Észak-Magyarország, 1962. szeptember (18. évfolyam, 204-229. szám)

1962-09-02 / 205. szám

Vasárnap, 19G2. szeptember 2, ESZAKMAGYARORSZÄG 9 Az SZÍNT Művelődési Otthon balettiskolája 1962. szeptember 4, 5, 6, 7, 0-án beiratkozást tart. Jelent­kezni lehet a fent megjelölt napokon de. 9—11-ig, du. 4—7-ig. A beiratkozás helye: Kossuth u. 11. II. emelet, balett-terem. Balettmesterek: B. Freimann Leona és B. Koller Erzsébet. Tanévkezdés: 1962. szeptember 10-én. 6907 AZONNAL PÉNZHEZ JUTI Használt könyvekért, soro­zatért előnyős árat fizet ez Antikvár Könyvesbolt. Színház mellett. VEGYES férfim:: készítését, javítását vál­lalom. özv, Hikk Béláné, Széche­nyi_!L_27. ______________________6271 C ukrászüzemi gépek szakszerű javítását vállalom. Siposs, Miskolc, Fazekas u. 3. 6305 niiiiiiiiiiimmiiimimiiiimiiimimiiimimiiiimiiimtiiiiiiimiiiimi I Kedves megrendelőink figyelmébe! § Müszálmcntes sclycmpuplin E 5 minden színben, E NEVA puplin színekben érkezett* ■5 M I Rendelés felvétel: FEDOSZ, Miskolc | Széchenyi u. 21. szám (Színház mellett) E = 6839 E HiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiHi Szeptember 3-án, hétfőn este 10 órakor AZ AVAS SZÁLLODA FEHERTERMEBEN zenés műsoros est Fellépnek: KOVÁCS ERZSI és KOOS JANOS táncdalénekesek Közreműködik: KOVÁCS ÁRPÁD és tánczenekara Belépés díjtalan! 7075 Vadászfegyverek barnítása, kékí- téso, fémszinezés, eloxnlás. Kulik Jánosnál, Augusztus 20 fürdővel szemben. _____________________ 7064 K öszörűs műhely. Széchenyi u. 26. szám. Bent az udvarban. 0324 Értesítjük a lakosságot, hogy szö­vetkezetünk építő részlege sorouki- vül vállal kislakás építést, hozott, vagy adott anyagból. OTP-ügyck elintézésével is. Alugraflkn! részle­günk készít leltárcimkét, gyári- és gépi emblémákat. Vállalunk to­vábbá asztalos, vízvezeték és für­dőszoba szerelést, valamint laka­tos munkákat, kerítés, kapuk, le- mezmunkák és biztonsági rácsok készítését. Sajószentpéteri Vegyes­ipari Ktsz, Béke tér 20. 6Í)48 Balett-tanítás szeptember 3-án, hétfőn kezdődik a Tánctanítók bn- lettiskolájában, Debreczenyi u. 29. szám alatt. Felvétel 5 éves kortól. Beiratkozások naponta a helyszí­nen 10—l-ig és délután 4—7-ig. Te­lefon: 15-406 _____________________C779 Z ongorázni tanít Zoltai Zoltán, zeneakadémiát végzett tanár. Ru­das László li. 7. _______________ 6724 T ánctanfolyam . kezdődik diákok részére szeptember ll-én, kedden 6 órakor, felnőtteknek 7 ' órakor a Tnnctanítók tánciskolájában. Deb­reczenyi u. 29. Beiratkozások na­ponta a helyszínen. 7040 Taníttassa gyermekét har- mónikázni,; FEUER SÁNDOR zenetanárnál. Augusztus 20. fürdőve! szemben. Irliabunda tisztítást, festést, ja­vítást vállal. VŐneky szűcs, Szend- rey u. 4. Vásárcsarnok mögött. József Attila utca 28. szám alatti 1—2 szobás társasház utolsó helyeit építőtársak még lejegyezhetik. Tel.: 16-531. A Borsod-Abauj-Zemp- lén megyei Mezőgazda- sági Gépjavító Vállalat (Miskolc, Besenyői u. 10. sz.) beruházási és felújítási munkakörbe MÉRNÖKÖT VAGY TECHNIKUST KERES. Jelentkezés: a fenti vál­lalat személyzeti osztá­lyán. A Felsőzsolcai Gépállo­más képesített könyvelőt keres felvételre. Gyakor­lattal rendelkezők előny­ben, K. P. M. Autóközlekedé­si Tanintézet MOTORELÖKÉSZÍTÖ TANFOLYAMOT INDÍT. Jelentkezés Baross Gá­bor u. 13—15, Tűzálló fémkerámiák A fémek és kerámiai anya­gok 4—10 mikron finomságú porát összekeverve, kötőanyag­gal összesajtolva és kiégetve, különféle tulajdonságokkal rendelkező fémkerámiákat ál­lítanak elő. A használatos ke­rámiai anyag fémoxid, AI3O3, vagy CrsO.i, vagy fémkarbid, például WC, TiC, BC, újabban fémkarbi dókat is alkalmaznak. A lengyel ipar főként Al-O.i-Fe és Al-03-Cr fémkerámiával dolgozik. A fém és kerámia aránya és a sajtolás mértéke szabja meg a kész gyártmány jellemző tulajdonságait. A töb­bi között formaelemek céljaira használják. Elektronikus zsírvastagság-mérő A sertéstenyésztője számára lényeges információt jelent, ha a hízóra fogott állat zsírré­tegének a vastagságát „menet­közben” ellenőrizhetik. Az ultraszonikus vastagságmérés elve a feladat megoldására si­kerrel alkalmazható. Az elekt­ronikusan gerjesztett ultra­szonikus rezgések a zsír és a húsos szövet határáról vissza­verődve mérik a zsírréteg vas­tagságát Az indikáló műszer "Sgtön milliméterekben kalib­rálható* Megyénk termelőszövetkeze­tei mostanában szívesebben foglalkoznak juhtenyésztéssel, mint azelőtt. Ugyan miért? Régebben a kifejt juhtejből a tsz-ck kénytelenek voltak go­molyát készíteni, mivel más­képpen nem tudták értékesíte­ni. A gomolya felvásárlási árát, s a feldolgozáskor és ér­tékesítéskor adódó költségeket figyelembe véve, a juhtej mindqssze 3,38 forintos jöve­delmet hozott literenként. Ma már a megfelelő zsírtar-' talmú juhtejet a Tejipari Vál­lalat felvásárolja a tsz-ektől a „Kaskával” nevezetű, exportra készülő sajt gyártásához. Sok­kal jobban járnak a tsz-ek, ha szerződést kötnek a juhtej szál-, lítására. Ha nagy zsírtartalmú, jóminőségü tejet adnak a Tej­ipari Vállalatnak, literenként 4,90, sőt 5 forintot is kaphat­nak érte. A legtöbb termelőszövetkezei felismerte ennek jelentőségét, s nem is bánta meg a juhte­nyésztéssel járó fáradságot. ' A szentistáni VII. Pártkong­resszus Tsz tagjai például jú- ! niusban 3228 liter tejet adtak' át a Tejipari Vállalatnak fel­dolgozásra. Literenként 5,24 fo­rintot kaptak érte. Hasonló­képpen sok bevételt szerzett így a göncruszkai Dobó István, a mezőcsáti Lenin, vagy a ti- < szálúéi Rákóczi Tsz. í Hogy mennyire nem Jebe-Í csülendő jövedelrpet biztosít n juhtej termelés a tsz-eknek, azt mutatja az a statisztikai adat is, hogy az elkövetkezendő idő­szakra 142 termelőszövetkezet­tel kötött szerződést a Tejipari Vállalat, összesen 737 816 liter tej szállítására. A szövetkeze­teknek van rá lehetőségük, hogy a kötelezettségben vállalt mennyiséget túlteljesítsék, s még több tejet szállítsanak Egy biztos: nem bánják majd meg! Gy. K. , Mai sportműsor Kézilabda: MVSC—Beloian­nisz, férfi NB II., MVSC-pály3j 10 óra. MVSC—Magyar Gyap­jú, NB II., női mérkőzés, 11 óra. Labdarúgás: DVTK—Szol­nok, NB II., Diósgyőri Stadion, fél 4 óra. Miskolci MTE— Hajdúszoboszló, NB III., nép­kerti sporttelep, délelőtt 10 óra. Autó—motor: Vasárnap fut át Miskolcon a Békéért-Barát- ságért Autóverseny mezőnye. A küzdelemben 5 nemzet, a Szovjetunió, Csehszlovákia, NDK, Bulgária és Magyar- oszág több mint 100 gépkocsi- vezetője vesz részt. A mezőny előreláthatólag 15 órakor ér­kezik Lillafüredre. SPORTHÍR A Diósgyőri Vasas T. K. lab­darúgó szakosztálya kedden délután fél 5 órakor úttörő csapat toborzót tart, az 1948— 49 cs 50. évben született fiúk részére a Stadionban. A jelent­kezők tornacipőt hozzanak ma­gukkal. Értesítés A Labdarugó Edzők Testüle­té elnöksége szeptember 3-án, hétfőn délután 5 órakor az edzők részére filmvetítéssel egybekötött továbbképzést tart a Sportszékházban, mely­re kéri az edzők pontos meg­jelenését. ET elnöksége Ma: a 387. mérkőzés A magyar labdarúgás éle­tében a különféle osz­tályú nemzeti bajnokságo­kon kívül egyre nagyobb sze­repe van a válogatott talál­kozóknak. Azok a labdarú­gók, nkik{cgy-egy nemzetközi mérkőzésen hazánk színeit képviselik, becsületesen fel­készülnek a találkozókra, s igyekeznek a magyar labda­rúgás jó hírnevéhez, nagysze­rű tradíciójához méltóan küz­deni 90 percen át a zöld gye­pen. Ma ismét válogatott mérkő­zésre kerül sor. Ezúttal leg­jobb tizenegyünk Poznanban lép pályára, s Lengyelország válogatottjával mérkőzik. A magyar országos labdarúgó válogatottnak ez lesz a 387. mérkőzése. S ha a. mérleget nézzük, akkor azt kell meg­állapítani, hogy a korábbi ta­lálkozókon általában jól sze­repelt válogatottunk, hírnevet és megbecsülést szerzett az egyetemes magyar sportnak, a világhírű magyar láb kirú­gásnak. Hiszen a lejátszott 386 mérkőzésből 215 esetben győztesen hagyták el labdarú­góink a pályákat, 78 esetben volt eldöntetlen az eredmény cs 93-szor szenvedett veresé­get országos válogatottunk. Ezeken a találkozókon össze­sen 1089 gólt rúgott a piros- fchér-zöld színt viselő csapa­tunk és ezzel szemben 657 esetben táncolt magyar háló­ban a labda, E statisztikának külön érdekessége, hogy válo­gatottunk az ezredik gólját éppen a lengyelek elleni lab­darúgó mérkőzésen szerezte, 1958-ban. Es most vessünk néhány pillantást a másik statisztiká­ra, amely arról tanúskodik, ki hányszor öltötte magára nép- köztársaságunk címeres me­zét. A rekorder ezúttal Tichy Lajos, S7-szer volt magyar válogatott. Sipos jubileumra készül, a lengyel­magyar találkozó lesz 50. vá­logatott mérkőzése. Fenyvesi dr. 46, Mátrai 45, Göröcs 34, Sárosi 31, Machos, Solymosi 23, Mészöly 9, Rákosi 7, Mo­nostori 6, Nagy István 2, Szcntmihályi, Ihász I esetben volt válogatott. Gelci most van először a keretben. II mikor e statisztikát néz­” zük, nekünk, borsodi sportolóknak és sportbarátok­nak külön örömünk az, hogy az egykori diósgyőri játékos, Solymosi Ernő, immár 23-szor lesz magyar válogatott. A nagyszerű emberi és sport­tulajdonságokkal rendelkező vasgyári fiú csaknem minden esetben példásan képviselte a magyar labdarúgást, becsület­tel és határtalan lelkesedéssel küzdött a nehéz mérkőzések 90 percein át. Szeretnénk, ha ezúttal is a korábbiakhoz ha­sonlóan játszana, s ezzel hoz­zájárulna válogatottunk mai eredményes szerepléséhez. Hasonlókat kívánunk nemzet] tizenegyünk többi tagjának is. — pá­ll vidéki teniszutánpótlás seregszemléje után ÖT NAPIG TARTOTT a legfiatalabb vidéki teniszezők küzdelme a diósgyőri teniszpá­lyákon. A legtehetségesebb vi­déki versenyzők vetélkedését igen sokan nézték nap mint nap. Gyönyörködtek a szép já­tékban és a verseny küzdelmé­vel járó izgalmakat is élvezték. Meg kell állapítanunk, hogy a vidék teniszsportja jelentő­sen fejlődik. A több mint 200 induló részvétele bizonyítéka annak, hogy nagy a száma azoknak a fiataloknak, akik a teniszsportot kedvelik. A baj­nokságok és a további helyezé­sek megoszlása viszont arra mutat, hogy az ország minden részében találunk élvonalba törő fiatalokat Megyénkben is megszűnt a diósgyőriek egyed­uralma, hiszen a legfiatalabbak között méltó versenytársaik voltak a diósgyőri és a többi versenyzőknek az ózdi verseny­zők, Vereezkey és Temesszent- andrássy. A diósgyőriek leg­jobb játékosa, Cziráky kima­gaslott a mezőnyből, biztosan nyerte a döntő mérkőzéseit is. Három bajnokságot nyert. Az ifjúsági fiú párosban méltó társa volt a tőle fiatalabb Gur- mai, aki ugyan nem került a döntőbe az egyéni küzdelmek során, de a párosban nyújtott játéka alapján számítani lehet SPORT - KÉPEKBEN X < Érdemes juhtenyésztéssel foglalkozni Az MVSC—-DVTK rangadón nacjy küzdelem volt. Képünkön a ha­zai védője hárítanak a diósgyőri csatárok elől. A nemzetközi motorversenyen heves küzdelemben Dajka végzett ffz első helyen. A fotóriporter azt a pillanatot örökítette meg, amikor a magyar versenyző megelőzi jugoszláv ellenfelét. Foto: Agotlia Tibor arra, hogy jövőre ő is előbbre rukkolhat az egyéni verseny­ben. A borsodi fiúk mezőnyé­ben í-ajtuk kívül Homródi, Ko- vácsik, Narozsny, a lányoknál pedig Lipták és Hunyadi nyúj­tották a legjobb teljesítményt. Az újoncok közül Káli, Temesf, Korpás Mária, Virágh Klára és Hütter Júlia mutatkozott be sikerrel életük első komoly versenyén. Érdekes, hogy míg az ifjú­sági .és újonc versenyzők vetél­kedésében a diósgyőriek igen jól szerepeltek, a legtöbb baj­nokságot ők nyerték, nem mondhatjuk el ezt a serdülő­korú versenyzőkről, hiszen a Narozsny—Szabó vegyespáros I harmadik helye bizonyítja, hogy a legutóbbi években kissé elhanyagolták az utánpótlás nevelését. Az újoncok sikeres bemutatkozása viszont arra mutat, hogy a szakosztály je­lenlegi vezetősége igyekszik ezt a mulasztást pótolni. Szólnunk kell az Ózdi Ko­hász szakosztályában folyó ne­velő munkáról is. Több éven keresztül végzett fáradozás j eredménye, hogy az ózdi után- ; pótlás több értékes helyezést ; ért el az idei vidéki bajnoksá­gon. Azonban hiányoljuk, hogy > ezideig nem tudott a többi mis- \ kolci és vidéki sportkörökben | kifejlődni a diósgyőri és ózdi ‘ versenyzőkhöz hasonló képes- í ségű fiatal versenyzőgárda. < A megyei Tenisz Szövetség i vezetősége igen nehéz felada- í tot vállalt magára a nagylét­számú, több napon át tartó j verseny megrendezésével. Fel­adatát sikeresen oldotta meg, a verseny résztvevői megelége­déssel távoztak a diósgyőri versenyről. Azt szeretnénk el­érni, hogy a jövőben az orszá­gos vidéki bajnokságon a diós- gvőri és ózdi fiatalok mellett több borsodi versenyző sikerei­ről számolhatnánk majd be. A BORSODI versenyzők mellett a fűzfői Péezeli, a Széli- testvérek Szegedről, a pécsi Holota és Bari, a nyíregyházi kengyel, az egri Macz. a szom­bathelyi Lődör. a debreceni Raocsák, a bajai Győrffy és Fekete emelkedtek ki tudásuk­kal az igen népes mezőnyből. A vidéki teniszutánpótlás diós- gvőri seregszemléje jó szolgá­latot tett a teniszsnoét népsze­rűsítésének. Sokat tanulhattak egymástól a vidék leeiobbjai. Hasznos és eredménves volt minden tekintetben az orszá­gos vidéki teniszbajnokság Diósgyőrben megrendezett ver­senye. Nemes Péter

Next

/
Oldalképek
Tartalom