Észak-Magyarország, 1961. március (17. évfolyam, 51-77. szám)

1961-03-01 / 51. szám

XVII. évfolyam, 51. lusäm 1961. märciat 1, szarja A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Világ proletárjai, egyesülietekí f A kongói kormánycsapatok már Leopoldville tartomány területén járnak A mester kesemunkáját dicséri (Képes riport a 3. oldalon.) Kaszavubu mozgósít — Csőmbe fenyegetőzik Az acél minőségének javításáért Párizs (MTI) A. Monde leopoldvillei tudósítója Hoc kormányköreinek mindinkább növekvő nyugtalanságáról ír. Csapa­taik is rendkívüli idegességet árul­nak el. A Riesdorí ejtőernyős tábor parancsnoka a táborhoz vezető uta­kat el tori aszol tatta, a volt 2. Lipot tábor — ma Kokolo tábor — 15Ó katonája vasárnap Lumumba mel­letti. tüntetésbe kezdett. A főváros helyzetének jellemzésé­re a Monde tudósítója elmondja, hogy Gizenga katonáinak közeledté­re Lumumba Leopoldville-i híveinek megjött a bátorságuk. Vasárnap délután Leopoldville-ben Lumumba nagyméretű színes fényképeit oszto­gatták a rendőrök szemeláttára. A Monde tudósítója szerint egyébként még a rendőrök többsége is a Stan- leyville-i kormány híve. Most már öt „lumumbista” had­oszlop nyomul előre — írja a Monde a katonai helyzetről. Egyik oszlopuk hajóval három napi járásra van Leopoldville- tői. Hétfőn Kwango és Kwilu körzetébe jutottak el. Mindkét körzet Gizenga pártjának való­ságos bástyája. Mobutu „tábornok” ezalatt a Stan­leyville elleni offenzíva tervét for­gatja fejében, egyes értesülések sze­rint már küszöbön áll a Lisa la bői induló offenzíva. Tájékozott körök­ben azonban felvetik a kérdést, va­jon meg vannak-e Mobutunak az eszközei ilyen széleskörű vállalko­záshoz. Esetleges kudarca végzetes lehetne Kuszavubu rendszerére. Mo­butu pedig nem ura csapatai egé­újságírók és közéleti személyiségek háromnapos megbeszélése, amelynek tárgya a békés együttélés volt. A ta­lálkozón szovjet részről ott voltaik Szurkov író, a Szovjet—Brit Társa­ság elnöke, Adzsubej és Majevszkij újságírók, Zsukov. a Kulturális Kap­csolatéi Szovjet Állami Bizottságá­nak elnöke és mások. Az angol köz­életet MacLegn konzervatív képviselő, Healey, Strachey, Mayhew munkás­párti képviselők, Hayter volt mos.z­szének. Lisalában is, ahonnan pedig az ofíenzívának kellene indulnia, katonái 43 órán belül már másodíz­ben lázadtak fel szombaton. Megver­ték tisztjeiket, polgári funkcionáriu­sokat és lakosokat. Vasárnap a Mo- butu-'nadsereg egy egysége megtá­madott egy amerikai protestáns misz- sziót. LEOPOLDVILLE Miután a kongói ENSZ-paranes- nokság Mobutu katonáinak garáz­dálkodása miatt biztonsági intézke­déseket tett: az ENSZ-személyzet védelmére és erélyes figyelmeztetést intézett a Leopoldville-i „kormány­hoz”, Kaszavubu viszontválaszul el­rendelte katonáinak mozgósítását. Bejelentette, hogy a tartalékos ka­tonákat behívják s egyben felszólí­totta a kiszolgált katonákat is, hogy újra jelentkezzenek szolgálattételre. Kaszavubu felhatalmazta csapa­tainak parancsnokait, hogy „szükség eseten” nyissanak tü­zet bárki ellen, aki akadályozná feladatuk teljesítését. A törvényes kongói kormány be­folyásának rohamos növekedésétől megrettent. . Kaszavubu mozgósítani akarja a nemzet összes erőit és fel­hívással fordul Csombéhoz, hogy a közös halálos veszedelemre tekintet­tel csatlakozzék a Kongói Köztársa­sághoz. ELISABETH VILLE Csőmbe szintén fél és szintén fe­nyegetőzik. Hétfőn sajtóértekezletet ta'rtott és kijelentette, hogy ha a Gizenga-korrriáriy csapatai Katanga éllen indulnak, akkor — mondotta — „hadseregem kénytelen lesz az mert közéleti személyiség képviselte. A kiadott közlemény szerint a két fél egyöntetűén támogatja a befkés együttélés alapelveit és a résztvevőik javasolják mindkét kormánynak, hogy erélyes eszközökkel törekedje­nek a leszerelés megoldására, a nuk­leáris. fegyverkísérletek megtiltására. Szükségesnek tartják a könyvek, hír­lapok, folyóiratok, rádió- és televízió­adások, művészeti alkotások cseréjét, mert ezzel is erősítem, lehet a népek békéjét és barátságát, (MTI) állam biztonságát szolgáló állásokat elfoglalni még Katanga határain túl is”. Csőmbe szintén az, ENSZ-í hibáz­tatja a törvényes kormány csapatai­nak sikerei miatt és kifogásolja, hogy az ENSZ-parancsnokság nem gondoskodik az előretörő csapatok feltartóztatásáról. Éppen ezért beje­lentette, hogy magára- nézve nem tartja kötelezőnek az ENSZ-parancs­noksággal kötött. megállapodását, amely szerint kerülnie kellett volna minden, a helyzet súlyosbításához vezető akciót, arról persze nem nyi­latkozott, hogy a megállapodástól függetlenül zsoldosai folytatták a baluba-felkelők ellen irányuló ter­rorcselekményeiket. A hírügynökségi jelentések szerint Csőmbe sürgős felhívást inté­zett Ileóhoz, a Kaszavubu által kinevezett „kormány” elnökéhez, Kalondzsihoz, Dél-Kaszai tarto­mány önjelölt diktátorához és több más kongói politikushoz, hogy a tervezett genfi kerekasztal- értekezlet előkészítésének megbeszé­lésére utazzanak Elisabethvillebe. Ileo hétfőn egy héttagú küldöttség élén már elindult Elisabethvillebe, ahová érkezését az esti órákban vár­ják. Ileo csak hétfőn határozta el ma­sát az útra mint az AP is meg­állapítja— nem annyira a terve­zett. kerekasztal-értekezlet részletei­nek megbeszélésére, mint. inkább azért, hogy sürgős katonai segítséget kérjen.. Csombétól, NEW YORK. Az ENSZ-ben közzétették azoknak a jegyzékeknek a szövegét, amelye­ket az ENSZ Lumumba és meggyil­kolt társai holttestének kiszolgálta­tása érdekében Csombéhoz intézett. A váloszjegyzékekből kitűnik, hogy Csőmbe „emberi szempontból jogos­nak találja a kérést”, de nem telje­sítheti, mert akkor fel kellene fednie annak a falunak a nevét, ahol — szerinte — a gyilkosság történt és „fellángolnának a szenvedélyek, ezt pedig az egész világ érdekében el kell kerülni”. Egy másik jegyzékében Csőmbe már azzal utasítja el a hős hazafiak holttestének kiadá­sára vonatkozó kérést, hogy „a bantu törzsek szokásai tiltják az exhumálást, még természetes ha­lál eseten is". „A bantu hagyomány — magyaráz­kodik Csőmbe — tiltja, hogy földdel fedett holttestet akár néhány percre is kihantoljanak, mivel ez súlyosan sérti az elhunyt emlékét:, s lelke ül­dözheti az élőket.” Az Ózdi Kohászati Üzemekben a durvahengerműből kikerülő, felüle­tileg hibás acéltömböket, úgyneve­zett bugákat — megfelelő berende­zés hiányában — csak kisebb mér­tékben tudták megtisztítani, használ­hatóvá tenni. Ezért a gyár vezetősé­ge az idén rövid lejáratú hitel igény­bevételével bugalisztító üzem létesí­tését határozta el. Erre egy kisebb üzemcsarnokot építenek, amelyben sűrített levegővel működő vágópisz­A Borsodi Szénbányászati Tröszt sajószenípéteri II-cs aknájában ta­valy kezdték meg a Löbbc-fclc szén- gyaluval a gépi jövcsztést. Azóta egy cseh gyártmányú széngyalu érkezett az Özdvidéki Szénbányászati Tröszt egeresein bányaüzemébe, hétfőn pe­dig a Borsodi Szénbányászati Tröszt feketevölgyi bányájában kezdte meg a munkát egy cseh gyártmányt! széngyalu. A harmadik gyalus-frontfejtés 70 méter hosszú. Az 1—7 méter vastag­ságú széntelepben a keddre virradó első munkanapon 22 vagon szenet Kedden, tartotta a Vöröskereszt Miskolc városi szervezete az 1901. évi vezetőség- és küldöttyálaszíó. ér­tekezletét, amelyen resztvettek a városi pártbizottság, a városi nőta­nács és más szervek képviselői, va­lamint a vöröskeresztes aktívák. Az értekezlet, rövid műsorral kezdődött, majd ifjúsági vöröskeresztes úttö­rők virágcsokrokkal köszöntötték az elnökség tagjait. Dr. Pintér László megyei főorvos elnöki megnyitója után Sárvári Ká- rolyné, a városi Vöröskereszt titkára tartotta meg beszámolóját. A beszámoló elsősorban a Vörös- kereszt országos kongresszusa óta el­telt két esztendő munkáját elemezte. Sárvári elvtársnő, miután vázolta a különbségeket a kapitalista országok egészségügyi helyzete és a szocialista egészségügy, valamint az ottani és a szocialista országokban dolgozó Vö­röskereszt munkája között, rátért a városi szervezet kétéves tevékenysé­gének ismertetésére. A Miskolc városi Vöröskeresztnek 80 alapszerve van 7200 taggal. A nemrégiben lezajlott alapszervi ve- zetőség-újjáválasztások lehetővé tet­ték, hogy a gyengébben dolgozó tolyok segítségével távolítják el az acéida fa bőkről a hibás részeket, mi­által azok hengerel hetekké válnak. Az üzemet még az év első felében felépítik és üzembehelyezésével .egy évben több mint hetven ezer tonna hibás felületű bugát tisztíthatnak meg.. Így mintegy négy millió forint értékű acélt mentenek meg a seleí- tességtől. Ezzel az üzem építésére es berendezésére fordított költség nem egészen egy év alatt: visszatérői. . termeltek. Számítások szerint az új. gyalus-frontfejtésen a gép segítségé­vei IS—20 százalékkal tudják növel­ni a termelékenységet. Ezen túlme­nően mintegy 40 munkaerő szabadul fel, akiket kézi erővel művelhető munkahelyeken, elsősorban elővájú- son tudnak foglalkoztatni. Az új gyalus-fronton acéltámos biztosítás mellett dolgozik a gép. a szenet egyenesen a kaparószalagra hordja, amelyről a csillékbe kerül. A kitermelt szenet 8—10 csilléből összeállított „vonatokkal" továbbít­ják a felszínre. alapszervek tanácsokat, segítséget kapjanak munkájukhoz, s a megvá­lasztott új vezetőségek új lendület­tel hozzálássanak a munka javítá­sához. Sok körzeti orvos segítséget ad a vöröskereszteseknek', a munka oroszlánrésze mégis az aktíváké, akiknek zöme — a beszámoló meg- lálapitása szérint — kitűnően dolgo­zott. Az egészségügyi előadások, tanács­adások, s a legkülönfélébb tanfolya­mok szervezésében szép eredménye­ket hozott az elmúlt két év. Mintegy 500 filmvetítést és 243 egészségügyi előadást tartottak ezalatt, az tori alatt. A szűrővizsgálatokra, oltásokra az alapszervezetek sikerrel moz­gósították a lakosságot, a tbc-megbetegedések ellen folyta­tott harc érdekében már létrehozták azt a társadalmi bizottságot, amely segíti a szakszolgálat munkáját. A tisztasági mozgalom Miskolc város területén megszűnt kampány- feladatnak lenni, a tisztasági moz­galmat öt évre szervezték meg, s most a Hazafias Népfront, a Városi Nőtanács és a városi KÍSZ-bizöti- ság segítségével harcot indítottak a „Tiszta Miskolcért”. A szociális ügyek intézését a kü­lön erre a célra létrehozott szociális bizottság végzi, saját munkaterve szerint, s mini az eredmények iga­zolják, kielégítően. Az anya- és ese- csemővédelem, az öregek gondozása, az elhagyott gyermekekkel, való tö­rődés szép eredményei elsősorban szintén a fáradhatatlan, önzetlen, áldozatkész aktívákat dicsérik. A véradó-mozgalom ma is él. s lassan mind többen kapcsolódnak be ebbe a fontos és jelentős mozgalom­ba. Miskolc területén jelenleg 00(19 véradó van. holott két évvel ez­előtt még esak 3000-ről számol­hattak be. Az ifjúsági vöröskeresztesek támo­gatása. ifjúsági egészségőr tanfolya­mok indítása, a „tiszta osztály •— egészséges iskola" verseny, az isko­lások sok-sok szép cselekedete az idősebbek segítésében — mind azt bizonyítják, hogy a Vöröskereszt munkája kiterjedt a fiatalokra is. A beszámoló végeztével Sárvári elvtársnő ismertette a további mun­kára vonatkozó határozati javasla­tot. majd sor került a vitára. Végül újjáválasztották a vezetőséget és megválasztották a küszöbön álló megyei konferencia küldötteit. Hogy minél kevesebb legyen a reklamáció Minőségi eUenfe«*» » tok*Ölti PamuUooó VAIhílatniU. ... , ■ , , rom; Karoos- Gyűl» ' Az MSZMP Központi Bizottságának távirata a Mengol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságához A Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának és a mongol nép­Szovjet és afgán vezetők táviratváltása Moszkva (TASZSZ) Nyikita Hruscsov, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke üdvözlő táviratot intézett Muhammed Davud afgán miniszterelnökhöz a szovjet— afgán szerződés megkötésének 40. évfordulója alkalmából. A táviratra a miniszterelnöki tisztséget ideigle­nesen betöltő Ali Muhammed vála­szolt. Az évforduló alkalmából távirat- váltás volt Leonyid Brezsnyev és Muhammed Zahir Saj afgán király, Andrej Gromiko szovjet és Muham­med Nairn afgán külügyminiszter között is. (MTI) Vezető szovjet és angol újságírók, politikusok tanácskoztak Angliában Sussex grófság együk kisvárosában befejeződött vezető szovjet és angol kvai brit. nagykövet és több más ős­nek a magyar kommunisták har­cos, testvéri üdvözletét fejezte ki a Mongol Népi Forradalmi Párt megalapításának 40. évfordulója alkalmából. (MTI) Kínai kereskedelmi küldöttség érkezett Magyarországra Kínai kereskedelmi delegáció ér­kezett Budapestre az 1961. évi ma­gyar—kínai árucsereforgalmi meg­állapodás tárgyalására és aláírására. (MTI)-—.—o----— F asiszta merénylet a Toulouse-i munkás székház ellen Hétfőre virradó éjszaka a Toulou­se-i munkávS székhazat fasiszták fel akarták gyújtani. Benzines kannákat lobbantottak lángra az épület előtt. A tüzet idejében észrevették és a helyszínre érkező tűzoltók mihamar eloltották. Hétfői három szénovalu dolgozik a borsodi §zwriencébeii Vezetőség- és küldöttválasztó értekezletet ö tartotta VöröskeresztMiskolcvárosiszervezete

Next

/
Oldalképek
Tartalom