Észak-Magyarország, 1964. május (20. évfolyam, 101-126. szám)

1964-05-01 / 101. szám

a r Éljen május 1, munkásosztály nemzetközi, * Világ proletár i 01. -egyesSí ieteki A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSÖD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XX. évfolyam, 101. szám Ara: 80 fillér Péntek, 1064. május 1. harci seregszemléje ! IBAD MÁJUS írta: MRÁZ FERENC. V irágot bontott a május. Pezsdül, újul, pompázik a természet, földre szór­ja aranyát a Nap, hogy bera­gyogja a májusi zászlókat, amelyek alatt ma már százmil­liók menetelnek. A százmilliók között ott halad a magyar munkásosztály, az egész ma­gyar nép, köztük a borsodi dől.' gozók diadalmas serege. Immár hetvenötödször ünne­peljük május elsejét, a munkásosztály harcos ünnepét. 1889-ben, a II. Internacionálé alakuló kongresszusa határoza­tot hozott, hogy: „Égy bizonyos időpontban nagy nemzetközi tüntetést kell szervezni... egy idejüleg minden országban és minden városban ...” Május elseje, az l!i!)0-es első harcos munkástüntetés hatására, azóta is elevenen ható, hagyományos ünneppé vált. Felvonulásokkal és tüntetésekkel, gyakran véres utcai harcok árán, minden év­ben mind több városban és or­szágban egyre nagyobb töme­gek fejezik ki jelszavaikban osztályharcos követeléseiket munkások és velük együtt mindazok, akik ébredő mtu­dattal keltek harcra a nemzet­közi monopolszervezetekbe tö. ■ínörülő tőkések és a földes- urak zsarnoki hatalma, az em­bertelen kizsákmányolás ellen. Világszerte évről-évre sok tíz­ezres tömegek tüntettek az In- ternacionálét énekelve vörös zászlók és harci jelszavakat hirdető táblák alatt, küzdve a közvetlen célokért és a távo- íiakért, az egész emberiség szebb életéért. A hetvenötödik vörös május, a világ dolgozói összefogásá­nak újabb bizonyítéka az im­perializmus ellen, a békéért, a demokráciáért, a szocializmus­ért vívott harcban, amely kö­zös harci frontba tömöríti a szocialista tábort, a fejlett ka­pitalista országok, a gazdasági­lag elmaradt országok dolgo­zóit, a még gyarmati sorban lévő népeket, a nemzeti felsza­badító mozgalom erőit. A vö­rös májusok története meggyő­zően bizonyítja: a kizsákmá­nyolás, a reakció ellen a mun­kások, dolgozók legerősebb fegyvere az egység! Még in­kább így van ez ma, amikor az erőviszonyoknak a szocializmus javára végbement eltolódásá­val kedvező feltételek jöttek létre a béke megvédéséhez. A Szovjetunió következetes béke­politikája kemény küzdelem, ben visszaszorítja a hideghá­ború erőit. Az elmúlt esztendő nagy eredményeket mutat fel a béke megőrzéséért folytatott harcban. Bizonyság erre a .moszkvai atomcsend-egyez- mény, a hasadóanyagok világ­űrbe juttatásának eltiltásáról szóló szovjet—amerikai egyez­mény, a katonai célokat szol­gáló hasadó anyagok termelé­sének csökkentéséről szóló szovjet és amerikai nyilatkozat. A történelem kitörölhetetlen arany betűkkel jegyezte fel az alső május 1. megünneplését. Azóta ezeken az ünnepeken a vörös lobogó alá gyülekező pro­letároknak, az elnyomottak és kizsákmányollak harcrakész tö­megeinek legfőbb jelszava min­dig a Kommunista Kiáltvány­ban megfogalmazott internacio­nalista gondolát volt: Világ Proletárjai, egyesüljetek! Ami­dőn most újból május elsejét köszöntjük, emlékezetünkben sorra felidézödnek a hazai má­jusok is. A több évtizedes ne­héz harcok között ünneplők száma mindig gyarapodott; nö­vekedtek és izmosodtak a for­radalmi erők. A legfelemplőbb érzés először akkor töltötte el a magyar népet, amikor az 1919-es Tanácsköztársaság lét­rejötte után első alkalommal ünnepelhette szabadon 'május elsejét, az első magyar mun­kás—paraszt hatalmat, a Ta­nácsköztársaságot. Örömteli, emlékezetes nap volt 1919. má­jus 1-e, melynek erőt, bátorsá­got adó harci szelleme elkí­sérte a frontra a hősiesen küzdő vöröskatonákat. Akkoj, 1919-ben a belső és külső el­lenség roppant túlereje még felül tudott kerekedni a pro­letárdiktatúra fenntartásáért önfeláldozóan küzdő munkások és parasztok hadseregén. Ez. után nálunk 25 évig csak a legkegyetlenebb elnyomás kö­rülményei között kerülhetett sor a május elsejei tüntetések­re és felvonulásokra, 1045-ben azonban újra az 1919-es sza­bad május ünnepi hangulata árasztotta el országunkat, mert megnyílt a lehetősége annak, hogy ezúttal véglegesen győz­zön hazánkban a munkásosz­tály vezette dolgozó tömegek­nek a proletár hatalomért ví­vott hősi küzdelme. Népünk ez évben huszadszor ünnepli szabadon a nemzetközi proletárszolidaritás nagy nap­ját. S velünk együtt szabadon ünnepelnek még tizenhárom ország dolgozói, az egész szo­cialista világrendszer sok száz­milliós népe. Azé a világrend- szeré, amely a kommunista pártok, a nemzetközi munkás- mozgalom, a néptömegek sok évtizedes hősi harcának legna­gyobb vívmányaként jött létre, és amelynek népei az emberi­ség felemelkedéséért küzdők élvonalában haladnak. M ájus elseje azonban nem­csak a vidámság, a szó­rakozás napja, hanem a számvetésé is. Ez alkalom­mal is összevetjük a múltat a jelennel, mert a megtett út át­tekintése világosabbá teszi a jövő feladatait, ragyogó távla­tait. A mögöttünk levő eszten­dők a dolgozó nép számára igen sokat jelentenek: leraktuk a szocializmus alapjait, és már a szocializmus teljes felépíté­sének időszakában vagyunk. Mindaz, amiért a felszabadulás előtt évtizedeken keresztül har­colt a munkásosztály, az el­múlt 19 év alatt megvalósult: megteremtettük a néphatalmat, s nemcsak megteremtettük, ha­nem pártunk vezetésével meg is szilárdítottuk. Május elsején, a munka ünnepén újból kifeje­zésre juttatjuk, hogy egyre szo­rosabbra tömörítve sorainkat, dolgozunk a gazdasági és kul­turális feladatok jó megoldá­sán, népgazdasági terveink ma­radéktalan teljesítésén, népünk szocialista tudatának formálá­sán. Megyénk üzemeiben, gyárai- han, mezőgazdaságában és in­tézményeiben egyaránt szorgos munka folyik. Egyre több ter­mék kerül a nemzeti és nem­zetközi piacra, a dolgozók asz­talára, amejyet megyénk dol­gozói állítanak elő. Az 1963-as gazdasági évben végzett mun­kája alapján 21 vállalat el­nyerte a Minisztertanács és a SZOT vörös - vándorzászlaját, illetve az élüzem címet. Me-1 gyénk területén ma már több) mint 40 ezer szocialista brigád I dolgozik; szocialista mezőgaz-j daságunk pedig bebizonyította, hogy a nagyüzemi termelés ( előnyösebb és népünk javát ] szolgálja. A világ mai helyzetében kü­lönösen nagy' jelentősége van a j szocialista országok, közöttük ( hazánk további eredményes! építőmunkájának. További | nagy feladatok várnak ipa- j runkra és mezőgazdaságunkra. ] A gazdasági építőmunkában, a ] kulturális forradalom követke­zetes megvalósításában újabb $ tettekre van szükség. Saját ér­dekünk és a nemzetközi mun­kásmozgalom érdeke azt köve- j teli meg, hogy az ünnepeket követő dolgos hétköznapokon j ki-ki a maga posztján a májusi i jelszavait szellemében munkál- j kodjék. Ügyszintén nagy ( munka vár a' második ötéves J terv idei évre szóló feladatai- j nalc telesítésében megyénk ipa­rára, mezőgazdaságára. Öröm­mel mondhatjuk el, hogy ipa- j runk jobban felkészült, mint) 1963-ban. A termelést rendelé- j sekkel fedezték, vállalataink! ellátása is megfelelőbb. Del még az eddiginél'is jobban meg j kell szervezni a munkát az < építőiparban, a kohászatban, a J gépiparban, a ’közlekedésben és ) nagyobb gondot kell fordítani j a bányászatban a munkásvéde- 1 lemre. Termelőszövetkezeteink! és állami gazdaságaink a késői j kitavaszodás ellenére is jól ha­ladnak a legfontosabb tavaszi | munkákkal, s ez biztosíték J arra, hogy a pártunk Központi ] Bizottságának határozatába foglalt célkitűzéseknek eleget j tegyünk. Jól tudjuk azonban, hogy aj mindennapi termelő munkán j kívül jelentékeny rész hárul megyénk dolgozóira a béke megőrzéséért vívott harcban is. J Korunkban még nagyobb je- < lentőségre tett szert, mint va­laha is a munkásmozgalom tör- J ténetében a jelszó: Világ pro- ] letárjai egyesüljetek! A fegyverek békéje nélkül j nincs békés verseny,) nincs szocialista felvi- j rágzás. Harcunk célja tehát a S teljes és általános béke. Ehhez a harchoz pártunk töretlen po- J litikája, amelyet valamennyi j becsületes magyar dolgozó kö- ( vet, mutatja a helyes utat. Májusi jelszsavainkban kife­jezésre juttatjuk azt az elhatá- ] rozásunkat is. hogy híven a ( proletár szolidaritás eszméihez, szilárdan kitartunk a népek ( közötti barátság és együtlmü-1 ködés, a békés egymás mellett) élés politikája mellett. Határo-j zottan ellene vagyunk a hábo-i rúnák és őszintén küzdünk j azért, hogy elkerüljük. Tudató- j ban vagyunk annak, hogy a j szocialista világrendszer gazda-! sági eredményeivel gyakorol- J hatja a legnagyobb hatást a nemzetközi fejlődésre. Az idei < május elsejei ünnepségek vi- J lágszerte ismét a béke védel- í mének jegyében zajlanak le. A szocialista felvirágzásért vívott! harcunk egybefonódik az egész J emberiség közös érdekével, mert minél vonzóbb, fejlettebbé a szocialista világ, annál szi- j láTdabb és reményteljesebb a j béke! HUSZADIK A a Szakszervezetek Megyei Tanácsának elnöke MÁJUSNAK ROZSAJA Tüzekből született Májusnak rózsája, A színe acélkék, Hamuszürke szára, A hamu belepte. Befogta a rozsda, De a tűz esője Szép tisztára mosta. A mi virágunk nem Tej-arcú kertészek Babusgatták — ott nőtt Hol minden kiégett, Vasporos udvaron, Fekete vidéken, Hogy május napjára Kabátunkon égjen, Ha kell, akkor szépség, Ha kell, szúrófegyver. Hogy rohamra indult Vele milljó ember, Volt, mikor vöröslött, A vérünk színétől, Most már kék, mint acél. Ég színétől szépül. Darázs Endre Éljen a világ népeinek barátsága! Békét a világnak !

Next

/
Oldalképek
Tartalom