Észak-Magyarország, 1957. november (13. évfolyam, 256-281. szám)

1957-11-01 / 256. szám

Világ' proletárjai egyesüljetek r A MAGVAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Xlll. évfolyam 256. szám Ara 50 fillér 1957 november 1, péntek A IS agy Októberi Forradalom és Kelet népei A faekés mezőgazdaságtól a traktor és kombájn mezőgazdaságáig A derűs líra együttese Levelek Borsodból v*.. Vasárnap délelőtt leplezik le az újdiósgyőri emlékművet Az év elején határozták el az ajdiósgyori dolgozók, kommunisták és pártonkívüliek, hogy az ellen­tor rád alomban hősi halált halt szovjet és magyar mártírok emlé­kére társadalmi munkával hősi em lékművet létesítenek. Az emlék mű építése befejeződött és novein bér 3-án, vasárnap délelőtt 10 óra kor leplezik le ünnepélyesen. A Dunai Vasmű nyerte a kohászati vállalatok harmadik negyedévi versenyét Az öt kohászati üzem: a csepeli, az ózdi, a diósgyőri, a borsodnádasdi és a sztálinvárosi üzemek közötti ver­senyt negyedévenként értékelik. A harmadik negyedévben mind az öt kohászati vállalat túlteljesítétte ' ön- költségcsökkentési tervét. A selejt — Ózd kivételével — vállalati szinten jóval alacsonyabb a múltévinél. A termelékenység mindenütt növeke­dett, az egy főre eső termelés — még az utolsó helyezettnél is — megha­ladta a 103.8 százalékot. A kohászati vállalatok között a harmadik negyedévi versenyt a Du­nai Vasmű nyerte. Második Ózd, har­madik Diósgyőr, negyedik Csepel ötödik Borsodnádasd. A nagyolvasztóművek versenyé ben: 1. Diósgyőr, 2. Dunai Vasmű, Ózd dolgozói. A martin-acélműveknél a követ kező sorrend alakult ki: I. Diósgyőr, 2. Dunai Vasmű, 3. Ózd, 4. Csepel. Az elektro-acélművek versenyé ben: 1. Borsodnádasd, 2. Diósgyőr, 3 Csepel. A hengerművek közötti verseny ben: 1. Borsodnádasd, 2. Ózd, Dióskor, 4. Csepel. A versenyértékelést szakmánként külön tapasztalatcsere követte. (MTI) A táj termelési adottságainak megfelelő no vény féleségek re kötnek termelési szerződési Borsodban Borsod megyében megkezdődött a dolgozó parasztokkal a növényterme­lési szerződések kötése. Különösen étkezési fajtaborsó iránt nagy az ér­deklődés. Ebből mintegy 1800 holdra a szerződést is megkötötték. Az aprómagvak közül á szarvaskerepre szerződnek szívesen. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján olajlenre csak állami gazdaságokkal és termelőszö­vetkezetekkel kötnek szerződést, mert a nagy. ösistzefüggő táblákon tudják leginkább biztosítani a meg­felelő művelést és a jó termést. A homokos talajú ricsei részeken 80 holdon termelnek konyhai köményt A putnoki járás savanyú talajain a gazdák elsősorban csillag!: űrt terme lesi szerződés iránt érdeklődnek. Ez évben első alkalommal kötnék szer­ződést hibrid kukorica termesztésére A tervele szerint tavaszra mintegy 16 ezer holdra kötnek termelési szerző­dést — elsősorban a táj jelleginek megfelelő -növényfólesógekre. Mintegy 700 mázsa famagot gyűjtenek össze a Blikkben A szendrői erdőgazdasággal csak­nem 120.000 holdra növekedett kelet- bü^ki állami erdőgazdaságban az el­következő évek fásításának biztosítá­sára a következő hetekben mintegy 500 mázsa tölgymakkot, több mint 100 mázsa csermakkot gyűjtenek ösz- sze, különösen a mocsolyúsi, a mis­kolci, valamint 'a bányabükki erdé­szet területén. Emellett a Bükk kü­lönleges és kevésbé elterjedt erdő- állományának felújítására és szapo­rítására mintegy 20 mázsára tehető az a magmennyiség, melyet a juhar, hars, körösfák terméséből kerül Ösz- szegyűjtésre. Az összegyűjtésre kerülő mintegy 700 mázsa magot az erdőgazdaság csemetekertjeiben részint csemete­nevelésre, részint pedig közvetlen erdősítésre használják fel. Az elkö­vetkező hetekben kezdik meg — fő­ként Jávorkút környékén — a fenyő­tobozok gyűjtését. A tobozokat a gaz daság saját pergetőüzemeiben tisz­títják, s használják fel majd a karsz tosodó kopár hegyoldalakon fenyő- ültetvények telepítésére. Különös gondot fordítanak a vad gesztenye termésének összegyűjtésé re, mélyet a téli hónapokban a Bükk vadállományának etetésére használ­nak fel. Átadták a tiszaparti újváros hetedik lakóházát Tiszaszederkény község határában ‘— a tiszapalkonyai hőerőmű és a vegyikombinát munkásai részére — új szocialista város épül. A Bányá­szati Építő Vállalat dolgozói ebben az évben már hat kocka alakú la­postetős — egyenként 12 lakásból álló — épületet adtak át rendelteté­sének. Húsz lakásban ideiglenesen fodrászüzletet, népboltot, eszpresszót, szabó- és cipészműhelyt, valamint iro­dáját rendeztek be, a többiben pedig nagyobbrészt az erőmű dolgozói ta­láltak otthonra. A bányászati építők jelenleg 400 új lakást építenek. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulójá­ra készülve vállalták, hogy az új város hetedik lakóházát a határ időre elkészítik. A dolgozók állták szavukat és a 27 lakásból álló épü­letet csütörtökön adták át. Ebben a házban rövidesen húsból t, tej bolt és postahivatal kezdi meg működését. Ezenkívül az év végéig még 28 új la­kásba költözhetnek be a dolgozók, három épületet pedig — amelyekben 183 lakást létesítenek— tetőalá hoz­nak, s mint ideiglenes munkásszál­lót hasznosítják. A többi lakások átadására a jövő évben kerül sor. Huszonhat előadást tartottak a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem tudományos ülésszakán A Miskolci Ne Műszaki Egyetemen csütörU.. . .^fejeződött a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom 40. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülésszak. Az egyetemi tanárok és tudományos munkatársaik — köztük három Kos- suth-díjas professzor — összesen 26 előadást tartottak a bányászattal, a kohászattal, gépgyártással összefüg­gő különböző új szovjet tudományos eredményekről. A tudományos ülés­szak előadásait nagy érdeklődés jel­lemezte. Az egyetemi hallgatókon kívül a borsodi ipari üzemekből és bányákból számosán meghallgattak cgy-egy új tudományos eredménye­ket ismertető előadást. Az egyetem vezetői külön örömmel látták, hogy a Miskolcon végzett fiatal mérnökök közül sokan felkeresték a tudomá­nyos ülésszak során volt egyetemü­ket. Erősítsük tovább a párt és a tömegek kapcsolatát! ÍVegy edin ill ión tömeg; előtt beszélt Marosán György a Köztársaság-téren pengnek, zúgnak az utcák a Köztársaság tér kö- rül. Nem szervezetten, nem menetoszlopokban — egyenként, tizével, de végül is ezrével és tízezrével vonulnak a pestiek a Rákóczi úton, a Kenyérmező utcán, a Népszínház utcán a tér jelé, amely egy évvel ezelőtt a sötétség, a vér és a gyász tere volt. Fényszó­rók jehér és lila sugaraiban juráik a Köztársaság tér. Helyreállítva, ünnepi tisztaságban ragyog a pártbi­zottság épülete, amelyen 1956. október 30-a délelőtt­jén ablaknyi lyukakat vágtak az ágyúk. Előtte az emelvény jölött egyetlen jelszó: ..Erős, egységes párt­tal, szoros kapcsolatban a néppel, új sikerek jelé!” Körös-körül alkalmi szavalókórusok hangja harsan hol itt, hol ott a tömegben — 1945—46-ból ismerős ki­áltások szűrődnek ki a kétszázezresnél nagyobb em­ber-tenger zsivajából: „Munkásököl vasököl, oda sújt, ahova köll!” — és egy új, amelyet már a friss tapasz­talatok szültek: ,,Munkás-paraszt hatalom — nem lesz burzsuj uralom!” Elfoglalta helyét az elnökség: Kállai Gyula, Kiss Károly, Marosán György mellett a Politikai Bizottság két póttagja, Komócsin Zoltán, Nemes Dezső és a bu­dapesti pártbizottság három titkára: Borka Attila, Csikesz Józsejné és Kelen Béla; s a Köztársaság tér négy nagy halotíjának élettársa: Mező Imréné, Aszta­los Jánosné, Papp Józsejné, s Kállai Éva férje, Szántó Miklós. S ott ül hét harcos is, az elmúlt ősz harcaiban kitűnt hét férfi. Az „Éljen a párt!” kiáltás nem új és nem szokat­lan népgyűléseken. Ezen a helyen és szerda este még­is különös jelentőséggel csendül, hiszen a Köztársa­ság tér nem egyszerűen egy fegyveres támadás szín* helye volt, hanem a párt megsemmisítésére indított legjelentősebb, összpontosított, páncélosokkal támoga­tott támadás. Erről a támadásról és a pártbizottság ostromának hőseiről, a megtiport és meggyalázott áldozatokról szólnak a bevezető szavak, amelyekkel Csikesz József- né megnyitja csaknem negyedmillió budapesti gyűlés sét. Egyperces néma csend borul a térre, s ebben a csendben halkan, szinte észrevétlenül lehull a lepel a vártbizottság kapuja mellett a falba helyezett fehér márványtábláról. A reflektorok fényében csillognak az arany betűk: „örök emlékül a párthoz, a néphez hű harcosoknak, akik életüket áldozták a proletárhatalomcrt. 1956. október 30-án az ellenforradalmi erők, a magyar nép ellenségei, gálád támadást intéztek a budapesti pártbizottság elleni A proletárhatalom védelmében a harcok során e helyen hősi halált haltak .. Huszonöt név áll az arany betűk alatt: Mező 7m* réé, a pártbizottság titkáráé és Várkonyi György had­nagyé, Schultz László borbélyé és Lakatos Péter párt- iskolai tanáré és a többieké. Marosán György beszéde És folytatódik a jelentés. Arról, hogy október 23-án és a mai napon a budapesti üzemek jobb eredménye­ket értek el, mint a megelőző napok­ban; arról, hogy a párt és a nép az elszántság, fegyelem es felkészültség soha nem tapasztalt magias fokára emelkedett. Már a feladatokról szól Budapest párttitkára, arról, hogy a párt megvédi elvi, politikai és szer­vezeti egységét, leleplezi a revizio­nistákat és az árutókat, visszautasít minden szektás törelcvést, megjavítja a pártépítés módszereit, erősíti, szi­lárdítja a fegyelmet A beszéd összefoglalja október 33 tragikus eseményeinek történelmi tanulságait. A párt és a dolgozó tö­megek kapcsolatának fontosságát, a pártvezetés tekintélyének megőrzé­sét. A kommunista erkölcs erősítését, amely bátorságból, kiállásból, szor­galomból és a többi dolgozókhoz fű­ződő emberséges viszonyból és őszin­te barátságból áll. összefoglalja azo­kat a tanulságokat, amelyeket a ma- gyarországi ellenforradalmi erők ak­tivizálódása és fellépése irt a felada­tok közé. — Hoztunk már intézkedéselcet, s ha szükséges hozunk még továb’oia­Róluk szól az emlékező gyűlés szó­noka, a budapesti pártbizottság elsi titkára: Marosán György. — Nem gyászolni, hanem erőt me­ríteni jöttünk ma össze. Azért gyűl­tünk egybe, hogy megfogadjuk: he kell, fűzzel-vae»»!,- ha kéül. vérünk ontásával is megakadályozzuk, hog\ október 23 szégyene, október 30 gya­lázata mógegyszer megismétlődjék. Esküszünk! Ennek az eskünek a hangulata ennek a néhány mondatnak a forró­sága nem tűnik el többé sem a be­szédből, sem a negyedmillió hallgató másfélórás egyre inkább összeková­csolódó tömegéből. Budapestiek hall­gatják a szavakat a kirabolt pártház előtt osztozkodó tuskólábúról és ban­dájáról, az amerikai fotóriporterek által premierplanba állított fosztoga­tókról, a pártházat védők egyszerű hősiességéről. Mező Imre egymonda­tos utasításáról: »Tartani kell ezt a házat, mert ez a párt háza.« És döb­bent csend — még egyéves távlat után is döbbent csend — fogadja az emlékezésnek azokat a keserű mon­datait, amelyek arról szobiak, hogy — bár akikor már napolt óta várható volt az csűröm a pártépület ellen — a Nagy Imre-kormány, Kopácsi fő­kapitány egy lépést sem tett a táma­dás elhárítására, a párt budapesti erődjének megvédelmezésére. — Nagy Irnréék szörnyű árulása — mondja Marosán György — annál vérlázítóbb, mert volt erő, amely megvédte volna a budapesti párt- bizottság épületét, megvédte volna a munikáshatalmat Magyarországon. A kommunisták tízezrei jelentkez­tek fegyveres harcra, fegyvert és uta­sítást kértek, de nem kaptak. Tarto­zunk a történelmi igazságnak, a ma­gyar kommunisták és a magyar dol­gozó nép becsületének azzal, hogy világosan és nyíltan megmondjuk a nemzetközi munkásmozgalomnak, megmondjuk az egész világnak: ha október 23 után a párt és az állam felső vezetőségében nem Nagy Imre- féle ámítok, nem Kopácsi Sándor és társaik döntöttek volna, hanem be­csületes emberek, akkor a magyar munkásosztály elsöpörte volna az ellenforradalom és a fasizmus szeny- nyes áradatát. A hatalmas tér, a hadseregnyi bu­dapesti ember — akiknek döntő több­sége ebben a városban élte át a ne­héz napokat, a beszéd minden foa’du- atát a történelmet együtt átéltek együttérző kiáltásaival, felháborodá­sával, vagy a közös öröm kifejezésé­vel kíséri. Mert nemcsak gyászülés ez, nemcsak emlékező nagygyűlés: VI árosán György emlékeztet arra, íogy október 30 egyúttal a bekövet­kezett fordulat évfordulója is, mert ízzel a nappal kezdődött meg Buda­pesten és az egész országban a mun­kásosztályhoz, a dolgozó nép ügyé- lez hű kommunisták erőinek össze­fogása és megszervezése. Emlékeztet i forradalmi munkás-paraszt kor­mány megalakulására, a párt újjá­szervezésére, a Szovjetunió segítsé­gére, a szocialista tábor testvérorszá- gainafc támogatására — és mindez már amellett h.gy történelem, mai napjainkra is ható valóság, minden­kinek összefügg a maga egyéni fel^ adataival, életével, s annak a nagy közösségnek a jövőjével is, amely itt lélegzik a fényszórók fényébe burkolt utcák lámpasoraival határolt:tér-kő­iül Keményen válaszoltunk az ellenség próbálkozásaira A kxniszolidációról van szó. A talp- raállásról, amelyet nem lehetett szu­ronnyal, fegyverrel elérni! S nem kell hosszas magyarázat, hiszen a Té­ren itt állnak azoic, akiknek kezdeti ázásán-fázásán, szűkölködésén, de mégis összefogott munkáján felépült ez a konszolidáció. Napról napra nőtt azoknak az országépítő hazafiaknak a tábora, akik egyik kezükben fegy- verrel sikeresen szembeszálltak min­den támadással, de a másik kezükkel már építettek...« A kétszázezres tö­meg csendben, a jól végzett munka nyugalmával figyel: hallgatnak a munkásőrök, a katonák, a család­anyák — róluk beszélnek. — Kíméletlenül lesújtottunk az osztály ellenségre, ’mindemkor határo­zottan és keményen válaszoltunk az ellenség próbálkozásaira. Senki sem vethette a párt szemére, hogy szavai és tettei nincsenek összhangban egy­mással. Feltártuk a nehézségeket és a problémákat is, a dolgozó tömegek­kel tárgyaltuk meg a fontos kérdé­seket és velük együtt oldottuk meg legnagyobb gondjainkat. Minden erőfeszítést megtettünk, hogy a ko­rábbi vezetés múltban elkövetett hi­báit és bűneit felszámoljuk és a dol­gozó tömegek életszínvonalát az,.or­szág tehenbíróképességéhez mérten felemeljük::: A tér hallgatja a jelentést — amely mintha nem is csak a negyedmillió budapestinek szólna, bőszen. a jelen­lévők tanúi mindannak, ami >956 ősze óta történt. Ez a jelentés inkább a halottak emlékének szól.- Papp Jó­zsefnek, Asztalos Jánosnak, Gajdán Imre sorkatonának és a többieknek. Jelentés arról, hogy »Magyarorszó* gon megvédtük. a proletariátus dikta­túráját, még keményebbé, edzettebbé tettük pártunk és a népi demokráciái a szocializmus harcosait, megvédiük a gyárat, a földet és a szellem, sza­badságát Magyarországon, a jasisz- ták támadásával szemben. Leleplez­tük, szétzúztuk és elszigeteltük az ellenséget, s támadásban vagyunk most is. Gondoljanak a reakciósok és a fasiszták március 29-re. az első budapesti nagy tömeggy üléseikre, gondoljanak a felejthetetlen május elsejei hatalmas seregszemlére és reszkessenek ettől a tömegtől is, amely ma itt, ezen a téren összeszo­rított ököllel emlékezik az ellenior- radalmárok hitangságaira:. y* A párt megvédi elvi, politikai és szervezeti egységét kát is, hogy korlátozzuk az osztálya ellenség tevékenységét. Nem csinál­tunk és nem csinálunk titkot belőle, hogy osztálypolitikát folytatunk és fogunk folytatni -— ez az osztály­politika azonban a milliók politikája, amelynek célja, hogy a dolgozó em­bereknek munkája, szabadsága és bé­kéje legyen, s mind kultúráltabban, jobban és szebben éljenek.?, November 7 közelgő ünnepéről, a világ képének óriási változásairól, a nemzetközi helyzetről, a gyarmatosí­tás rendszerének bomlásáról szólnak az egyszerű, világos mondatok. Az­után a szovjet mesterséges hold, a szputnyik óriási és egyben jelképes sikeréről beszél Marosán György, s találó mondata viharzó tapsot vált ki a téren hullámzó budapestiek fen* geréből: »Büszkén tekintünk a mesm tér séges holdra — fénye a mié nk^ árnyéka az imperialistáké!« — A budapesti pártbizottság most (Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom