Észak-Magyarország, 1960. augusztus (16. évfolyam, 181-205. szám)

1960-08-04 / 183. szám

gSZAKMAGTA«0«aZA0 8 Eg-y bánya életéből Magyar növények külföldi fajtakísérletei A külföldiek megfigyelhetik a «*- korrépa, a lóhere, a lucerna, a ko­rai hibridkukorica és sok más nö­vény fejlődését, mindazokét, ame­lyek magvaiból jelentős exportot bo­nyolít le az Agrimpex. Az ilyen kí­sérletekben bebizonyosodott, hogy a Poly 1, — 2, — 3 jelzésű cukorrépa­magok jól beváltak Franciaország­ban, a Közel-Keleten, Irakban, Gö­rögországban és Jól bírják más euró­pai országok éghajlatát a beltenyész­tése« hibrid vetőmegvaink is. (MTI) Ünnepi verseny az alkotmány évfordulójára Borsodnádasden Indonéz szakszervezeti vezető a külföldi olajtársaságok államosítását követeli Djakarta (Reuter) Hadi Sudárjo, az Indonéz Olaj­munkások Szövetségének főtitkára kedden egy gyűlésen követelte, hogy az indonéz kormány államosítsa az össze? külföldi olajtársaságokat. Su- darjo támadta a Shell, a Standard Vacuum és a California Texas Oil tár­saságok munkaügyi eljárását. A dol­gozók állandóan a tömeges elbocsátá­soktól rettegnek. A három olajtár»- ség több mint hatezer munkást bo­csátott el az utóbbi időben. Az indonéz nép támogatja a kor­mányt, ha kisajátítja ezexet a külföl­di olajtársaságokat, — mondotta, A minap tsz-tagokkal szél_ n gettem az encsi járásban. A rög- fi tönzött tanácskozásnak egyetlen íi „napirendi pontja*’ volt — a való h helyzet tárgyilagos ismerete adta a szájukba a kérdést: mi lesz a föld- 1« del, ha mi, idősek kiöregszünk, ki j fogja átvenni tőlünk a kapát, kaszát, k mert a fiataloknak nem nagyon iz- t lik már a mezőgazdasági munka, s a ha csak tehetik, hátat fordítanak a s falunak. Amikor egyetlen kijelen- a téssel akartam letudni a választ. 1 hogy „majd a gépek...” — be se - engedték fejezni a mondatot, közbe- r vágtak: ' — A gépre is ember kell, az se megy magától, meg géppel nem Is ? lehet mindent elintézni. Itt van pél- v dául az állattenyésztés, meg a répa- r egyelés, hát azt hogy fogja megcsi- C nálni a gép? Ahhoz szem kell, látni \ kell a dolgot. > Vitatkoztunk, de nem nagyon .tud- I tunk zöldágra vergődni egymással, t Végül volt ott egy fiatalember, me- 1 Tógazdasági mérnök az illető, meg- i fordította a kérdést: — Mi' lenne a magyar mezőgaz- i dasággal. ha nem lenne tsz? Akkor i még a géppel se mehetnénk sokra, i — s példákkal rukkolt blő. Az ő fa­lujában az egyik gazda idő előtt el­halálozott. A tizenöt holdja gazda nélkül maradt. Értesítették a fiát. aki technikusként az egyik gyárban . dolgozik, hogy vegye át a földet, gazdálkodjon. A fiú visszaüzent. , hogy neki nem kell a föld, odaadja az államnak, vagy csináljanak vele. ; amit akarnak. A faluban nincsen tsz, s a föld parlagon maradt, a ta­nács nem tudott mit kezdeni a har­minc darabból álló birtokkal, gépi megművelése nagyon költséges len­ne, bérbe meg nem veszi át senki. Kérdés kérdést követett, de meg­nyugtató alapossággal nem tudtuk tisztába tenni a boncolgatott problé­mát A lényeg természetesen a fia­tal mezőgazdász válasznak szánt kérdésében lappang. Mi lenne a ma­gyar mezőgazdasággal, ha a termelő­szövetkezeti mozgalmat nem szor­galmaznánk. a gépesítéssel nem pó­tolnánk a faluból elvándorló fiata­lok kezemunkáját? Elsősorban a mezőgazdaság nagyüzemi átszerve­zését, hogy többet teremjen a föld. Az encsi járásban a felszabadulás előtt s után is. amíg a lakosság többsége egyénileg művelte a föld­jét, nem volt ritkaság az olyan esz­tendő, amikor még szeptember ele­jén is arattak. Ebben az esztendő­ben még júliusban végeztek volna az aratással, ha kedvező időjárást ka­punk. Hogy lehet ez, hiszen az encsi járásból is százak és ezrek vándorol­tak el? Ez elsősorban a gépállo­másoknak tulajdonítható, a gépi aratásnak, pedig még korántsem mondhatjuk azt, hogy az encsi já­rásban már elegendő géppel rendel­kezünk, sőt, nagyon kevéssel, — de máris megmutatkozik jótékony ha­tása. Az egyéni földművelés vonzó ha- . tása már régen megszűnt A fiata­lok kiábrándítónak tartják az egyé­nileg, pontosabban a kézi erővel való földművelést. Az egyik bejáró fiatal így fakadt ki, amikor az apja ott­honmaradásra akarta bírni: futkos a hátamon a hideg, ha arra gondo­lok, hogy a lovak mögé álljak, fog­jam az eke szarvát, vagy egész nap kaszáljak. Halálosan unalmas mes­terség, nem kérek belőle. S amikor a tsz megalakulásakor felkeresték a szervezők, lépjen be a tsz-be, el akarják küldeni traktoros iskolára, lesz a termelőszövetkezetnek gépe, — ebbe már belement a fiatalember, mondván: az mindjárt más, abban A mai fiatalság gépre vágyó nerrv- zedék, s aki nyitott szemmel jár a világban, láthatja, hogy majdnem minden mezőgazdasági gépen fiatal ül. Ez nem a véletlen műve, tör­vényszerű dolog, 6 ez a hasznos tör­vényszerűség csakis úgy érvényesül­het akadály nélkül, ha az apró par- rr'.lák nem állják útját a gépi mun­kának. Természetesen jelenleg még nem tudunk minden fiatalt gépre ültetni, nincs annyi gépünk, a ter­melőszövetkezeti munka azonban még így is vonzóbb a fiatalok szá­mára, mint az egyéni földművelés. Ahol többen vannak, ott gyorsab­ban telik az Idő Is. Az idősebbek nincs és nem is lehet igazuk, hogy teljesen kilátástalan a mezőgazda­ság munkaerőellátásának helyzete. Az élet, gazdasági fejlődésünk meg­oldja ezt az aggodalmas kérdést, s nem -fognak mezőgazdasági gépeink a gépállomások udvarán rozsdásod­ni, akad fiatal, aki elsajátítsa a gép­kezelés tudományát, ráüljön a gépre, szántson, vessen. Kaphatók erre a fiatalok, szeretik a gépet, s ez a gépesítési igény hasznosan gyümöl- csöződik majd a mezőgazdaság mun­kaerőellátottságát Illetően is. Az országok fejlettségét többek között azon mérik le, hogy a lakos­ság hány százaléka foglalkozik me­zőgazdasági munkával. Ahol a la­kosság többsége mezőgazdasági fog­lalkozást űz. bár ezt a földterület nagysága nem tenné indokolttá, ar­ra az országra nem mondhatjuk, hogy fejlett. Az a mezőgazdaság modern, valóban korszerű, amely kevés embert foglalkoztatva, a gé~ pék segítségével műveli meg a föl­det, a korszerű agrotechnikai eljárá- ; sok alkalmazásával többet termel egységnyi földterületen. len orvosság az öregek által oly gyakran emlegetett aggasztó jelen­ségre. A fiatalokat csak úgy tarthat­ja vonzókörében a falu, ha „ver­senytársa”, a város eszközeivel nyúl utánuk — gépekkel, s ezáltal a ma­gasabb Jövedelem biztosításával, ' szórakozási lehetőségek megteremté­sével. Egyszerre kívánni ennyi min- I dent, egy kicsit túlzás, de ha e kí­vánalmak legalább egyike-másika megvalósult, több fiatal marad fa­lujában, nem másnak — tsz-tagnak. Gulyás Mihály „Mi lesz a földdel, ^ ha mi kiöregszünk . • • A magyar növénytermesztés újabb eredményeinek megismertetésére a mezőgazdasági termékeket értékesítő Agrimpex külkereskedelmi vállalat évről-évre megszervezi a külföldi fajtakísérleteket. Az idén kis par­cellákon 38 országban vetettek kü­lönböző magvakat, s ott a helyszí­nen gyakorlatban ismertetik meg a tudományos szakemberekkel és a kereskedelmi körökkel, hogyan vál­nak be külföldön is a magyar neme­sített magvak, hogyan bírják az ot­tani talaj- és éghajlati viszonyokat. leknek megfelelő szinten dolgoifk. Ezenfelül célul tűzték ki, hogy a 0..1 milliméteren aluli lemezeknél a hi­bás méretek arányát másfél száza­lékkal csökkentik. A vállalások ér­téke eléri a másfélmillió forintot. Augusztus tO tiszteletére alkot­mány ünnepi versenyt kezdeményez­tek a Borsodnádasdi Lemezgyár hengerész-brigádjai. Elhatározták, hogy augusztusban minden henge­rész-brigád a kiváló dolgozó feltéte­bányásza, a nyugdíjas Tóth J&ru>i bácsi csak legyint. — Ma már nem nehéz az élet. Gé­pekkel dolgoznak, s megfizetik a bá­nyászembert. De régen... Példák hangzanak el, eseteket so­rolnak fel, hányszor ment haza c bányász fizetéskor, hogy még 6 ma­radt adós. — a pénzt elvitte a kon- zum. A bányászok jól . állnak kerese: dolgában. Ormosbányán az átlagke­reset 2202 forint. Nem ritka a <- 5000 forintos kereset sem. A lakások­ban nem vaságyak vannak, hanem c legmodernebb hálószobák és kárpito­zott garnitúrák. És nagyon elegánsát öltözködnek. — Mennyi a havi forgalom? — kérdeztem a Ruházati Boltban. — Több mint félmillió forint. - hangzott a válasz. — Három-négyszázezer forint — mondták az egyik fűszerboltban. — Havi. kétszázezer forint körű van — mondják a telep presszójá Találomra benyitok egy kétemele tes bérház egyik lakójához. A név táblán Kocsárdi Ferenc neve álL Ho gyan élnek? — Nincs okunk a panaszra - mondta a negyven év körüli bányász Apja is bányász volt. a telep legöre gebb bányászai közé tartozik, ö i apja mesterségét folytatja. Két lány és egy fia van. Fia gimnáziumba ját Azt szeretné, ha orvos lenne. — Az én életem — mondja — ese ménytelen. Dolgozom a bányábar hazajövök, ledülök pihenni. Sokat ál dozok a fiamra. Nézze — mutat kü riil a szobában, a könyvállványoko lévő könyvekre, — ezt mind neh veszem. Valamikor nagyon szerettet volna tanulni, nekem nem sikerül Most benne, rajta keresztül akarót teljesíteni a vágyaimat. Neki stice rülni fog! Az utcán találomra megszólitun egy lányt. Sonkoly Évának hívjál Apja lakatos, hárman vannak testvt rek. Mindhárom gyerek dolgozil Csinosan járnak. — Hány öltöny ruhájuk van? — Talán ötven is, — mondja kist zavartan. Nem érti. miért csodállu zom olyanon, ami itt természetes. A tanácskirendeltségen dolgozik ki lány. Egyiket Kovács Lenkének hix ják. Apja nem él. kilencen vanna testvérek. — Hogy hány ruhám van? Nem tudom. Sok. Ami a nőket illeti, talán egy gone juh van: az, hogy a bánya kevés ru tud foglalkoztatni, könnyűipari tizei pedig nincs a közelben. Van mt gond is. A nagy esőzések idején töt bányász a nagy viz miatt nem tudó bejönni a bányához. Aztán a dombo dalon mintegy 40 méteres szakaszé megcsúszott az út. Egy házból ki ke lett költöztetni a lakót, egy más; ház erősen megrepedt, a benne k kás életveszélyes. Persze van még gond is. De m ezek a régiekhez képest!? És ez ken a gondokon és bajokon lehet s giteni. ...Az idő késó délutánba hajli Ilyenkor kezdődik az élet a bányát klubban. Az egyik helyiségben fk tolok társalognak. Egy másik hel% sígben Almást István Kosuth-dij> vájár, Rivák Lajos szocialista bt gádvezető és Svidró József pártti kár beszélgetnek a munkáról, a go dókról, bajokról, örömökről, a p rolgó fekete mellett. Nemsokára ke dódik a mozielőadás. Pár hét, s bányásznapon átadják rendeltetés les családi házakban, emeletes bér- házakban, a távollakó munkások pe- iig munkásszállókban laknak. A há­tak tetején antenna-erdő. Pontosat, ímely ne a bányászatból élne. Az or- nosi bánya nemcsak a telep lakóinak id kenyeret. A bánya közel 3000 dói­Ormosbányán a bánya jelenti a életet, a kenyeret, a mosógépet, mosolyt. A közel négyezer lakosú bá nyatelepen kevés az olyan csatát — Ahogy látom tehat, itt mar ün­nepre készülnek? — Igen — mondja a párttitkár —, méghozzá kettőre. Az alkotmány napja és a bányásznap alkalmából az aknák dolgozói kéthónapos ver­senyt kezdeményeztek. Vannak nagy célkitűzéseink, de szeretnénk, ha az eredmények még szebbek lennének. Egy nyugdíjas bányász. Reményi István lép az irodába, ö a népfront elnöke. Csöndes mosollyal figyeli a nevek fölölti vitát, aztán felém for­dul: — Maga nem is tudja, milyen jó dolog ezt hallani. Régen ilyesmi... eh! — legyint. — Negyven évet töl­töttem a bányában. Ismerem a bá­nyászéletet. Milyen volt a múltban a bányász? övé volt a kocsma, volt egy piros kendője, egy kalitkája és egy macskája. — Nem értem. — Nagyon kóbor élet volt a bá­nyászélet. A bányák többnyire csak télen dolgoztak, gyakran volt válság, a olyankor bezárták a bányákat. A bányász meg bekötötte a piros ken­dőbe a fazekát, aztán megindult csa­ládjával egy másik bányába. Ott ka­pott egy kincstári asztalt, egy vas­ágyat és dolgozott, míg volt munka. Kevés embernek sikerült egy-egy bá­nyában hosszabb ideig megmaradni... Még most is világosan emlékszem egy esetre. Volt itt Ormosbányán egy hatgyermekes bányász. A csa'ádnak nem volt mit enni. s az ember el­ment a főszámve vő úrhoz, adjon 5 pengőt előlegbe. Az kiintett az abla­kon: nő már a fű. hajtsa ki őket a rétre!... — Régen is ilyen nagy telep volt Ormosbánya? Legyint. — Volt vagy 30—40 kolónea és ös'- szes?n — ha jól emlékszem —, 81 csatád lakott itt. A vit*zók közben elkészülnek a javaslattal. Az igazgató egy halóra géppel irt papírt húz elő. — Elkészítettük a bánus monográ­fiáiét — mondja. A falu már az 1200-as években is lakott terü'e‘ volt... De t'-lán érdekesebb a’, h*" 1887-ben vróbólkoztak meg e'ösz' szénbányászattá1, de csa' r 1908-ba indult be eredményesen a termeté- ami 1912-ben is aHo érte el az év 383 v-n-nt. Még is csa’­473 Of'1 termeltek. — A szénbányászat Ormosbám>á" a felszabadulás óta vált igazivá. A bánfát gépesítettük úi ak*A* nm*o*- tun1’ s napé. termelésünk túlhaladja a 200 vagont. ... Inen. a tele« már nem a ránt. Megnőtt, szétterült, 148 ház épült, a nek a hatalmas, modern, most épülő kultúrotthont. Ilyen az élet Ormosbányán... Csorba Barna gozófának zöme másutt lakik: ösz- szesen 210 községben laknak a bá­nya dolgozói. Hogyan élnek? A telep legöregebb Megszokott kép fogad Ormosbá- •pán. A megnyúlt, megterebélyese- - dett bányatelepen keresztül vezető műúton gépkocsik, dömperek ro­hannak nagy surrogássaL Motorke­rékpár húz el éles berregéssel, a léghuzat vidáman cibálja a hátul ülő lány gesztenyebarna haját; sze­mélykocsik tűnnek fel, a volánnál egy-egy bányász ül. Családjukat ko- csikáztatják. Városiason öltözött fér­fiak és nők léptei koppannak a jár­dán, derűs arcukat napfényben fü- rösztík. Itt rádió szól, amott gyer­mekzsivaj. Az üzletek előtt bányász­asszonyok tereferélnek, az eszpresz- szóban. a sarokasztalnál egy ifjú és egy leány ül ábrándos arccal, s né­ha lopva összeér a kezük. Csend, béke, napfény... A bánya igazgatójának irodájában három ember hajlik a kimutatások fölé. Visóczki György igazgató, Svidró József, az örökké derűs, am­biciózus párttitkár, s egy harmadik ember, akit nem ismerek. Az igaz­gató felpillant. — Mindjárt befejezzük. A bá­nyásznapon — teszi hozzá magyará­zatképpen — négy munkazászlót, 33 jelvényt, 57 oklevelet adunk át a legjobb eredményt elérő bányászok­nak. Most készítjük a javaslatot, majd a termelési tanácskozás dönti el, végső soron ki kapja meg, ki — Ma már nem nehéz a bányászélet mondja a nyugdíjas Töth János, akin csak egy óhaja van: engedték meg. ho havonta csak egyetlen hetet dolgozhass a bányában. Nem tud né'kOle élni.. 500 rádió és 7 televízió antenna „t rít” a házak tetején. maradni ax alkotmány napja és a bányásznap alkalmából Indított munka*- Már kezdem megszeretni a bányái - mondja a 19 éves Felföldi János, aki dig több min* egy hónapja Jött Ide a Szabolcs megyei Geszt* rédról. A bányászok ma már (legalább ia egy réme) szívesebben látogatnak a telep presszójába, ahol Ozv. Gyurkó Istvánná főzi a Jó feketét. A kocsma lassan csak egy-egy pohár sörre lew Jó... roUf Szabados

Next

/
Oldalképek
Tartalom