Észak-Magyarország, 1963. június (19. évfolyam, 126-151. szám)

1963-06-30 / 151. szám

Vasárnap, 1903. június 30. ESS ESZAKMAGYARORSZÄG 3 Az canf»«*£*ckkel való törődésben nem szabad elfáradni Együttes ülést tartott a megyei tanács és a népfront megyei bizottsága Elét évtized a német munkásokért Etlclény közelében a borsot! i tsz-fanyán 72 méteres mélységből már feltört a víz. (Foto: Sz. Gy.l A' borsodi szénmedencében, beleértve a két tröszt vala­mennyi üzemét, az év első ne­gyedében igen jó eredményt értek el a balesetek csökken­tésében. A múlt év azonos idő­szakához viszonyítva 13,4 szá­zalékkal kevesebb baleset kö­vetkezett be, így megyénk az országos értékelésben a máso­dik helyre került. Ez nagy do­log, hiszen eddig az ötödik-ha­todik helyen álltunk. A javu­lás az emberekkel való foko­zottabb törődést jelzi, szem­léletbeli változást tükröz, sok száz, sok ezer pártmunkás, szakszervezeti ember, kiszista, műszaki vezető hivatástudat­ból, megértésből fakadó mun­kájának eredménye Az örvendetes jelenségeit mellett volt egy cseppet sem dicséretes dolog: a Miskolci Bányaüzemben a megyeivel ellentétben feltűnően sok bal­eset — az összesnek 27 száza­léka — történt. Az ok vizsgá­latával foglalkozott a megyei, a Miskolc városi és a bánya­üzem pártbizottsága, a tröszt, a bányaüzem szakszervezeti, műszaki szervei, a Kerületi Bónyafelügyelőség. E mélyre­ható, komplex vizsgálat nem­csak a balesetek okait tárta fel, hanem már kezdeti, s elis­merésre méltó eredményeket is produkált. Voltak, akik a balesetek okainak vizsgálatánál a bá­nyaüzem sajátos körülményei­re hivatkoztak. Kétségtelen, a Miskolci Bányaüzem a megye legnagyobb „szénüzeme”, az almák szétszórtak, s ez meg­nehezíti az egységes irányí­tást, ellenőrzést. De különö­sebb, más bányától eltérő sa­játosságai nincsenek. A biz­tonsági állapot kielégítő, a 92 kilométernyi nyitott vágatból 32 kilométer korszerűen bizto­sított. Az állapotok bányánként is eltérőek voltak. Anna- és Márta-akná­ban példás rendet és fegyel­met találtak, viszont sok kifo­gásolni való akadt az adri- ánvi, a barossaknai, a pálinká- si almában, s a tanbányában. Sok hibát találtak a gépészet­ben, (védőbűrkolathiány, rossz földelés). A külszín sok he­lyen rendetlen volt, betonido­mok, TH-gyűrűk, bányabiz­tonsági anyagok szanaszét he­vertek. Ezek után érthető, ha a legtöbb baleset a külszínen történik. És a balesetekben Adriány-akna „vezet”. Baj volt a munkaszervezéssel. Jel­lemző; kilenc gumiszalag szál­lítja ki a szenet, s elég volt, ha egy motor megmakacsolta magát, az egész vonalon leállt a termelés, utána meg hajrá, kapkodás következett, hogy behozzák a késést. Baj volt a szemlélettel is. A középkáde­rek, a műszaki vezetők egy ré­sze valahogy nem törődött úgy az emberrel, ahogy kellett volna. És az emberek se tö­rődtek eléggé önmagukkal. Különösen jellemző volt ez a fiatal bányászokra. A merész­ség, a túlzott magabiztosság sokszor végződött balesettel. Az áprilisi és a májusi ál­lapotok alapján a fenti megál­lapítások sok vonatkozásban elvesztették érvényüket, s ma már csak mint tanulságokat idézgetik. A bánya párt- és szakszervezeti szervei, a mű­szaki vezetés igen sokat tett a szemlélet megváltoztatásáért. Igyekeztek közüggyé tenni a balesetvédelmet. A módszerek közül érdemes néhányat megemlíteni. A pártbizottság, az alapszerveze­tek sok párttagnak olyan párt­megbízatást adtak, hogy itt, vagy ott, így és úgy foglalkoz­zék az emberek nevelésével, igyekezzen segítséget nyújtani a munkásvédelembcn. A szak- szervezet megszervezte a mun­kavédelmi őr-rendszert. Lyu- kóbányán például minden csa­patban, munkahelyen van egy, megbízott. A műszála vezetés jobban megköveteli a műsza­ki-technológiai utasítások be­tartását, jobban szervezi a munkát. A felelősségérzet fel­rázása céljából megtették azt is, hogy esetenként a balesetet szenvedett dolgozót megkér­ték, egy nagyobb kollektíva előtt mondja el, hogyan tör­tént a baleset, hogyan lehetett volna elkerülni. Sokszor az okos emberi sző kevésnek bizonyult. Csaknem minden aknában akadt egy­két brigád-, vagy csapatveze­tő, aki többszöri figyelmezte­tés, kérés ellenére sem végez­te el a szükséges biztosítást. Az ilyenektől egy hónapra el­vonták a tíz százalékos bri­gádvezetői járandóságot, és ha ez sem használt, más beosztás­ba helyezték. Felhasználják a szemléltető eszközök különfé­le formáit, feliratokon is fi­gyelmeztetik az embereket: tartsák be az óvintézkedése­ket, Van olyan elképzelésük: balesetvédelmi kiállítást ren­deznek, s fényképekkel illuszt­rálják, mi és ki okozta a bal­esetet, milyen emberi szenve­dést, kárt okozott vele. A kül­színen is tettek egyet s mást a rendcsinálásban. Lyukóbá- nyán például most is dolgozik egy földgyalu, hogy megfelelő terepet készítsen az anyagok tárolásához. És mit mutat a statisztika? örvendetes javulást. A Mis­kolci Bányaüzemben a tröszt színvonalára sikerült leszorí­tani a baleseti százalékot Eb­ben nagy része van Lyukó- bányának, ahol egyharmadá- val csökkentették a balesetek számát. Ismétlem, a számát* mert még nincs minden rend­ben. Az előforduló balesetek nem könnyű karcolások. A balesetek figyelmeztetnek: még többet kell tenni az em­berek életvédelméért. És nem szabad elfáradni az emberek­kel való törődésben. (CsB) A hengerészek kérése • ’A hőmérő higanyszála hirtelen harminc fok fölé • emelkedett. Néha szellő se rebben, szinte „áll” a fülledt * levegő, tikkasztó a hőség, kánikula mindenütt, próbára • teszi az embereket. ’ • Különösen megviseli és próbára teszi a melcgüzemi • dolgozókat, akik 1200 fok fölé hevített kemencék és a ® tüzes öntecsek közelében állnak helxjt e rekkenő hőség- e ben is. A tikkasztó, mozdulatlan levegő ráadásul itt egy • kicsit gázos, emiatt még nehezebb elviselni a szokatlan * időjárást. Sok, minél több ventillátorra lenne szükség, • hogy az emberek elviselhetőbb körülmények között dől- « gozhassanak. • A Lenin Kohászati Művek durvahengerművében J viszont jelenleg mindössze egy ventillátor működik, a • többi villanymotorok hiányában, sajnos áll. A hengermű- • vek vezetője, Jecs elvtárs tájékoztatása szerint több vil- • lamos-motort még a kánikula beállta előtt javításba ad- • tak a villamos motorjavító üzembe, s most nagyon várják, • hogy legalább a legszükségesebb motorokat kijavítva, • minél előbb visszakapják. Szeretnének jobb, elviselhetőbb £ munkakörülményeket teremteni az üzemekben, meg sze- • vetnék indítani minél előbb az álló ventillátorokat. * A hengerészek kérik a motorjavítókat, ha ez csak • rajtuk múlik, legyenek segítségükre: készítsék el minél J előbb a szükséges motorokat. • Ügy gondoljuk, a hengerészek kérése nemcsak indo- • költ, de kellő megértéssel teljesíthető is. (csé) « A tanácsolt és a Hazafias Népfront-bizottságok jobb és sikeresebb együttműködésé­nek problémáit a megyei ta­nács és a népfront megyei bi­zottsága együttes ülésen tár­gyalta meg szombaton délelőtt. A Hazafias Népfront működési szabályzata és a tanácsokról szóló rendelet egyaránt alá­húzza a két szerv szoros együttműködésének szükséges­ségét. Ennek szellemében ke­rült most sor az együttes ülésre. Megjelent az értekezleten és az elnökségben helyelfoglalt többek között dr. Bodnár Fe­renc, a megyei pártbizottság titkára, Szabó Károly, a Nép- köztársaság Elnöki Tanácsa titkárságának kiküldötte, Csol- lák Gábor, a Minisztertanács titkárságának munkatársa és Koltai István, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsa moz­galmi osztályának helyettes vezetője. A megyei tanács végrehajtó bizottsága és a Hazafias Nép­front megyei elnöksége által közösen összeállított, a taná­csok és a népfront kapcsolatá­ról szóló jelentést írásban megkapták a tanács- és a nép­front-bizottsági tagok. Sikeres együttműködés A jelentés megállapítja, hogy a tanácsválasztás előkészítésé­ben és az új tanácsok munká­jának megkezdésében igen si­keres volt a két szerv együtt­működése. További feladatot jelent azonban a tanácstagok és az állandó bizottságok mun­kájának támogatása. Felsorolta a jelentés, melyek azoic a területek, amelyeken a jövőben tovább kell fejleszteni a közös munkát, s megszabta a teendőket. A jelentést dr. Tóth István, a népfront-bizottság megyei titkára egészítette ki azzal, hogy nyomatékosan aláhúzta, milyen nagy jelentősége van annak, hogy sor került a közös megbeszélésre. Hangsúlyozta, hogy különösen községeink­ben, a tanácsvezetők és a helyi -népfront-titkár személyes kap­csolata helyett, testületi kap­csolattá kell kiépíteni az együttműködést. Nyújtson se­gítséget a népfront a tanács­ülések határozatainak előké­szítésében. kérje ki a lakosság véleményét. B. Bónis Istvánná megyei tanácstag több hozzászólóval együtt szintén örömmel üdvö­zölte az együttes ülést. Elmon­dotta, hogy egyes községekben gyakorlatilag a Hazafias Nép­frontot csupán egy személy, a titkár képviseli. Szükségesnek tartaná, hogy jobban ismertes­sék falvainkban a népfront célkitűzéseit. Beme Andorné tanácstag a cigánykérdést tette szóvá, s el­mondotta, hogy a tanácsokat nem segítik eléggé a külön­böző társadalmi szervek a ci­gányprobléma megoldásában. fiiafcífsísnalt hözös bízoüfságoknt Hasznos javaslatot terjesz­tett a tanácsülés elé Benárd Géza megyei tanácstag. Kérte, alapítsanak különböző díjakat a növénytermelésben kiváló munkát végző dolgozók részé­re. Véleménye szerint helyes lenne, ha a Hazafias Népfront és a tanács közös bizottságot alakítana, amelynek tagjai 'télnék oda a díjakat. A jelentés több pontban fog­lalkozott a Hazafias Népfront­bizottságoknak a tanácsok munkáját segítő tevékenységé­vel. Ehhez kapcsolódott Szol­noki Jenő megyei népfront­bizottsági tag felszólalása. Sta­tisztikai adatokkal mutatta be a helyes trágyakezelés, a jó legelőgazdálkodás hasznát. Igen hasznos volt ez az együttes ülés. Ennek megálla­pítása mellett, Szabó Károly, a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa titkárságának kiküldötte rámutatott arra is, hogy a je­lentés túlságosan általános. Ebből adódik, hogy a hozzá­szólásokban is több területet érintenek, s helyesebbnek tar­taná, ha a jövőben hasonló al­kalommal egy-egy probléma részletesebb megvitatására szo­rítkoznának. Ezután arról be­szélt, hogy megvan ugyan az együttműködés a két szerv kö­zött, de még nem eléggé ismer­tek a helyes módszerek. Nem­csak a Hazafias Népfrontnak kell támogatni a tanács mun­káját, hanem a tanácsnak is meg kell teremtenie a nép­front-mozgalom kibontakozásá­hoz a jó feltételeket. Nem he­lyes az, ha a községekben is általános irányelveket dolgoz­nak ki. Ott már konkrét dol­gokról kell beszélni. fl népfront aktivizálja a lakosságot Ilyen értelemben bírálta a jelentés anyagát dr. Bodnár Ferenc, a megyei pártbizott­ság titkára is. A tanácsválasztás idején si­keres munkát végzett a nép­front — folytatta —, aktivi­zálta a lakosság nagy többsé-' gét. Most az a feladat, hogy ezt az aktivitást átvigyék a termelő munkára. Ezután ar­ról szólt, hogy két fontos prob­lémában várják a megyei ta­nácstagság és a népfront­bizottság segítségét. Az egyik a termelőszövetkezetek meg­erősítése, a másik pedig a ke­nyérgabona termeléssel kap­csolatos feladatok megoldása. Az ország érdeke ugyanis azt kívánja, hogy megyénkben ugyanolyan területen termel­jünk kenyérgabonát, mint ed­dig, és növeljük a termésátla­got. Legfontosabb feladat te­hát, hogy a legjobb területen, időben végezzék el a kenyér- gabona vetését. Kovács Kálmánná, a nőta­nács megyei titkára a szakokta­tásról, a szocialista brigád­mozgalomról és a tanácstagok oktatásáról beszélt. H. Szabó Béla, a Hazafias Népfront me­gyei bizottságának munkatár­sa, a népfront-bizottságok kul­turális tevékenységéről szólt. Az együttes ülés második napirendjeként a megyei ta­nácstagok megválasztották a bíróság mellett működő népi ülnököket. Ezután szervezeti kérdéseket tárgyaltak, majd néhány interpellációt terjesz­tettek a tanácsülés elé. Többek között Iván István megyei ta­nácstag kérte, hogy rendezzék Sima község ivóvíz problémá­ját. Nincs ásott kút a község­ben, s az erdei forrás bevezető csatornája pedig elavult, s el­folyik a víz Kovács Kálmánná elmondotta, hogy a Sárospa­taki és Sátoraljaújhelyi Szabó Ktsz több munkaerőt tudna al­kalmazni, de nem engedélye­zik a bővítést. Kérte, hogy a megyei tanács intézkedjen ebben az ügyben. Végezetül a Hazafias Nép­front megyei bizottságának tagjai bizonyos kiegészítések­kel elfogadták a második fél­évi munkaterv javaslatot. Kútfúrók A kép egy kis nén\et falu- 1918-ban sikerült megszöknie, ban készült, Eichwegc egyik Azonnal csatlakozott elvtársai- parasztházában. Az asztalnál hoz és Lipcsében ott volt a Né- szövetkezeti parasztok között met Kommunista Párt alapító Walter Ulbricht, a Német De- tagjai között. Harminc eszten­mokratikus Köztársaság Ál­lamtanácsának elnöke, a Né­met Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának első titkára, nejével. Az első mun­kás-paraszt állam vezetője gyakran keresi fel a városok és a falvak dolgozóit s ezúttal ele­get tett az ebédre szóló meghí­vásnak is. Az asztal mellett az­után családias eszmecserét folytattak a szövetkezet és az ország örömeiről — gondjairól. Walter Ulbricht több mint öt évtizedes munkásmozgalmi tevékenysége során sohasem szakadt cl a néptől, a hétköz­napi gondokkal küzdő embe­rektől. Apja szociáldemok­rata munkás volt, s az asztalos- inas Walter Ulbricht már ti­zenötéves korában a Szocialista Munkásifjúság tagja és tizen­kilenc éves korában belépett a Német Szociáldemokrata Párt­ba, Amikor fellobbantak az el­ső világháború ágyútüzei, Wal­ter Ulbricht a Karl Liebknecht köré tömörült, baloldali szo­ciáldemokraták soraiban küzd szenvedélyesen az imperi­alista háború ellen. Antimilita- rista propaganda tevékenysé­géért börtönbe került, ahonnan dós korában a párt titkárává, majd később a Politikai Iroda tagjává választották. Ernst Thälmann és Wilhelm Pieck oldalán küzdött a fasiz­mus fenyegető veszedelme el­len. A kommunista párt illegá­lis vezetőségének tagja, majd a párt határozatára külföldről vezette a harcot a fasiszta bar­bárság ellen. A szovjet—német front lövészárkaiból Szólt hang­szórón keresztül a német kato­nákhoz: álljanak át a Szovjet Hadsereghez, az igazság olda­lára. Amikor Németország felsza­badult a hitleri fasizmus alól, Ulbricht elvtárs Wilhelm Pieck- kel együtt a német munkás- osztály egységének helyreállí­tásáért harcolt, s őt választot­ták Németország Szocialista Egységpártja első titkárává. Küzdelmekkel, de sikerekkel feli hét évtized áll a kemény férfi mögött, aki együtt él a néppel, s aki oly sokat tett az első szocialista német állam fel­építéséért. Hetvenedik szüle­tésnapján a magyar dolgozók forrón köszöntik a német mun­kásosztály nagy harcosát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom