Észak-Magyarország, 1958. január (14. évfolyam, 1-26. szám)

1958-01-26 / 22. szám

januar x« HIRER A 13. TÁRGYALÁS UTÁN J\Jein vagyunk babonások; sem szerencsés, sem szerencsétlen szám- na* nem tartják a 13-ast. Hogy mennyire közömbös szám, bizo­nyítja az a tény is, hogy a Barnóczki Sándor contra Szlovik nevű bérlője ügyben a. helyzet a 13. tárgyalás után is változatlan. Az történt, hogy Barnóczki Sándor, aki a 111 kér. Lányi Ernő ut­cai egyik új bérházban, modern, kétszoba-, konyhásf teljesen összkom­fortos lakásban lakik öttagú családjával, még 1956-ban vett egy házacs- kát a III. kér. Vq.r u. 8. sz. alatt. Mi sem természetesebb, mint hogy sze­retett volna beköltözni saját házába. A házban lakó Szlovik nevű bérlő resztre a tanács biztosított és kiutalt egy kétszobás, összkomfortos la- xgst a Karolyi Sándor utca egyik új bérházában. A bérlő nem fogadta el, nem találta megfelelőnek, mert emeleten volt. A másodiknak fel­ajánlott cserelakás, a jCsigmond u. 5. alatt szintén nem felelt meg valami­lyen oknál fogva, de nem felelt meg a harmadiknak felajánlott, Gépész u. 16. alatti lakás sem. 1057 áprilisában megkezdődött a hivatalos eljárás: ta­nácsi szeinle, bírósági tárgyalás, újabb szemle, hivatalos felmérések, újabb bírósági tárgyalások, iratváltások, ítéletek, fellebbezések stb. Közben Bar­nóczki Sándor házának az állaga egyre romlik, s maholnap aligha lesz olyan rossz állapotban lévő bérházi lakás, amelynél jobbnak lehetne tartani. A bérlő mégis ehhez ragaszkodik, s egy felajánlott lakást sem tart q cserére megfelelőnek. Az ügyben viost volt a, 13. tárgyalás a me­gyei bíróságon, s a helyzet még mindig változatlan. Lapunk a minap közölte az egyik megyei bíró értekezését „La­káscsere — cserelakás” címmel A bíró az értekezésben többek között azt is Kifejti, hogy mennyire relativ fogalom a „megfelelő cserelakás” Nagyon igaza van! — A fenti kis történet, a példa. rá. (b) . IDŐJÁRÁS Várható időjárás vasárnap estig: hideg, párás, ködös idő. néhány helyen hószá- lingózás. Gyenge légáramlás. Várható leg­alacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: mi­nus* 8—mínusz 13, egyes helyeken mí­nusz 13 íok alatt. Legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap mínusz 5—mínusz 8 íok között, helyenként mínusz 5 fok felett,-----------oOo-----------­— Ügyeletes állatorvos szombaton déltől hétfőn reggelig: Chikán Gábor, lakik: Miskolc, .Vezér u.. 1. sz. Tele­fon: 15—744. Betegbe jelentés: 8— 9-ig, 13—14-ig. — Az a bau j vári Hazafias Nép- frontbizottság a napokban megtartott ülésén javaslattal élt a tanács felé a telkibányai bekötőút sürgős megja­vítására, melyet részben társadalmi munkával, részben pedig a község­fejlesztési hozzájárulásból Iiá vágná­nak megvalósítani. — Megkezdte működését az abauj- szántói járási népkönyvtár. A könyv- tárn^p napró 1-napra több olvasója van. A kölcsönzések mellett olvasó- szobit is létesítettek, mely igen nagy népszerűségnek örvend, — Megyénkben a takarékbélyegek v 4s gr Iá S3 terén, a k ö zé plé tszámú ál­talános iskolások között kiemelkedő eredményt értek el az ároktól gyere­kek. A siker titka abban rejlik, bogy már s. múlt év szeptemberében meg­beszélték, hogy melyik osztály hová megy a nyákon nagykirándulásra. Legtöbben a Balatonhoz, vagy a fő­városba készülnek, — A szulmfői KISZ-szerpezet meg­hívására az aggteleki KISZ'szinjat- sszó gárda jókűkerült előadást tartott az elmúlt napokban, A vendégszerep­lés egyben egy kedves baráti talál­kozó is volt, ami közelebb hozta egy­máshoz a két falu ifjúságát, — Országszerte körözött álkülcsos betörő került rendőrkézre Szegeden. Balogh Sándorné, 32 éves rovott- múltú miskolci asszonyt akkor lep­lezték le; mikor az egyik szegedi la­kásból 8000 forintot ellopott, — Az ammóniák kompresszorok $ o rozaigy ártásá nak k orsze r üs í t ése eredményeként futószalag építését kezdte meg a Nehézszerszámgépgyár. A tervek szerint. — melyet Boros Miklós gépészmérnök elgondolásai alapján a szerkesztési osztály készí­tett ei — 1958 március 31-ré kell a munkálatokat befejezni, — A világ első nagyméretű vasbe- tonhídját Moszkvában építik fel. A híd a Len in-heg yeknél íveli át a folyót. Hossza mintegy 7 kilométer, szélessége pedig 24 méter lesz. Ez- ideig az ilyen nagy hidakat acélszer- kezetekből szerelték össze. Az új híd emeletes lesz. Ä földszinten a Metró, az emeleten pedig a városi közleke­dés halad majd. — A* aggteleki céepokőharl ong jósvafői íószét rendbehozták és meg­felelő utat készítettek az alsó bar­langban. így áprilisban már bemu­tatják a látogatóknak az újonnan feltárt részt is. •— Batori Gyula, a miskolci fűtő­ház mozdonyvezetője, Szegedi Géza és 'fófch Barnabás fűtökkel az elmúlt félévben 150 tonna szenet takarítót: meg. Ez a szénmennyiség 24 kiterhelt tehervonat továbbításához elegendő, Miskolc—Hatvan viszonylatban. — Szépen halad a vasgyári stadion mellett lévő, ejtőernyős ugrótorony építése. A 63 méter magas torony nagy segítséget fog nyújtani a mis­kolci Repülő Klubnak a legbátrab­bak sportjának, az ejtőernyősöknek oktatásában. Párt-közlemény Közöljük a filozófiát önállóan ta­nuló tanfolyam konzultánsaival és hallgatóival, hogy számukra január 28-án délután 3 órakor előadást tartunk «-Az anyag és- mozgás« c. témából, a megyei pártbizottságon. ÁGIT, PROP. OSZTÁLY Francia szakszervezeti küldöttet fogad a KPVDSZ megyei bizottsága Pierre Delon elvtárs, a Francia Ke­reskedelmi és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezetének főtitkára, a KPV­DSZ II. kongresszusán való részvé­tele után Miskolcra látogat, ahol résztvesz és felszólal a január 27-én délután 5 órakor az SZMT székházban tartandó szakszervezet i nagygyűlésen. A nagygyűlésen részt­vesz Ligeti László elvtárs. a KPV­DSZ főtitkára is. KEDDEN ESTE félnyolc órai kez­dettel rendezi meg a miskolci rádió első - nyilvános kívánságműsorát Zsákbamacska címmel, az újdiós­győri Bartók Béla Művelődési Ház­ban (volt Vasas Otthon). Érdeklődés­sel várjuk a tartalmasnak ígérkező bemutatkozást, hiszen Jákó Pál ren­dezésében a Miskolci Nemzeti Szín­ház legtehetségesebb fiatal művészei lépnek színpadra a Zsákbamacska énekes, táncos szerepeiben. A mű­sor kivánságszámai között nagy fö­Képzőművészeti kiállítást rendeznek tavasszal Mezaesáton Mezocsáton hat esztendeje alakult meg. a képzőművészeti szakkör, amelynek munkájában azóta csak­nem kétszázan vettek részt. A kör tagjai elhatározták, hogy a szakkör megalakulásának hatodik évforduló­ján, tavasszal a legjobban sikerült festményekből és rajzokból kiállítást rendeznek a művelődési otthonban. (MTI) MOZIK MŰSORA A SZOT-b-'t, Kossuth utca 11. sz. alatt és haladók részére TÁNC tanfolyam kezdődik január hő 28-án, kedden délután 5 óraisor. — Beiratkozás #a fenti helyen és időben. * A TTIT HÍREI Az agrártudományi szakosztály és a megyei tanács vb művelődésügyi osztá­lya „A mezőgazdaság belterjességének fo­kozása” címmel csaknem 120 előadást rendez január—február hónapban Borsod megye községeiben. Felhívjuk a város lakossága figyelmét, hogy a TTIT szabadegyetemre történő beírások idejét február 10-ig meghosszab­bítottuk. Későbbi Jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni. Jelentkezni lehet a TTIT megyei titkárságán {Miskolc, Szé­chenyi u. 16. I. em. T.: 13—492.). Igen jól sikerült, a földrajzi társaság és a földrajzi szakosztály pamutfonod ai ki­rándulása. A nagyszámú érdeklődőknek Kassowic Artúr mérnök és őri István szállítási osztály vezetője tartott szakmai "ílőadást. Február 6-átt 19 órai kezdette! klubes­tet rendez a csillagászati szakosztály az Értelmiségi Klubban. A klubest kereté­ben Szabó Gyula tanár, az Uránia bemu­tató csillagvizsgáló igazgatója ,,Tapasz­talataim a Szovjetunióban” címmel tart. utiélménybeszámolót. A csillagászati klubestre mi rí den érdeklődőt szeretettel Vár a klubtanács. Az előadás után 'tánc éjfélig.-------——O------—• M egyei tanácstagok fogadóórái Da.kos Géza január. 26-án reggel 9 órá­kor Karos, Dobi Lajos január 26-án 18 órakor Rudabánya, Horváth János január 2ti-éti délelőtt 9 órakor MezŐcsát, Nevel ős László január 26-án 15 órakor Halmaj, Sütő László január 27-én 14 órakor Ka­zincbarcika BVK. Polonyl János január 27-én 15 órakor Ilernádcéce, dr. Hoff­mann Ferenc január 27-én délelőtt 9 óra­kor Kazincbarcika város, Drótos János ^anuár 27-én délelőtt 10 órakor Damak, Apats István január 27-én 15 órakor Sá­toraljaújhely, Gregus Zoltán január 2|7*én reggél 8 órakor Dubiesány, 14 'órakor Vad- na, Benyhe Sándor január 28-án 17—19 óráig Ózd kőaliai ólt. iskola, Kristóf Bá­lint január 29-én 14 órakor Füzérrad­vány, Kovács *V. István január 29-én reg­gel 8 órakor Susa. Fekete Ferenc január 29- én délelőtt 10 órakor Nagvkinizs Né­meth Imre január 30-án délelőtt 9 órakor Ónod, 14 órakor Bőcs. Viszt Béla Január 30- án 16 órakor Ózd III. kerület. Orosz! János január 30-án 14 órakor Járdánhá- za. Négyessy István január 3l~én délelőtt 10 órakor ónod községben fogadóórát tart. —---------OOO----------­V árost tanácstagok fogadóórái Január 26: Guba Barna 18—20 óráig He- iőcsaba. Szózat U. 11. sz.. Daragó Jánosné 17—-19 óráig Németh István u. 28. sz. Január 27: Bede Lajos 3.1-19 óráig, Ru­das László u. 2. SZ. Kórodi László 17—19 óráig Dayka Gábor u. 0. (ált. isk.) Kövér József 16—18 óráig Mátyás király u.. 51. sz. Pelle Istvánná 15—17 óráig Szövő u. 38. Sz. Varga Józsefné 17—19 óráig vas­gyári fiúiskola. Jáborcsik Lajos 14—T óráig Mészüzemi iroda. Soltész József 16 —18 óráig Paoirgyár. Kiss Ferencné 14— 16 óráig Csokonai u. 2. 6$. Január 28: Gömöri Jenő 16—13 óráig \»->ny János u. 7. sz. Földi imréné 18—19 '-iis Debrec2enyl u. 6. sz. fszt. alatt tart- ; ák fogadóóráikat. Január 29: dr. Árokazállássy Zoltán 16 —18 óráig Földes gimnázium, Szolga Ist­ván 17—19 óráig Dobó u. 11. sz. Vajda Ist­ván 17—19 oyáig Baross Gábor u. 18. sz., Ádáni János 16—18 óráig Schőnherc u. 24./b, Lajtos József 18—20 óráig Mikes Kelemen u. 2. sz. Kovács Istvánná 16-17 óráig Ruzsint u. 24. sz. Barkó TibÓr 18— 20 óráig városi tanács Hl, udvar. BEKE. Január 26—29-ig: Elbeszélés az első szerelemről. Uj szovjet film. Kez­dés: 4, 6. 8, vasárnap: egynegyed 3, 4. 6, 8 óra. Vasárnap délelőtt 10 és fél 12 órakor matiné: Oké Néró, Olasz film. KOSSUTH. Január 29-ig: Berlin, Schön­hauser sarok. Uj német film. Kezdés: egynegyed 4, fél 6, háromnegyed 8, va­sárnap fél 3. fél 5, fél 7. fél 9 óra. Va­sárnap délelőtt 10 és fél 12 órakor ma­tiné: Matróz. Szovjét film. TÁNCSICS. Jan 25—26: Berlin. Schön­hauser sarok. Uj német film. Január 27— 28: Elbeszélés az első szerelemről. Szov­jet film. Kezdés: 5. 7, vasárnap: 3, 5, 7 óra. Vasárnap délelőtt 10, fél 12 és egy­negyed 2 órakor matiné: üankó Pista. Magyar film. JÓZSEF ATTILA KULTÚROTTHON. (Petőfi u. 39.) Jan. 28-án délután 4 és 6 órakor: Két vallomás. Magyar film. FÁKLYA. Január 26: Fel 3, fél 5-Kor: Oké Néró. Olasz film. Fél 7, fél 9-kor: Megtalált élet. UJ színes szovjet film. Jan. 27: Megtalált élet. Kezdés: fél 6, fél, 8 óra. Vasárnap délelőtt 10 és fél 12 óra­kor matiné: Nem igaz. Magyar 'mesefilm. HEJÖCSABA. Január 25-26: Mert rze- gény vagy, hamarább kell meghalnod. Nyugatnémet film. Január 27—28: Császár parancsára. Uj magyar film. Kezdés: 5, 7, vasárnap: 3, 5, 7 óra. Vasárnap délelőtt fél 11 órakor matiné: Anna a férje nya­kán. Szovjet film. ADY (Széchenyi u. 26.). Jan. 26-27: Ba­karuhában. Magyar film. Kezdés: 6, vasárnap. 4. 6 óra. DIÓSGYŐRI SAGVARI. Január 26: Két kapitány. Színes szovjet film. Január 27: Világos ablak. Csehszlovák film. Kez­dés: fél 5, fél 7, vasárnap fél 3, fél 5. fél 7 óra. Vasárnap délelőtt 11 órakor mati­né: Különös ismertetőjel. UJDIÓSGYÖRl SZÍN V AVÖLGYI. Jatt. 2ö-án délután 3, 5, 7, 9 órakor Nehéz kesztyűk. Jan. 27: szünnap. Január 28: Nehéz kesztyűk. Kezdés 5, 7 óra. Vasár­nap délelőtt 10 órakor matiné: Póruljárt kérő. Szovjet film, DIÓSGYŐRI DIADAL. Jan. 26-27: Vá­gyakozás. Francia film. Kezdés: 6. vasár­nap: J. 6 óra. Vasárnap délelőtt 10‘ órakor matiné: Gázolás. Magyar film. M.-TAPOLCA. Január 25—26: Nevetés a paradicsomban. Angol film. Kezdés: 6, vasárnap: fél 4, 6 óra. PERECIG ÁNYATELEP. Jau. 26-27: Kapitány és hőse. Nyugatnémet film. Kezdés: 6, vasárnap: fél 3, 5, 7 óra. MŰVELŐDÉS HÁZA. Január 26—29: Ne­héz kesztyűk. Magyar film. Kezdés: 5, 7, vasárnap délelőtt 10 és délután 4 óra. HÍRADÓ. Január 27—29: Uj magyar hír­adó. Irigy mackó. Hattyúk tava. Viszont­látásra. kisváros. Január 27: délelőtt 10 órakor: Pioó 7 éjszakája. Francia film. Jan. 2«: délelőtt 10 óra. Világos ablak. Csehszlovák film. Január 29-én délelőtt 10 óra: Elbeszélés az első szerelemről. Uj szovjet film.-oOo­SZINHAZ MŰVELŐDÉS HÁZA. Januar 26: Baja­dér (7). Január 30: Bajadér (Rafael — Máthc). Január 31: Bajadér (Rafael — Faludi). Febr. 1: Bajadér (Mérfy — Má­thé). Február 2: Bajadér (Márfy — Fa- luűy) (7). MOSOLY RABHZINPAD. (Debreczenyi u. 16.) Január 26-án délután 4 órakor: A sün meg a nyúl, Vitéz László csodaládá­ja, Pákosztos medvebocs. lénnyel vezet a legfrissebb, legfel­kapottabb sláger, az »Ahogy lesz, úgy lesz«, melyet Faludi Mária éne­kel majd, a Jánosi József vezette tánczenekarral. Ho-rváth Dezső rá­dióparódiájával először szerepel a nyilvánosság előtt a miskolci rádió humoros, szatirikus Felévízió Együt­tese, amelynek tagjai között Téby Katalint, Demény Gyulát, Csapó Já­nost, Kleszó Imrét és Hérédi Évái láthatjuk. Az összeállítást Révész Gabriella művészi táncszámai és Ko­vács László dalai színesítik. HÁZI TŰZHELY címmel rendezik meg szombaton, iebniár 1-én a üeryné-utcai Nevelők Háziban a mis­kolci írók, költők harmadik szerzői estjét. Most már összeállították az est végleges anyagát. Versekkel Ju­li ász Józsei, Becze Károly, Akác Ist­ván, Hudy Ferenc, Kovács Lajos és, Szigeti Ferenc; novel,Iával, humoros prózával pedig Ónod vári Miklós, Kuzmányi Gusztáv és Hubai László míjködik közre a szerzői esten. Írá­saikat Horváth Gyula, Szabadó*. Ambrus és Téby Katalin szólaltatja meg. A Házi* tűzhely szombati elő­adásán zeiie&zámolíkal tehetséges fiatal miskolci művészek szerepel­nek. ­A M ÜLT SZOM BÁ TI szépségver­senyen eldőlt, hogy ki legyen a SZOT február 1-í nagy karneváljá­nak hercege és hercegnője. A szak- szervezeti székházban már szépítik, díszítik a terme/cet, ahová a miskolci fiatalság a herceg és udvartartásul érkezését várja a Karneválon. A nagyterem színpadán rendezik be Karnevál hercegének tróniermét. Ebben a helyiségben csak tánc lesz ezen az estén, melyet rövid félórára szakít csak meg a Miskolci Nemzeti Színház művészeinek mókás, farsangi vendégszereplése. Az egyik teremben külön bárt rendeznek be, míg egy harmadik helyiséget erre a farsangi éjszakára rózsalugassá varázsolnak a SZOT fiataljai. Mint halljuk, a SZÓT szombati farsangi karneválján a miskolci rá­dió munkatársai is megjelennek, hogy hangfelvételt készítsenek a fia­talok vidám szórakozásáról. 1 szó mm vmoRszffß A jó felkészülés eredményes két bajnokság (Tudósítónktól.) Jókedvtől, vidámságtól hangos a. Szir­mai úti sporttelep. Vajon kik lehetnek? A salakpályán gyakorlat,oznuk a sporto­lók? Amikor közét érünk hozzájuk, lát­juk, hogy Győrffy Endre kézilabda edző vezetésével az MV.SC férfi és női kézilab­dacsapata készül a tavaszi feladatokra. Mintegy 80-án veszik körül az edzőt, és arról, beszélgetnek, hogy a vasárnapi kö­zös kirándulást hová szerveznék — Szerit- lélekre menjenek, vagy elég lesz ezúttal — ha hö lesz — az Avason ródllzni? — Vasárnap is tartanak edzést? — Nem > hangzik a válasz. — Elhatá­roztuk hogy a múlt év folyamán kiala­kult egészséges kollektív szellemet to­vábbra is fenntartjuk es minden vasár­nap — mivel nincsenek mérkőzések — közös kirándulásra megy ütik. Már ar elmúlt év folyamán mind több és több helyen hangzott el az a megállapítás, hogy azért jó a szakosztály férfi és ‘női csapata, mert a játékosok megértik egymást.- Hogyan sikerült ezt elérni? — tettük fel a kérdést Győrffy spowtársnak. — Amikor 1957. tavaszén az MVSC-he* kerültem — kezdi elbeszélését —, sokán figyelmeztettek, hogy nagyon kell vi­gyáznom, mert a volt NB I-es női csapat­tal igen sok bajom lesz. A férfi csapat tagjai sem valami híresek fegyelem, ösz- szetartás szempontjából. Egyik célom az edzések megindulásakor az volt, hogy az egycsapatban játszókat közelebb hozzam egymáshoz. Bebizonyosodott, bogy terv­szerű munkával és a játékosok részéről tanúsított megértéssel lehet eredménye­ket elérni. — Félve jöttem ide, de nyugodtan mondhatom, hogy nagyon Jő helyre ke­rültem. Az edzések elején még játéko­saim nem szokták meg a kemény mun­kát. Volt esv-két kisebbfalta rendellenes­ség, de fokozatosan belátták, hogy min­den, ami az edzéseken történik, kizárólag az ő céljukat szolgálja. Megmondom őszintén, a bajnokságok megindulásakor már biztosan reméltük, hogy női csapa tunk bejut az NB I-be, de a férfi csapa tunk nem volt esélyes. A mérkőzések fo- • vám ári azután bebizonyosodott, hogy kö zös akarattal jó eredményeket lehet el­érni. Mindenki dőlt ismeretes, hogy az MVSC női kézilabdacsapatá az NB ll. Keleti r söpöri iában veretlenül, végzett az első helyen 128:34-es gól aránnyal. Bár a mezőnyben volt hegyik ét csapat, mely nem ütötte meg a kívánt színvonalat mégis imponáló volt fölényük. \ bajnokság végén ré-ztvettök az osztá- lyozókon, ahol biztosan nyerték meg "'-.é"kŐzéseikét és visszafutottak az NB '-be. Valamennyiünk emlékezetében élnek meg azok az izgalmas kispálvás bajnoki mérkőzések, amikor a leárivok a Cseoeli V^sas mögött a második helven végeztek. Bajnokságnyerés után nézzük meg. kik voltak azok a játékosok, akik a sikert kiharcolták? Fazekas Margit védett a leg­több mérkő,T»;en. Farkas Lriszlóné. Fur­man Lászlón«. Ároád Jenőné, íflovák Ibo­lya, Kassai Lááz'óné és Csizmadia Júlia alkották a kezdő csaoatot. Ök szinte va- ' am ennyien már á kézilabda szakosztály megalakulásánál is Itt játszották. Pazar megoldások mellett, sokszor hibákat is követtek el. Amikor helyesen alkalmaz­ták a gyón# indításokat, soha nem ma- adt el a siker. A cserejátékosok közül Pajkossy Miklósné, Polgár Marian, Lövel Hona es Lövei Mária, valamint Bukta Anna egészítették ki a csapatot.. Nem sza­bad elfeledkezni az ui-án botlásról sem. Igen tehetséges kisleányok ismerkednek kézilabda szabályok rejtelmeivel és Baluch Piroska, Takács Zsuzsa, Kóródi Márta, Takács Ibolya, Leskó Mária dön­getik már az első csapat kapuját. Az Utánpótlás tagjaiból csak akkor lesznek megfelelő játékosok, ha sokkal komo­lyabban veszik az edzéseket: és szorgal­masabbak lesznek, mint az elmúlt évben. Es a férfi csapat? 22 játékból 17 győzelem, 2 döntetlen. 3 vereség. Gólarányuk 279:197 és a mérkő­zéseken 36 pontot szereztek, nyolc pont- ál előzték meg a második helyezettet. Mii. la karnak ezek a számok? Talán a é'dlabda berkekben egyetlen szakember cin volt. aki megjósolta volna a férfi csapat fölényes bajnokságát. A férficsapat tagjainak határtalan lelkesedése és tanulni vágyása, a fegyelmezett mun­ka, a szakadatlan edzések, a baráti szel­lem elmélyülése és a játék végtelen sze- -etete voltak a tényezői a bajnokság megnyerésének. Bár az osztályozókon nem sikerült feljebb jutni, elkeseredésről még sincs szó, hanem fokozzák a felké- r/.üiésl: és ebben az évben be szeretnék bizonyítani, hogy nem véletlenül leitek bajnokok. Muhorai Árpád és Szmik Béla ~'-:eméiyében két nagyszerű kapus áll a asanat rendelkezésére. Itt nem beszélünk kezdő és Cserejátékosokról, mert minden játékos egyforma eséllyel kezeli a mérkő­zést. Zsíros Sándor, Gyöngyösi Károly, Hoffmann József, Héresz Dezső, Lugosi Béla. Gazső László. Lakatos Károly (Dugó), Muhorai Henrik. Simon Ferenc, Kertész István és Szabó István (az öreg) csapatkapitány mindpu dicséretet megér­demelnek teljesítményükért. Játékukban most már rendszer is van. Mig tgvá»s?al biztonsági játékkal játszottak addig ősz- szel gyors, lendületes játékra tértek át. Igazi korszerű, lendületes kézilabdát ját­szottak. Erőnlétük . mindig kifogástalan volt. sportszeretetíik miatt, meg a strau- dolásról is lemondtak, A nyarat végig- edzették és már január elején hozzáláttak az ez évi felkészüléshez. Az elmondottak­hoz nem kell több kommentárt fűzni. Bár a két csapat játékosaié az érdem, hogy bajnokságot, nyertek, de magukt.ftl ezt nem tudták volna elérni. A bajnok­ság nyerésekhez szükség volt a jő edzőre és szakvezetésre. Ahogy az elnökségtől megtudtuk, Győrffy Endre személyében olyan edző került a-z egyesülethez, akinek szívügye a kézilabda, aki fáradságod nem ismerve, szakszerűen vezeti az edzeseket, ugyanakkor gondoskodik a játékosok ne­veléséről is. Együtt végzi a flnkkal ás a leányokkal a gyakorlatokat és bizony előfordult az is, hogy a legutóbbi 2« kilo­méteres túrán Ö vezette a fiatalokat, fa­gyon jól segítette az edző munkáját Lechner Sándor szakosztályvezető és a két intéző, Kovács Károly és Bilák Ist­ván is. Szinte állandóan a csapattal Van­nak és minden ténykedésükkel igazol­ják, hogy szeretik egyesületüket és a kézilabda sportot. Ebben az évben a női csapat bent sze­retne maradni az NB I-ben, a férfi csa- oat újból meg szeretné nverni a bajnok­ságot. Ahogy megismertük az edzőt, szakosztályvezetőt, intézőket és a Játéko­sokat, szinte biztosak lehetünk benne, hogy el fogják érni céljukat. Leskó Pál-ooo­Fokozott ütemben készülnek DVTK labdarúgói a tavaszi rajtra Az NB I-es labdarugó csapátok közül a DVTK kezdte el a legkorábban a felké­szülést a bajnoki küzdelmekre. Január 3. óta hetenkint négyszer tartottak rész­ben tornatermi- edzést, részben mezéi futásból és gyaloglásból álló szabadtéri mozgást. Teleki Pál edzőnek legfőbb törekvése arra irányul, hogy csapata minél jobb erőben várja az Igen nehéz tavaszi hajrát. £ppen ezért állandóan növeli a játéko­sok megterhelését. Katona Sándor sport­orvos megfigyelés alatt tartja a játékosok testi állapotát, a fokozottabb megterhe­lés eredményét. A játékosok alapos vizs­gálata után kiderült, hogy töbo játékos­nak gyógyfürdőre van szüksége, hogy az őszi idény folvamán ki«ebb. nacrvobb s-é- “ülést szenvedett láb helyrelőjjön. A vezetősé-r űgv határozott, hogy a csapat további felkészülését két héten át Hajdúszoboszlón végzi. Közben előkészítő mérkőzéseket is ját­szik a DVTK. A csaoat ma utazott el Halduszoboszló- •ra. Közben február 2-án Nyíregyházán, február 9-én Debrecenben a DVSC-ve! ját­szik barátságos mérkőzést. Február 16-ára Egerbe kapott meghívást a diósgyőri csa­oat. Valószínű, hogy február 23-án a DVSC-t hívják meg a diósgyőriek vissza­vágó mérkőzésre. Március 2-án pedig baj­noki mérkőzésén Pécs csapatát láthatjuk a diósgyőri stadionban. A DVTK játékosai i^eri- nagy kedvre! kés z ül n ek ed zé sr öl- edzés re. Szigeti Oszkár a világbajnok* keret tagjaival készül tel Tatán. Érdekes, hogy a szövetségi kapitány csa­társorban, bálázóién kívánja foglalkoz­tatni a kitűnő diósgyőri játékost, Szigeti azonban a DVTK-banys tavasz folyamán is közéohótvétíet, fog látszani. Teleki Pál Felkészülési terveiben a legfontosabb a támadósor összjátéka és eredményességé­nek feljavítása. Ennek érdekében több változás várható a támadósor összetételé­ben.-------- ■ OOO-’-----—­S PORTHÍR A vasárnap Miskolcon sor rákerülő NB I-es röplabda mérkőzések közül az MVSC Budapesti VSC férfi mérkőzés 12 órakor lesz. a Sápvari ira iskoiaban, a ljVT«— Budapesti* Háztartási Bolt női mérkőzés ló órakor kezdődik a diósgyőri stadion torna termében. A rádió kívanságtiaDgversBflSB, irodalmi est vidám farsangi lalaísag iisiölc szóraiöíási programjában

Next

/
Oldalképek
Tartalom