Észak-Magyarország, 1958. január (14. évfolyam, 1-26. szám)

1958-01-01 / 1. szám

VVkmg proletárjai egyesülj eimi l BOLDOG ÚJÉVET! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XIV. évfolyam 1. szám Ára: 60 fillér 1958 január 1, smer da Sikerekben gazdag boldog új esztendőt! EGY ESZTENDŐVEL EZELŐTT, a véres ellenforradalmi események után, hazánkban millió és millió ember szorongással és aggódással kérdezte: vajon mit hoz az új esz­tendő? Amikor a legsötétebb felhők jár­tak a proletárdiktatúra állama fe­lett és az ellenforradalmi erők gya_ lázat.os módon tobzódtak, amikor a legnagyobb volt a bizonytalanság, — igen, akkor kaptuk mi a leg­szebb újévi köszöntőt: Megalakult a Magyar Szocialista Munkáspárt, a forradalmi munkás-paraszt kor­mány, s kérésére segítségünkre jött a Szovjetunió, hogy másodszor is felszabadítson bennünket. Már az új esztendőhöz közeledtünk, s bár ne­hézségeink nagyobbodtak, mégis bíztunk a jövőben. Még a legjobb barátaink is nehezen képzelték el a kibontakozást. Miről beszéltek és agitáltak akkor ellenségeink? »11 c már csak igen nagy munkanélküli­ség. infláció és nagy nyomor jöhet.« Hogy jóslásaikat igazolják, mindent elkövetitek, hogy ez be is következ­zék.­Akik az eseményeket akkor élték át, emlékezhetnek rá, milyen két­ségbeesett erőfeszítéseket tettek a termelés szaboíáiására. Még arra is képesek voltak, hogy fegyverre: támadjanak azokra a becsületes emberekre, akik a bányákban, az üzemekben munkába indultak. NAGYON NEHÉZ IDŐK voltak. Igen kemény eszközökkel kellett szembeszállni ezekkel a gyalázatos elemekkel. Az elmúlt év tapaszra, lata igazolja, hogy helyes volt ak­kor keményen fellépni a nép ellen­ségeivel szemben. Miről volt akkor szó? Arrc',: meg cuajuk-o indítania ^termelést, az életet Borsod megyé­ben? Ig^n sokan például-a szénbányá­szat területén, azt mondották — még a jó szakemberek közül is —, hogy az 1956-os évi átlagot valami­kor 1957 decemberében fogjuk el­érni. Eléggé reménytelen jóslás volt ez, abban az időben egy kicsit kétségbeejtő is. Erre azonban ala­posan rácáfoltak a mi bányász dol­gozóink, mert már 1957 március vé­gén elértük a 11—12 ezer tonnát. Ez év végén a ‘két tröszt 14.711 torma szenet termel naponta. Mi­lyen óriási különbség ez! Ki mert volna erre gondolni? 1957 januárjában a Lenin Kohá­szati Művek nyersvasból mindössze 11 ezer tonnát, hengerelt áruból pe­dig 8419 tonnát termelt. Most a de­cemberi hónapban nyersvasból 28 ezer 500 tonna, hengerelt áruból pedig 19.997 tonna bizonyítja a diósgyőri elvtársak jó munkáját. Természetes, ehhez elsősorban a mi pártunk és a forradalmi mun­kás-paraszt kormány helyes intéz­kedései járultak hozzá. A bányá­szoknál is komoly béremelést haj­tottunk végre és egész sor más ked­vezményt is kaptak. Borsod megyé­ben például ez évben már eddig 2500 bányászlakást adtak át, és kb. mintegy 580 bányász lakás van át­adás alatt, 150 lakás a jövő év ele­jén lesz befejezve. Ezenkívül 220 bényászlaíkás saját akció keretén belül épül. Rendkívül nagyjelentőségű intéz­kedése Amit a forradalmi munkás­paraszt kormánynak a nyereség- visszatérítésben hozott rendelkezése. Diósgyőrben komoly ösztönző té­nyezőnek látja minden dolgozó kor­mányunknak ezt az intézkedését. Lesznek olyan üzemeink is, ahol nem lesz nyereségrészesedés. . Ez bizony sok embernek rosszul fog l esni. Ennek ellenére mégis igazsá. « gosabb az, hogy azok életszínvonala * emelkedjen jobban, akik jól dől-' goznak és komoly erőfeszítéseket tesznek szocialista hazánk építésé­ért. Ezek az intézkedések is segítet­tek, hogy Borsod megye jpari üze­meiben megindulhatott az élet. El­kerültük a munkanélküliség fenye­gető rémét, E mellett azonban Bor­sod munkásait, műszaki vezetőit, értelmiségi dolgozóit, a kommunis­tákat illeti meg az elismerés, akik fáradságot nem ismerve, erejüket ■negfeszítve munkálkodtak az el­lenforradalom okozta károk helyre- állításán, a normális élet megindí- j tásáT).- Borsod megye dolgozói az ♦ Irta: Prieszol József ellenforradalom nehéz idejében nagyszerű tanúbizonyságot tettek arról, hogyan kell viszonyulni, ■— még a legnehezebb időben is — a szocializmus építéséhez és a mun­kás-paraszt hatalomhoz; Egymásra- találtak a bányászok, a kohászok. A kohászok így szóltak a bányá­szokhoz: »Adjatok szenet, mert üzemet akarunk indítani Diósgyő­rött, Ózdon, Borsodnádasdon. Azt akarjuk, hogy a kohók és henger­sorok meginduljanak, ne legyenek nálunk munkanélküiiék.« AMÍG AZ ORSZÁG más vidé­kein sztrájkoltak, szabotáltak és mindent elkövettek, hogy a munka szüneteljen, addig Borsod megyé­ben kezdett igen örvendetes mó-. dón megindulni az élet. Az ipar munkásai mellett a falu becsületes dolgozói is megáilták a helyüket. Parasztságunk döbbent rá legko­rábban, hogy mi is lett volria az el­lenforradalom következménye. A kapitalistáik főpapja, Mindszenty, már az első napokban bejelentette, hogy vissza szándékozik venni a parasztoktól minden juttatott föl­det, Nem is tudott az ellenforrada­lom tért hódítani a dolgozó paraszt­ság között. Egyedül a kulákok mu­tatták meg a foguk fehérjét. Az el­múlt évben különösképpen fokozta parasztságunk munkakedvét kor­mányunk több helyes intézkedése, többék között a beszolgáltatás el­törlése, az adózási politika módosí­tása. Az ellenforradalom után úgy ve­tődött fel a kérdés, vajon lesz-e kenyér? Lett és lesz is! A felvásár­lás várakozáson felül sikerült, ko­moly tartalékokkal rendelkezünk mezőgazdasági termékekben. A jó termés és kormányunk helyes ár­politikája, nagymértékben növelte dolgozó parasztságunk termelési kedvét és életszínvonalát. Míg 1956- ban 30.— Ft-ot fizettek a tsz-ek- bem, az 1957-es évben átlagosan 45.— Ft-ot fizettek egy-egy munka­egységre. Termelőszövetkezeteink termési átlaga mindenütt jóval na­gyobb volt, mint az egyénileg gaz­dálkodó parasztoké. A nagyöbb jö­vedelem, nagyobb biztonság vonzó hatása és nem utolsó sorban a fa­lusi pártszervezeteink jobb mun­kája abban is megnyilvánult, hogy októbertől kezdve 54 új szövetkezet, valamint számos termelési társulás alakult megyénkben. Egészen biz­tos, hogy ez a folyamat az új esz­tendőben még nagyobb és örvende­tese bb mértékben fog kibontakozni. Az 1957-es év történetéhez tarto­zik az is, hogy az életszínvonal mintegy 23 százalékkal emelkedett, Köztudomású a fizetések erőnkhöz mérteni rendezése, a szociális jut­tatások növelése. Eredményeinket cäsak a proletár nemzetköziséghez való ragaszko­dásunk, a szocialista országok test­véri segítsége biztosíthatta népünk­nek. 1957 első napjaiban már sok száz­ezer ember előtt világos volt, hogy Magyarországon a proletárdikta­túra, a munkáshatalom győzelmet aratott. Ezt a győzelmet elsősorban a Szovjetuniónak és a népi demo­kratikus országok segítségének kö­szönhetjük. Ki tudná elfelejteni azt, hogy a legnehezebb időkben ezer és ezer vagon számra érkezett — elsősor­ban a Szovjetunióból, és minden népi demokratikus országból — dolgozó népünknek az a segítség, amelyre akkor a legnagyobb szük­ség volt. Bajban ismeri meg az em­ber a iegjobb barátait — mondják. A mi életünkben örökké emlékeze­tes lesz, hogy mit jelent a proletár internacionalizmus eszméinek gya­korlati megvalósulása egy nép éle­tében. Ez tette lehetővé, hogy ha­zánkban a proletárdiktatúra és a munkáshatalom megszilárdul t, megkezdhettük soraink rendezését. A TERMELÉS BEINDÍTÁSA mellett a legfontosabb feladatunk a proletár-diktatúra védelmi szer­veinek létrehozása volt. Újjászer­vezett rendőrségünk, hadseregünk mellett a legnehezebb időben, ami­kor erre a legnagyobb szükség volt, kipróbált, állhatatos, a munkásosz­tályhoz, a dolgozó néphez hű elv- társakból megalakítottuk a karha- talmista zászlóaljakat. Ezek a zászlóaljak az újjászervezett rend­őrségünkkel és honvédségünkkel együtt, keményen bántak el a nép ellenségeivel. Rendőrségünk, hon­védségünk, s karhatalmistáink mel­lett ma már van munkásőrségünk is, amely jól el van látva fegyver­rel, de még inkább lelkesedéssel, osztályhűséggel, a nép iránti szere­tettel és igen nagy gyűlölettel a nép ellenségei iránt! Az ellenforradalmi eseménye* megtanítottak bennünket arra; hogy népünk belső és külső ellen­ségei soha sem tagadják meg sa­ját magukat, bármikor készek há­borús katasztrófába sodorni ha­zánkat és nem utolsósorban arra is készek, hogy egy új világhábo­rút robbantsanak ki. A békéért való harc tehát azt is jelenti, hogy minden becsületes, hazáját, a dol­gozó nép államát, a szocializmus építés*'-, a béke it gyét r-~erető em­ber tehetségének, erejének, ruda­sának, lelkesedésének maximumát adja a proletárhatalom erősítéséért, hiszen ezzel tehet legtöbbet a' bé­ke megvédéséért. Mindemellett egy pillanatra sem szabad megfeledkezni arról,, hogy népünk ellenségeivel szemben kí­méletlen harcot folytassunk és az eddiginél sokkal nagyobb óva­tossággal és éberséggel figyeljük őket, mert most, hogy illegalitásba kényszerültek, még fondorlatosabb módon igyekeznek leplezni saját énjüket, igazi arcukat. Egyik leg­fontosabb feladatuk lesz majd az új esztendőben, hogy a nép ellen­ségeit elszigeteljük a becsületes szándékú emberektől és közel hoz­zuk egymáshoz azokat a becsüle­tes embereket, akik a szocializmus építésével, a béke ügyével és a forradalmi munkás-paraszt kor­mány célkitűzéseivel egyetérte­nek. A napokban beszélgettünk Kókai igazgató barátunkkal, a Le­nin Kohászati Művek egyik részle­gének vezetőjével. Panaszként em­lítette, hogy még mindig van egy bi­zonyos fokú tartózkodás a pártonkí- vüli dolgozók és a pártfunkcioná- riusok, illetve 2 Párt vezetői kö­zött. Igaza van. Többet kell talál­koznunk a pártonkívüli dolgozók­kal. Sokszor és sokszor kell velük beszélni közös problémáinkról, megvitatni és megtárgvalni az idő­szerű gazdasági és politikai kérdé­seket. őszintén meg kell becsülni azokat a dolgozókat, akik jó mun­kájukkal a szocializmust és a béke ügyét szolgálják. Rai+a leszünk, hogy a kommunista néldamutatác- sal. őszinteséggel, a becsületes, jó- szándékú emberek megbecsülésé­vel kiérdemeljük dolgozó népünk bizalmát. K. J. Vorosilov, N. Sz. Hruscsov, N. A. Bulgauyio újévi üdvözlő távirata DOBI ISTVÁN ELVTÁRSNAK a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének, KÁDÁR JÁNOS ELVTÁRSNAK a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának, a Magyar Népköztársaság forradalmi munkás-paraszt kormánya elnökének. BUDAPEST. Az új esztendő alkalmából a Szovjetunió Legfelső Tanácsának elnök­sége, a Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. a Szovjetunió Minisztertanácsa és az egész szovjet nép nevében forró üd­vözletünket küldjük Önöknek és az Önök személyében az egész munka­szerető magyar népnek. Az elmúlt év eredményeit összegezve, a szovjet emberek megelége­déssel látják a szocialista tábor és az egész világ haladó erőinek meg­növekedett erejét és ősszelórrottságáí. A szocialista országok test', éri egysége és ereje, az összes országok kommunista és munkáspártjainak internacionalista szolidaritása következtében kudarcot vallottak és ku­darcra vannak kárhoztatva a béke és a szocializmus ellenségeinek min­dennemű agresszív tervei. DRÁGA ELVTÁRSAK! Az új esztendőben új sikereket kívánunk Önöknek és az egész ma­gyar népnek a szocializmus építésének nagy munkájában, a népek kö­zötti baráti együttműködés további fejlesztésében, a világbéke és Eu­rópa békéjének megerősítésében. Erősödjék és virágozzék a népeink közötti — a marxizmus-leniniz- mus legyőzhetetlen eszméitől áthatott — megbonthatatlan barátság, K. J. VOROSILOV a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének elnöke, N. SZ. HRUSCSOV a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizöftságának első titkára. N. A. BULGANYIN a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke. (MTI) 966 1: MI AZ ELMÚLT ÉVBEN igen komoly hibát követtünk eí, hogy a Hazafias Népfront-mozgalmat nem erősítettük, s nem aktivizáltuk azokat az erőket, amelyek hajlan­dók lettek volna velünk együtt dol­gozni és harcolni pártunk és kor­mányzatunk céljaiért. Ebből következik, hogy az új esztendőben mindent el keli kö­vetnünk. hogy a Hazafias Népfron­ton belül minden becsületes és jó- szándékú embert összehozzunk, hogy az előttünk álló nagy falada­tainkat, közös erővel, minél sike­resebben megoldhassuk. Igen. so-k nehézséget kell leküz- denünk az új esztendőben, kemény harcot kell folytatnunk az ideoló­giai munka területén. Sok-sok téves és zavaros felfogást kell tisztáz­nunk a fejekben. Gazdasági téren, reánk borso­diakra nagy felelősség hárul. Az ország legnagyobb ipari megyéje vagyunk. S mináhmk is rendkívül fontos a termelés jobb megszerve­zése. a gazdaságosság, a minőség, és a mennyiség tekintetében egy­aránt. Például önköltségcsökkentés­nél egyetlen százalék javulás 10 és 10 millió forintot jelent megyei viszonylatban népgazdaságunk szá­mára. El kell érnünk az új esztendőben, hogy a széles tömegeket mozgósít­suk. gazdasági célkitűzéseink meg­valósításáért. Takarékosan kell gaz­dálkodnunk minden egyes forinttal. Ügy kell dolgoznunk, hogy minden egyes dolgozónk a gazda szemével nézze a dolgokat, vigyázzon min­denki a néo vagyonára. AZ ÚJ ESZTENDŐBEN bevezet­jük a népiellenőrzés rendszerét. Megindítjuk a harcot a társadalmi tulajdon védelméért. Véget aka­runk vetni annak az állapotnak, hogy egyes gonosz emberek dol­gozó népünk rovására lopjanak, pazaroljanak. Meg vagyunk győ­ződve arról, hogy Borsod megyében tízezrével lesznek olyan emberek, akik szívük minden melegével ébe­ren. fognak ügyelni arra, hogy a nép vagyonával minden dolgozó, minden felelős vezető úgy gazdál­kodjon, ahogy azt. a szocializmust épifő, társadalom törvényei előírják. Sajnos, e cikk keretében csak' a legfontosabb kérdéseket említhet­tem meg a jövő esztendő feladatai közül. Sokan még így is felvethetik a kérdést: vajon a felsorolt felada­tokat, vagy legalább is azok nagy részét meg tudjuk-e valósítani a jövő esztendőben? Lesz-e ehhez nekünk elég erőnk? Az 1958-as év küszöbén, most már sokkal bátrab­ban, magafoízóan mondhatjuk, hogy igen, lesz! Népi államunk, pártunk, a proletárdiktatúra erősebb, mint valaha. Bár számbelileg keveseb­ben vagyunk, de éppen azért, hogy most sokkal jobban megválogatjuk, kit veszünk fel pártunk soraiba, nagyobb a pártunk iránti bizalom és megbecsülés. Az elmúlt év bebizonyította, hogy pártunk következetesen harcol azért is. hogy a szó és a tett között ne legyen különbség. Ha valamit megígértünk, azt be is tartjuk és ez igen komolyan növeli a pártunk iránti bizalmát és megbecsülést.­Célkitűzéseink megvalósításiában támogatni fognak minket a becsü­letes párton,kívüli dolgozók széles tömegei. Meg vagyunk győződve arról, hogy Borsod megye dolgozói­nak nagy többsége egyetért pártunk és kormányunk politikájával és azt aktívan támogatja is. Ez a legna­gyobb biztosíték arra, hogy a jövő évi feladatainkat sikeresen meg­oldjuk. Nem beszélve arról, hosy mielőtt, az új év küszöbét átléptük volna, máris újabb tanújelét kap­tuk annak az őszinte, baráti segít­ségnek. melyet már oly sokszor és sokszor tapasztaltunk a Szovjetunió részéről. 300 millió rubel kölcsön­nel segítenek a jövő évi nehézsé­geink leküzdésében. Nagyszerű és felemelő érzés magunk mellett tudni, olyan önzetlen barátot, mint a szocialista tábor vezető ereje, a Szovjetunió! Nincs hát semmi okunk arra. hoev aggódással és szorongással kérdezőik: rmt hoz az új esztendő.? BORSOD MEGYE munkás pa­raszt, értelmiségi dolgozói! Hozzon ez az új esztendő minden becsületes ember számára jó egész­séget, boldogságot, e munkában szép sikereket és gazdag eredmé­nyeket.­fi»aiíjvsr few IffiijtiSfíft r (k-i ibiaj emétif

Next

/
Oldalképek
Tartalom