Észak-Magyarország, 1963. június (19. évfolyam, 126-151. szám)

1963-06-01 / 126. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Konstruktőrök az alkotás mellett mrsssmaim1 \ MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOITSAGANAK LAPJA XIX. évfolyam, 126. szám Ara: 50 fillér 1963. június 1, szombat •A tiítahosó hét eredménye Argentínában: \ Ä rendőr ség brutális fellépése A tizenkettedik ! pedagógnsnapon ! T izenkettedszer ünnepel­jük a pedagógusokat, mérjük fel munkájuk eredményét, fáradozásaik érté­két. Ma az Országházban ki­tüntetéseket vesznek át, és , szerte az országban kitüntető- j sek és ünneplések folynak: túr- ; sadalmunk a pedagógusok felé ' fordul, köszönti őket. i Szocialista kultúrforradal- műnk megvívásában a magyar ! pedagógusok már több alka- ( lommal bizonyságát adták an- < nak, hogy méltóak arra a biza- 5 lomra és tiszteletre, amellyel egész társadalmunk feléjük for- ■ dúl. Nagy figyelmet keltett kö- í rükben az iskolareform tör-: vényjavaslat vitája, szép mun­kát vállaltak a viták szervező- ; seben, a reformtörvény hármas célkitűzésének megvalósításá- ban. Ma már törvény az iskola- ' reform, de a pedagógusok dön­tő többsége még a törvén nyé- válás előtt, saját lelkiismere­tére hallgatva, szocialista ten- niakarását követve, a maga te­rületén igyekezett következete­sen a reform szellemében dol­gozni, közelebb vinni az isko­lát az élethez, korszerű mű­veltséget adni diákjainak, és mind mélyebben elplántálni a serdülő ifjúságban a szocialista hazafiság eszméjét. Igyekezett szocialista szellemű embereket nevelni. Az iskolareformtör- vény vitája, a tantervi viták, a reform végrehajtásának előké- »születei pezsgést, elevenséget eredményeztek, egész oktató- nevelő munkánkban. Az elmúlt esztendőle során lassan, de következetesen emel­kedett a tanulmányi színvonal is, ami a tanulók érdeklődésén, a szülői ház jó hatásán túl el­sősorban annak tudható be, hogy nevelőink is — megértve az idők megszabta követelmé­nyeket — következetesen gaz­dagítják szakmai műveltségü­ket, ideológiai képzettségüket. Megváltozott az iskolák élete is. A nevelés nem pusztán is­kolai ügy, a társadalom ügye lett, és ezzel .együtt megnőtt a pedagógusok felelőssége is. Megnőtt, mert nemcsak külön­böző ismeretek átadása lett feladatuk, hanem nevelése an­nak a fiatalságnak, amely a szocialista társadalomban fog élni, sőt a kommunizmus épí­tője lesz. N övekedett a pedagógusok munkája, felelőssége, de vele együtt növekedett a társadalmi megbecsülés és a társadalom sokrétű segítsége is. Ennek a megbecsülésnek kife­jezéseként foi'dul ma is az egész magyar társadalom meg­becsüléssel és tisztelettel a pe­dagógusok felé, és a társada­lom legszélesebb rétegeit ösz- -szefogó Hazafias Népfront ezért köszönti a mai napon Borsod megye és Miskolc minden ne­velőjét, az oktatásügy vala­mennyi dolgozóját. Azokat a nevelőket, akik nemcsak az is­kolareform szabta új társa­dalom nevelésének alappillérei, hanem — a VIII. pártkongresz- szuson elhangzott megállapítás szerint — az új ember formá­lásában a legfontosabb társa­dalmi tényezők, a párt legjobb harcostársai. Köszöntjük a pedagógusokat, akik — az iskolában folyó igen értékes munkájukon túl — megyénk tanulnivágyó felnőtt dolgozóinak adják át a tudást; köszöntjük azokat a nevelőket, akilc a dolgozó nép hívására a társadalmi munkák sűrűjében az élenjárók között dolgoznak, mint ahogy azt tették legutóbb például a választásokon, vagy most, a leszerelési hónap ren­dezvényei során. T öbb borsodi és miskolci nevelő kap ma kitünte­tést a központi megyei ünnepségen. Néhányon a fővá­rosban veszik át kitüntetésü­ket. A legnagyobb kitüntetést, a társadalom bizalmát és tisz­teletét azonban nem lehet ok­levélben vagy jelvényben ki­fejezni. Egész népünk szerető tisztelete övezi nevelőinket és kíván nekik további sikeres, jó munkát. Dr. Tóth István, a Hazafias Népfront megyei bizottságának titkára Tegnap Argentínában 24 órás általános sztrájkot tartottak a munkásosztály tiltakozó hete keretében, amely válasz a re­akciónak a nóp demokratikus jogai ellen intézett támadásár ra. A tiltakozó hét alkalmából az argentin dolgozók alapvető változásokat kö­vetelnek az ország gazda­sági, politikai és társadal­mi szerkezetében. A megmozdulásokba — mint a TASZSZ jelenti — a lakosság újabb és újabb rétegei, alkal­mazottak, diákok, kiskereske­dők, parasztok kapcsolódtak be, tekintet nélkül a rendőrség megtorló akcióira, a szakszer­vezeti vezetők letartóztatására. Buenos Airesben a munkások nagyszabású tün­tetéseket és gyűléseket ren­deztek, amelyeknek békés jel­legét semmibe véve, a rendőrség könnygáz­bombákkal és tűzoltófecs- lcendőkkel támadt a részt­vevőkre. A főváros Avellaneda külváro­sában harmincezer vasmunkás tartott tüntető felvonulást. A rendőrség beavatkozásának itt három sebesült áldozata volt, többeket letartóztattak. Saa­vedra külvárosban kétezren tüntettek. Barracas-ban, Bue­nos Aires egy másik munkás- negyedében több tízezer textil­munkás, nyomdász és építő­munkás követelte Alsogaray és Pí- nedo volt gazdaságügyi mi­niszterek letartóztatását és elitélését a gazdasági élet lczüllesztése és a dolgozók nyomorának fokozása mi­att. Összeütközéseket jelentettek a tüntetők és a rendőrség kö­zött Rosarioból, Cordobaból és az ország több más nagyváro­sából. Nyugati hírügynökségek egy­behangzó jelentése szerint pénteken délután Moszkvában a szovjet külügyminisztérium­ban átadták Kennedy amerikai A Nehézipari Minisztérium rendeletére: Vállalatokat vonnak össze, nehézipari középirányító szervek alakulnak a gyógyszeripari tröszt, az alumíniumipari tröszt. Meg­szervezik továbbá több más szakma országos vállalatait, így a gumigyárakat egyesítő országos gumiipari vállalatot, nemkülönben az egész villa­mosenergiaipart összefogó magyar villamosműveket. Ezeken az új szervezeti egységekén kívül a gazdasági bizottság legújabban jóvá­hagyta az érc- és ásvány­bányászat országos vállalatá­nak megalakítását is. A jövő évtől kezdve e két szakma jelenlegi hat vál­lalata, a Rudabányai Vas­ércbánya, a Hegyaljai Ás­ványbánya, a Mátrai tre­es Ásványbánya, az Űr- kúti Mangán Ércbánya, az Ásványbánya és Ás­ványelőkészítő Vállalat, valamint az Érc- és Ás­ványkutató Vállalat — Országos Érc- és Ásvány­bánya Vállalat néven egyesül és műszakilag a Nehézipari Minisztériumban megszerve­zendő bányászati főosztály felügyelete alá tartozik. Az egyesüléssel megszűnő válla­latok az országos vállalat kör­zeti igazgatóságaiként működ­nek majd tovább. elnök és Macmillan brit mi­niszterelnök válaszát Hruscsov szovjet miniszterelnöknek az atomfegyverkísérletek betiltá­sát sürgető legutóbbi levelére. A nyugati államférfiak vála­szának szövegét ezidőszerint még nem hozták nyilvános­ságra. Hruscsov és Castro meglátogatóit egy rakétatámaszpontot Hruscsov és Castro ellátoga­tott a stratégiai rakétacsapa­tok egy támaszpontjára, ahol megismerkedtek a korszerű ra­kétatechnika legújabb példá­nyaival. A két kormányfő ezenkívül megtekintette a szárazföldi csapatok hadgyakorlatát az egyik katonai körzetben. A mi­niszterelnököt elkísérte Mali- novszkij marsall szovjet hon­védelmi miniszter és Krilov marsall, a rakétacsapatok fő- parancsnoka. A lengyelországi wroczlawi elektromos gépek gyárában a konstruktőrök a legújabb típusú 120 MW turbogene- * rátorukat vizsgálják összeszerelés közben. IHt***********»«-*4Ht-**»**«-* ****4HHfr***4HHHHfr***“» Gyártmányfejlesztés — a piackutatási tapasztalatok alapján A Diósgyőri Gépgyárban egyre nagyobb gondot fordíta­nak a korszerű külkereskedel­mi igényeket is kielégítő gépek és berendezések termelésére. Az egyesítés után erre külö­nösképpen lehetőség nyílt. A gyártmányfejlesztési osz­tály például az utóbbi időben fokozottabban figyelembe ve­szi egy-egy új konstrukciónál, vagy a meglévők korszerűsíté­sénél a belkereskedelem igé­nyeit és a piackutató részleg által meghatározott követelmé­nyeket. Az így kapott adatok alapján ugyanis meghatároz­zák, hogy mely gyártmányokat, milyen színvonalon és mikorra lehet elkészíteni. Általános vé­lemény az, hogy a gyártmány- fejlesztés előtt álló feladatok egyre bonyolultabbak és rend­kívül nagy szellemi kapacitást igényelnek. Éppen ezért nagy gondot fordítanak a külföldi szaklapok tanulmányozására is. Véget ért a II. országos szennyvizünkét Miskolcon A borsodi műszaki hét ren­dezvényeinek keretében pénte­ken végétért Miskolcon a II. országos szennyvíz ankét. A kétnapos értekezleten az ország Augusztus 20-án adják át a kelemén Tompa-emlékmúzeumot 12 honismereti szakkör dolgozik megyénkben Borsod megye művelődési otthonaiban egyre több helyen alakulnak honismereti szakkö­rök. A körökben tevékenykedő fiatalok és idősebb dolgozók a helyi pedagógusok irányításá­val összegyűjtik környékük történelmi emlékeit, néprajzi szokásait, népdalait, meséit és táncait. A gyűjtött anyagot fel­dolgozzák és kisebb kiállításo­kon mutatják be községük la­kóinak, A megyében ma már 12 olyan szakkör működik, amelyek kisebb múzeummal rendelkeznek, A rudabányai honismereti szakkör például a vasércbányában talált régi em­lékeket: középkori fejtőkalapá­csokat. agyagmécseseket és érc- rcpcsztö szerszámokat gyűjtött össze, A talált tárgyakból a ENTERPRISE Vannak ám csodálatos — véletlenek. Miközben a földkerekség békebarátai felháborodottan tiltakoznak Lambrakisz meggyilkolása ellen, Korfu görög szigetre váratlanul befutott az „Enterprise”, vagyis a „Vállalat'’ elnevezésű atomhajlású USA repülőgépanya- hejó. E „Vállalat” fedélzetén nukleáris fegyver van. A kíséretében lévő csinos két torpedónaszádon detto. Mit keresnek ezek az amerikai vállalkozók a görög partokon, éppen abban a pillanatban, amikor nem­csak Lambrakiszt ölték meg a görög „veszetlek” és sze­kértolóik, a neofasiszták, hanem gálád merényletet kö­vettek. el Caruhosz békeharcos és a merényletek szem­tanúi ellen is. Egészen bizonyos, hogy itt egy széleskörű, szervezett felvonulás történt orgyilkos gazemberek be­vetésével — a béke megrontására. A görög kormány mosakodik. Pilátus módjára áztatja a kezét a szennyes vízben. De a görög nép nem dől be az átlátszó manővereknek. Az egész ország harsog az elemi erejű tiltakozástól. „Tartsák be az alkotmányt! Le a rend- örterrorral! Oszlassák fel a neofasiszta szervezeteket! Vesszen a NATO atomrakéta terve! A kormány távozzék!" Es lám, mihelyt a. görög nép nagy fia haláláért meg­torlást követel, mihelyt kibontja, a béke és a szabadság zászlaját, mihelyt a jogait követeli — megjelenik a hely­színen a jenki „vállalkozó” — atombombákkal. A béke, a jog, a népszabadság védelmében? A—A művelődési otthonban kiállí­tást rendeztek, amely bemu­tatja: a középkori bicsakbá- nyák hogyan fejlődtek kor­szerű, gépesített üzemmé. A tokajiak Hegyalja népszoká­sait, a környéken fellelhető régi mondákat és meséket, va­lamint ősi szőlőművelő eszkö­zöket gyűjtenek és az értéke­sebb emléktárgyakat az 1790- ben épült görögkeleti templom­ban berendezett tájmúzeumban helyezik el. A hejőkeresztúriak a muhi csata tárgyi emlékei után kutatnak, a sajókazaiak pedig a környékükön található barlangokról készítenek tér­képeket és leírásokat. Kelemér község honismereti szakköre Tompa Mihálynak állít emlé­ket. A költő egykori otthonát alakították át és abban emlék­múzeumot rendeznek be. A Tompa emlékmúzeumot augusztus 20-án adják át. A honismereti szakkörök egy- része a nyári hónartokban a múlt emlékeinek feltárásán kí­vül feldolgozza lakóhelyének és üzemének felszabadulás óta el­ért fejlődését és az eredménye­ket kiállításokon mutatja be. minden részéből összegyűlt víz­ügyi szakemberek tanácskoz­tak több mint kétszázan, s első­sorban az ipari szennyvizekkel legjobban terhelt élővizek vé­delmének lehetőségeit tanul­mányozták az 1/1961. szárfiú kormányrendelet alapján. A tanácskozásokon többek kö­zött a borsodi iparvidéken ke­resztülfolyó Sajó szennyezett­ségét vizsgálták, s megállapí­tották, hogy több mint 20 ipar­telep bocsátja szennyvizét ebbe a folyóba. Megvizsgálták a diósgyőri Lenin Kohászati Művek vízszennyezésének kér­dését, amely elsősorban fenolt, kátrányt enged az élővizekbe. Több előadás foglalkozott a diósgyőri ipartelepek szenny­víztisztításával, valamint Mis­kolc város csatornázásával, szennyviztisztitó telepének épí­tésével. A kormányhatározat végrehajtásában szerzett ta­pasztalatokról szólva megálla­pították, hogy a rendelet élet­belépése óta a vállalatok saját hatáskörükben is hoztak olyan intézkedést, amely az élővizek szennyezettségét csökkentette. A II. országos szennyvíz kon­ferencia résztvevői számos ha­tározati javaslatot fogadták cl, többek között a szennyvíztisz­tító berendezések építésével és üzemeltetésével kapcsolatban, azok építéséről és olyan tisztí­tási folyamatok meghonosítá­sáról, amely lehetővé teszi, hogy viszonylag kis költséggel eredményesen lehessen meg­védeni a természetes vizeket a szennyeződéstől. A szerencsi diákok hangversenye Csütörtökön este, május 30- án, a szerencsi Bocskai István Gimnázium növendékei — a II. számú általános iskola úttörő­zenekarának közreműködésével — hangversenyt adtak, melyet a 80 éves Kodály Zoltánnak szenteltek. A nagy zeneszerző életmű­vének ismertetése után elsőnek Kodály Nagyszalontai köszön­tője hangzott fel. Ezután Liszt, Bartók, Beethoven és számos híres zeneszerző műve követ­kezett. A Kodály-számokon kí­vül különösen nagy sikert ara-; tott Jancinov concertinoj a, me­lyet Kónya István (hegedű) és Sasi Csaba (zongora) tolmá­csolt. A szerencsi diákok hangver­senye méltán kapott sok tap­sot. A közönség hálás Puskás Károly karvezetőnek, aki a ze­ne szeretetére neveli a diáko­kat, és büszke a diákokra is, akik a hangversenyen igen em­lékezetesen szerepeltek. Theisz Edit műsorközlése kellemes, tartalmas, emlékezetes voS. Ifi. Mika István ; A korábbi kisebb mérvű ; vállalatösszevonások után megkezdődött a magyar ne­hézipar nagyobb arányú szer­vezeti átalakítása, az ipar­fejlesztés irányelveinek meg- ; felelően. Annak a gazdasági ; bizottsági határozatnak vég­rehajtására kerül most sor, amelynek értelmében a jelen­legi 108 nehézipari gazdasági egységet az év végéig 34 egy­ségbe tömörítik. Az első félév végétől kezd­ve gyors ütemben végbemenő átszervezés nyitányaként a nehézipari miniszter most el­rendelte két jelentős vegyipari vállalat, a Borsodi Vegyi- kombinát és a közvetle- | nül mellette felépült, ; nemrég üzembe helyezett j Berentci Vegyiművek ’ egyesítését június 30-i hatállyal. A rendelkezés értelmében a Berentci Vegyiművek beolvad a BVK-ba és július l-től kezdve a két nagyüzem ! Borsodi Vcgyikombiiiát néven közös vezetés alatt dolgozik tovább. ; Júliustól kezdve egymás ; után alakul meg a többi új ! nehézipari középirányító szerv is, a vegyipari trösztön kívül Átadták Kennedy cs Macmilían válaszát N. Sz. liruscsovnak hogy fényképfelvételeket ké­szítsen az elpusztult atomten- gcralatijáróról. Elton Grenfell altengemagy, az Atlanti-óceáni amerikai ten­geralattjáró flotta parancsnoka csütörtökön közölte, hogy meg­találták a Thresher atommeg­hajtású tengeralattjáró ron­csait, amely április 10-én 129 utasával egy mélytengeri me­rülési kísérlet alkalmával el­süllyedt. A Columbia egyetem egyik laboratóriumának ocea­nográfiai kutató hajója Boston környékén — ahol a hajó el­süllyedt — résztvett a kutatási munkálatokban, s víz alatti fényképfelvételeket készített, amelyekből megállapítható, hogy a mintegy 2500 méter mélységben megtalált roncsok valóban a Thresher maradvá­nyai. A képeket most Portsmouth- ba szállítják és átadják annak a haditengerészeti bíróságnak, amely a hajó ügyében vizsgá­latot folytat. Az amerikai haditengerészet bejelentette továbbá, hogy a Trieste, Piccard professzor mélytengeri kutató gömbje, a i hajótörés színhelyén lemeriU, Megtalálták a Ttsresher roncsait

Next

/
Oldalképek
Tartalom