusának végére megala­kulhatott a ktsz exportra ter­melő brigádja. Először is úgy­nevezett próbagyártást kezd­tek meg, ez sikerrel járt. és most már a brigád határozott exporttervet kap. — Milyen termékeket ad- V»ak már az idén külföldre? VInrIn'Jn* TfdL» ván, a ktsz elnöke a követke­zőket válaszolta: — Pézsma szőrmebéléseket, perzsatáblákat és fehér nyúl- gallérokat exportálunk. — Milyen országokba jut­nak el áruik? — Szállítunk Svájcba és más nyugati országokba. Ter­vezünk azonban bunda-expor­tot szocialista országokba is. A nyolctagú, exportra ter­melő brigád hamarosan bő­vülni fog és a jelenlegi dol­gozók ígéretei szerint, a bri­gád mindent, elkövet majd azért, hogy munkájuk minő­ségére ne legyen kifogás, s hogy tovább növelhessék a ktsz jó hírnevét. M A miskolci XIII. számú iskola növendékei tomabemutafót tartottak. A többszöri eső és a zord időjárás ellenére is program szerint folytatódtak Sárospa­takon a különböző versenyág vetélkedői. Vasárnap a zene­karok versengésére került sor, de .mivel néhány zenekart már korábban meghallgattak, így lélekben már minden részvevő a délutáni ünnepé­lyes eredményhirdetésre ké­szült. Vargha Pál, a szakzsű­rik „csúcselnöke” hirdette ki az eredményeket. Aranyérmesek A Borsod megyei és mis­kolci diákok sok szép győzel­mi jelvénnyel tértek haza. Az irodalmi pályázatok vers­kategóriájában Lajos Árpád, a miskolci Földes Ferenc Gimnázium tanulója, Tvertoia György, a miskolci Földes Fe­renc Gimnázium diákja és Baranyai Mária, a sátoralja­újhelyi Kossuth Gimnázium tanulója aranyérmet nyert. Ugyancsak aranyéremmel jutalmazta a bíráló bizottság a novellák kategóriában Al­földi Géza. és Zombori Kata­lin (mindketten a miskolci Földes Ferenc Gimnázium ta­nulói) tanulókat. A képzőművészeti verseny­ág szintén szép miskolci si­kereket hozott; Rácz József, a Földes Ferenc Gimnázium tanulója és Garliczay Zoltán, a sátoraljaújhelyi Kossuth Gimnázium diákja aranyér­met nyert. A néprajzi pályázat borso­di aranyérmeséi: Bozó József Mezőkövesd, Kollégium. Feny­ves Edit Földes Ferenc Gim­názium. Takács András, Mező­kövesd. Kollégium, Figeczky József, Földes Ferenc Gimná­zium, Koós László, Mezőkö­vesd. Kollégium. A vers- és prózamondás borsodi aranyérmesei: Pipa.ti Imre, Földes Ferenc, Gim­názium. Kiss Miklós, Jó­zsef Attila Gimnázium. Ózd, Nagy József, Sárospatak. Rá­kóczi Gimnázium, Csárdás Mária, I. sz. Ipari Szakközép- iskola. Miskolc. A szólóének és szólóhang­szer borsodi aranyérmesei: ■Dévényi ■■ Márta Közgazdasági Technikum, Sátoraljaújhely, Adler Ágnes, Kossuth Gim­názium, Sátoraljaújhely, Medgyessi Erzsébet, Zrínyi Gimnázium, Miskolc-, Veres István 101. sz. Iparitanuló In­tézet. Miskolc. Pojják Tibor Földes Ferenc Gimnázium. Szilvássy László, 101. sz. Ipa­ritanuló Intézet. Miskolc. Ké­rész Judit, Kossuth Gimnázi­um. Miskolc, Tomory Géza, Gépipari Technikum, Miskolc. Az énekkarok borsodi aranyérmesei: Herman Ottó Gimnázium. Miskolc, Földes Ferenc Gimnázium. .Miskolc. Berzeviczy G. Közgazdásági Technikum. Miskolc, Kilián Gimnázium, Miskolc. A zenekarok, kamaraegyüt­tesek versenyzői közül a miskolci Földes Ferenc Gim­názium tánczenekara nyert aranyérmet. A néptánc Borsod megyei aranyérmesei: Mezőkövesdi gimnázium, Ózd. József Attila Gimnázium. Sárospatak. Rá­kóczi Gimnázium. Sátoralja­újhely. Kossuth Gimnázium. A klubvezetők aranyérme­se: a miskolci Földes Ferenc Gimnázium. (Folytatás a 2. oldalon.) A népfront Pelsözsofcs luiiíuráfis íeflcdeséért A Hazafias Népfront felső- zsolcai bizottsága szép siker­rel tömöríti maga köré a község tettrekész lakóit. Nem­régiben társadalmi összefogás eredményeként készült el a Szabadságpark. az új sportöl­töző és nem kevés kilométer­nyi járda. Ezek mellett a lé­tesítmények mellett a kultu­rális élet fellendítését má» módon is szorgalmazza a népfront. Még tavaly segített* összehozni Gubik István pe­dagógus karnagy vezetésével a 40—50 tagú felnőtt ének* kart. amely sikerrel szerepelt a felszabadulás és május eh seje ünnepségein. Május 22- én már közös fellépésben sze­repelt az énekkar az' általá«- nos iskoláéval. Az előadásorr külön sikert aratott Répást János és Udvarhelyi Flórián szólószáma, valamint Balogh Dezső népi zenekara Gubik István mellett Nagy Lajosait. a másik karnagyot is dicséret illeti. áievdős Béhs Kádár János és Biszku Béla visszaérkezett a Szovjetunióból A szerencsi járásban majá­lisokon vettek részt szülök és gyermekek a községek hatá­rában levő tisztásokon, er­dőkben. Kazincbarcikán asz­faltrajz versenyt rendeztek,- Mezőkövesden pedig ez alka­lommal tartották meg a ze­neiskola és a zenei általános szöntötte. Hasonló kedves és szép ünnepséget tartottak Miskolcon a Lenin téren és p diósgyőri Ady Endre Művelő Jési Ház előtt. Délután 350, ktsz-ben dolgo­zó szülő gyermekét látta ven­dégül a KISZÖV nőtanácsa Az Avas Szálló Fehértermé­* * rendeztek a Nemzetközi * Gyermeknapon. A nő tanácsok *és a KISZ-szer vezetek — a * többi társadalmi szervezet se­gítségével — állították össze ijí nagy szeretettel, hozzáértéssel * e nap programját. | Legemlékezetesebb esemény * mindenütt az ünnepéb'es kis­dobos- és úttörő-avatás volt. Mintegy 18 000 első osztályos nyakába kötötték fel Borsod­ban a kék nyakkendőt, s 13 ezer úttörőt avattak a csapa­tok. Miskolcon a Petőfi-szobor- nál sorakozott fel 1600 kispaj­t. ben tortával és bambival, vi- >s dánt bábműsorral kedvesked- 1- tek nekik. Az Uttörőházban 3 két eseményre is sor került, i- Több mint húsz szakkör egész évi munkáját bemutató kiállí- '- tás nyílt, amelyet már az else j- napon sokan tekintettek meg. ___________________i____________ i skola V. gyermeknapi hang versenyét. Sok helyen műso ros délutánokat, filmvetítés- uzsonnát rendeztek a kicsi nveknek. Gy. K. Foto: Sz. Gy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom