Észak-Magyarország, 1957. október (13. évfolyam, 229-255. szám)

1957-10-01 / 229. szám

Világ proletárjai egyesüljetek (----------------------------;—"-------------;—;--------------> A barátság jegyében ünnepelték Miskolcon a néphadsereg napját Tüntetés a béke. a szabadság és a szociaiizmus ügye mellett Váljon az if júság nevelése társadalmi üggyé A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XIII. évfolyam 229. szám Ára 50 fillér 1957 október t, hedd PIPA-PRÉMIUM Fosztogatók j Uj negyedév küszöbén Mögöttünk a III. negyedév, előt­tünk új feladatok sokasága. Szá­mot kell adnunk arról, hogy mit végeztünk el abból, amit népünk s államunk vár tőlünk. Nehéz a szám­vetés minden üzemben, gyárban és bányában. A szörnyű dúlás, — az j ellenforradalom ütötte mély sebeket be kellett gyógyítanunk, de emellett le kellett raknunk a jövő zavarmen­tes építésének alapjait is. Az elmúlt negyedév különösen a . Szénbányászatnál hozott szép fejlő­dést. Nagymértékben emelkedett az egyes üzemek teljesítménye. Július, Illetve augusztus hónapban a bor­sodi szénbányák nemcsak elérték az ellenforradalom előtti termelékenysé­get, de túl is teljesítették. Amíg a II. negyedévben egy bányász egy műszak alatt 803 kilogramm szenet küldött a felszínre, a III. ne­gyedévben már — előzetes számítá­sok alapján 854 kilogramm szenet termelt. A felszínre küldött szén mennyi­ségének növelésével párhuzamosan csatát indítottak bányászaink az ol­csóbb, a gazdaságosabb termelésért. A II. évnegyedben 231 forint 68 fillérbe került egy tonna szén kiter­melése. Óvatos számítások szerint az elmúlt negyedben már csak 215 és fél forintot kellett kifizetnünk egy tonna «zén előállításáért. A bükkaljai szénbányák — amikor a Borsodi Szénbányászati Tröszt -szeptember 26-án jelentette negyed­éves tervének teljesítését, — novem­ber 7 tiszteletére új munka,versenyt kezdeményeztek. Néhány napon be­dül a tröszthöz tartozó bányaüzemek dolgozóinak mintegy 60 százaléka jelentette be csatlakozását ehhez a versenyhez, amelynek fő célja az ön­költség csökkentése, a fejteljesíimé- Hyek növelése. A bányászok .testvérei, a kohászok is derekasan helytálltak a terv telje­sítésének kohója mellett. Előzetes becslések alapján a III. ncgyed- v folyamán á diósgyőri Lenin Kohá- ww»ti Művek dolgozói mintegy 20 millió forint értékű árut adtak ter­ven felül a népgazdaságnak. Gépipari üzemeink csaknem mind­egyike teljesítette III. negyedévi ter­vét. Különös értéke a gépgyári üze­mekben folyó gazdasági és politikai munkának, hogy .az érdeklődés kö­zéppontjába a gyártmányok korsze­rűsítését, az önköltség csökkentését állítják. Borsod megye ipari munkásai el­mondhatják: teljesítették azokat a feladatokat, amelyeket a III. negyed­éves terv rájuk rótt. Az elmúlt évne­gyed eredményei feltétlen önbizalmat kölcsönözhetnek a bányászoknak, ko­hászoknak, vasipari munkásoknak, építőknek és vasutasoknak. Ezt az önbizalmat azonban arra kell felhasz­nálni, hogy a reánk következő évne­gyedben újabb eredményeket érjünk el, gyártmányaink költségének csök­kentésében, a technika lejlesztésé-1 ben. } Csaknem minden borsodi üzemben ♦ «elül tűztek, hogy az év végén a ♦ gyár nyereségéből egy havi, három-♦ heti, vagy kétheti fizetésnek megfe-j lelő összegben részesítik a dolgozó-1 kát. E kezdeményezés ösztönző erőt • ad az önköltség csökkentéséért folyó ♦ csatának. Sok helyütt azonban meg-# feledkeznek arról, hogy kellőképpen# megmutassák a munkások előtt állój feladatokat. Mert tény: a részesedés-♦ nek komoly feltételei vannak! Kevés $ még a megyében az olyan kitűnő kéz- ‘ deményezés, mint a December 4. Drótműveké. Itt kis könyv alakjá- $ ban állították össze a tennivalókat, s * így minden munkás, mérnök tudja # mi a feladata és a feladat sikeres # megoldása esetén milyen jutalomban • részesülnek. S A IV. negyedév kettős erőfeszítést | kfactel mindannyiunktól. Terveinket X — minden vonatkozásban — oly mér- £ tőkben kell túlteljesítenünk, hogy ez- % zel megalapozzuk az 1958-as észtén-J dő sikereit. Már most hozzá kell kez-J denünk a hároméves terv alapjainak $ lerakásához. Olyan szilárd falait émt-J sünk a hároméves terv számára, $ amely biztonsággal kiáll minden $ próbát, minden nehézséget. | A Borsod megyei üzemekben dol-t gozó kommunisták, pártonkívülí * munkások sok sikert arattak már a| termelés nehéz csatáiban. Az eddigit ^kereket azonban tovább kell fokoz-♦ Í ií. Ezt követeli tőlünk a saját jobb-# Étünk. # A magyar kormányküldöttség ismerkedése a pekingi magyar kolónia tagjaival és látogatása egy gyárban Peking (MTI) A magyar kormányküldöttség tag­jai vasárnap délelőtt ellátogattak a pekingi magyar követségre és meg­ismerkedtek a magyar kolónia tag­jaival. A látogatás alkalmával Ká­dár János miniszterelnök rövid be­számolót tartott a magyar kolónia tagjainak a hazai helyzetről, majd válaszolt a hozzá intézett kérdések­re. A közvetlen és meleg baráti lég­körben lefolyt találkozót közös ebéd zárta' le. Vasárnap délután látogatást tettek egy Peking-környéki elektroncső- gyárban. A gyár többszáz munkása a bejáratnál üdvözölte őket. A kormányküldöttség tagjai meg­tekintették a különböző üzemrésze­ket. Kádár János miniszterelnök nagy érdeklődéssel tanulmányozta a szov­jet gyártmányú gépek munkáját. Ma­rosán György államminiszter útköz­ben a munkásokkal és munkásnők­kel elbeszélgetett, érdeklődött bé­rükről és életkörülményeik felől. A gyárépület bejárása után Kádár miniszterelnök részletes felvilágosí­tást kért a gyár igazgatójától a kom­munista párt, a kommunista ifjúsági szövetség és a szakszervezet gyárbeli munkájáról. A magyar vendégek vasárnap este a pekingi opera előádására mentek. (MTI) A Pravda cikke as ENSZ közgyűlésének munkájáról Moszkva (TASZSZ) A Pravda . nemzetközi szemleírója az ENSZ közgyűlésének munkájával foglalkozva, megállapítja: A köz­igyűlésen kialakult két határozott felfogás a béke biztosításával össze­függő problémákról. A szovjet kül­döttség konkrét javaslatokat tett a problémák megoldására. Az Egyesült Államok vezette nyugati hatalmak ezzel homlokegyenest ellenkező állás­pontra helyezkedtek. A szovjet javas­latok már megfelelő értékelésiben részesültek mind a közgyűlésein, mind pedig a közgyűlésen kívül. A szocialista országok küldöttségei, valamint a béke megóvásában érde­kelt más küldöttségek is egyhangúan követelik a leszerelést, továbbá azt, hogy a nagyhatalmiak kötelezzék ma­gukat az atomfegyver alkalmazásá­nak mellőzésére és az atom- és. h 'tdro- génbomba-kísérleüek • beszüntetéséire. Az egész világ demokratikus-sajtója helyesli a szovjet küldöttség állás­pontját és a szovjet javaslatokat. A szemleíró a Közép- és a Közel-Kelet helyzetével összefüggő kérdésekről szólva, rámutat: Dúl lesnek. azENSZ- közgy ülésen elmondott beszéde arról tanúskodik, hogy az amerikai impe­rialisták a továbbiakban is be akar­nak avatkozni a független arab or­szágok ügyedbe és erre a célra a bag­dadi tömb résztvevőit akarják fel­használni. Egyelőre nehéz megállapítani — írja a szemleíró —, hogy a közgyűlés miképp birkózik majd meg a rá váró feladatokkal. De nem szabad elfelej­teni, hogy a szovjet javaslatok egyre nagyobb támogatásra találnak a világ minden országában. Régóta itt az ideje, hogy ezt megértsék azok az államférfiak is, akik már esztendők óta akadályozzák e megoldásra váró kérdések rendezését. (MTI) Magyar államférfiak üdvözlő táviratai A Kínai Népköztársaság fennállá­sának 8. évfordulója alkalmából Do­bi István és Kádár János táviratban üdvözölte Mao Ce-tungot, a Kínai Népköztársaság elnökét, Liu Sa'o-csit. a Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése állandó bizottsága el­nökét és Csou En-lajt, a Kínai Nép- köztársaság Államtanácsa elnökét. A Kínai Népköztársaság nagy nem.-* zetí ünnepe allcalmából Horváth Im­re külügyminiszter és Somogyi Mik­lós, a SZOT elnöke ugyancsak táv­iratban üdvözölte Csou En-lajt és a Kínai Országos Szakszervezeti Szö­vetség elnökségét. (MTI) togadás a néphadsereg napja alkal mából Ugrai Ferenc vezérőrnagy, a ma­gyar néphadsereg vezérkari főnöke — a néphadsereg napja alkalmából — vasárnap este a külföldi katonai attasék tiszteletére fogadást adott a magyar néphadsereg központi tiszti házának nyári helyiségében. A foga­dáson megjelent a néphadsereg tá­bornoki karának több tagja^ a Hon­védelmi- Minisztérium és a Külügy­minisztérium több vezető beosztású munkatársa, ott voltak a Budapes­ten akkreditált külföldi katonai at­tasék. (MTI) Lavotta-emlékiinnepély 1 állyán Lavotta János zeneköltő életének az idén nincsen nevezetesebb év­fordulója, a tállyai községi tanács és a Hazafias Népfront mégis em­lékünnepélyt rendezett vasárnap a tállyai temetőben nyugvó „magyar fl Hagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulója általaiéból tudományos ülésszakot rendeznek a miskolci egyetemen A miskofa?! Nehézipari Műszaki Egyetem oktatói és hallgatói komoly mimikával készülnek a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom 40. évfor­dulójára. A terv szerint október utolsó napiaában az egyetemváros­ban tudományos ülésszakot rendez­nek. Az ülésszakon számos előadást tartanak. Ezeket a tudományos szak­mai . előadásokat, összekapcsolják a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom ünnepével. Ismertetik majd, hogy egy-egy tudományos munka el­végzéséhez milyen gazdasági és tech­nikai segítséget nyújtott a Szovjet­unió. Ezenkívül az egyetemi KISZ- bizottság karon,kint tart gyűléseké., amelyeken, november 7-iike jelentő­ségét méltatják. 75 009 forintot takarítanak meg gyártmányfejlesztéssel a bukóprések készítésénél a DIMÁVAG-ban A DIMÁVAG Gépgyáriban készí­tett bukópréseket az üzem tervezői alaposan felülvizsgálták abból a szempontból, hogyan lehetne egyes alkatrészeket mellőzni, másoknak a súlyát csökkenteni és mérsékelni a gyártási időt, A szerkesztők munkája igen eredményes volt, A FM. 4-es bukópréseknél például a menetes gyűrű szerkezeti változtatásával a régi súlyt 7 kiló 30 dekáról, 2 kiló 24 dekára csökkentették s ugyan­akkor egy-egy diarab elkészítésének Idejét is több mint száz perccel mér­sékelték. Ennél a típusnál, 60 présnél csaknem 24 mázsa fémet takarítanak meg. Negyvenhét darab PM. 2. típusú bukóprésnél pedig 10 mázsával csökkentik, az amyaöfelhasználást A DIMÁVAG Gépgyárban gyártott kétfajta bukóprésnél a gyártás- és gyártmányfejlesztés következtében elért megtakarítás 75.000 forint. Orfeusz” életének, munkásságának megismerésére. A Borsod különbö­ző vidékeiről egybegyűlt vendégek előtt Bartus András tanár ismertet* te Lavotta hányatott életét a pusz* tafödémesi szülői háztól — a tállyai temetőig. Rámutatott arra, hogy a nagytehetségű magyar zeneszerző*>. nek — aki szinte gyermekfejjel egy zenekarban játszott már II. József­fel, a kalapos királlyal — azért torkollott az élete a céltalan kóbor- lásba és mulatozásba, mert «s magyar főurak és nemesek csak egy jó hegedűst, vagy vidám dm* borát láttak benne. Az emlékünnepség műsorában fellépett a Miskolci Baráti Kör ka* marakórusa és több magánénekes. Az ünnepség legnagyobb érdekes* sége azonban az volt, hogy a Mis* kolerái, Tokajból, Szerencsről^ Göncről, Abaújszántóról összegyűlt „száz szál cigány”■ játszotta a $á-> rospataki Jónás Jancsi prímássága-* val a Lavotta kesergőt, a Cserebog gár, sárga cserebogárt és a zene* szerző több más, népszerű dalát. Az emlékünnepély részvevői ze* neszó mellett vonultak ki a rét», köveiről és sírfeliratairól neveze­tes tállyai temetőbe, ahol megko* szorúzták Lavotta sírját. Októberben megkezdik a íöidletakarítási munkákat a sajókazai új külszíni bányában A Borsodi Szénbányászati Tröszt negyedik külszíni bányáját Sajókaza halárában nyitják meg. A .kutató­fúrások során a földtakaró alatt 10— 11 méterre 160.000 tonna szén vagy ont találtak. A jó minőségű — 3000 ka­Prieszol József elvtárs ünnepélyes keretek közt megnyitotta \ az //Ellenforradalom Borsod megyében" c. kiállítást yasarnap- délben ünnepélyes keretek közt meg- nyílt Miskolcon a megyei tanács nagytermé- ben megrendezett kiállítás, amelynek gazdag doku­mentációs anyaga a miskolci és a Borsod megyében lezajlott ellenforradalmi eseményeket mutatja be. A kiállításon 60 tabló szerepel, 500 fényképpel és oOO fotókópiával. Közel egy éve ugyaninnen: a megyei tanács nagy­termének erkélyéről dobták le és szadista módon gyilkolták meg az ellenforradalmárok Antal Gyula rendőrfőtörzsőrmestert, majd felakasztották a közeli, szovjet hősök emlékművére, miközben a nagyterem­ben a „megyei munkástanács” ülésezett. A tablókon elhelyezett fényképek, hiteles jegyzőkönyvekről készí­tett fotókópiák hűen érzékeltetik a vérgőzös október nehéz^ napjáit. Az egész kiállítás összességében doku­mentálja és a látogatóban visszavezeti az időt. Meg­borzadva járjuk a termet... A kiállítást nagyszámú érdeklődő jelenlétében Prieszol József elvtárs, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja, a megyei pártbizottság első titkára nyi­totta meg. Beszédében utalt arra, hogy az itt kiállí­tott tényanyagok mind arról győzik meg a látogatót, hogy ami tavaly októberben volt — az ellenforradalom volt! Oúlyos károkat okoztak nekünk, nagy sebeket ejtettek rajtunk októberben. Az anyagi károk mellett felbecsülhetetlenül nagy sebeket ütött az el­lenforradalom a becsületes, jóérzésű emberek szívé­ben is és mártírjaink száma tovább szaporodott volna, ha az ellenforradalmárok akár csak egy-két nappal is tovább garázdálkodnak és a szovjet hadsereg nem siet a szorongatott helyzetben lévő magyar nép segít­lóriás szén — bányászásat előreiá^ hatótag december végén január ele­jén kezdik meg. Az üzemszerű ter­melésig a Kotró és Vasútépítő Válla­lat dolgozóinak a széntelepről mint­egy másfél millió köbméter földet kell letakarítaniuk. Ezt a munkát ,október elején kezdik meg — a szál- | lit óár ok nyitásával. Az új külszíni |bányát teljesen gépesítik. A lefejtett [szenet mozdonyvontat ású csillesorok •továbbítják majd a szeles-aknai osz- [tályozóra. A napi 25—30 vagon sze­net adó külszíni bányában — árvíz- veszély miatt — csak időszakos ter­melést folytatnak. A terv szerint és !az eddigi kutatások eredményeként az új bányát tovább bővítik: a szén­vagy on megközelíti majd a 300.000 tonnát. Hétfőn reggel nagyjavításra leállt a Lenin Kohászati Művek durva henge rműve A Lenin Kohászati Művek durva­hengerműjében 1300 szakmunkás részvételével hétfőn reggel megkez­dődött a nagyjavítás. Az idén azon­ban nemcsak a szokásos munkákat végzik el, hanem kicserélik a már hatvan éve szolgáló hengersort állvá­nyokat is. amelyeket a szomszédos DIMÁVAG Gépgyár készített el kellő időre a diósgyőri kohászat számára. Az erősen szűkre szabott nyolcnapos javítási idő alatt rendlbehózzák a ke­mencéket és általános üzerotakarl- tást is végeznék, ségére — mondotta Prieszol elvtárs, majd hangsú­lyozta: Az ellenforradalmárok félrevezető politikát folytattak. Szépszinü, jóhangzású jelszavak mögé búj­tatták az aljas célokat és ezzel sok jóhiszemű embert megtévesztettek. Mi, az ellenforradalom értékelésé­ben, az ellenforradalmi cselekmények elkövetőinek elbírálásánál kétféle mértékkel mérünk. Kíméletlenül lesújtunk és megsemmisítjük azokat, akik tudatosan, előre kitervelt szándékkal vettek részt eseményekben és maguk irányították, szervezték ezeket. És megint másféle mértékkel mérlegeljük azoknak tetteit, akik résztvettek bár ellenforradalmi cselekményekben, de alapjában véve megtévesztett emberek, akiket október zűrzavara, a finom csomagolásba bújtatott jelszavak tévesztettek meg. Ezeknek a személyeknek — bár többnek fényképe akiállított tablókon látható—ügye kivizsgálás alatt van. Azt kell tennünk és mi azt tesz- szük ezekkel a megtévesztett emberekkel szemben, hogy bűneik mérlegelésénél enyhébb eljárásra hívjuk; fel az illetékesek figyelmét, mert a mi véleményünk ; szerint ezeknél az embereknél van arra remény, hogy ; jöváteszik hibánkat, és hasznos tagjai lesznek társa-; dalmunknak. Mi módot adunk minden becsületes és ; jószándékú embernek, aki belátja tévedését, megbán- ', ta elkövetett bűnét, hogy ismét családja körében, a ; munka frontján hozza rendbe botlásait. J prieszol elvtárs ezután az ellenforradalom leve- [ * rése óta elért politikai és gazdasági eredmé- J nyékről beszélt, majd a kiállítást pontosan 12 óra 30 J perckor megnyitotta. Lapunk megjelenésének időpont- < jáig a kiállítást többezer miskolci és vidéki látogató« tekintette meg. «

Next

/
Oldalképek
Tartalom