Észak-Magyarország, 1963. szeptember (19. évfolyam, 204-228. szám)

1963-09-26 / 225. szám

fl Az Ózdi Kohászati Üzemek acélművében dolgozó KISZ-fi- atalok számára azt a feladatot adta az Ózd városi és üzemi KISZ-bizottság, hogy töreked­jenek az első félévben elért eredményeik megtartására és tegyenek hasznos javaslatokat a kemencék óránkénti teljesít­ményeinek fokozására. Arra is felhívja a KISZ a fi­1 ftwiáfc okkerben egy kanto! Síinek fel a vílágüríie Á francia űrhajózási orvos­szakértői kutatóintézet október közepén a Szaharában kísérle­ti rakétát bocsát fel a világ­űrbe. Utasa egy Félix nevű kandúr lesz. Ez a legnagyobb állat, amely a Veronica-típu- sú francia rakéta kabinjában elhelyezhető. A kísérleti raké­tát, a tervek szerint, 220 kilo­méter magasságba lövik fel. Az előző francia kísérlet so­rán patkányt bocsátottak fel a világűrbe. Tanácstagéit fogadóórái Megyei tanácstag: Szeptember 27: Bense László, On- ga, tanácsháza, 10 , órakor. Miskolc városi tanácstagok: Szeptember 27: dr. Dufek Rudolf, Mü. M. 100, sz. Iparitanuló Inté­zet, Diósgyőrvasgyár, ÍR órakor; Garadnai Fer.enc, III,, Bodrogi Zs. u. 10. sz., 19 órakor; ifj. Horváth Béla, Építés Gazdasági és Szerve­zési Intézet kutató osztálya. Szé­chenyi u. 21-23., 17 órakor; dr. Konczwald Barna. III, kér. tanács­háza. elnöki szoba, Ifi. órakor; Pásti Lajos. II., Irma u. 23. sz., 17 óra­kor; Pásztoky Józsefné. Tapolca, orvosi rendelő, Martos Flóra u. 11. sz., 17 órakor; Vass Sándor. Kistá­bornok u. 45. sz., 16 órakor. atalok figyelmét, hogy a gazda­sági és a műszaki vezetőkkel közösen vizsgálják meg: mi­lyen munkaszervezéssel bizto­síthatnák a durvahengermű meleg önteccsel való, rendsze­res ellátását. Az anyagtakarékosság is fontos feladat. Ezenkívül a fi­atalokat kérik arra is, hogy az öntőszerelvényre várás ide­jét 31 óráról 20 órára csökkent­sék, s az üstre se kelljen 58 órát várakozni. A klszesek elsők között ve­gyenek részt a Siemens-März- kemence kezelését és földgáz­felhasználását ismertető szak- tanfolyamokon. A honvédségi távírász behangolja a rádiókészüléket, hogy mielőbb rcnithesscu az cllcnállomással. összeköttetést te- (Sütő József) MERŐI ERNÁK L fl jő misnka meghozta az eredményt Az oszlári Kossuth Termelő- szövetkezet tagsága nagy gon­dot fordított az idén a növény- ápolási munkákra. A jó man­ta meg is hozta a várt ered­ményt. A cukorrépa például sokkal jobban fizet a terve­zettnél, s nem egy tsz-tagunk leimért parcelláján 35 mázsá­val több a termés, mint ameny- nyire eredetileg számítottunk. A burgonya a tervezett 70 má­zsa helyett 120 mázsát fizet, holdanként. A termelőszövet­kezet vezetősége mindent el­követ, hogy a jó termést ide­jében betakarítsuk, s ne le­gyen fennakadás a napi, mint­egy 400 mázsa termény be­szállításában. A betakarítási munkákat premizáljuk, s bur­gonyában azonnal ki is adjuk. Pécsi László Oszlár Hogy jobban menjen a felvásárlás... Az ózdi járás földművesszö­vetkeze temek járási választ­mánya a napokban megtár­gyalta a felvásárlási munká­val kapcsolatos kérdéseket. Áll József, az FJK igazgatósá­gi elnöke, valamint Stubnyán József ismertette a szövetkeze­ti dolgozókkal a felvásárlással kapcsolatos feladatokat. Meg­dicsérték Meskó Zoltán alsó- szuhai boltvezetőt, aki egyma­ga több mint 11 ezer tojást vá­sárolt fel. Az eredményesebb felvásárlások érdekében olyan javaslat hangzott el, hogy két három körzeti földművesszö­vetkezethez körzeti felvásárlót kellene beállítani. Juhász Imre Putnok Több udvariasságot.../ A minap Miskolcon járva, a Belvárosi Étterembe tértem be ebédelni. Negyedórás várako­zás, többszöri kérés után kap­tam étlapot. Újabb negyedórás várakozás, de a pincérek rám se hederítettek, pedig délután négy felé járt az idő, s az ét­teremben legfeljebb 20—25 vendég volt. A rendelést egyik pincér se volt hajlandó fel­venni, arra hivatkozva, hogy „nem az ő asztala”. A konyhai bejáratnál viszont három fel­szolgáló vitatkozott, köztük az is, akihez az asztalom tarto­zott. Egy órai várakozás után kértem a panaszkönyvet. Gú­nyos hangon azt a választ kap­tam; „Nálunk ilyen nincs!” A panaszkönyvet az irodában kaptam meg a vezetőtől, aki figyelmeztette at pincéreket. Az eredmény az' volt, hogy miközben a panaszkönyvbe írtam észrevételeimet, a követ­kező gúnyos megjegyzéseket Nem érdemes kockáztatni! kaptam a pincérektől; „Remé­lem, nem lesz belőle bajom...” „Jön a hóhér, jel jognak akasztani...” stb. Nagyon ke­serű tapasztalatokkal távoz­tam, s néhány perc múlva a Béke Étteremben szép, tiszta asztal mellett, udvarias kiszol­gálás fogadott. Ha ugyanannak a vállalatnak egyik éttermé­ben udvariasak, a másik étte­remben miért nem azok a pin­cérele? Szádeczky István művelődési otthon igazgató Mád Ne hoalehedjünk a vágányokoní Ózd III. kerületében. Sajó- várkonyban a közelmúltban két olyan baleset történt, ami ismételten arra jigyelmeztet, hogy senki se közlekedjék a vasúti vágányokon, mert éle­tével játszik. Berki Bertalan vasgyári nyugdíjas a vágányo­kon ment, nem hallotta meg a közeledő mozdonyt, amely ha­lálra gázolta. Néhány nappal később Szinya István, ugyan­csak vasgyári nyugdíjas jár­kált a vágányokon, a sajóvár- konyi aluljáró közelében, s az arra haladó mozdony mindkét lábát levágta. Murányi Tibor . , i Bánréve Vidám, zenés műsorok a Palota-száilofoan V / eara$.t p . • £ Hazánk egyik legszebb ma- egaslati üdülőjében, a lillafüredi í Palota-szállóban évente sok Várható időjárás ma estig:* erősen felhős idő, esőkkel, a® szél megerősödik és • észak- o nyugatira fordul. A nappalig felmelegedés általában csők- x ken. A nyugati határmegyék-® ben már alig változik. Várha-o tó legmagasabb nappali hő-® mérséklet 14—18 fok között, o ti ezer dolgozó tölti Szabadságát. 2 Az üdülők kulturális igényei­éi nők kielégítéséről, szórakozta- 2 fásukról a Miskolci Városi Tá­ti nács művelődésügyi osztálya is 2 gondoskodik. Kezdeményezé- o sükre a nagy iparvárosban élő 2 művészek, valamint az üzemek «öntevékeny művészeti csoport­jai, irodalmi színpadjai elha- e tároztálc, hogy kéthetenként 2 vidám, zenés műsort adnak az e, üdülők részére. Az egyórás, £ gazdag tartalmú műsorban ka­Vasárnap nyitják mag ünnepélyesem a kelemén Tompa Emlékmúzeumot Az ózdi járás kis községében, Kelemérben ünnepélyesen avatják fel szeptember 29-én, vasárnap a Tompa Mihály Em­ESZAKMAGYARORSZAG A Magyar Szocialista MunkAsn&r-. Borsod megyei bizottságának lapja Főszerkesztői Sárközi Andor Szerkesztőség: Miskolc. Tanácsház tér L, Telefonszámok] Titkárság: 16-886: Kultűrrovat: 16-067: Ipari rovat: 16-035: párt- rovat: 16-078: Mezőgazdasági rovat: 33-687: Sportrovat: 16-043: Belpolitikai rovat, panasz ügyek: 16-046. Kiadja: Az Észak magyarországi Lapkiadó Vállalat Felelős kladő: BlrO Péter KJadőhlvatal? Kossuth atca 11. Telefon: 30-131 Terleszt.) o ookio Kapható minden Borsod megyei postahivatalban és kézbesítőnél^ tndexszám: 1S:0B5. Készült a Borsodi Nyomdában. Felelős vezető) Kárpáti György. lékmúzeumot. Délelőtt fél 11 órakor, a keleméri Tompa-ház előtt kerül sor az emlékmúze­um megnyitása alkalmából rendezendő ünnepségre, ame­lyen Papp Emil, a Hazafias Népfront járási titkára tart megnyitót, majd Varga Gábor- né országgyűlési képviselő, a megyei tanács vb elnökhelyet­tese mond ünnepi beszédet. Az emlékmúzeum megnyi­tásának előestéjén nagyszabá­sú irodalmi estet rendeznek a keleméri művelődési házban, a Tompa Mihály Emlékmúzeum építésében és a gyűjtemény létrehozásában közreműködő dolgozók, valamint családtag­jaik tiszteletére. Miklós Róbert irodalomtörténész, a Petőfi Irodalmi Múzeum, munkatársa tart előadást Tompa Mihály életéről és munkásságáról, majd a Miskolci Nemzeti Szín­ház művészei adnak elő a köl­tő verseiből. Ä Icpcsőnlógáss; marazenei hangversenyeit, iro­dalmi összeállítások, opera- és operettszámok, valamint vidám egyfelvonásosolc szerepelnek. Ezenkívül a miskolci üzemek­ben működő képzőművészeti szakkörök időnként bemutat­ják legszebb képekből váloga­tott kiállításukat, a szálló ter­meiben. Az üdülök szórakoztatására eddig miskolci művészek rész­vételével klubhangversenyt tartottak, a KISZ harmonika együttes pedig vidám műsort adott. A diósgyőri Bartók Bé­la Művelődési Ház képzőmű- a vészeli szakköre a festeni ás J rajzolni szerető dolgozóktól a mintegy húsz képet: olajfest- 2 ményt, akvarellt és ceruzá­éi rajzot állított ki. Az elkövet­kező hetekben miskolci vonat- a kozású versekből és elbeszélé- 2 sekből rendeznek irodalmi elő- o adást a város művészeti cso- 2 portjai. A tanács kezdeménye- e zését, a kéthetenként rend- 2 szeresen megtartandó műsoro- 2 kát az üdülőben pihenők nagy « örömmel fogadták. Százkét nap a föld alatt ..után itt lehet kikötni. (Foto; Szabados) o Egyedülálló kísérlet ér vé­• get jövő vasárnap délben egy o órakor: ekkor jön ki a föld falói a 34 éves Geojjrey Work- *man, aki 102 napot töltött ® egyedül egy Yorkshire-i jöld- 2 alatti barlangban. o Workman azt óhajtotta ta- % nulmányozni, hogy egy esetle- J fires nukleáris robbanás után • meddig viseli el az emberi • szervezet a földalatti életmó- mdoL Munkában a rádió-távirász Mi Ózdi Rsiiászati ÜzeneEi acéluké Uszeseiaek feladataiba HÍREK MuannuHuuuiiiiiiuiiliiuiíJlUIIUlUJtilUffUliliiiCtlIinh — AZ EDELÉNYI Bánya­üzem szakmunkásokkal segíti a környék gépállomásait. A szakmunkások a gépjavítások­hoz és az őszi vetési munkák­hoz nyújtanak segítséget. — MÁR RENDEZIK a II Országos Grafikai Biennálé gazdag anyagát Miskolcon. A kiállítás megnyitására. október 27-én kerül sor Miskolcon, a Herman Ottó Múzeumban. — A SEMJÉNI termelő­szövetkezet tagjai közös össze­fogással építették újjá M. Tóth János tsz-tag nemrégiben le­égett házát. A tűzkárosultat ahhoz is hozzásegítették, hogy az istállójában elégett két bikaborjúra kötött szerződési kötelezettségének eleget te­gyen. — ÚJABB Tolsztoj-film for­gatását kezdik meg a Szovjet­unióban. A Háború és béke és Anna Karenina után Lev Tolsztoj önéletrajzi trilógiáját filmesitik meg. A helyszíni felvételekre Jasznaja Poljaná- ban, Tolsztoj egykori birtokán kerül sor. — MOSZKVÁBAN megnyílt a KGST mezőgazdasági állan­dó bizottsága állattenyésztési munkacsoportjának ülése, amelyen a törzsállattenyésztés és a mezőgazdasági haszon­állatok mesterséges megter­mékenyítésének kérdéseit tár­gyalják meg. — BRONZKORI aranyláncot találtak Angliában, amely az aranyművesség történetének eddig ismeretlen vonatkozásait tárta fel. Eddig úgy tudták, hogy a bronzkori aranyműve­sek csak' vékony lemezekkel dolgoztak, ez a lánc azonban szilárd arany tömbökből ké­szült. — CSOBAJON a nőtanács kezdeményezésére a tsz-asszo- nyok segítettek az idén meg­művelni az idős, már maga­tehetetlen tsz-tagok háztáji kukoricását. — BEPERELTE egy tv-elő­fizető az osztrák televízió igaz-\ gatóját. Keresetében előadta,■ hogy az Ígért műsor nagy ré­szét nem sugározzák. A bécsi, bíróság elutasította a kerese-' tét, de említést érdemel a ta-] nácselnök egy nem hivatalost megjegyzése: a tv program-J ígéretei és azok sorsa az országi politikusainak ígéreteire emlá keztetnek. « ___«___ <

Next

/
Oldalképek
Tartalom