Észak-Magyarország, 1957. április (13. évfolyam, 77-99. szám)

1957-04-02 / 77. szám

Világ proletárjai egyesüljetek ! ■MutmiiiMnwMmiiMnii XUI. évfolyam 77. szám 1957 április 2 kedd * Ara 3# fíftér ■siammm :'ÁvIMAG¥AR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT MEGYEI INTÉZŐBIZOTTSÁGA LAPJA -----------------------------------------------------------------------------------------------------­A magyar párt- és kormányküldöttség kievi búcsúztatása Kiev (MTI) ATASZSZ jelenti: Március 31-én Kádár János vezetésével hazauta­zott Kievből a Magyar Népköztár­saság párt- és kormányküldöttsége. A magyar küldöttség búcsúztatá­sára megjelenítek az Ukrán SZSZK kormányának vezetői, Ukrajna Kommunista Pártja Központi Bi­zottságának képviselői, köztársa­sági területi és városi szervezetek képviselőd. A disaszázad parancsnoka jelen­tésit tett Kádár Jánosnak, majd sorra felcsendült a Magyar Nép- köztársaság, a Szovjetunió és az Ukrán SZSZK himnusza. N. T. Kaücsemko Ukrajna Kom­munista Pártja Központi Bizott­sága és a köztársaság kormánya nevében, valamint az egész ukrán nép nevében köszönetét mondott a magyar küldöttség ukrajnai látoga­tásáért. Ezután a jelenlévők viharos tapsa közepette Kádár János állt a mikrofon elé. — Az egész magyar nép feszült figyelemmel követte a Szovjetunió­ban folytatott tárgyalásainkat és látogatásunkat — mondotta —, az emberek várták a híreket és nagy örömmel fogadták a közös nyilat­kozatainkat. — Tegnapelőtt Budapesten több Kádár János elvtárs távirata N. A. Bufganyin és N. Sz. Hruscsov elviársuknak a Szovjetunió határának elhagyásakor N. A. BULGANYIN és N. SZ. HRUSCSOV elvtársaknak MOSZKVA, KREML Amikor az Önök hatalmas és szép országát elhagyjuk, engedjék meg, hogy a Magyar Népköztársaság kormánya és pártküldöttsége ne­vében kifejezésre juttassam mélységes megelégedésünket tárgyalásaink eredményeivel kapcsolatban. A Magyar Népköztársaság kormány- és pártküldöttsége őszinte köszönetét fejezi ki a Szovjetunió kormányának, a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bizottságának és személy szerint önöknek Bulga- nyin és Hruscsov elvtársak, a tárgyalások folyamán a Magyar Népköz- társaság iránt tanúsított megértésért, valamint a szívélyes, meleg és baráti vendégszeretetért. Felejthetetlen marad számunkra az a meleg, testvéri fogadtatás, amelyben a szovjet dolgozók, munkások, kolhozparasztok, értelmiségi dolgozók személyes találkozásaink alkalmával bennünket részesítettek. Megállapodásaink nagy segítséget jelentenek számunkra, a Ma­gyar Népköztársaság erősítése, biztonságának növelése szempontjából és elmélyítik a magyar és .szovjet nép igaz barátságát. Meg vagyok győződve arról, hogy áz országaink között a proletár­internacionalizmus szellemében folytatott baráti tárgyalások eredmé­nyei erősítik az egész szocialista tábort és a népek közötti béke ügyét is. KÁDÁR JÁNOS, a magyar kormány- és pártküldöttség vezetője. miint százezer munkás részvételével megtartott négy nagygyűlés üd­vözlő táviratot intézett küldöttsé­günkhöz a tárgyalások sikeres be­fejezése alkalmából. A nagygyűlé­sek résztvevői hozzánk intézett. táviratukban megkértek bennünket, tolmácsoljuk köszönetünket a Szov­jetunió Kommunista Pártjának, a szovjet kormánynak, a nagy szovjet népnek azért a segítségért, amelyet a Magyar Népköztársaságnak nyúj­tott. — Ezeket a táviratokat Kievben kaptuk meg. Őszinte szívvel tolmá­csoljuk a jókívánságokat és kérjük, hozzák azokat az egész szovjet nép tudomására. — Elvtársak, megköszönjük a szívélyes fogadtatást, a meleg ven­dégszeretetet. A megjelentek meleg búcsút vet­tek a magyar államférfiaktól és szerencsés utazást kívántak nekik. Vasárnap elutaztak Kievből a magyar küldöttség tanácsosai és szakértői, valamint a magyar új­ságírók is. ■ Megérkezett a Szovjetunióból a magyar kormány- és pártküldöttség Lelkes fogadtatás a Ferihegyi repülőtéren Dr. Münnich Ferenc és Kádár János beszéde Vasárnap visszaérkezett a Szovjetunióból a magyar kormány- és pártküldöttség, amely résztvett a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány, valamint a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének kormánya közötti tárgyalásokon és pártközi tárgyalásokat folytatott a Szovjetunió Kommunista Pártja képviselőivel. Ä magyar kormány- és pártküldöttséget Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának elnöke, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke vezette. A vasárnap délelőtti órákban a Ferihegyi repülőtér hatalmas betonpályáit, a terraszokat az örömteli várakozás légköre jellemezte. Ezrével jöttek el a kormány- és pártküldöttség üdvözlésére a budapesti üzemek, intézmények dolgozói. A repülőtér betonján felsorakozott a honvédség diszőrsége és a csepeliek zászlajával a budapesti munkás­őrség díszezred e. A küldöttség fogadására megjelent Biszku Béla, Marosán György, dr Münnich Ferenc, Rónai Sándor, az MSZMP intézőbizottságának tag­jai, Fock Jenő, az MSZMP Központi Bizottságának titkára. Kossá István pénzügyminiszter, Doleschal Frigyes dr. egészségügyi miniszter, Kiss Árpád, az Országos Tervhivatal elnöke, valamint a ma­gyar politikai. gazdasági és kulturális élet sok vezető személyisége. Jelen volt a fogadáson V. V. Asztafjev, a Szovjetunió magyar­országi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője, valamint a követség tagjai, ott volt a fogadáson több budapesti külképviselet vezetője. Pontosan 13 órakor szállt le a repülőtér kifutójára a párt- és kor­mányküldöttség két különrepülőgépe: Iljusin mintájú szovjet repülő­gépek. A hatalmas tömeg lelkes tapsa közepette szálltak ki a repülő­gépből a küldöttség tagjai, akiket elsőnek dr. Münnich Ferenc, a kor­mány első elnökhelyettese, Marosán György államminiszter, Biszku Béla belügyminiszter, Rónai Sándor, az országgyűlés elnöke, az MSZMP in­tézőbizottságának tagjai, valamint V. V. Asztafjev, a Szovjetunió ma­gyarországi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője üdvözölték. Felhangzott a diszjel, tiszteletadást teljesítettek a honvédség és munkásőrség alakulatai, majd Kádár János, Dobi István, dr. Münnich Ferenc és Révész Géza elléptek a felsorakozott diszőrség előtt és üdvö­zölték azokat. Felcsendült a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió himnusza, majd a megjelentek lelkes ünneplése közepette lépett a disz- emelvényre Kádár János, Dobi István és dr. Münnich Ferenc. Úttörők vörös szegfűcsokrokkal kedveskedtek a kormány és a párt vezetőinek, c.kik üdvözölték a diplomáciai testület jelenlévő tagjait és a fogadásukra megjelent személyiségeket. A pártot, a szovjet—magyar barátságot él­tették a megjelentek, miközben dr. Münnich Ferenc, a kormány első elnökhelyettese lépett a mikrofonhoz, hogy egész népünk nevében üdvö­zölje a párt- és kormányküldöttséget. Pártunk és kormányunk határozott és céltudatos vezetése mellett, dolgozó népünk öntudatos munkájára támaszkodva feladatainkat sikeresen fogjuk megoldani Dr. Münnich Ferenc elvtárs üdvözlő beszéde Utcát neveateii frí a mártírhalált ball Oprendek Sándor elvtársitól Az elleniorradalom gálád mó­don meggyilkolta, kioltotta életét Oprendek Sándor elvtársinak, a karhatalom őrnagyának, aki há­rom árvát hagyott hátra. A párt­tagok és pártonkívüliek, az ön­tudatos, becsületes dolgozók örök­re szivükbe zárták Oprendek Sándor elvtárs emlékét, aki már­tírhalált halt a munkáshatalom védelmében. A város azzal is méltó és örök emléket állít Oprendek elvtárs­nak, hogy Miskolcon., a II. kerü­letben utcát nevez el róla. A ta­nácsszervek úgy határoztak, hogy az Andor utcát, — ahol Oprendek elvtárs lakott — ezután Oprendek Sándor utcának nevezik el. Di­cséret ezért az illetékes szerveknek. Kedves Elvtársak! Kedves Bará­taim! , , . Pártunk és egész dolgozo népünk nagy ..érdeklődéssel és várakozással figyelte párt- és kormánydelegá­ciónk moszkvai útját. Az a fogadta­tás, amelyben a világ legnagyobb országának vezetői és népe részesí­tett benneteket, kifejezésre juttatta a Szovjetunió szocialista politikájá­nak egyik alapvető elvét, hogy a nagy és kis népek barátsága az egyenlőségen, egymás megbecsülé­sén, egymás független államiságá­nak tiszteletbentartásán alapszik. — Ez a fogadtatás közvetlen, me­leg, baráti légkört teremtett, amely­ben őszinte, gyümölcsöző tárgyaláso­kat lehetett folytatni. Dolgozó né­pünk tisztában volt azzal, hogy eze­ken a tárgyalásokon napirendre ke­rül az ellenforradalom ütötte se­beink gyógyításának kérdése. A Szovjetunió által eddig nyújtott óriási anyagi és erkölcsi segítség és további felemelkedésünk biztosítá­sának problémája.A napirendre tű­zött kérdések megoldása mellett e tárgyalások célja az is volt, hogy még szorosabbra fűzzük, kimélyít­sük országaink szövetségi és baráti jó viszonyát. — Örömmel vettük tudomásul, hogy a tárgyalások a várt eredmény­ijei jártak. Most már lehetővé vá­lik, hogy a felemelkedés alapfelté­teleinek, saját erőfeszítéseinknek számbavételévelj a nagylelkűen megadott baráti segítségre is tá­maszkodva, biztosabban határozzuk meg gazdasági életünknek azt az irányvonalát, amely országunk szo­cialista fejlődését, független állami­ságát, népünk jólétének fokozatos emelését biztosítja. — A proletárinter nacionalizmus szellemétől áthatott közös párt- és kormánynyilatkozatok országaink barátságának, pártjaink elvi közös­ségének történelmi okmányai, bizo­nyítékai annak, hogy nincs olyan erő, amely letéríthetne bennünket a szocializmus építésének útjáról, ki­téphetne a szocialista tábor eszmei közösségéből. — Az ellenforradalom okozta szörnyű pusztítás nehéz helyzetet teremtett és bizonyos átmeneti időre lesz szükség, hogy termelő munkán­kat az október 23. előtti színvonalra hozzuk, annak folyamatos emelke­dését biztosíthassuk. De a Szovjet­unió, Kína és a többi szocialista ba­rátunk támogatása megsokszorozza erőinket. Pártunk és kormányunk határozott és céltudatos vezetése mellett, dolgozó népünk Öntudatos munkájára támaszkodva feladatain­kat sikeresen fogjuk megoldani. Uj erővel, új bizalommal építjük népi demokráciánkat, erősítjük a prole­tariátus diktatúráját, mert orszá­gunk csak így maradhat a szocialis­ta béketábor megbecsült, független és egyenjogú tagja, csak így telje­sítheti ebben a keretben magasztos nemzetközi feladatát, a béke védel mét. — Kedves Elvtársak! Kedves Ba rátáink! Dolgozó népünk nevében szeretet tel köszöntünk a szocialista hazánk földjén. Éljen a magyar-szovjet barátság Ezután Kádár János, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke, az MSZMP Központi Bizott­ságának elnöke, a küldöttség veze tője mondott beszédet. Disziinnepség hazánk felszabadulásának 12. évfordulója alkalmából Hjazánk felszabadulásának 12, év- fordulója alkalmából a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizott­sága, a magyar forradalmi munkás­paraszt kormány, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa és a Magyar Sza­bad Szakszervezetek Országos Szö­vetsége április 3-án este díszünnepsé­get rendez az Állami Operaháziam Az ünnepséget Dobi István, a Nép- köztársaság Elnöki Tanácsának elnö­ke nyitja meg, majd Marosán György államminiszter, az MSZMP Intéző Bizottságának tagja mond beszédet.. (MTI) AMXABANYAN MEGALAKULT A KISZ Annabányán a fiatalok már már­cius elején szervezkedtek, hogy if­júsági szövetséget alakítanak. Egye­sek a MAFISZ mellett álltak, de a kommunisták és még sokan mások a várakozás mellett döntöttek, mert hallották, hogy a Kommunista Ifjú­sági Szövetség rövidesen országosan zászlót bont. Nem bánták meg a vá­rakozást, mert március 21-én hivata­losan, ország-világ tudomására hoz­ták, hogy a magyar fiatalok vezető szerepét a Kommunista Ifjúsági Szövetség kapta meg. Erre vártak az Anna-bányai fia­talok, 22-én megtartották az alaku­ló gyűlést, ideiglenes vezetőséget vá­lasztottak és 26 alapító taggal meg­alakult az alapszervezet. (Lennénk többen is — mondották —, de akár­kit nem veszünk fel, ki kell azt ér­demelni.) A szervezés napjaiban, akik azt kérdezték: — mi a programotok? — azoknak így válaszoltak: — A nevében minden benne van, a többi rajtunk függ, bennünk van. A Kommunista Ifjúsági Szövetség nem akar a párttól és a kormánytól független lenni. A párt programja ránk nézve is kötelező lesz, a szocia­lizmus építéséből mi is részt válla­lunk. Még meg sem alakult a KISZ, de a fiatal kommunista jelöltek tervez­tek: országjárást, irodalmi és politi­kai esteket, táncmulatságokat, mun­kaversenyeket, KISZ-brigád futball­csapatot (már meg is alakult) stb., stb. akarnak. Tervek ezek még csak* de összefogva elérhetők. És segít eb­ben az annabányai MSZMP is. A vezetőség már döntött, a legkö­zelebbi taggyűlésen javasolni fogja a tagságnak, hogy levélben keresse­nek fel egy donyeci bányában dol­gozó Komszomol-szervezetet, hogy a szovjet fiataloktól tapasztalatot nyerjenek: hogyan érték el a kom- szomolisták az eddigi sikereket. öttagú vezetőséget választottak. Elnök: Horváth Ferenc vájár, titkárs Karácsonyi József vájár. Helyet ka­pott a vezetőségben Tóth Attila „öreg” kommunista és Bodovics Fe­renc vájár is. Jó szerencsét kívántunk munká­jukhoz, de ők — bár viszonoaták — mosolyogva válaszoltak: — „Nem a szerencsére bízzuk, majd a magunk erejére ...” (baráth) Tárgyalásaink során a Szovjetunió Kommunista Pártja és a Magyar Szocialista Munkáspárt viszonyában az eszmei politikai egység és egyetértés, a proletárinternacionalista testvéri kapcsolat érvényesült Kádár János elvtárs besséde — Kedve® Münnich elvtársi Ked­ves elvtársak, barátaink! — A baráti Szovjetunióból haza­érkezett kormány- és pártküldöttség valamennyi tagja és a magam nevé­ben szívből köszönöm mindnyájuk­nak a meleg üdvözlő szavakat, a kedves fogadtatást, amelyben része­sítettek bennünket a hazai földön. — Küldöttségünk feladata az volt, hogy a baráti Szovjetunió vezetőivel megtárgyaljuk a szovjet—magyar kapcsolatokat érintő valamennyi fontos, időszerű állami és pártkér­dést és megállapodásokat hozzunk létre ezekben a kérdésekben. — Küldöttségünk a Szovjetunió­ban tartózkodva erkölcsi kötelességé­nek tudta, hogy a szovjet dolgozók tömegeivel közvetlenül találkozzék és elmondja nekik, mi történt ná­lunk, hogyan látjuk helyzetünket s köszönetét mondjunk személyesen is a szovjet dolgozóknak azért a sok­oldalú segítségért, amelyet a Szov­jetunió a Magyar Népköztársaságnak fennállása óta, legutóbb az októberi imperialista és ellenforradalmi táma­dás idején'nyújtott. — Célunk volt, hogy hivatalos tár­gyalásaink és a szovjet dolgozókkal való közvetlen találkozások ered:-lé­nyéképpen megerősítsük a magyar— szovjet barátságot; — Kedves elvtársiak: — Küldöttségünk azt tapasztalta, hogy a szovjet kormány a Magyatf Népköztársaság iránt igaz barátságot, gondjainkat megértő magatartást ta­núsít, s államaink szocialista jellegű kapcsolataiban az egyenjogúság, a függetlenség és szuverenitás lenini elveit tiszteletben tartja és gyakor­latilag alkalmazza. — A pártjaink közötti tárgyalá­saink során a Szovjetunió Kommu­nista Pártja és a Magyar Szocialista (Folytatás a 2. oldalon.!! j

Next

/
Oldalképek
Tartalom