Észak-Magyarország, 1965. május (21. évfolyam, 102-126. szám)

1965-05-18 / 115. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGY El BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXL évfolyam, 115. szám Ara; 50 fillér Kedd, 1965. május IS. — országjárás Santo Domingo: harcolnak a szembenálló felek egpy seggei Johnson tanácsadója titokban Dominikába utazott Gyűjtésből Az országgyűlés külügyi bi zoüsága testvéri egyetértéssel fogadta a VDK nemzetgyűlé­sének felhívását és úgy fog­lalt állást, hogy ezt teljes mértékben támogatja. Mélysé­ges felháborodással. ítéli el az Egyesült Államoknak a vietnami nép ellen folytatott bűnös háborúját, testvéri szo­lidaritásáról biztosítja az im­perialista kalózokkal szemben szabadságát. függetlenségét védelmező vietnami testvére­inket.. tclkibányai úttörők ócskavasat gyűjtenek a MÉH-nek. Az így szerzett forintokból országjárást terveznek. (Foto: Sz. Gy.) a nemzetközi A dominikai fővárosból ér­kezett legfrissebb jelentések a harcok folytatódásáról adnak hírt. A hírügynökségek el­mondják, hogy a város észa­ki részében a szembenálló fe­lek egységei házról házra har­colnak. Imbert tábornok öt­száz katonája harckocsik tá­mogatásával indított táma­dást az „alkotmányos kor­mány” csapatai ellen. A he­ves harcban hetvenen haltak meg. A leghevesebb harc a temető környékén dúlt, a fel­kelő csapatok ugyanis a te­metőben ásták be magukat. A hírügynökségek arról is beszámolnak, hogy Rikhye in­diai tábornok, U Thant ENSZ- főtitkár katonai tanácsadója vasárnap megjelent Caamano ezredes csapatai között. A katonák az indiai tábornokot lelkesen fogadták „ENSZ igen, AÁSZ nem” felkiáltá­sokkal. A tábornokot Cury, az alkotmányos kormány kül­ügyminisztere üdvözölte. Bundy, Johnson elnök nem­zetbiztonsági tanácsadója va­sárnap titokban Santo Do- mingoba érkezett. Kíséretében tartózkodik Cyrus Vance had­ügyminiszterhelyettes, Jack Vaughan hadügyi államtitkár és Thomas C. Mann külügy­miniszterhelyettes. McGeorg'e Bundy és több más magasrangú elnöki ta­nácsadó titkos dominikai kül­detése arra enged következ­tetni, hogy Johnson megpróbál valamiféle kiutat keresni a dominikai helyzetből. Santo Domingoban szünet nélkül folynak az utcai har­cok. A Caamano-erők az éj­szaka folyamán a junta-csa­patokat körülbelül egy mér- földnyi mélységben visszaszo­rították, s azok elvesztették az előző területnyereséget. Gromiko Törökországba érkezett Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter Hasan Isik török külügyminiszter meghí­vására hétfőn hivatalos láto­gatásra Ankarába érkezett. Az ankarai repülőtéren Gro­miko kijelentette: a szovjet és a török nép érdekei meg­követelik, hogy leküzdjük a korábban beállt elidegenedést, és bővítsük együttműködé­sünket politikai, gazdasági és más területen. A szovjet kor­mány kész erre, s reméljük, hogy török oldalról hasonló készség nyilvánul meg. A szocialista Vietnam ügye győzni fog Az országgyűlés külügyi bizottsága válaszolt a VDK nemzetgyűlésének felhívására Az országgyűlés külügyi bi­zottsága hétfőn délután Szir­mai István elnökletével ülést tartott. Az ülésen megjelent és felszólalt Beresztóczy Mik­lós, az országgyűlés alelnöke, valamint Péter János külügy­miniszter. A külügyi bizottság foglalkozott azzal a felhívás­sal, amelyet a Vietnami De­mokratikus Köztársaság nem­zetgyűlése 1965. április 15-én intézett a világ parlamentjei­hez. E felhívás felkéri a világ parlamentjeit, hogy ismertes­sék meg képviselőikkel és or­száguk egész népével a VDK nemzetgyűlésének, kormányá­nak és népének állásfoglalá­sát, emeljék fel tiltakozó sza­vukat a vietnami nép igazsá­gos ügye mellett, az amerikai imperialista agresszió _ megfé­kezéséért. az indokinai. a dél­kelet-ázsiai és a viiágbéke megvédéséért. bői részt kívánnak venni a vietnami nép szabadságáért, igaz ügyéért vívott harcban. A magyar országgyűlés kül­ügyi bizottsága kifejezi azt a meggyőződését, hogy a szo­cialista Vietnam ügye győzni fog. Május 17-én, hétfőn tovább folytatta munkáját a Borsodi Műszaki Hetek szervező bi­zottsága. Ezen a napon került sor a Magyar Elektrotechnikai Egyesület miskolci csoportjá­nak rendezésében a Lenin Kohászati Művek Műszaki Klubjában arra az ankétra, amelynek során F ogarassy László, a KGMTI osztályve­zetője ismertette a durvahen­germű automatikúját. Előadása iránt nagy érdek­lődés nyilvánult meg. Utána gyárlátogatás következett, melynek során a részvevők megtekintették a Lenin Ko­hászati Műveket, többek kö­Megnyílt Az országgyűlés külügyi bi­zottsága teljés mértékben egyetért a forradalmi munkás- paraszt kormány május 14-i állásfoglalásával és helyeslés­sel fogadja a magyar kor­mány nyilatkozatában kifeje­zett elhatározását arról, hogy népünk akaratát teljesítve, anyagi és egyéb segítséget nyújt a vietnami népnek és a VDK kormányának kérése esetén a. Magyar Népköztár­saság kormánya, kész hozzájá­rulni ahhoz, hogy a VDK-bn utazzanak azok a magyar ál­lampolgárok. akik önként, in­ternacionalista meggyőződés­Borsodi Műszaki Hetek Két rendezvény a hétfői programban zött éppen az előadás tárgyát képező durvahengermű auto- matikáját. Délután a MTESZ borsodi intéző bizottságának klubjá­ban a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület borsodi csoportja folytatta munkáját, Az első előadás szombaton hangzott el, hétfőn Szántó Tibor, a Magyar Grafika : fő- szerkesztője a tipográfia for­ma-problémáiról tartott igen értékes és érdekes előadást. A kiadott program szerint ma, kedden délelőtt az Orszá­gos Erdészeti Egyesület mis­kolci csoportja, a Faipari Tu­dományos Egyesület és a ME- DOSZ rendezésében lesz újabb ankét, folytatja mun­káját a Magyar Elektrotechni­kai Egyesület, valamint a Magyar Hidrológiai Társaság. Ülést tarlóit a MÉSZÖV megyei választmánya Május 17-én, hétfőn Miskol­con, a Baross Gábor utcai ta­nácsteremben került sor a MÉSZÖV idei választmányi ülésére. Az ülésen Csege Gé­za, a MÉSZÖV elnöke tartott beszámolót az elmúlt évben végzett munkáról, majd az idei feladatokról szólt. A beszámoló első részében a felszabadulási verseny ered­ményeit méltatta. Az ülés elé­gedetten vette tudomásul, hogy a szövetkezeti vagyon az elmúlt évben jelentősen növekedett. A szövetkezet 42 millió forint nyereséggel fe­jezte be az évet. Az előadó számos adatot ismertetett, amelyek az eredményes mun­ka mellett szóltak, majd a tennivalók sokaságára hívta fel a figyelmet. Az elnök az üzlethálózatról beszélve el­mondotta, hogy a kenyérszál­lítás nem megfelelő. A ruhák­ban, az űj ipari cikkekben kicsi a választék. Az étter­mekben, a vendéglőkben nem eléggé bőséges az ételválasz­ték. Nincs megfelelően bizto­sítva a Zemplén hegység tu­ristaellátása. A beszámoló hangsúlyozottan felhívta a fi­gyelmet a rejtett tartalékok feltárásának szükségességére, a gazdaságosság egyik nagyon fontos tényezőjére. Az elnöki beszámoló után Karaffa József, a MÉK osz­tályvezetője számolt be a múlt évi munkavégzésről, majd Tóth Bálint, a MÉSZÖV főkönyvelője költségvetési kérdéseket ismertetett. Hasznos kezdeményezés Könnyebbé válik a bevásárlás Élelmiszer-rendelés a fűszer boltok ban A Miskolci Élelmiszer Kis­kereskedelmi Vállalat hasz­nos kezdeményezéssel lepi meg vásárlóit. A kezdemé­nyezésnek — minden bizony­nyal — nagy sikere lesz a dolgozó nők körében. Az el­képzelés célja a bevásárlás egyszerűsítése, tehát a nők munkájának megkönnyítése. A vásárolni kívánó nő ott­hon összeírja, milyen élelmi­szerből milyen mennyiségre van szüksége, és feltünteti azt az időpontot is, amikor az árut át kívánja venni. Ilyen élelmiszerrendelést június el­sejétől kezdődően a vállalat minden fűszerboltja átvesz. A rendelés a nyitvatartás ideje alatt bármikor a boltban hagyható, és a megjelölt idő­pontban soron kívül adják át a vásárlónak. Ha a kezdeményezés siker­re vezet, a vállalat más szol­gáltatásokkal is könnyftem próbál a nők helyzetén. Vasárnap Balatonszéplakon ünnepélyes keretek között adták át rendeltetésének fesiöi környezetben épült, impozáns, kétemeletes, tetöteraszos nemzetközi újságíró üdülőt. Az ünnepségen részt vett Szirmai István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Darvast István, az MSZMP Központi Bizottságá­nak osztályvezető-helyettese. A vendégeket Siklósi Norbert, a Magyar Újságírók Szövetségének főtitkára köszöntötte és adta át rendeltetésének a nemzetközi újság­író-üdülőt, amelyet Jean Maurice Hermann, az NUSZ elnöke vett át. Az új, modern, étterem teraszán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom