Észak-Magyarország, 1957. március (13. évfolyam, 50-76. szám)

1957-03-01 / 50. szám

Világ proletárjai egyesüljetek l XUL évfolyam 50. szám 1957 máicius 1 pénten Ara 50 fillér r WVÍÍ& MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT MEGYEI INTÉZŐBIZOTTSÁGA LAPJA Letetlek az esküt a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány új tagjai A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. Münnich Ferenc, a ma­gyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnökhelyettesét a kormány első elnökhelyettesévé, Biszku Bélát belügyminiszterré, dr. Doleschall Frigyest egészségügyi miniszterré, Kállai Gyulát művelődésügyi mi­niszterré és Révész Gézát honvédel­mi miniszterré — a kormány tagjai­vá — megválasztotta. Az Elnöki Tanács Rónai Sándort, az országgyűlés elnökét a magyar forradalmi munkás-paraszt kor-/ mányban viselt tagsági tisztsége alól felmentette. A kormány új tagjai csütörtökön letették az esküt. Az eskütételnél jelen volt Dobi István, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának elnöke, Kádár János, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke, dr. Münnich Ferenc, a kormány első elnökhelyettese, Apró Antal ipar­ügyi miniszter és Kristóf István, az Elnöki Tanács titkára. (MTI) A kormány új tagjainak életrajza BISZKU BÉLA 1921 szeptember 13-án született a Bereg megyei Mérők községben. Napszámos szülők gyermeke. Elvé­gezte a négy középiskolát, majd ki­tanulta a lakatos szakmát. Hamaro­san bekapcsolódott a munkásmozga­lomba. Már inasévei alatt 193i8-Jban, tevékenyen részt vett a vasas ifjú­munkások megmozdulásaiban; 1944-ben tagja lett a Kommunista Pártnak, amelynek azóta is aktiv harcosa. A felszabadulás után füg­getlenített pártfunkcionárius lett. 1945-ben a XIII. kerületi pártbizott­ság munkatársaként üzemszervezési ügyekkel foglalkozott, majd egy év múlva a budapesti pártbizottságon kapott fontos beosztást. 1949-ben tagja lett a budapesti pártbizottság­nak. 1951-től a két nagy munkáske­rület politikai életét irányította: előbb a X. kerület, majd a XIII. ke­rület pártszervezetének titkára volt. Jelenleg a Magyar Szocialista Munkáspárt intézőbizottságának tag­ja. DR. DOLESCHALL FRIGYES Az új egészségügyi miniszter 1897- ben született. Orvosdoktori diplomá­ját 1922-ben szerezte meg: Ettől kezdve a budapesti, majd a debrece­ni egyetem orvostudományi karán dolgozott. 19315-ben Debrecenben magántanárrá képesítették. 1939-től 1945-ig kórházi igazgató-főorvos volt Léván. A felszabadulást követően Budapesten kórházi belgyógyász-fő­orvosként dolgozott. 1951-től 1953-ig az egészségügyi miniszter helyettesé­nek tisztét töltötte be. Ezután a Sza­bolcs utcai állami kórház, illetve az ebből szervezett orvostovábbképző intézet igazgatója lett. Tudományos munkásságáért 1952-ben elnyerte az orvosi tudományok kandidátusa címet. Kórházi és tudományos munkásságá­ban a belgyógyászattal, ezeken belül elsősorban a szívgyógyászat kérdé­seivel foglalkozott/ KÁLLAI GYULA 1910-ben Berettyóújfalun született. Apja csizmadia volt. A középiskola után a budapesti tudományegyetem bölcsészeti karán tanult. Mint egye­temi hallgató 1931-ben az illegálisan működő Kommunisták Magyarorszá­gi Pártjának tagja lett és részt vett az egyetemi mozgalmakban. Évekig, főként Debrecenben tevékenykedett, ahol a Márciusi Front mozgalom neve alatt több társával szervezte a munkásfiatalok és diákok kommu­nista mozgalmát. 1939-től 1945-ig a párt megbízásából a Népszava szer­kesztőségében dolgozott. A háború alatt az antifasiszta népfront szerve­zésének propagandamunkájában vett részt. Egyik szervezője volt az 1942- ben megalakult Történelmi Emlék- bizottságnak, amely az antifasiszta pártók vezetőiből és a magyar értel­miség antifasiszta rétegének képvi­selőiből alakult. Egyik szervezője volt az 1942. március 15-i emléke­zetes nagy fasiszta- és háborúellenes tüntetésnek is. A felszabadulás után a Magyar Kommunista Párt Központi Vezető­ségének tagja lett. 1945-ben minisz­terelnökségi államtitkárrá nevezték ki. Éveken át vezette a párt kultu­rális osztályát. Közben mint újság­író publicisztikai tevékenységet fej­lett ki. 1949-től 1951-ig külügymi­niszter volt. Az utóbbi időben a párt kulturális osztályát vezette. Jelenleg az MSZMP intézőbizott­ságának és titkárságának tagja? RÉVÉSZ GÉZA altábornagy 1992-ben született Sátoraljaújhe­lyen. Apja kisiparos volt. Mint fém­munkás tanonc, már 1916-tól részt vett az ifjúmunkás mozgalomban. A Kommunisták Magyarországi Párt­jának megalakulásától, 1918-tól kezdve tagja volt. A Tanácsköztár­saság idején, mint a harmadik nem­zetközi ezred katonája részt vett a Vörös Hadsereg harcaiban. A Horthy-korszakban a KIMSZ egyik vezetőjeként dolgozott az ille­gális mozgalomban. 1922-ben letar­tóztatták. 10 évi fegyházra Ítélték, de a Szovjetunió 1925-ben kicserélte. Elvégezte a moszkvai műegyetemet majd számos szovjet gyárban dol­gozott. A Magyarországot felszaba­dító harcokban tevékeny részt vett. Mint a Magyar Kommunista Párt kép­viselője működött közre a partizán­mozgalom megszervezésében. A fel- szabadulás után 1947 végéig a Ma­gyar Kommunista Párt Központi Ve­zetősége katonai karhatalmi osztá­lyát vezette. Utána egy évig varsói követ volt, majd a néphadsereg altá­bornagya. 1954 végétől mostanáig a tervhivatal elnökhelyetteseként dol­gozott. (MTI) •• . Ülést tartott a kormány A magyar forradalmi munkás­paraszt kormány február 28-án ülést tartott, amelyen rendeletet fogadott el a házállámosítások során elköve­tett törvénysértések orvoslására. A kormány határozatot hozott az államigazgatás egyszerűsítése során feleslegessé váló hivatali helyiségek lakás céljára való átalakításának meggyorsítására. A határozat értel­mében az Országos Takarékpénz­tár hitelakciót indít. Ennek kereté­ben a vállalati és a hivatali dolgo­zók a volt irodahelyiségekben ré­szükre kiutalt lakás átalakításához lakásonként Budapesten legfeljebb 20 ezer forint, vidéken legfeljebb 15 ezer forint hitelt kaphatnak. A kormány rendeletet hozott ar­ról, hogy az úgynevezett régi nyug­díjasok, akik jelenleg is munkavi­szonyban állnak, munkaviszonyuk megszűnése esetén az új nyugdíj­törvény szerint kaphassanak nyug díjat. •A kormány elhatározta, hogy elő terjesztést tesz a Népköztársaság Elnöki Tanácsának a sokgyerme­kes anyák jutalmazási rendsze rének megváltoztatására. Az elő terjesztés értelmében az anyák már ez évtől kezdve hat gyermek után is kapnak pénzjutalmat. (MTI) 12 321 tonna szén A borsodi szénmedence derék bá­nyászai október 27-én 12.321 tonna szenet adtak népgazdaságunknak. Ebből a borsodi tröszt 9.847.3 tonna szenet termelt, napi tervét 127.9 szá­zalékra teljesítette. Az ózdiak 2.473.7 tonna szenet küldtek a felszínre ezen a napon. Napi tervüknek 99 százalékra tettek eleget MA A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes Központi Bizottságának ülése Szó és tett • Mit mond egy Kanadából hazatért magyar • Határjárás Boldván Razzia az ócskapiacon Faluról-falura Üdvözlő távirat a Norvég Kommunista Párt IX. kongresszusához A NORVÉG KOMMUNISTA PÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK OSLÓ Kedves Elvtársak! A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és párttag­sága forró kommunista üdvözletét küldi a Norvég Kommunista Párt IX. kongresszusa minden résztvevőjének. Pártjuk a marxizmus-leninizmus szellemében vezeti a. norvég dol­gozó nép életszínvonalának megjavításáért folyó harcot, szilárdan őrkö­dik a párt eszmei és szervezeti egységén. Ebben a küzdelemben kívá­nunk újabb sikereket és kongresszusuknak eredményes munkát. Forró kommunista üdvözlettel: a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága. Közt London (MTI) Mint a londoni rádió közli, Kairó­ban végétért Szaud Szaud-Arábia és Husszein jordániai király, valamint Kuatli sziriai és Nasszer egyiptomi elnök értekezlete. A kiadott nyilat­kozat szerint a négy arab állam együt­tesen fog fellépni, hogy kieszközöl­je Izrael csapatainak feltétel nélküli visszavonulását a fegyverszüneti de­markációs vonal mögé. Ezenkívül kártalanítást fognak követelni Egyiptom számára az Anglia, Fran­ciaország és Izrael okozta károkért. Szembehelyezkednek minden kísér­lettel, amelynek célja, hogy korlá­tozza Egyiptom felségjogait a Szuezi- csatorna fölött. (MTI) Ausztria nem csatlakozik a nyugateurópai unióhoz Az osztrák nemzetgyűlés külügyi bizottságának ülésén Figl külügy­miniszter beszédet mondott. Kijelen­tette, hogy: Ausztria nem csatlako­zik a nyugateurópai unióihoz, miután ez a szövetség katonai célokat is kö­vet és ezért a szövetséggel való együttműködés nem Tenne össze­egyeztethető Ausztria semlegességi politikájával. A megfigyelőik Figl nyilatkozatá­val kapcsolatban utalnak arra, hogy a Szovjetunió Legfelső Tanácsának legutóbbi ülésén a szovjet külügy­miniszter beszédében bíráló hangon emlékezett meg arról, hogy Ausztria az utóbbi időben együttműködik olyan nehizetközi szervekkel, ame­lyek közvetve, vagy közvetlenül a NATO-hoz tartoznak. A francia folyók áradása Franciaország egész területén to­vább áradnak a folyók. A Szajna áradása olyan méreteket öltött, hogy párizsi tetőzésének időpontjára le­állították a szajnai hajóforgalmat. Lyon közelében a Rhone gátja át­szakadt, a folyó vize nagyobb terü­letet elöntött. (MTI) Begyújtották a hetedik martinkemeneét is Diósgyőrben A jövő bélen már teljes üzemmel termel az acélmű A Szovjetunió és Csehszlovákia kereskedelmi, gazdasági és tudományos együttműködése A diósgyőri kohászat martinacél­művében három kemence üzemelte­tésével kezdték meg az újévet. De nem volt jobb a helyzet az elektro- acélműben sem, ahol villamosener- glahiány hátráltatta a termelést.. A szén- és energiahelyzet, továbbá az anyagellátás javulásával, nemkülön­ben a dolgozók munkakedvének nö­vekedésével fokozatosan mind több kemencét tudtak üzermbehelyezni sj gyújtották a hetedik martinkemen- enmek eredményeként jelentősen | cét is, amiből néhány nap múlva megkezdik a csapolást. Ugyancsak felfűtés alatt van az elektroacéknű hatodik kemencéje is, ami szintén hamarosan acélt ad majd. így a jövő héttől kezdve már a diósgyőri acél­emelkedett mindkét acélműben a termelés. így február közepén az acélmű nemcsak hóeleji elmaradá­sát pótolta, hanem a hónap végére már csaknem ezerkétszáz tonna acél­lal meg is tetézték februári tervüket. E héten az átépítés befejeztével be­mühen elérik a múltévi október előtti napi termelési színvonalat. Évről-évre bővül a Szovjetunió és Csehszlovákia közti gazdasági, ke­reskedelmi, tudományos együttműkö­dés. Elegendő megemlíteni, hogy az elmúlt nyolc év során a Szovjetunió és Csehszlovákia közötti árucsere­forgalom csaknem megnégyszerező­dött és 1956-ban a Szovjetunió rész­vétele a csehszlovák külkereskede­lemben elérte az egyharmadot. A nyersanyagbeihozatal a Szovjetuniód­ból ugyanazon idő alatt csaknem 4.5- szeresére növekedett és az elmúlt év során több mint 30 százalékát jelen­tette az egész csehszlovák import­nak. A Szovjetunió és Csehszlovákia között 1950-ben megkötött hosszú- lejáratú kereskedelmi szerződés ér­telmében a Szovjetunió már 74 szá­zalékban teljesítette a vasérc-expor­tot, 90 százalékban a nikkelét, 70 százalékban az alumíniumét, stb. A. Szovjetunió rendszeresen szállít Csehszlovákiának különböző nagy­fontosságú berendezéseket, így pél­dául biztosította a penicillin gyártás­hoz szükséges legfontosabb anyago­kat. A Szovjetunió ezenkívül rend- tReresen exportál élelmiszert is Csehszlovákiába. Az elmúlt nyolc év folyamán például annyi takarmány­gabonát szállított Csehszlovákiának, ami meghaladja a Csehszlováíkiában hasonló időszak alatt begyűjtött ga­bonamennyiség 50 százalékát. A Szovjetunió és Csehszlovákia közötti kereskedelem ár tekintetben is elő­nyös Csehszlovákia számára. A két ország közötti kereskedelemben a világpiaci árak érvényesek. Az utóbbi időben a Szovjetunió rendkívül nagy segítséget nyújt Csehszlovákiának a magfizikai inté­zet építésében. Biztosítja az intézet számára szükséges berendezéseket, mint például a magreaktort és egye­beket, továbbá nagy segítséget nyújt az atomerőmű építésében, a »nehéz­víz-üzem« létesítésében, valamint az uránérc feldolgozására létesített üzem felépítésében. A Szovjetunió segítségének köszönhető, hogy Cseh­szlovákia népgazdaságában igen fon­tos szerepet játszik az uránércterme- lés. Az uránérctermelés rövid időn belül olyan színvonalra emelkedett, hogy Csehszlovákia az uránércter­melés tekintetében a legfejlettebb országok közé kerül. A Szovjetunió ezenkívül szakembereket is biztosít az uránérc termeléséhez, mivel Cseh­szlovákiában csak most folyik az ilyen-szakemberek képzése. A Cseh­szlovák Köztársaság mindkét ország­ra nézve előnyös feltételek alapján exportál uránércet a Szovjetunióba. 30 magyar menekült súlyos gyomormérgezést kapott egy ausztriai táborban Bécs (MTI; A Salzburg közelében lévő glasen- bacíhi menekülttábor 30 magyar la­kója súlyos gyomormérgezés tünetei között megbetegedett. Közülük 20-at a salzburgi tartományi kórházba szállítottak. Egyesek állapota válsá­gos. A hatóságok megállapították, hogy a magyarok szerdai ebédje romlott élelmiszerből készült. 180 kilós utas Párizs (MTI) Kedden este szállította eddigi leg­súlyosabb utasát az Air France re­pülőtársaság. A helsinki gépre 180 kilós utas szállt fel, a helsinki ke­reskedelmi kámara elnöke. Hogy utazását kényelmessé tegyék, a re­pülőgép két ülését eggyé alakították át. Az utas ennek ellenére egy jegy-, gyei utazott. (MTI' Csonkádban is vetik a tavaszi búzát Csongrádban két hete kezdődött az első tavaszi növényfélék, a mák és a borsó vetése, s most már vetik a ta­vaszi búzát is. Hódmezővásárhely határában a Táncsics Termelőszövet­kezet tagjai az egyik magasabbfek­vésű, gyorsan felszikkadt táblán 20 hold tavaszi búzát vetettek, porha- nyós, jól előkészített magágyba. A tavaszi árpát Hódmezővásárhely ha­tárában eddig mintegy 50 gazda ve­tette el. (MTI) A mizserfai bányából naponta 100 tonna szén érkezik Tiszapatkonyára Tiszapalkonyán a hőerőmű első gépegységének indításáig 14 napra elegendő, több mint 20 ezer tonna szenet tárolnak, illetve tartalékol­nak. A szén szállítását az elmúlt év derekán kezdték meg és októberig mintegy 12 ezer tonna érkezett az erőműbe. Ezt a jelentős mennyiséget a szabadban tárolták. A szenet dóze­rek segítségével szétteregették, majd lehengerelték; Ezáltal „kipréselték” belőle a levegőt és a vizet, vagyis megakadályozták a szén öngyulladá­sát.. A szabadtéri tárolás nagysze­rűen bevált: a szén hőmérséklete — 10 naponkinti mérés alapján 20—2Ö fok között ingadozott. Az októberi és novemberi esemé­nyek után — a lakótelep és az üzem­épület fűtésére — a tartalék szénből csaknem 5 ezer tonnát felhasználtak? Február 11-től azonban újra megin­dult a szénszállítás a nógrádi szén- medencéből. A mizserfai bányászok naponta 100—120 tonna szenet kül­denek Tiszapalkonyára s így csütör­tök reggelig februárban már 1400 tonna szenet tárolhattak az erőmű dolgozói. TT no’lamo«!'«/ a n államin

Next

/
Oldalképek
Tartalom