Észak-Magyarország, 1962. szeptember (18. évfolyam, 204-229. szám)

1962-09-01 / 204. szám

Modern pavilonok a Mezőgazdasági Kiállításon Általános sztrájk és tüntetések Algírban Tiltakozás az esetleges újabb vérontás ellen Az algériai lakosság péntek délután nagyszabású tünteté­sekbe tömörült a testvérháború megakadályozására. Algírban általános sztráj­kot hirdetlek, amely dél­után 16 órakor kezdődött. A kereskedők bezárták üzletei­ket, a városi közlekedés leállt. Az Algériai Dolgozók Általá­nos Szövetsége péntek estére tömeggyűlést hívott össze a polgárháború fenyegető veszé­lye ellen. Az algíri rádió a szakszervezet felhívását arab nyelvű adásában többször is megismételte. Az ország katonai helyzeté­ről péntek délutánig újabb részletek nem váltak ismere- x- -x- -X-X- * * -x- -x- ■/: -x- * * -x- * -Ve * •>:• ■>:• * * * A haívaimegyedik I Ma nyitja meg kapuit az Országos Mezőgazdasági Ki­állítás cs Vásár. Az építő-: munkások, szerelők, rendc-: zők elvégezték az utolsó si-; mításokat is: minden a he-; lyén áll már, s néhány óra; múlva teljes pompájában tá­rul az egész országból össze-; sercglett látogatók elé szocia-! lista útra tért mezőgazdasá-j gunk nagyszerű jelene. í Ez már a 04. ilyep jellegű; kiállítás Budapesten, de az; első azóta, hogy befejeződött; hazánkban a mezőgazdaság: szocialista átszervezése. Ép-; pen ezért ennek a kiállítás-, nak fokozottabb a jelentősé-; ge, hiszen teljesen új képet, ad a szövetkezeti útra tért; parasztság életéről, munka-; járói. A kiállítás anyaga megcáfolhatatlanul hirdeti,’ hogy a jól működő termelő-: szövetkezetekben többet te-; rém a föld, nagyobb hasznot; hoznak az állatok, könnyeb-; ben, jobban élnek az embe-i rek. Ott láthatjuk majd a' kiállításon a mi megyénk hét; termelőszövetkezetének nagy-; szerű eredményeit is. i Minden vonatkozásában új ez a kiállítás: egyben iskola’ is. 134 állami gazdaság és 559! termelőszövetkezet mutatja be termelési és tenyésztési; eredményeit: akik figyelő szemmel járják az egyes pa-: vilonokat, a szabadtéri be-; mutatókat, nagyon sokat la-; nulhatnak, s tapasztalataikat otthon, saját termelőszövet-: kőzetükben hasznosíthatják.- A többi között bemutatják a: kiállításon azt is, hogy a mezőgazdasági termelés fej-: lesztéscben milyen nagy sze­repe van az öntözésnek, s azt is, hogy a szakszerű taiajmunkák, a gondos nö­vényvédelem, a vegyszerek; fokozottabb alkalmazása; a; gépek és egyéb technikai: eszközök kihasználása révén hogyan értek cl sokszáz gazdaságban kimagasló ter-: melési eredményeket. Ezért is hív a kiállítás ml-: nél több embert, hogy jöjje-; nek, tekintsék meg, szervez-: zenek csoportos látogatáso­kat, s minél többen vigyenek: haza sok tapasztalatot, tanul­ságot, amit majd sikerrel hasznosítanak gazdaságuk­ban. Abban az időszakban nyílt meg ez a kiállítás, amikor a párt VIII. kongresszusára készülődve országszerte a nemrég megjelent irányelve­ket tanulmányozzák, vitatják. A párt irányelvei és a ki­állítás is azt a célt szolgálja, hogy a helyes politika to­vábbfejlesztésével, az eddig elért eredmények népszerűsí­tésével, a tapasztalatok át­adásával mielőbb minden termelőszövetkezet korszerű, erős nagyüzemmé váljék, s kialakuljon az egységes szö­vetkezeti szocialista paraszt­(O. M.) t tessé, de több hír érkezett a városokból és falvakból az al­gériai lakosság tüntetéseiről, amelyeknek jelszava: „hét év háború elég volt, egységet akarunk!” Az AP egyik beszámolója szerint az óráról órára fokozó­dó feszültség láttán francia tankok vonultak fel az algíri tengerparton. A franciák így emlékeztettek figyelmezteté­sükre, hogy „ha szükséges”, közbelépnek „a francia telepe­sek életének és vagyonának védelmére”..; Ben Khedda pénteken egy sajtóértekezleten ismét arra szólított fel, hogy hárítsák el a szerencsétlenséget, mielőtt még nem késő. Megismételte a po­litikai bizottság kibővítésére vonatkozó korábbi javaslatait is. A 4. számú vilaja katonái — mint a Reuter jelenti — meg­szállták a politikai bizottság épületét, amelyben azonban pénteken már csak egy telefon- kezelő tartózkodott. A városba vezető főútvona­lak mentén a 4. számú vilaja katonái igyekeztek mozgósítani a lakosságot, hogy fegyver­telen csoportokba tömö­rülve akadályozzák meg Bumedien katonaságának átvonulását. A kabiliai hegyekben lévő 3. számú vilaja parancsnoksága csapatainak egy részét a fő­városba irányította a 4. számú vilaja megerősítésére. A 4. számú vilaja területén semmi nyoma sem volt a re­guláris hadsereg megjelenésé­nek, a vilaja egy szóvivője ki­jelentette: „sehol sem került sor összecsapásra, a reguláris katonaság nem hatolt be terü­letünkre, az 5. számú vilaja térségében (Oran vidékén) van­nak, amihez joguk van”. Az FLN politikai bizottsága pénteken közleményt adott ki, amelyben azt hangsúlyozza, hogy o délutáni tüntetés bebizo­nyította, a lakosság bízik a politikai bizottságban, „a központi hatóságban, amely nem szándékszik lemon­dani fenyegetés vagy zsa­rolás nyomására”. Az algériaiaknak — hangzik a közlemény — „elegük volt a 4. számú vilaja tisztjeinek ka­tonai diktatúrájából és túl­kapásaiból”. Fotó: Ágotlia Tibor ** ******** A Pravda cikke az U-2-es repülőgépek angliai megjelenéséről lini provokációkhoz csatlakoz­va, most valahol az észak-at­lanti térségben szándékoznak újabb provokációkat rendezve, még feszültebbé tenni a nem­zetközi helyzetet. I bányásznap tiszteletére valamennyi gépet felszereltek és kipróbáltak az új mád! őriünkben A Hegyaljai Ásványbánya és Örlőmű Vállalat több mint 10 országba szállít az olajfúrások­nál és az öntödékben használt bentonitot. Az értékes ásvány iránt világszerte egyre nő az érdeklődés. A világpiaci köve­telmények kielégítésére építet­ték fel Mádon az új őrlőművet, amelynek a tervek szerint ja­nuár elsejétől kell megkezdenie az üzemszerű termelést. A mintegy 90 millió forintos beruházással készült új léte­sítmény gépi szerelésénél dol­gozók vállalták, hogy a párt- kongresszus tiszteletére a bá­nyásznapig valamennyi gépi berendezést felszerelnek és ki­próbálnak. A teljes automati­A magyar Ipar a 20. plovdivi vásáron A szeptember 16-án meg­nyíló 20. jubileumi plovdivi. nemzetközi vásáron Magyaror­szág főleg gépekkel, nehézipari Megkezdték az üzemi televízió-kísérleteket a Lenin Kohászati Művekben A kohászati üzemekben a sa­játos adottságok, nagy hőség, távolság, a berendezések közel­sége, a baleseti veszély és egyéb okok miatt a munkafo­lyamatok jelentős része köz­vetlenül alig, vagy egyáltalá­ban nem ellenőrizhető. S bár a Lenin Kohászati Művekben számottevően fokozták a különböző berendezések műszerezettségét, a jelenlegi módszerekkel áttekinthető, megbízható képet a műszaki vezetők, termelésirányítók mégsem kaphatnak, s emiatt késhet az egyébként szükséges beavatkozás. Ezért különböző technológiai folyamatok ellen­őrzésére, az irányítás munká­jának tökéletesítésére az ipari televízió hálózat kiépítését ha­tározták el. Ennek az elhatáro­zásnak a valóraváltását érté­kesen támogatja a Magyar Tu­dományos Akadémia műszer­ügyi szolgálata, amely — fel­vevő kamerákból, átkapcsoló, irányító és erősítő berendezé­sekből, képernyőkből álló úgy­nevezett lánckomplexum, vagy­is egy teljes ipart televízió példányát bocsátotta a gyár rendelkezésére. A vezetékháló­zatot ideiglenesén már több munkahelyre kiépítették és ezen a héten kezdték a televi zió közvetítő kísérleteket. Az első kísérleti próbaadást, illet­ve vételt már meg is tartották a durvahengermű blokksoráról. A próbákat tovább folytatják — a többi között — a közép­hengerműben, a különböző ra­kodó területeken, a vasútforga- lom irányításánál.. Az idén a televízió hálózat állomásainak j bemérését, kijelölését végzik el. | berendezésekkel és műszerek­kel vesz részt. . Első ízben szerepel a magyar ipar bányagépekkel és bánya- berendezésekkel, korszerű épí­tőipari gépekkel. A Metrimpex Külkereskedelmi Vállalat a magyar műszeripar termékei­nek széles skáláját mutatja be, ezek között geodéziai, nukleáris és anyagvizsgáló műszerek sze­repelnek. Bemutatásra kerül­nek a magyar híradástechnikai ipar legújabb termékei is. ■ zált porelszívó, szállító, dara­boló, őrlő, csomogaló és zsáko­lógépekkel felszerelt üzem sze­relői vállalásukat teljesítették) Pénteken kipróbálták a négy őrlőt is — s ezzel valamennyi gép próba járatását befejezték) Az elkövetkező napokban a kipróbálásnál mutatkozó hibá­kat javítják ki, s a tervek szerint szeptemberben megkez­dik a bentonittal történő pró­baőrléseket is. A próbaőrlés idején kísérletezik ki az úgy­nevezett nedves és száraz őrlési technológiát, s a tapasztalatok alapján döntik el, melyik, éljá­rást alkalmazzák Üzemszerűen! A gépek működését, ellenőr­zését és irányítását a központi műszerszobában felszerelt több mint 120 műszerrel irányítják. A bányásznap tiszteletére be­fejezték a műszereknek a gé­pekhez történő bekötését is. A központi műszerszobából két dolgozó irányítja majd az üzem valamennyi gépegységét, ellenőrzi azok munkáját. 20 millió forinttal új berendezés épül a Borsodi Hőerőműnél A Borsodi Hőerőműben na­ponta többezer köbméter vi­zet használnak fel a kazánok­ban gőzfejlesztésre. A vízben lévő szennyező ásványi anya­gok kiválasztását eddig vegyszerekkel és lepárlással végezték, hogy a kazánokban a vízkövesedést megakadályoz­zák. Az így megtisztított víz­ből fejlesztette gőzzel járatták a turbinákat, s a villamos­energia termelés után lecsa­polt, még magas hőfokú, úgy­nevezett fáradtgőzt juttatták KIRAKAT ELŐTT Éjfélkor még világítanak a kirakat ablakai. Idesétálnak a villamost várók, s akik el­fáradtak a szórakozásban, azok is megállnak egy percre. Ilyen tájban már az álom dzsinje ra- gasztgatja a szemeket. A lát­vány azonban galléron ragadja a hazaigyekvést. Miskolc leg­szebb könyvesboltja állítja meg az, utca emberét. Itt van a Széclhsnyi és a Kazinczy utca sarkán. Most öltött ma­gára új ruhát, kozmetikát. Az éj szaka látványos varázsa mintha kézzel nyúlna az em­ber után. Nem is tudom hirte­len, hol állapodjon meg a ki­ndest tekintet. A sokszínű mennyezeten, ahonnan karcsú lámpaernyök nyúlnak alá? — a sárgapolitúrú bútorokon, a mozaikdíszítésű bolthajtáson, vagy a sokszínű könyveken? Egyszerre mind-mind érdekes. Olyan rokonias, valahogy egy­máshoz tartozó. A kicsiny állványokon köny­vek. Nevek: Victor Hugó, Dumas, Balzac, Veres Péter, Dickens, új és ismeretlen író- nevek. Nagy és különféle szellemek, akik úgy ismerték és ismerik az élét titkos rugóit, a lélek rezdüléseit. A művek itt vannak, hogy jussoljunk az örökségből. Itt vannak, hogy könnyebben felfedezzük a vi­lágot. Sorsok, cselekmények megírva, hogy a segítséggel el­igazodjunk, mint lámpással az éjjeli vándor. Mire vitted, mivel szolgált életed? Ha majd reggel meg­nyílik az ajtó, emelj le egy könyvet az állványról, forgasd, s ellenőrizd magad! Mi lett .a magasztos gyermekkori álom­ból? Kövesd nyomon a tör­ténet alanyát, lehet, hogy ma­gadra ismersz, rólad van szó. Az éjszakai csönd ráül a vá­rosra, villamos is ritkán jár. Csak néhányan sietnek haza­felé. Magam is elindulok. S el­kísér hazáig a kirakati lát­vány, s a gondolat, ami az emberben támadt. Van valami jelkép abban, hogy a szellem termékeit olyan szépmívű üz­letben árulják. Tisztelet, s va­lami nagy-nagy megbecsülés ez. A templom sokféle cikornyái, szidólozott fényei arra hiva­tottak, hogy áhítatot keltse­nek. Aki ebbe az üzletbe be­lép, talán az is áhítatot érez, de másmilyen ennek az íze. Mert az életnek üzen az a sok-sok könyv... Garami Ernő el a Borsodi Vegyikorabdnát- nak. Az épülő új ipari üzemeket, mint többek között a Berentei Vegyiművet, a Könnyübeton- gyárat is a Borsodi Hőerőmű­nek kell majd ellátni fáradt­gőzzel. Ennek a feladatnak megoldására bővítik a hőerő­mű fűtőközpontját. A mintegy 20 millió forintos beruházás­nak egyik legjelentősebb üze­me lesz az úgynevezett sótala- nító berendezés. Ezzel a be­rendezéssel teljesen vegyi úton tisztítják meg a gőzfej­lesztésre használt vizet, a kü­lönböző szennyeződésektől. Az új berendezéssel naponta átla­gosan 500 tonnányi gözmeny- nyiséget talcaritaTiak meg, amit eddig a víz tisztítására hasz­nált berendezések emésztettek fel. Ez a mennyiség éppen elegendő a Berentei Vegyimű­vek és a Könnyűbetongyár napi igényének kielégítésére. A sótalanító üzem épülete befejezéshez közeledik. A ter­vek szerint novemberben meg­kezdik a különleges berende­zés szerelését is, amelyet töb­bek között a Budapesti Ganz- MÁVAG, a Dunántúli Kőolaj­ipari Gépgyár és más üzemek készítenek. Érdekessége lesz a berendezésnek, hogy vala­mennyi tartályt és csővezeté­ket belülről gumibevonat­tal látják el, hogy a derítéshez használt vegyszerek a fémet ne marják ki. A tervek szerint az új be­rendezés jövő év nyarán kezdi meg működését XVIII. évfolyam, 204. szám m — i i Ára: 50 fillér 1962• szeptember i, szombat ;; Világ proletárja?, egyesüljetek? A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Az amerikai hírszerző szol­gálat „égi kémjeinek” angliai megjelenésével kapcsolatban Szmirnov a Pravda pénteki számában ezeket írja: „Az U—2-es repülőgépek is­imét a nemzetközi közvélemény látókörébe kerültek, újból ag- igódó lapkommentárok tárgyai i lettek.” A hivatalos közlések szerint Powers . utódainak feladata :„magaslégköri meteorológiai megfigyelések végzése az észatk-atlanti térségben”. Szmirnov ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy már vannak ; bizonyos utalások a „vizsgála­tok” kém-jellegére. Az AFP hírügynökség az U—2-es köte- llék Angliába érkezéséről szóló ianyagában megírta, hogy a Szovjetunió védelmi in­tézkedéseinek figyelemmel követéséről van szó. ;Még nyíltabban foglalt állást :a Birmingham Fost című angol ;lap, amely megírta, hogy „át- jfogó jellegű műveletről van ;szó”, amelynek oka az amerl- :kai katonai vezetés nyugtalan- jsága a Szovjetunió jelentős ra­kétatechnikai sikerei miatt. ‘ Ezek a jelentések — mutat .rá a Pravda cikkírója — kü­lönösen sokatmondónk, ha ; ugyanakkor figyelembe vesz- :szük az amerikai küldöttség- ínek a genfi leszerelési értekez- ileten tanúsított magatartását. ; Az ellenőrzésnek álcázott ; kémkedés, amelyet az amc- : rikai kormány javasol, lé- ; nyegében az úgynevezett : „ellenerő-stratégát” hiva- í tott megvalósítani, s Nem logikus-e feltételezni — ■folytatja Szmirnov —, hogy ’Washington, miután nem szá- ’ mit hat arra. hogy Genfben jo- *got kap a Szovjetunió terüle­tén végzendő kémkedésre, lg : most az illegális értesülés-szer­lg gzésre igyekszik átállni? § Szmirnov emlékeztet arra, ghogy az U—2-es kalandja meg- jj hiúsította a csúcsértekezletet, I; kiélezte a nemzetközi feszült- jíséget. önkéntelenül az a be- ijnyomás alakul ki az emberben Ü— írja —, hogy egyesek a bér-

Next

/
Oldalképek
Tartalom