Észak-Magyarország, 1957. október (13. évfolyam, 229-255. szám)

1957-10-20 / 246. szám

Világ proletárjai egyesüljetek ! A MAGYAR SZOCIALISTA IVI UNKÄSPÄRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XIII, évfolyam 246. szám Ara fillér. TUT!» '/ 1957 október 20, vasárnap A 1ASZSZ nyilatkozata Az Egyesült Államok külügyminisztériumának szóvivője október ll-én felolvasta a külügyminisztérium hivatalos nyilatkozatát arról a be­szélgetésről, amelyet Reston, a New York Times tudósítója N. Sz. Hrus- csovval folytatott, közelebbről a beszélgetésnek a közel- és közép-keleti helyzettel foglalkozó részletről. Ezzel kapcsolatban egyebek között a következők közlésére hatal­mazták fel a TASZSZ-t. A Szovjetunió vezető köreiben úgy értékeíík az Egyesült Államok kül­ügyminisztériumának ezt a nyilatko­zatát, mint amely eltorzítani próbálja a dolgok való helyzetét, s takargatni igyekszik az igazságot Henderson utazásának és az Egyesült Államok nevében Ankarában, Istanbulban és Beirutban folytatott tárgyalásainak igazi céljait illetően. Az Egyesült Államok- közel- és kö­zépkeleti politikájának igazi értelme és Henderson utazásának célja ugyanebben a nyilatkozatban megta­lálható. Ebben ugyanis az amerikai külügyminisztérium az agresszív NATO-szerződésre hivatkozva kije­lenti, hogy támogatja a Szíria elleni támadásra készülő Törökországot, s hangsúlyozza, hogy az Egyesült Álla­moknak eltökélt ■ szándéka, foly­tatni a Dulles—Eisenhower dok­trína néven ismert politikát. E nyi­latkozatnak nyilván az a célja, hogy Törökországot agresszió elkövetésére bujtsa fel Szíria ellen. Az amerikai külügyminisztérium­nak Henderson utazásához fűzött ma­gyarázata' nincs összhangban sem az Egyesült Államok hivatalos személyi­sége inék e kérdésről korábban tett nyilatkozataival, sem azokkal a je­lentésekkel, amelyek az Egyesült Ál­lamok, Törökország, Libanon és más országok sajtójában láttak napvilá­got Hendersonnak a közel- és közép­keleti utazása idején kifejtett .tevé­kenységéről. / A valóságban, .amint a nyilvános­ságra, hozott adatok, valamint a szov­jet kormány rendelkezésére álló érte­sülések mutatják, Henderson Török­országban tárgyalásokat folytatott Menderesz miniszterelnökkel, Zorul államminiszterrel és más hivatalos személyiségekkel, valamint a török hadsereg parancsnokságának képvi­selőivel, továbbá Fejszai iraki király- lyal, Ajubi iraki miniszterelnökkel és Husszein jordániai királlyal. E tárgyalások során megtárgyal­ták a Szíria elleni fegyveres in­tervenció amerikai tervét, amely kilátásba helyezi lrak és Jordá­nia, valamint Törökország és Iz­rael fegyveres erőinek felhaszná­lását erre a célra, a Szíriában fennálló demokratikus rendszer erőszakos hiegdöntésére, Szíria törvényes kormányának eltávolí­tására, és olyan elemek sziriai hatalomrajutásának biztosítására, akik amerikai zsoldban állnak. Henderson beiruti tartózkodása so­rán hasonló tárgyalásokat folytatott a libanoni államférfiakkal. Hender-| son, akárcsak Törökországban. Liba-( nonban is találkozott azokkal a Szít, riából szökött személyekkel, akik, részt vettek a Szíriában nemrég le-, leplezett kormányellenes összeeskü-, vésben. ( Henderson különös állhatatosság-( gal igyekezett biztosítani arab álla-j mok — Irak és Jordánia — részvéte- < lét a Szíria ellem hadműveletekben. \ Az volt a terv. hogy Iraknak és Jor-| dánjának csak meg kell kezdeni ha-< tárain az összeütközést Szíriával. ez-< után a fő csapást Törökország fegy-l veres erői mérték volna a 6. ameri-< kai flotta egységeinek. támogatásá-< val, amelyek a Földközi-tenger keleti < részében gyülekeznek. < Hendersonnak Irak és Jordánia j képviselőire gyakorolt nyomása azon-j ban — mint ismeretes — nem hozta; meg az Egyesült Államok által óhai-, tott eredményt. Jordánia és Irak né-, pej nem megbízhatóak egy velük, testvéri arab állam elleni harcban., Ez tervük - megváltoztatására kész-, tette az: amerikaiakat. — követelték., hogy a Szíria elleni fegyveres tárna-, dúst Törökország kezdje meg j A Szíria elleni terveineki megvitatásakor Ankarában és Isztan-' bylban tekintetbe vették Izrael rész-' vételét is a hadműveletek bizonyos' szakaszában. .1 Izrael vezető körei közölték, hogv 1 készek Szíria ellen indulni annak 1 a hadműveleti tervnek alapján. amelyet az izraeli vezérkar már korábban kidolgozott az arab or­szágok ellen. Figyelembe véve azonban az arab or­szágok <■ és Izrael jelenlegi viszonyát, amerikai részről attól tartva, hogy az arabok reakciója már a konfliktus elején igen negatív lesz, azt a taná­csot adták Izraelnek, hogy tartsa ké­szenlétben fegyveres erőit a sziriai határon, s tegye meg az előkészületi intézkedéseket, hogy Izrael az inter­venció következő szakaszában részt vehessen a hadműveletekben. Ami­kor Irak, Jordánia és Törökország fegyveres erői már bekapcsolódtak a hadműveletekbe, akkor kell Izrael­nek megindítania csapatait. Henderson libanoni tárgyalásainak az volt a célja, hogy bevonja Liba­nont a Szíria elleni fegyveres táma­dásba. Henderson azonban ebben a tekintetben hűvös fogadtatásra talált a libanoni kormány részéről. Az említett előkészületek követ­keztében a Szíria felett lebegő veszély minden hazafit felrázott az arab országokban, s világ­szerte széleskörű rokonszenvet ébresztett a függetlenségét és szabadságát védelmező Szíria iránt. Ezzel az iraki és jordániai államfér­fiaknak is számolniok kellett-, ezek elítélték a készülő agressziót, s kije­lentették, hogy támogatják Szíriát. Szíria támogatása mellett foglalt állást Szaud-Arábia is. Amikor ilymódön , világossá vált, hogy az arab országok nem hajlan­dók hadat viselni Szíria ellen és az arab államok Szíria elleni támadásá­nak megszervezése meghiúsul, az Egyesült Államok nyíltan Törökor­szágra kezdte építeni számításait, ahol Henderson látogatása nyomán intenzív előkészületeket tettek a Szí­ria elleni nyilt katonai támadásra, s hozzáláttak a támadási tervek kidol­gozásához. Törökország a sziriai határon te­kintélyes nagyságú' fegyveres erőket összpontosított, amelyek a »-Hazai mozgó egységek« elnevezés alatt sze­repelnek. Megbízható forrásból isme­retes, hogy a török parancsnokság az alexandrettai Szandzsákba és a Szí­riával határos más területekre nyolc hadtestből szárazföldi* -páncélos és tü­zérségi egj'Ségeket, vont össze. Török­ország a sziriai határon eddig több mint 50 ezer' katonát vont össze. A török vezérkar az amerikai ka­tonai tanácsadókkal együtt kidol­gozta a Szíria ellem hadműveletek végrehajtásának operatív tervét. Ahogy ez minden agresszív terv­vel kapcsolatban történik, ezt a tervet Is a legmélyebb titokban dolgozták ki. De az olyan határo­zatok. amelyek népek sorsát érintik, nem tarthatók sokáig ti­tokban. Hitelt érdemlően ismeretessé vált nemcsak az, hogy e terv létezik, ha­nem e terv konkrét tartalma is. A TASZSZ nyilatkozata a továb­biakban részletesen ismerteti a had­műveleti tervet. A terv szerint ezek­nek az alakulatoknak a »D« napon kellene megindulniok Szíria ellen. Ezek hiteles tények, s várható volt, hogy Dulles megkísérli cáfolni őket. így is történt. Csupán az sajnálatos, hogy a szenátus nem volt hajlandó Utolsó útjára kísértük Nyiczki György elvtársat mm Utolsó útjára kísérték harcostársai Nyiczki György elvtársat, a párt régi harcosát, a kommunista ve teránt, a Mindszenti temetőben. Az MSZMP Borsod-Abauj-Zemplén megyei végrehajtóbizottsága nevé­ben Szarvas Aladár elvtárs mond ott búcsúbeszédet Nyiczki György elvtárs temetésén. megvizsgálni ezeket a tényeket. Ez az álláspont arról tanúskodik, hogy a szenátus tájékozva volt a Szíria ellen irányuló agressziónak az előkészíté­séről,' amellyel az Egyesült Államok külügyminisztériuma a katonai és egyéb hatóságokkal együtt foglalko­zik. II. Az Egyesült' Államok külügymi­nisztériuma megkísérli, hogy tagadja az Egyesült Államoknak _ e háború kirobbantására irányuló előkészítésé­ben betöltött szerepét* s. hivatkozik arra az álláspontra, amelyet azf Egye­sült Államok. Angijának, Franciaor­szágnak és Izraelnek Egyiptom ellen indított agressziója idején elfoglalt. De ez a hivatkozás senkit sem vezet­het félre. A szuezi válság idején, az Egyesült Államok nem a béke védelmét te­kintette feladatának és nem Egyip­tom nemzeti függetlenségéért aggó­dott, hanem arra törekedett, hogy. ki­használja, Anglia és Franciaország közelkeleti -meggyengülését,- ;s magá­hoz ragadja ezeknek pozícióit.- Ä. ké­sőbbi események ezt teljesen igazol­ták.'-.- . , . ■: . * - ­Az Egyesült Államok biztatta Angliát és Franciaországot az Egyiptom elleni agresszióra, mert Ma délelőtt 11 órakor nagygyűlés Sárospatakon Előadók: Dobi István és dr. Münnieh Ferenc elvtársak arra számított, hogy e régi gyar­mati hatalmak ezzel az eljárásuk­kal tönkreteszik közel- és közép-* keleti befolyásukat, s így ked­vező lehetőségeket teremtenek az Egyesült Államok számára, hogy elfoglalja pozícióikat. Ezért nem véletlen, hogy az Egyip-* tóm ellen indított angol—francia—iz­raeli agresszió kudarca után az Egye-, sült Államok haladéktalanul meg« hirdette a »Duldes—Eisenhower dok­trínát«, amely nyilvánvaló kifejezése az Egyesült Államok belpolitikájá­nak; • Nem véletlen, hogy az- amerikai külügyminisztérium- nyilatkozata a sziriai kérdést érintve, az Egyesült Államoknak arról; a szilárd ’ elhatáro­zásáról .'beszél; hogy, olyan politikát folytat, amelyet a kongresszus- két háza a Közép-Kelet 'kérdésleire vonat­kozó közös határozatban elfogadott* Másképpen szólva: a »Dulles—Eisen­hower doktrína« szerint jár el, vagyis beavatkozik a Közel- és Közép-Kelet országainak belügyeibe, még fegyve­res intervenció árán is. Ez a nyilatkozat arról tanúskodik, hogy az Egyesült Államok a durva nyomás politikáját, a -diktátum poli­tikáját folytatja. ­Valóban nem kell nagy politikus­inak lenni annak megértéséhez, hogy Ai Törökország agressziója a füg­getlenségét védelmező Szíria el- ' • len kudarcra van ítélve. Ugyanígy nem kell nagy hadászati szakértőnek. sem lenni annak belá­tásához, mennyire értelmetlen volna Törökország szempontjából, ha részt venne az arab államok elleni hábo­rúban. Ezzel kapcsolatban egyáltalán nem véletlen, hogy Tonaboiule vezérkari főnökkel az élen. magasrangú török katonai vezetők egész csoportja nyu­galomba vonult. A szovjet kormány, mint egy Törökországgal szomszédos or­szág kormánya, a béke megoldá­sára irányuló szándéktól és a tö­rök nép iránti barátságos érzés­től vezettetve, megfelelő lépést tett a török kormánynál. A Szovjetunió ismételten kijelentet­te, hogy baráti, jószomszédi, szívé­lyes kapcsolatokat akar fenntartani Törökországgal. Az Egyesült Államok külügymi­nisztériuma abban a törekvésében* hogy Törökországot minden áron belevigye a Sziria-ellenes katonai kalandba, szükségesnek tartotta, nyi­latkozatában annak hangsúlyozását, hogy »szigorúan ragaszkodik az északatlanti szerződésből rá háruló kötelezettsége teljesítéséhez« felve­tődik a kérdés: az Egyesült Államok ezt. a nyilatkozatot az északatlanti szövetség többi tagállamainak hozzá­járulásával tette-e meg? Ezek az or­szágok, akárcsak az Egyesült Álla­mok, állandóan azt hangoztatják, hogy a NATO védelmi szervezet, s nem követ agresszív célokat; De mint ismeretes, Szíria nem fenyegetett senkit. Az amerikai külügyminisztérium nyilatkozata ismét leleplezi az ag­resszív NATO-tömb igazi lényegét. (Folytatás a 2. oldalon.) tekintik a fiatalok felvonulását. A felvonulás után Nagy Richard, a KISZ Központi Bizottságának szer­vezőtitkára szól a fiatalokhoz. Ezt követően kultúrcsöportók lépnek fel,! majd utána kezdetét veszi a hagyó-J mányos szüreti bál, melyen a mis-} kolci ifjúsági vonat utasai is részt-} vesznek. Tervbevették azt is, hogy} az esti órákban a tokaji hegy oldalán, pompás tűzijátékot rendeznek. , Repülőbemutató, — borkóstolói — ajándékvásár és egyebek ) A nagygyűlés után Sárospatakon! is számtalan lehetőség biztosítja a} munkás-paraszt találkozó résztvevői-} nek szórakoztatását. Közel 500 kultúr- i munkás, ezenkívül repülőbémutató, } sport és egyéb műsorok szórakoztat-} ják a közönséget. Jól szórakoznak} majd azok is, akik az önkéntes Hon-} védelmi Sportszövetség kutyabemu-} tatóját tekintik meg. } Egyéb meglepetések is várják a 4 vendégeket. A Hollóházi Porcelán-^ gyár dolgozói többezer dísztárgyatJ készítettek az ünnepi alkalomra, me-f lyeket »Hegyaljai Napok 1957« fel-J irattal láttak el. A borkedvelők jobb-J nál jobb borokat kóstolhatnak és vá-J sárolhatmak. Kapható lesz kötött üve-3 gekbe mért. bor is. Mintegy 5 ezer} darab üveget biztosítottak erre az al-} kalomra.' Este a pataki ifjúság nagy-} szabású, szüreti bált rendez a város} legszebb termében. ( Hegyalja népe szeretettel várja Sá-1 rospatakon a megye üzemeinek, fal- < vainak dolgozóit. Ma délelőtt a —* hagyományos Hegyaljai Napok alkal-< mával — több tízezer ember, mun-1 kások és parasztok, fiatalok és értei-1 miségiek találkoznak a történelmi * emlékeket idéző, festői szépségű Rá-J kóczi várkertben. Sz. M./ történetével, az itt élő emberek éle­tével. Szombaton délután Sárospatak már .ünnepi külsőt öltött. A szép fás ut­cák ugyan »gondot okoztak« a tisz­taságot szerető embereknek, mert sárgult leveleiket szüntelenül hullat­ták. A város mégis szép és várja a mintegy harminc vonattal érkező vendégeket; az üzemek és falvak dol­gozóit, a kormány és a párt vezetőit, a diplomáciai testületek számos tag­ját. A vasútállomás zászlódíszben fo­gadja az ősi városba érkező vendége­ket. Ma eldől: ki lesz a győztes Tokajban is megkezdődtek szomba­ton az ünnepségek. Délelőtt nagysza­bású gazdagyűlésre jöttek össze a környék szőlősgazdái és érdeklődve hallgatták végig dr. Soós Gábornak, a Földművelésügyi Minisztérium nö­vénytermelési főigazgatójának elő­adását. Az előadáson Tokaj-Hegyalja szőlővidékének rekonstrukciójával kapcsolatos kérdéseket beszéltek meg. Felszólalt a szakmai tanácsko­záson Katona Zsigmond. a Szőlészeti Kutatóintézet vezetője, valamint Len­gyel Béla. -a Tarcali Kutató Intézet vezetője. Ezután került sor a szőlé­szeti és borászati kiállítás' megnyi­tására, amelyen a világhírű tokaji bor múltját, jelenét és a nagyarányú tokajhegyaljai rekonstrukció megva­lósulása után várható ígéretes jövő­jét tárták a látogatók elé. Lelkes készülődés van a fiatalok között a vasárnap délutáni szüreti feil vonulásra. Több felvonuló csoport pályázik és esélyes az értékes díjak elnyerésére. Ma eldől, ki lesz a győz­tes. A SDortDályán felállított tribün­ről a párt és a kormány vezetői, a diplomáciai testületek tagjai is meg­(Kiküldött munlcatársunktól.) Tegnap tovább folytatódtak a Hegyáljai Napok ünnepségei. Sáros­patakon a délelőtti órákban többszáz látogatója volt az Ellenforradalom Borsod megyében című kiállításnak. Különösen sok tanár és pedagógus tekintette meg a kiállítást és igen nagy érdeklődéssel tanulmányozták az értékes dokumentumanyagot. Töb­ben közülük elmondották, hogy most már még tisztábban látnak, mert kö­zelebb kerültek hozzájuk a tények, mely :k tagadhatatlanul az ellenfor­radalom súlyos bizonyítékai. Nehéz megközelíterani a látogatóknák azt a íablót, amelyen a helyi eseményeket mutatták be. Az érdeklődők felhábo­rodva olvassák azt a nyugati lappél­dányt, melyben a sárospataki esemé­nyekre vonatkozó hazugságokat tet­ték közzé. Az egyik tanár így véle­kedett: Saját szememmel láttam a nelybeli eseményeket. Szemenszedett nazugság, amit a pataki diákok ma­gatartásáról írtak a nyugati lapok. ^ mi diákjaink nem viselkedtek így bs nem is fognak soha. A látogatók, közül sokan mondtak hasonló véle- nényeket. Érdekes kiállítások „ , Az. ünnepi alkalomra megnyitottak násik két. kiállítást. is. A Borsodme- ?yei Nyomdaipari Vállalat «Hogyan készül az újság« címen nyomdatech­nikai bemutatót és nyomta tványkiál- ítást rendezett.- Szombaton, sok láto­gatója volt ennek á kiállításnak is. Ugyancsak a várban, a Vármúzeum :ermeiben rendezték meg a »Hegyal­jai tájak, hegyaljai emberek« című kiállítást. Ezt a kiállítást különösen 3 vidéki vendégek nézik érdeklődve, n is zen vasárnap is sokezren akarnak smerkedni Sárospatak és környéke

Next

/
Oldalképek
Tartalom