Észak-Magyarország, 1957. szeptember (13. évfolyam, 204-228. szám)

1957-09-01 / 204. szám

VUác proletárjai egyeeulfriébt A MAGVAK SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEG VEI PARTBIZOTTSAGA LAPJA XIII. évfolyam 204. szám Ara fillér. 1957 szeptember i, vasárnap •Äp' "%'v TteC-' Köszöntjük a hányák hős dolgozóit! BÁNYÁSZAINKAT, a föld mé­lyének bátor harcosait a szocialista haza építőit köszönti ma a hetedik bányásznapon az ország dolgozó népe. Szénbányászainkat köszönti, akik az ipar kenyerét, a szenet ter­melik, akik erőt adnak a gépeknek, fényt, meleget adnak a városoknak és falvaknak. Az aknamélyítőket köszönti, az új aknák építőit, az ás­ványbányászokat, akik felszínre hozzák a hegyek drága kincseit. Róluk, dicső harcaikról, nehéz, hő­sies munkáikról emlékezünk ma. A vértanukról, akik a Tanácsköz­társaság védelmében, majd az ok­tóberi ellenforradalom vérgőzös napjaiban életüket adták a szabad­ságért. A bányászokról emlékezünk, akik a forradalmi munkás-paraszt kormány első szavára, a legnehe­zebb időkben munkához láttak és azóta is vívják mind több sikerrel és eredménnyel győzelmes széncsa­tájukat. A magyar nép nem felejti el hőstetteiket! Az októberi idők alatt a bányá­szok fejét is megzavarták az ellen- forradalmárok. De a legtöbb bányász néhánynapoó ingadozás után meg­találta a helves u+,+ és igyekeztek Borsodban vigyázni a kenyeret, életet adó bányákra, a munkahe­lyekre. A kolonizált dolgozók túl­nyomó többsége rendszeresen lejárt a bányákba fenntartásra és terme­lésre. Ezeknek a józan ítélőképes­ségű bányászoknak köszönhető, /"] hogy nem maradt energia és víz nélkül Borsod megye és az ország több megyéje. Voltak a bányászok között is, akik megtévedtek. Voltak olyanok is, akik csatlakoztak az el­lenforradalmárokhoz. De ezek a bá­nyászoknak Csak elenyésző száza­léka volt. Ennek legékesebb bizo­nyítéka most, amikor a kormány­zat intézkedésé nyomán ismételten hűségpénzt fizetünk ki a bányá- i par ban foglalkoztatottaknak. — a borsodi szénmedencében a bányá­szoknak mindössze 2 százalékától kellett megvonni a hűségjutalmat. Olyanoktól, akik távol tartották magukat a bányától és esetleg má­sokat is távoltartottak SZÜKSÉGES-E HANGOZTATNI, hogy a múltban elnyomott bánya­munkások ma jól kereső, megbe­csült, ismert emberek? Loy Árpád. Gyurkó István. Almási István, Bari István és a többi élenjáró vájár, vag3r Kricsfalvi Jenő. Hevesi Jenő Gyarmati Dénes és Tarján Kálmán főmérnökök nevét az egész ország­ban jól ismerik. Az országgyűlésen bányász képviselők vesznek részt a törvények megalkotásában. So kan kaptak kormányjutalmat, töb ben Kossuth-díjat és a »Szocialista Munka Hőse« kitüntetést. Elismerés és köszönet minden bá nyásznak, aki az országmentő és építő munkában élenjárt. Kormá nyunk megbecsüléseként 35—39 százalékos béremelést kaptak a ma­gvar bányászok, ami a legjobban kereső foglalkozási ág fölé emelte a bányaipari. Pártunknak, kormá­nyunknak intézkedése nyomán ez évben Borsodban 3 ezer lakást kap­nak bányászaink jól megérdemelt, eredményesen végzett munkájuk után. Köszönet és elismerés azok­nak az építőknek, akik munkájuk­kal lehetővé teszik, hogy minél előbb elkészüljenek az új, egészsé­ges családi otthonok. Folytathatnánk a felsorolást, de szükségtelen, hiszen éppen bányá­szaink tudják a legjobban, hogy milyen sokat kaptak az országtól s azt is tudják, népünk is sokat vár ■ tőlük. A bányászok az ellenforradalom leverése után a párt, a kormány, az ország felhívására tettekkel felel- • tek. A borsodi bányászok áz ellen­forradalom óta minden hónapban túlteljesítették széntermelési tervü­ket, mintegy választ adva a nyu­gati imperialisták hazug propagan­dájára. az ENSZ ötös bizottság nya- katekort rágalmaira. A" borsodi bá­nyászoknak ez az állásfoglalása hű- ségeskű a párt, a szocializmus épí­tése mellett. AMIKOR VISSZATEKINTÜNK a megtett útra. nem lehet megfeled­kezni a feladatokról sem. Orszá­gunknak, gyárainknak, közszükség­leti cikkeket előállító iparunknak mind több. jobb és olcsóbb szénire van szüksége. A borsodi bányászok­nak és vezetőiknek nem szabad el feledkezniük a termelékenység eme­léséről, valamint a széntermelés ön­költségének csökkentéséről. A Bor­sodi Szénbányászati Tröszt 34 ter­melő üzemében a párt kezdeménye­zésére megkezdődött az önköltség csökkentési mozgalom és a teljesít­ményt növelő munka szervezése, Jelenlegi állapotunkban elmond­hatjuk, hogy az október előtti tel jesítmény-szintet elértük és az ön költségcsökkentési program végre hajtását is valóra fogjuk váltani. Elmondhatjuk, hogy az 1956 harma­dik negyedévi átlagos termelési szintet immár harmadszor értük él az egymást követő hónapokban. El mondhatjuk, hogy az összteljesít­mény is elérte az 1956 harmadik negyedévi teljesítmény-szintet. A borsodi bányászok vállalták hogy ez év végére 20 százalékkal csökkentik a szén önköltségét. A vállalásból eddig 13.3 százalékos csökkentést már el is értek. Tovább kell haladni ezen az úton! A borsodi bányáknál a közel­múltban sok-sok munkaverseny kezdeményezés történt. A csapatok kiváló eredményt értek el a bá­nyásznap! verseny során is. De a legjobb üzemek az év végére az »Élüzem« címet is meg akarják sze­rezni. Ez a mozgalom az igazi előrevivője a szocialista munká­nak! Bányászainkban bízik pár­tunk, kormányunk, dolgozó népünk, mert bányászaink sohasem hátrál­tak meg a feladatok előtt. Biztosak vagyunk abban, hogy a bányásznapi munkaverseny sikere nem szalma- iáng, hanem kemény elhatározások, rögzítője. ÜNNEP VAN MA. Köszöntjük bányászainkat! Csordultig teljen jó­kedvvel szívünk, .borral poharunk. A vidám, boldog ünnepet követő hétköznapok munkájához merítse­nek erőt bányászaink a feléjük áradó szerétéiből! Legyen a mai bá­nyásznap új sikerek, új győzelmek forrása. Ehhez kívánunk minden bányásznak, aknásznak, technikus­nak. mérnöknek, ügyviteli dolgo­zónak további jó munkát, erőt, egészséget! Jó szerencsét! Monos János. a Borsodi Szénbányászati Tröszt igazgatója. Magyar államférfiak üdvözlő távirata Vietnam nemzeti ünnepe alkalmából Dobi István, Kádár János és Hor­váth Imre Vietnam nemzeti ünnepe alkalmából üdvözlő táviratot küldött Ho Si Minh elnöknek és Phan Van Dongnak, a Vietnami Demokratikus Köztársaság minisztertanácsa elnöké­nek és külügyminiszterének. (MTI) ------------ooo----------­2 41 új orvost avattak szombaton Szombaton délelőtt az Erkel 'Szín­házban a budapesti Orvostudományi Egyetem nyilvános rendkívüli tanács­ülésén 241 új orvost avatiak fel. Eb­ből 213 orvosdoktor és 28 fogorvos­doktor. (MTI)------------oOo-----------­A bányásznap tiszteletére terven felül 1129 méter kutatófúrást végeztek el a Miskolci Mélyfúró Vállalat dolgozói A Miskolci Mélyfúró Vállalat dol­gozói az északi iparvidéken 51 beren­dezéssel folytatnak kutatásokat: szén, vasérc és egyéb ásványi anyagok feltárására. A vállalat miskolci, puí- noki, rudabányai és zagyvapálíalvai üzemrészeinek dolgozói augusztus éjén . úgy határoztak, hogy az idei bányásznapot kiváló munkasikerek­kel köszöntik. Vállalták: a talajréte- ;eződés pontos meghatározásával terven felül 700 méter kutatófúrást végeznek. A munkák során több olyan »meg­lepetés« érte a dolgozókat, amelyekre nemigen számítottak. Dubicsány község vízszegény területén például szén után kutatva, 46 méter mély­ségből felszökő víz akadályozta a to­vábbi fúrásokat. A vízhozama per- cenkint 300 liter — s ezt szivattyúk­kal még fokozni lehet. így a nem várt »akadállyal« megoldódik a környék bányáinak, üdülőjének és a község­nek egészséges vízellátása. Egy másik eset: Mucsony és Edéién y között szintén szén után kutatva, 300 méter mélységben elérték a hatos telepet •és 3.40 méter vastag szenet találtak. Ez annál meglepőbb, mivel a szak­emberek eddig úgy tudták, hogy Borsodban csak öt szén telep húzódik egymás alatt. Amennyiben a szén minősége a kívánalmaknak megfelel, úgy ez a kutatás is sikeresnek mond-» ható. A bányásznapi munkaverseny ered-» ményét szombaton értékelték a vál­lalat vezetői. Megállapították, hogy a minőségi feltételek betartásával a dolgozók egy hónap alatt terven fe­lül 1129 méter kutatófúrást végeztek el. A legjobb teljesítményt a ruda­bányai Horkai László vezető-fúró­mester brigádja érte el. R. M. 49-es berendezéssel igen nehezén fúrható repedéses talajban alig egy hónap alatt 190 méter mélységben fúrtak le* •Ilyen eredményt az északi iparvidé­ken még nem értek el. Bányászaink pénteki eredménye: 82901 tonna szén A Nehézipari Minisztérium tájé­koztatási osztálya jelenti: Augusztus 30-án a szénbányászat napi termelése 82.901 topna szén volt. Ezzel napi tervét 119.4 száza­lékra teljesítette. Kiváló teljesít­ményt ért el a Borsodi Szénbányá­szati Tröszt, amely 146.2 százalékra teljesítette napi tervét. Jó eredmény­nyel dolgozott valamennyi széntrösjz- tünk. (MTI) Kormányhatározat az egyetemi ösztöndíjakról A Magyar Közlöny vasárnapi szá­mában megjelenik a kormány hatá­rozata új Ösztöndíj és tandíjrendszer bevezetéséről az egyetemek, főisko Iák és akadémiák nappali tagozatain. A határozat bevezetőben megállapít­ja, hogy az eddigi egyetemi ösztön­ös tandíjrendszer nem szolgálja ki­elégítően felsőoktatási célkitűzéseink megvalósítását. A kormány ezért szükségesnek látja olyan új rend­szer bevezetését, amely az eddigi hiá­nyosságokat kiküszöböli és biztosítja elsősorban az osztályszempontból ar­ra legérdemesebb fiatalok tovább­tanulását. A határozat szerint az egyetemi hallgatók a következő állami jutta­tásban részesülhetnek: tanulmányi ösztöndíj: rendszeres szociális támo­gatás; rendkívüli segély; népköztár­sasági egyetemi és főiskolai Ösztön­díj; egyéb ösztöndíj. A tanulmányi ösztöndíj havi száz forinttól kétszázötven forintig ter­jed. Az a hallgató kaphatja, akinek tanulmányi átlageredménye legalább »jó«. Nem részesülhet benne az a hallgató., akinek eltartói havi három­ezer forintot meghaladó jövedelem­mel rendelkeznek. A rendszeres szociális támogatás pénzből, illetve természetbeni jutta­tásból áll. A pénzbeli juttatás 80—150 forintig terjed. Ebben — a tanulmá­nyi eredménytől függően — elsősor­ban a munkások, mezőgazdasági munkások, falusi félproletárok és mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok gyermekei részesíthetők, ha el­tartóik jövedelme nem haladja meg az 1600 forintot. Természetbeni jut­tatásban — kedvezményes szállás és ingyenes étkezés — a szociális körül­ményeik folytán arra ráutalt hallga­tók részesíthetők. Nem részesülhet ingyenes étkezésben az, akinek el­tartói 2500 forintot meghaladó jö­vedelemmel rendelkeznek. A tanulmányi ösztöndíj és a rend­szeres szociális támogatás pályázat útján nyerhető el. A rendkívüli segélyt —- pénz. tan­könyv, tanszer, stb. — a hallgatók szociális helyzetüktől függően kap­hatják. A népköztársasági, egyetemi és fő­iskolai ösztöndíj összege havi 700 fo­rint. Első évfolyamú hallgató ilyen ösztöndíjat nem kaphat. Az ösztöndíj — ha az új rendszer már valamennyi évfolyamra kiterjed — tanévenkint 150 hallgató részére adományozhaió. A termelési gyakorlatos ösztöndíj, a tanulmányi ittál kapcsolatos költ­ségtérítés, a nyári és a demonstráfori ösztöndíj jelenlegi mértéke változat­lan marad. Az 1957—1953-as tanévtől kezdve az első és második évfolyamú hallga­tók. az új ösztöndíjrendszernek vala­mennyi évfolyamra való kiterjesztése után pedig minden hallgató — ha in­gyenes étkezési utalványban nem ré­szesül — a teljes étkezési költséget fizeti. A tandíj összege félévenkint 1000 forint. A tandíjfizetés szabályait, a tandíjmentességben. részesíthetők körét — beleértve a teljes vagy rész­leges tandíjmentesség feltételeinek meghatározását — a művelődésügyi miniszter az érdekelt miniszterekkel egyetértésben állapítja meg. Az új ösztön- és. tandíjrendszert 1957 szeptember 1-én az egyetemek, főiskolák és akadémiák e^ső és má­sodik évfolyamán kell bevezetni. A magasabb évfolyamú hallgatók az eddigi szabályok szerint továbbra is részesíthetők a jelenlegi juttatások­ban. számukra a tandíírendszer is változatlan marad. Az 1958—59. tan­évtől a negyedik vagy ennél maga­sabb évfolyamú hallgatók a jelen ha­tározattal bevezetett rendszer sze­rint kaphatnak tanulmányi ösztön­díjat azzal az eltéréssel, hogy ezek­nek az évfolyamoknak a hallgatói — pályázat alapján a jelenleginél ma­gasabb összegű pénzbeli szociális támogatásban részesülhetnek. A népköztársasági, egyetemi és főisko­lai ösztöndíj összege ezeken az év­folyamokon változatlan. Az a hallgató, aki saját hibájából évfolyamot ismétel, rendszeres szo­ciális támogatásban nem részesülhet. A kormány felhatalmazta a műve­lődésügyi minisztert, hogy az érde­kelt miniszterekkel egyetértésben az e határozatban megállapított jövede­lemhatárokat a szükséghez mérten módosítsa, illetve az eltartott család­tagok számához arányosítsa. (MTI) Kitünteti sek a bányásznap alkalmából Szombaton délelőtt az Országház­ban ünnepséget tartottak, amelyen a szén-, olaj-, bauxit-, érc- és ásvány­bányászat legjobb dolgozóit, műszaki vezetőit tüntették ki. Az ünnepségen résztvett Dobi István, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Czottner Sándor nehézipari miniszter, Blaha Béla a bányász­szakszervezet elnöke, a Szovjetunió,• a Kínai Népköztársaság, a Csehszlo­vák Köztársaság, a Német Demokra­tikus Köztársaság és Franciaország1 hazánkba érkezett bányászküldött­sége. Dobi István beszédében üdvözölte a VII. bányásznap alkalmából a szén-, olaj-, bauxit-, érc- és ásvány* bányászokat, és a bányásznapra ha­zánkba érkezett külföldi bányászkül­döttségeket. Majd rövid beszéd után Dobi 1st-* ván átadta száz bányásznak és mű­szaki vezetőnek a »Szocialista mun­káért« érdemérem és 53 bányászati dolgozónak a »Munka érdemérem« kitüntetést. A kitüntetettek nevében Lévárdy Ferenc, a Dorogi Szénbá­nyászati Tröszt igazgatója mondott köszönetét. (MTI) Győzelmi jelentés a borsodi szénmedencéből A Borsodi Szénbányászati Tröszt dolgozói augusztusi tervüket pénte­ken délelőtt 11 órakor teljesítették. A siker új lelkesedéssel töltötte el a bányászokat. Ennek eredménye, hogy szombat reggelig a bányásznapi verseny legjobb eredményét érték el. s napi tervüket 146.3 százalékra teljesítették. Ezzel szombat reggelre már a szeptember 1 tiszteletére tett 10.400 tonnás vállalásukat is túltel­jesítették, s 11.378 tonna szenet küldtek felszínre terven felül. A Borsodi Szénbányászati Tröszt­nél a geológiai nehézségekkel küzdő mákvölgyi bányákat kivéve, vala­mennyi üzem túlteljesítette a bá­nyásznap tiszteletére tett ígéretét. Az Özdvidéki Szénbányászati Tröszt dolgozói szombaton befejezték havi tervüket Az ózdi bányászoknak sok akadállyal kellett megküzdeni a bá­nyásznapi versenyben. Az egercsehi bányaüzemben a 80 centis széntelep 20 centiméterre vékonyodott el, s a fejtésekre víz tört be. Á putnoki bá- nyaüzemben pedig uszóhomokos be­törés miatt csaknem másfél hétig nem tud'p.k termelni a frontfejtésen. A nehézségeken úrrá lettek, s a put­noki bányászok szombaton a bá­nyásznap tiszteletére tett 150 tonnás vállalásukat is teljesítették. Az ózdvidéki Szénbányászati Tröszt dolgozói szombaton már azért dolgoztak, hogy vasárnap reggelig felszínre küldjék a terven felül vál­lalt 1360 tonna szenet is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom