Észak-Magyarország, 1957. december (13. évfolyam, 282-305. szám)

1957-12-01 / 282. szám

Világ; proletárjai egyesüljetek ! A szebb Miskolcért A szovjet—magyar gazdasági kapcsolatok főbb jellemvonásai Mi az igazság a Miskolci Nemzeti Színház ügy éhen A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XIII- évfolyam 282 szám Ára 60 f i 11 ér 1957 december 1. vasárnap Vw DV1K—Újpesti Dózsa 2:2 j Csaknem 200 kisgyű ésen ismertették már a kommunista- és munkáspártok békekiááványát Borsod megyében A kommunista és munkáspártok békefelhívásának megjelenése után nyomban munkához láttak a Borsod megyei békebizottságok. Célul tűz­ték ki, hogy minden emberrel meg­értetik: „Hatalmasak a béke erői. Meg tudják akadályozni a háborút, meg tudják őrizni a békét”. Azóta a városokban és falvakban, az üzemek­ben és bányákban kisgyűléseken is­mertetik a történelmi jelentőségű nyilatkozatot. A békeharcosok és a népfront-bizottságok tagjai eddig csaknem 200 ilyen kisgyűlést tartot­tak, amelyeken több mint 10 ezer dolgozó vett részt. Számos vidéken — így például Ormosbánya és Me­zőkeresztes környékén — a kisgyű lések mellett; a .családökat iS ifelJce resték a békeharcosok, hogy'megbe­széljék a béke, további erősítésének kérdését. Máshol pedig a kisgyűlé- seket élménybeszámolókkal szinesí fik. Ezeken a Szovjetunióban járt bé­keküldöttek mondják el feledhetetlen emlékeiket. Egyedülálló minőségi eredmény: 230 selejlmenfes acéladagot csapoltak Borsodnádasdon A borsodnádasdi elektróacélműben szombaton délelőtt a 230-ik selejt- mentes adagot csapolta le Érsek Jó­zsef elektróolvasztár brigádja. Az Érsek-brigád november 7 tiszteletére tett felajánlásában 100 adag kiváló minőségű elektróacél csapolását vál­lalta, majd annak teljesítése után 200-ra módosította felajánlását. A kiváló brigád, melynek eredménye egyedülálló, elhatározta, hogy év vé­géig 300 adagot csapol selejtmente- sen. Ezzel a kiváló dolgos» címet is elnyeri.-ooo­Egy újítás bevezetésével felére csökkentik a csapolócsatornák samottégla felhasználását Diósgyőrött A diósgyőri martinacélműben csa­poláskor az izzó acélt egy kemencé­ből egyszerre kétágú úgynevezett »nadrágcsatornán-« két üstbe öntik. Az eddigi tapasztalat szerint a ke­mence csapolónyilásától az üstig el­készített csatorna samottégla anya­ga a forró acéltól részben, de gyak­ran teljesen hasznavehetetlenné vált, kicserélésre, javitásra szorult. Az üzem két műszaki dolgozója, Szikla­vári János és Juhász János az ed­digi- csapolócsatorna méretein módo­sításokat hajtott végre s áz egyik kemencénél újítás tik szerint építet­ték meg a csapolócsatornát. Az újí­tás szerint épített csatornán már a hetedik csapolást végzik anélkül, hogy a csatornán bármiféle javítást kellett volna végezni. A sikeres kí­sérlet után egy másik kemencénél is megkezdték az új módszerű csatorna építését s folyamatosan rátérnek a többi kemencéknél is az újítás alkal­mazására; Az újítással szerény számítások szerint is felére csökken a- csapoló­csatornákhoz használt samottégla szükséglet. így évenként jóval több mint égy millió forint megtakarítás érhető éli-ooo­Tovább szélesítik a folyadéksugaras csiszolás alkalmazását a DIMÁVAG-ban A kisebb méretű süllyesztékek élettartamának növelése érdekében a DIMAVAG Gépgyárban az idén be­vezették a folyadéksugaras csiszo­lást. Az új módszer sikeres alkalma­zása nyomán elhatározták, hogy jö­vőre tovább szélesítik a folyadéksu­garas csiszolás használatát s ezért olyan gépet készítenek, amelynek se­gítségével a nagyobb, 4—5 tonna sú­lyú süllyesztékek megmunkálását is elvégezhetik. A gép tervei már ké­szülnek s jövőre már használatba is veszik. A fárasztó kézierővel végzett munka további kiküszöbölésén felül több mint százezer forint megtaka­rításra is számítanak a folyadéksu­garas csiszolás szélesebbkörű alkal­mazása révén. Társadalmi munka a hősök tiszteletére (Tudósítónktól.) A II. kerületben lévő Oprendek Sándor elvtársról elnevezett párt- szervezet vezetősége és tagsága még márciusban elhatározta, hogy áz ellenforradalom idején a prole- táriátusért, a hazáért meghalt hő­sök emlékére emlékművet állít. Az emlékmű úgyszólván teljesen ön­kéntes társadalmi pénzadomány alapján meg is épült. 115 II. kerü­leti dolgozó, szak- és segédmunkás 3056 társadalmi munkaórát dolgo­zott, ami pénzben kifejezve mint­egy 29 726 forintot jelent. Az el­végzett munka pénzértéke, vala­mint az önkéntesen adományozott összeg meghaladja a 80 000 forin­tot. A hősök tiszteletére állított em­lékmű felépítéséhez jelentős anya­gi támogatást adott a Lenin Ko­hászati Művek, a DIMAVAG, a Nehézszerszámgépgyár, a Hejőcsa- bai 'Cementgyár és a Mályi Tégla­gyár. A társadalmi munkában kima­gasló teljesítményt ért el Koics Flórián II. kerületi tanácstag, va­lamint Szaszák Béla, Bánvölgyi Béla, Ilovszky István, Sólyomvári Mihály, Lőrincz István és Teschler Győző. Rajtuk kívül még sok dol­gozót illet dicséret. Munkájukért köszönetét mon­dunk városunk minden igaz, a hő­sök emlékének tisztelettel adózó polgárának nevében. A francia nemzeigyfités bizalma: szavazott a kormánynak Párizs (MTI) A francia nemzetgyűlés a szom­batra virradó éjszaka kétszer is bi­zalmat szavazott a kormánynak. El­fogadta az algériai kerettörvény ja­vaslatát 269 szavazattal 200 ellené­ben, 277 szavazattal 200 ellenében pedig magáévá tette az algériai vá­lasztójogi reformról szóló törvény- javaslatot. Az algériai kerettörvény és a választójogi reform ellen sza­vaztak a kommunisták, a haladók, Mendes-France radikálisai és a pou- jadtisták. A jobboldali függetlenek egy része tartózkodott a szavazástól. Az Humanité kiemeli, hogy a kor­mánytöbbség már 67-re olvadt le. A lapok általában rámutatnak a vita viharos lefolyására. A Liberation szerint a radikális Gaillard minisz­terelnök támogatásával a túlzó gyar­matosítók álláspontja diadalmasko­dott. Hazaérkezett Bugádéból a magyar par amenti kü döttség Több mint kéthetes bulgáriai lá­togatásáról szombaton reggel érke­zett meg a magyar országgyűlés kül­döttsége. A megérkezéskor Vass Ist- vánné a következőket mondotta a Magyar Távirati Iroda munkatársá­nak: — Csodálatos volt az utunk. Végig­jártuk az egész országot. 11 megyé­ben voltunk és felkerestük a na­gyobb városokat. Megtekintettünk különböző üzemeket, termelőszövet­kezeteket és állami gazdaságokat. Nagyon jól éreztük magunkat és különösen jól esett látnunk a bolgár nép lépten-nyomon megnyilvánuló szeretetét a magyar nép iránt. Ennek egyik jele volt, hogy a gyűlésekre, amelyeken résztvettünk, rendkívül nagy számmal jöttek el az emberek. Sok személyes ismeretségre és hasznos tapasztalatra tettünk szert, mint országgyűlési képviselők. Al­kalmunk nyílt közvetlen baráti meg­beszélést folytatni a bolgár nemzet- gyűlés vezetőivel és a politikai élet számos kiválóságával. (MTI) Washington (Reuter) Az amerikai sajtót továbbra is élénken foglalkoztatja Eisenhower elnök megbetegedése.-ooo­Az Al Álam az ifni helyzet alakulásáról Rabat (AFP1 Az Al Álam, az Isztiklal lapja szombati számában részletesen be­számol az ifni helyzet fejleményei­ről. Tudósítónk jelentése szerint: »a harcok elkeseredetten folynak Szidi Ifni egész övezetében. A harcolók bekerítették a spanyol katonákat, s marokkói lobogó leng a felszabadí­tott területeken-«. »Spanyol hadihajók ágyúikat Ta- berkiktre és ->a környező részek felé irányították. Űgylát&zik, el akarják pusztítani ezt a partrészt, hbgy elő­készítsék a Kanári szigetekről ér­kező katonák partraszállását.-« »Másrészről pénteken spanyol ka­tonai repülőgépek felderítő körutat végeztek a bekerített területek fö­lött. A ledobott bombák nem okol­tak kárt. A harcosok által ejtett fog­lyok száma nap-nap után nő.« »Legújabb tangeri értesülések sze­rint spanyol hadihajók újabb katoná­kat és hadianyagot szállítanak Ifni- be, a felszabadító mozgalom elfojtá­sára.-« (MTI)-ooo­Pénteken Cipruson megjelentek az EOKA újabb röpcédulái Nicosia (AFP) Digenisznek, a Ciprus önrendelke­zéséért küzdő mozgalom vezetőjének aláírásával pénteken Cipruson meg­jelentek az EOKA újabb röpcédu­lái. ,Mindaddig folytatjuk harcunkat az angol konzervatívpárti kormány ellen, amíg nem teljesíti követelé­seinket! — hangoztatják a röpcédu­lák. Erőszakkal sohasem lehet ben­nünket legyőzni! Követeléseink teljes kielégítése előtt nem lehet teljes tűz­szünet sem! A ciprusi görögök és az anyaorszá­giak megőrzik egységüket ebben a harcban, s mi továbbra is Makariosz ------------------------—ooo é rsek utasításait , követjük, aki kezé­ben tartja a ciprusiak sorsát” — hangoztatják az EOKA röpcédulái. (MTI)-------------—......— ooo A Washington Evening Star és a Washington Daily News sürgeti a kongresszust, tegyen lépéseket, hogy ne állhasson elő olyan helyzet, ami­kor a beteg elnök esetleg nem ké­pes olyan gyorsan felgyógyulni be­tegségéből, amint most Eisenhower elnök tette. A Washington Daily News a többi között hangoztatja, reméli, hogy a januárban összeülő^jkongresszus vi­lágos figyelmeztetésnek fogja tekin­teni az elnök újabb betegségét, »bár­mennyire enyhe lefolyású legyen is az.« A New York Post felszólítja Eisen­hower elnököt, hogy »az ország, a. saját személye és tisztelői iránti méltányosságból« mondjon le. A lap szerint Eisenhower »tovább már nem állíthatja magáról azt, hogy elnök, akárhány orvosi jelentés kibocsátására kényszerítse is őt »együttese«, illetve bárfhennyi hi­vatalos szertartást legyen is kényte­len végigcsinálni felgyógyulásának bebizonyítására.« (MTI) A Német Szociáldemokrata Párt parlamenti csoportjának alelnöke jószomszédi viszonyt kíván a keleti országokkal Frankfurt (DPA) Herbert Wehner, a Német Szociál­demokrata Párt szövetségi gyűlési csoportjának alelnöke pénteken Frankfurtban kijelentette, hogy a El kellett halasztani egy amerikai interkontinentális ballisztikus rakéta kitörését San Diego (Reuter) A San Diego Union című lap je­lentése szerint egy Atlas-típusú in­terkontinentális ballisztikus rakéta megsérült és ezért szombatra kitű­zött kilövését elhalasztották. A lap szerint nem lehetett értesülést sze­rezni a rakéta megsérülésének ter­mészetéről, de hozzátette, hogy a ja­vítási munkálat eltarthat több mint két hétig is. Az Atlásr-típusú rakéta kilövésének két korábbi kísérlete júniusban és szeptemberben szintén nem sikerült. (MTI) Szövetségi Köztársaság létesítsen jó­szomszédi viszonyt a keleti orszá­gokkal. »Szomszédok vagyunk és meg kell találnunk a Szovjetunióval is a jószomszédság formáját« — mondotta Wehner Frankfurtban egy szociáldemokrata alkörzet küldött- értekezletén. A szociál4emokrata pártnak minden erővel elleneznie kell Adenauer kancellár ama törek­vését, hogy a külpolitikából a Kelet elleni ideológiai harc eszközét ková­csolja. (MTI) A diósgyőri kohászok technikai konferencián beszélték meg az éves terv betejezésével és a jövő évre való felkészüléssel kapcsolatos feladataikat Az új év első negyedévében 11 százalékkal magasabb lesz a gyár termelési terve A diósgyőri Lenin Kohászati Mű­vek dolgozói a gyár művelődési há­zában technikai konferencián beszél­ték meg az éves terv befejezésével, valamint a jövő évre való felkészü­léssel kapcsolatos feladataikat. A mintegy ezer résztvevő jelenlétében megtartott összejövetelen Zárnbó Pál, a diósgyőri kohászat Kossuth-díjas főmérnöke tartott beszámolót. Zárnbó Pál beszámolójában ele­mezte az egyes üzemek munkáját, áz év elején kitűzött feladatok vég­rehajtását, majd megállapította, hogy a gyár dolgozóinak jó munkája eredményeként a harmadik negyed­évben tovább csökkentették a ter­melési költségeket. így a diósgyőri kohászok eddig mintegy negyvenhat millió forint nyereséget értek el. Ha az év hátralévő részében — mondotta — tovább fokozzák ezt az eredményt, akkor lehetővé válik, hogy minden arra érdemes gyári dolgozó nyereség­részesedés címén megkapja a tizen­harmadik havi fizetést. Ezután is­mertette az ezévi termelékenységi javulást. Eszerint az 1956. évi har­madik negyedévvel szemben ezév azonos időszakában az egy ledolgo­zott órára eső termelési érték 4,6 százalékkal magasabb a tavalyinál. A dolgozók munkájának javulását mutatja a termelési terv teljesítésén felül az anyagkihozatal javulása is. így például a nagyolvasztóműben a kokszfelhasználás hat százalékkal csökkent, a martinacélműben is ke­vesebb betétet használnak fel a ta­valyinál, ugyancsak kisebb az anyag­felhasználás a hengerművekben is. Viszont kiküszöbölendő hibaként hozta fel az ötvözött anyagokkal való helytelen gazdálkodást. A so­le jtcsökkentés terén is eredmények­ről számolt be, amennyiben a gyári összselejt a korábbi 2.4 százalékról 1.7 százalékra csökkent. A továbbiakban a műszaki intéz­kedési tervek sikeres megvalósításé, ról, a munkaverseny eredményessé­géről, majd a munkavédelemmel kapcsolatos feladatokról beszélt. Be­jelentette, hogy az idén munkásvé­delmi beruházásokra egymilliohárom- százezer forintot fordítottak, míg jö­vőre másfélmillió forintot irányoztak elő. Az újítómozgalom sikeres to­vábbfejlődésének eredménye, hogy a harmadik negyedévben mintegy hat­millió forint megtakarítást értek el újítások bevezetésével. Befejezésül közölte, hogy a jövő év első negyedévében az ezévi har­madik negyedévhez képest tizenegy százalékkal magasabb lesz a gyár termelési terve; A beszámoló után a konferencia résztvevői szakcsoportosításban kü- lön-külön tárgyalták meg feladatai­kat; Az algériai nemzeti fe.'szabadítási front elutasítja a kereltömnyt Newyork (AFP) Az algériai nemzeti felszabadítást front pénteken este közölte, hogy el­utasítja a francia kerettörvényt* mert Franciaország olyan megoldást akar Algériára erőszakolni, amely nem veszi figyelembe az ellene küz-* dő nép helyzetét. (MTI) Újabb összetűzés a kubai kormány csapatok és a felkelők között Havana (MTI) Az AP jelentése szerint a kubai hadsereg főparancsnoksága pénteken közölte, hogy a kubai katonaság Bayamo közelében összecsapott a felkelőkkel. A harcok során állítólag „sok lázadót megöltek”. A közleményt már pénteken délben kiadták, de a cenzúra késleltette to­vábbítását. (MTI)-----------o----------­M eghalt Benj amino Gigli, hires olasz operaénekes Róma (Reuter) Mint az Italia olasz hírügynökség jelenti, Benjamino Gigii, híres otttta operaénekes szombaton reggel, Sí éves korában meghall. (MTI! Amerikai lapok intézkedéseket sürgetnek Eisenhower újabb megbetegedése miatt

Next

/
Oldalképek
Tartalom