Észak-Magyarország, 1957. május (13. évfolyam, 100-125. szám)

1957-05-01 / 100. szám

ŐLfttt ntáfiu 1 é a praletár- Ln tern aei&nalizmuJ miqij ünnepe ! XIIL évfolyam 100. szám 1957 május 1 szerda Ara 50 fillér MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT MEGYEI INTÉZŐBIZOTTSÁGA LAPJA Világ; proletárjai egyesüljetek! A MÁJUSI ZÁSZLÓK ALATT Irta: KUKUCSKA JÁNOS, az MSZMP Borsod megyei intézőbizottságának tagja /M természet naptárát nézve, május 1-je nem különbözik április 25-től, vagy május 3-tól. — A természet a tavaszt mu­tatja, a levegő tavaszira fordult. De a munkásmozgalom politikai naptárát nézve, ez a nap a nagy harcok, a kapitalizmus elnyomásá­val szembeni, a munkások jogai­ért való harcok névtelen és véres harcok napja. 1890 óta, ezen a napon tüntetnek a munkások, harcolnak jogaikért a tőkés elnyomás ellen, szabadsá­gukért, az emberi életért. Azóta ez a nap szimbóluma Marx híres jel­szava megvalósításának, „Világ proletárjai egyesüljetek!” E jelszó 1848- ban született, alig egy hónap­pal a magyar nép történelme dicső fejezetének kezdete előtt, 1848 március 15-e előtt. Van ebben va­lami felemelő népünk számára, hogy 1848-ban a haladás nemzet­közi élvonalában álltunk, hogy 1849- ben, alig egy évre a Kommu­nista Kiáltvány megjelenése után Petőfi, a lánglelkű forradalmár költő egy olyan küzdelmet hirdet, amely „Pirosló arccal, piros zászlókkal és a zászlókon errCe szent jelszóval: „világszabadság” a zsarnokság ellen folyik. Talán túlzás, de van benne igaz­ság, hogy május 1-én 1890 óta az egész világon piros zászlók alatt, a kapitalista zsarnokság ellen, a vi­lágszabadság jelszava alatt küzdöt­tek a munkások és küzdenek ma is a tőkés országokban. Május 1 ünnep: a harc, a mun­kásosztály harcának, a munkás összefogásnak, a munkás szolidari­tásnak az ünnepe, összefogással, közös célért folyt és folyik a harc 67 esztendő alatt május 1-én. Má­jus 1 vörös lobogói vérrel, a mun­kások vörös vérével áztatódtak. A munkások ügyéért folyt május 1-éken a budapesti, az orosházi, chicagói, a pétervári munkások vére. Tudták miért harcolnak. Nél­külözésben, harcokban acélosodon munkások vívták ezt a küzdelmet. Az ügy, melyért vérüket hullatták átmeneti kudarcokkal ugyan, de győzedelmeskedik az egész világon. 1904-ben május 1-i felhívásában irta V. I. Lenin: t,A kisemmizettek, a dolgozók hadat üzentek a gazdagoknak. Harcba indultak és indulnak, hogy felszabadítsák a munkát a bérrab­szolgaság alól. Olyan társadalmi rendért indultak harcba, amely­ben közös munkával megteremtett gazdaság minden dolgozó javát — nem pedig maroknyi gazdag javát szolgálja.” Tudták, jól tudták ezt a tőkések és csatlósaik, a munkás- árulók is. Ezért igyekeznek vérbe fojtani a május 1-i tüntetéseket. Ez a magyarázata, hogy 1891-ben, amikor vérbefojtották a budapesti, a békéscsabai, az orosházi május 1-i tüntetést, Borsod megye akkori főispánja olyan levelet kap a bel­ügyminisztertől: „Tudatom Tekintetes Urasá­goddal, hogy a munkásoknak folyó év első május napján sem­minemű körmenetek, felvonulá­sok és ilyenféle utcai tüntetések, sem gyűlések tartása a hatóság főnökének személyes felelőssége alatt meg nem engedhető.” S^áól tudták, hogy ezek a má- \ 1- jus 1-ék a kapitalizmus ^ rothadt rendjének üzennek hadat, melyet ők elkeseredetten védelmeztek. Hazánkban a 7capita- lista terrorra jellemző, hogy 1890. 3X,8-as követelését sem adják meg a munkásoknak 1945-ig. Igen, a magyar munkás 1919 után elő­ször 1945-ben ünnepelhette, hogy mindenütt bevezettük a 8 órás munkát, s meg volt a 8 óra pihe­nés is. 1945 óta immár tizenharmadszor szabadon ünnepel­jük május 1-éi. Szabadon és győ­zelmesen. Lenin szavaival élve « kisemmizettek, a dolgozók — ke­zükbe vették a földet, a gyárat, p bányát, a banköt, a hatalmat. Ki- semmizték a gaz­dagokat. Felszaba­dultak a bérrab­szolgaság alól. Olyan társadalmat teremtenek, „melyben a közös munkával terem­tett gazdaság a dolgozók javát szolgálja”. Azon dolgo­zunk, hogy ne le­gyenek gazdagok és szegények, hogy minden ember emberhez méltóan éljen, a munka gyümölcsei azok­nak jussanak, akik verejtékeznek érte. Építő munkánkban előforduló minden hiba és kudarc dacára, büszkék vagyunk eredményeinkre: büszkék vagyunk a munkáshata- lomra, büszkék vagyunk a most létrehozott munkásőrségünkre, büszkék vagyunk a mi kezünk építette szocialista ipari alkotá­sokra, büszkék vagyunk fejlődő szocialista mezőgazdaságunkra, büszkék vagyunk fejlődő szocialis­ta kultúránkra, arra, hogy az el­nyomott munkásból, parasztból vezető, mérnök, agronómus, orvos és pedagógus lett, s büszkék va­gyunk arra, hogy nem vagyunk ki­szolgáltatva a május 1-ék elnyo­móinak — a kapitalistáknak ki­szolgáltatva, hogy egy hatalmas testvéri közösség: a szocialista tá­bor tagjai vagyunk. 1957-ben május 1-ét olyan ellen- forradalmi események után ünne­peljük, melyek után különösen megértjük május h a proletár­nemzetköziségnek harci jelentősé­gét. 1956 október 23-a és november 4-e közötti időszak sötét és szé­gyenteljes hazánk történetében. Szégyenteljes, de nagyon tanulsá­gos időszak. Melyek az októberi ellenforradal­mi események fő tanulságai pár­tunk és munkásosztályunk szá­mára? /i/izg kell tanulnunk belőle egy életre, hogy a megvert el­lenség, melyet támogat a nyugati imperialista reakció, nem teszi le a fegyvert, csak az alkal­mat lesi, hogy mikor és hol csap­hat le ránk, hogy visszahódítsa az elvesztett hatalmát. De ebből kö­vetkezik, hogy az ellenséges osz­tályokkal. azok. szekértolóival hogy érezzék a munkáshatalom hí­vei, hogy van erő, mely zavartalan építő munkánkat biztosítja. Az idei május 1-én örömmel üdvözöl­jük a felvonulók között munkás­őrségünk, rendőrségünk, karhatal­munk harcokban kipróbált tagjait. o szemben növelnünk kell éberségün­ket, s ha kell, kíméletlenül el kell fojtani az ellenséges erők minden próbálkozását. Ezért a proletariátus diktatúrája, diktatúra kell, hogy legyen a munkáshatalom minden rendű és rangú ellenségével szem­ben, s a demokrácia, valóban de­mokrácia a dolgozóknak, munká­soknak, parasztoknak, s a munkás­hatalom minden hívének. Ha 1956 októbere előtt voltak hibák és té­vedések, már pedig voltak, úgy ez nem utolsósorban abban jutott ki­fejezésre, hogy proletárdiktatúránk nem volt igazán diktatúra ellensé­geinkkel szemben, s nem volt elég­gé demokrácia a munkáshatalom híveinek, a munkásoknak, a dolgo­zó parasztoknak. A mai időszak egyik fő feladata erősíteni a proletárdiktatúra szer­veit: az államhatalmi szerveket, megyénkben is a tanácsokat, erő­síteni kell a proletárdiktatúra szer­veit — a rendőrséget, a karhatal­mat, a munkásőrséget, az ügyész­séget, bíróságot. Kell, hogy érez­zék ellenségeink: a munkáshata­lomnak van acélos ökle, s kell, któber—november másik nagy tanulsága, hogy pár­tunkra, a munkásosztály vezető osztagára, pártunk egysé­gére úgy kell vigyáznunk, mint szemünk világára. Az ellenség tud­ta, hogy mi a párt szerepe, ezért nem október 23-án, hanem már 1953 júniusa óta támadást indított a párt ellen. Ezért vetette elvakult dühével magát a pártra, a kommu­nistákra október 23-a után, ezért próbált november­ben és december­ben minden erő­vel gátat emelni a párt szervezése elé. Örök szé­gyene a Lenin ko­hászat munkás- tanácsának, hogy még december elején is határo­zatot hozott, hogy betiltja az MSZMP szervezését. De azt mondjuk szú­nyog harcol az elefánt ellen. (Bár akkor ők érez­ték magukat ele­fántnak!) Tudjuk, jól tudjuk, hogy őket eszköznek használta fel az ellenség. De fel­használta, mert volt, aki hogyta magát. Az ellenség nem érhetett volna el eredményeket, ha a párton be­lül nincsenek renegátok, nincsenek árulók, ha a kommunisták fejét is nem zavarják meg a Nagy Imre— Losonczy-féle „ideológusok” és kö­vetőik. Véletlen dolog-e, hogy a hi­bák kijavításának e bajnokai egy nótát fújtak a „nemzeti kommuniz­musról”, a „teljes demokráciáról”, a „szabadságról”, a „megújhodás­ról”, a „zsarnokságról” a New- York Herald Tribune cikkírójá­val? Nem, nem véletlen dolog ez. Aki letért a lenini útról, aki hűt­len lesz a proletárintemacionaliz- mushoz, az feltétlenül a kapitaliz­mus karmaiba kerül, az feltétlenül a munkásosztály elárulásánál köt ki. De éppen a nemzetközi kommu­nista mozgalom, s a magyar kommu­nista mozgalom tapasztalatai fi­gyelmeztetnek bennünket arra, hogy a párt csak úgy erősödhet, ha megtisztítja sorait a renegátok­tól, az árulóktól, az ingadozóktól. f)rős, egészséges pártot terem-* teni, mely képes helyesen vezetni népünket, ez a má- sík döntő feladat. Ma már van ilyen párt. Az MSZMP 250 ezer főnyi tagsága, a KISZ izmosodó szervezetei biztató jelek. De sze* műnket hunynánk be, ha nem lát­nánk, hogy még rengeteg a tenni­való. A kispolgári nézeteket még nem küzdöttük le, a szektás hibák is minduntalan felütik fejüket. Márpedig úgy az egyik, mint a má* sik a párt egysége ellen irányul. Ideológiai harcot, szervezeti szi­lárdságot, fegyelmet, aktivitást pártszervezeteinkben — ez a felté­tele, hogy pártunk eredményesen vezesse munkásosztályunkat, dol­gozó népünket napjaink nagy ne­hézségeinek leküzdésére. Az októberi—novemberi ellen- forradalmi események harmadik fontos tanulsága, hogy minden mó­don erősítenünk kell barátságun­kat, a testvériség szálait a szo­cializmust építő országok népeivel, mindenekelőtt a nagy szovjet nép­pel. A nyugati imperialisták jól tud­ták, hogy ha sikerül leválasztani hazánkat a szocialista országok családjától, akkor hazánk elkerül­hetetlenül a kapitalizmus zsákmá­nya lesz. Erre a gyalázatos árulás­ra voltak hajlandók Nagy lmréék, ezek a renegátok. De okultunk! Tetteinkkel, mun­kánkkal, s a május 1-i tüntetésen is hitet teszünk, hogy hívek le­szünk kétszeri felszabadítónkhoz, a szovjet néphez, hívek leszünk a szocialista népek testvéri családja* hoz. Teljesíteni fogjuk proletár* internacionalista kötelezettségein­ket! Népünk előtt nagy feladatok áll­nak. Hazánk gazdasági helyzete még súlyos. Az ellenforradalmi események, a pusztító sztrájk legalább két esztendőre visszave­tett bennünket. Nehézségeink na­gyok. Leküzdésük megköveteli a dolgozó nép összefogását, tömörü­lését a párt és a kormány köré. Előrehaladásunk, s az életszínvonal emelésére tett intézkedések bizto­sítása aktivitást, odaadást igényel a munkában. Népünkben megvan a készség. Erről tanúskodik a szén­bányászat, de más iparágak javuló munkája, dolgozó parasztságunk szorgalma is. /] május 1-i hatalmas tünte- Cx tés adjon új erőt, hogy im­már a sötét felhőket elűzve hazánk egéről, új erővel dolgoz­zunk a napsütéses holnapért. A ma ünnepe után jöjjenek a holnap szo­cialista építő tettei: ez a legtöbb* amit a proletárinternacionalizmus jegyében népünkért, a munkásosz­tály ügyéért teheiünn.

Next

/
Oldalképek
Tartalom