Észak-Magyarország, 1960. július (16. évfolyam, 154-180. szám)

1960-07-01 / 154. szám

# 1 Világ proletárjai, egyesüljetek! hMmmmmk A MAGVAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGVE1 BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Hasznosítják a kohósalakot XV L évfolyam 154. Ara 50 fillér w­I960, jóim, I, pintek Nagy napja ez Ausztriának As osztrák sajtó a szovjet kormányfő látogatásának jelentőségéről Bécs (ADN: Hruscsov miniszterelnök az oszt­rák kormány meghívására csütörtö­kön délelőtt Becsbe érkezett. Az ünnepi díszt öltött Schwechat-i ■épülötéren Hruscsov és kíséretének ogadására megjelent Schärf köztár­asági elnök. Raab kancellár, Pitter- nann alkancellár, Kreisky külügy­miniszter és az osztrák kormány több nás tagja. Jelen voltak a fogadáson i diplomáciai testület képviselői és »zámos közéleti személyiség. Amikor az IL—18-as gép pontosan 0 óra 30 perckor leszállt a repülőtér ú futópályáján, harsonák jelezték Iruscsov megérkezését. A repülőgép íjtajában megjelenő Hruscsovot a ki­vezényelt üteg 21 díszsortüze köszön­etté. A két nemzet himnuszának hang­ái mellett Hruscsov és kísérete el­vonult a díszszázad sorfala előtt. Hruscsov miniszterelnököt és kísé- ctének tagjait Schärf köztársasági dnök üdvözölte. Üdvözlő beszédében hangoztatta, logy a világbéke megőrzésének, va- amint Ausztria szabadsága és önál- óSSga biztosításának egyik legfonto- abb feltétele az osztrák államszerzó- \és megkötése volt. Az osztrák köztársasági elnök me- eg szavakkal emlékezett meg nem­égen Moszkvában tett látogatásáról s rámutatott: e látogatás alkalmából iruscsov miniszterelnök Ausztria »szinte barátjának bizonyult. Hruscsovnaka* osztrák népiránt tanúsított magatartása — hang­súlyozta Schärf — döntően hoz­zájárult ahhoz, hogy Ausztria megszabadult az idegen meg­szállástól. Schärf végül meggyőződését fejez­Bécs (MTI) Csaknem valamennyi bécsi lap ve­zető helyen emlékezik meg Hruscsov szovjet miniszterelnök látogatásának jelentőségéről. A Saab kancellárhoz közelálló österreichische Neue Ta­geszeitung vezércikkében emlékeztet Ausztria a Szovjetuniónak, és elsősorban Hruscsovnak köszön­heti az osztrák államszerződés megkötését. Díszebéd Hruscsov tiszteletére A lap szerint a most követkéz« megbeszéléseken nem lesz szó politi kai nézeteltérésekről, hanem első sorban gazdasági kérdések kerülne! szőnyegre. — Mi, osztrákok Hruscsov minist terelnökben egy olyan ország képvi selőjét köszöntjük, amellyel korrek kapcsolataink vannak. Hruscsov biz tos lehet abban, hogy itt, Ausztriá ban örömmel fogadjuk. Hruscso’ mint kormányfő és mint Ausztri; barátja jön hozzánk, és éppen ezer szívélyesen üdvözöljük. Az osztrák kormány lapja, a Wie ner Zeitung első oldalon közli Hrus csov fényképét és részletesen ismer teti a látogatás első napjának hiva tálos programját. — Nagy napja ez Ausztriának — írja üdvözlő cikkében a Volks­stimme. Az öröm. amely eltölt bennünket Hruscsov látogatása fölött, nem ismer pártpolitikai határokat. A szovjet kormányfőt örömmel üdvözli mindenki, aki értékelni tudja Hrnscsov nagy érdemeit a nemzetközi feszültség enyhítéséért, a leszerelésért, a békéért folytatott harcban. A szociáldemokraták lapja, az Ar­beiter Zeitung vezércikkét a követ­kezőképpen vezeti be: — Üdvözöljük Hruscsov miniszter­elnököt, annak a nagy szovjet nép­nek a képviselőjét, amellyel az oszt­rák nép békében és barátságbar akar élni. A Das Kleine Volksblatt vezér­cikkében a többi között így ír: — Az osztrák nép üdvözli Hrus­csovot, mint egy hatalmas állair vezetőjét, amellyel Ausztria barát­ságban és békében akar élni, min' olyan államférfiút, akinek beleszólá­sa van az emberiség sorsának eldön­tésébe. (MTI) kohászat keleti részén, mely kísérleti Jelleggel két hónapja Üzemel. Az auto­matizált üzem napi 35 köbméter osztályozott salakot termel, melyből a lakás­építkezést meggyorsító épületelemek: középblokkok és panelek készülnek. A Borsod megyei Építőipari Vállalat kohósalakból készült épületelemek felhasz­nálásival 350 ÚJ lakás felépítését tervezi. Foto: Szőke Sándor Az MSZMP Központi Bizottságának ülése A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága június 28-én ülést tartott. Az ülésen Kádár János elvtárs beszámolt a Román Munkás« párt kongresszusán részt vett delegáció munkájáról, és a szocialista or* szagok kommunista és munkáspártjai képviselőinek Bukarestben lefolyt tárgyalásairól. A Központi Bizottság Kádár János elvtárs beszámolóját a delegáció munkájáról és a testvérpártok értekezletén kifejtett álláspontjáról egy­hangúlag, helyeslőén tudomásul vette. A Központi Bizottság a 12 párt ál« tál aláírt közleménnyel kapcsolatos állásfoglalását külön határozatban is leszögezte. A Központi Bizottság ülésén ezután Fock Jenő elvtárs adott jelen­tést a második ötéves terv folyó munkáiról. Ennek során kiemelte a vegyipar fejlesztésének a második ötéves tervvel kapcsolatos fontosabb kérdéseit, az építőipar felkészülését a második ötéves terv feladataira, különös tekintettel a lakásépítésre, és az ipartelepítési terveket. A Központi Bizottság Fock Jenő elvtárs beszámolóját a második öt­éves terv előkészületeiről tudomásul vette, a kiemelt kérdésekben hatá­rozatokat hozott, és úgy döntött, hogy a vegyipar fejlesztésére, az épí­tőipar felkészítésére és az ipartelepi tésre vonatkozó határozatait nyilvá­nosságra hozza. Ezt követően Marosán György elvtárs ismertette a Kommunista If­júsági Szövetség kongresszusa összehívására és a kongresszus előkészíté­sének irányelveire vonatkozó javaslatot. A Központi Bizottság elfogadta a kongresszus irányelveit, és hozzájá­rult ahhoz, hogy a Kommunista Ifjúsági Szövetség i960 decemberében bívja össze kongresszusát. A Tiuapaikonyai száz rnunnas neienicent ot napot űoi- gózik anélkül, hogy keresetében csökkenés következett volna be. A párt és a kormány intézkedésé­nek megfelelően az idén tovább bő- • vítik a csökkentett munkaidőben dol­gozók körét. Általában azokban az üzemekben, amelyekben a dolgozók munkaidejük felét meleg munkahe­lyen töltik, a negyvenórás munka­hétre térnek át ez év novemberétől, így mintegy tíz üzemben további kétezerötszáz munkás dolgozik majd előbbi keresetének csökkenése nélkül hetenként öt napot. Velük együtt az év végétől a gyár minden ötödik dolgozóját csökkentett munkaidőben foglalkoztatják majd. A csökkentett munkaidő további kiterjesztésével a termelés folyama­tosságát részben új munkaerők beál­lításával, részben a munka termelé­kenységének növelésével s nem utol­sósorban a nehéz fizikai munka gé­pesítésével oldják majd meg. így a gyárban Jelenleg működő tizenhárom kisgépesítési bizottság eddig már mintegy ötven munkaművelet gépe­sítését valósította meg. Az év végéig még ugyanennyi hasonló Jellegű feladatot akarnak megniH«ni. te ki. hogy Hruscsov ausztriai láto­gatása előmozdítja a két ország jé kapcsolatainak további elmélyülését. Hruscsov válaszbeszédében köszöne­tét mondott a szívélyes fogadtatásért és meggyőződését fejezte ki, hogy ausztriai látogatása, találkozása az osztrák emberekkel, előmozdítja a kölcsönös jobb megértést. A Szovjetunió és Ausztria baráti kapcsolatainak fejlődése — mondot­ta Hruscsov — nagyszerű példája a békés együttélésnek. A Szovjetunió továbbra is támogatja Ausztria sem­legességét, amely nem jelentéktelen a béke megőrzése szempontjából. Meggyőződésünk, hogy a béke és a békés együttélés elvei diadal­maskodnak — hangsúlyozta a szovjet miniszterelnök. Hruscsov ezután arról beszélt, hogy meggyőződése szerint egyeznek a két ország célkitűzései a béke megőrzése ; és a békés együttélés kérdésében, s ez » — mondotta — jó alapjául szolgál s . nemzetközi feszültség enyhítését cél- - zó szoros együttműködésnek. A szovjet miniszterelnök reményéi fejezte ki, hogy az osztrák államfér- ; fiákkal, a közélet és az üzleti körök l képviselőivel küszöbönálló tárgyalá­sai a két ország baráti kapcsolatal- i nak jelentős elmélyítéséhez és a vi- ■ lág békéjének megszilárdításához ve­zetnek. i A hivatalos üdvözlés után Hrus- ’ csov és Schärf gépkocsiba szállt és i elindult Bécs felé. Mint ismeretes, a szovjet minisz­terelnök és kísérete a Hotel Imperi- ál-ban szállt meg. Hruscsov a nap folyamán látogatást tett Schärf köz- társasági elnöknél, Raab kancellár­nál és Pittermann alkancellámál. Raab kancellár villásreggelit adott a szovjet miniszterelnök tiszteletére. Meggyőződésünk, hogy a béke és a békés együttélés elvei diadalmaskodnak Hruscsov fogadása a Schivechat-i repülőtéren Az államelnök ezután Idézte Hrus­csovnak azt a kijelentését, hogy a Szovjetunió és Ausztria közötti vi­szony konkrét példa két különböző társadalmi és politikai rendszerű or­szág békés együttélésére. Schärf ezután hangsúlyozta, hogy „Ausztria az 1955. évi államszerző­déssel megint Önálló, cselekvőképes állammá lett — mondotta. — Nagyon jól ismerjük, milyen nagy része volt önnek eme államszerződés létrejöt­tében és ezt Ausztriában megfelelő­en méltányolják is”. A továbbiakban kiemelte a két or­szág közötti árucsere-forgalom fejlő­désének fontosságát A államelnök pohárköszöntőjé­nek végén hangoztatta: — Ausztria mindig hajlandó olyan törekvéseket támogatni, amelyek a feszültség enyhítését, a béke biztosí­tósát szolgálják. „Meggyőződésem, hogy őszinte igyekvéssel sikerül meg­egyezni a béke fenntartásában” — mondotta. . Csütörtökön délután két órakor Schärf osztrák államelnök az elnö­ki kancellária úgynevezett „titkos ta­nácskozások szobájában” ebédet adott Hruscsov miniszterelnök tiszte­letére. A fehér és vörös rózsákkal, valamint pünkösdi rózsával díszített U-alakú asztalon 75 teríték volt. Az ebéden a szovjet miniszterelnök és kísérete, valamint osztrák részről a szövetségi kancellár, az alkancellár, a kormány több tagja és más szemé­lyek jelentek meg. Az ebéden Schärf államelnök pohárkoszöntót mondott. Hruscsov Miniszterelnök Űrban — jelentette ki — Európa legna­gyobb és leghatalmasabb álla­mának vezetőjét üdvözölhetjük. Ausztria 5 esztendővel ezelőtt kinyil­vánította örök semlegességét. Nem tartozik egyik katonai szövetséghez sem és nem akarja, hogy más hatal­mak katonai támaszpontokat létesít­senek területén. Szilárd eltökéltsé­günk, hogy semlegességünket, terüle­tünk érintetlenségét és függetlensé­günket minden erőnkkel megvédjük. után Hruscsov hivatalos látogatást tett Raab osztrák kancellárnál. A kölcsönös üdvözlés után a két állam­férfi közvetlen baráti beszélgetést folytatott. Hruscsov Raab kancellárnak is egy olyan felségjelvényt ajándékozott, mint Schärf elnöknek. A szovjet kormányfő meglátogatta Pittermann osztrák alkancellárt is. A két állam­férfi között beszélgetés alakult ki, amelyben a szovjet kormányfőt kí­sérő személyiségek is részt vettek. Hruscsov a harmadik szovjet mes­terséges hold kicsinyített modelljét ajándékozta Pittermann alkancellár- nak. Pittermann pedig pompásan megmunkált bányászkalapáccsal ajándékozta meg Hruscsovot. (MTI) {Folytatót a 2. oUal<m.) Bécs (TASZSZ) Hruscsov, e szovjet Minisztertanács elnöke csütörtökön, megérkezése után hivatalos látogatást tett Schärf oszt­rák köztársasági elnöknél. Jelen vol­tak a szovjet kormányfő kíséretében lévő személyiségek, valamint Avilov bécsi szovjet és Hagmarle, moszkvai osztrák nagykövet is. Hruscsov ajándékot adott Schärf elnöknek: annak a szovjet felségjel­nek egy másolatát, amelyet tavaly szeptemberben szovjet rakéta jutta­tott el a Holdra. Hruscsov és Schärf szívélyes és ba­ráti beszélgetést folytatott egymás­sal. Schärf elnöknél tett látogatása Hruscsov látogatásai az osztrák vezető államférfiaknál Az amerikai külügyminisztérium a Csendes-óceáni szovjet rakétakisérletek bejelentéséről is igénybe kívánja venni a nyílt ten* gereket katonai hadgyakorlatok és tudományos kísérleteik céljaira”. Az AP londoni tudósítója szerint az angol fővárosban nagy figyelmet keltett a szovjet tudósoknak az a be­jelentése. hogy a júliusra tervezett rakétakísérletek az új szovjet raké­ták minden eddigit felülmúló pontos­ságát hivatottak bizonyítani. Az ez­úttal kijelölt célterület ugyanis mindössze fele a januári Csendes­óceáni szovjet rakétakisérletek cél­területének. Washington (MTI) Mint ismeretes, a Szovjetunió kor­mánya közölte, hogy a július 5-től 31-ig terjedő időben hatalmas, több­lépcsős hordozórakétáik újabb válto­zataival kísérleteket végeznek a Csendes-óceán középső térségében.- Az amerikai külügyminisztérium szerdán este kiadott nyilatkozatában hangoztatja, hogy a Csendes-óceáni szovjet rakétakísérletek „a nyílt ten­gerek ésszerű (kihasználását” jelentik, de hozzáfűzi: az Egyesült Államok — miként a múltban — „a jövőben n Lcmn zvunaszau MuveKoen a múlt év novemberétől kezdték meg az egészségre ártalmas munkahelye­ken a csökkentett munkaidő beveze­tését így nyolc hónap óta ezeregy­Az év végén már minden ötödik dolgozó csökkentett munkaidőben dolgozik a Lenin Kohászati Művekben

Next

/
Oldalképek
Tartalom