Észak-Magyarország, 1957. február (13. évfolyam, 26-49. szám)

1957-02-12 / 35. szám

eSZAKMAOTAROKSZAG Kedd, 1957. rewuar íz. ti mami UJ FÉLÉV, U Látogatás a miskolci „Petőfi“ diákotthonban Vigyázat! Hamis ötforintosok vannak forgalomban Hatalmas épület, nagy, tágas fo­lyosók, korszerű felszerelés. Ideáli­san berendezett diákotthon. A be­lépőt szépen zöldelő pálmák üdvöz- Uk és a rejtett hangszórókból kelle­mes zene tölti be a folyosót. Min­denütt csend, őszintén szólva ez a némaság szokatlan egy diákotthon­ban. A félévi bizonyítványosztás után hazautaztak a lakók? Nem. Az ebédlőben találjuk őket. Halk zsi- bongás, jóízű kanalazás. Tarhonya, sült hús a tányérokon, érthető a jó étvágy. Mindig ilyen jóízű az ebéd? — Nemcsak az ebéd, hanem a va­csora is — mondja egy elsős. — A koszt ellen ritkán hangzik el panasz. Mennyiségileg is, minőségileg is ki­elégítő. Kovács András, a diákok népszerű Bandi bácsija elégedetten hallgatja a dicséretet. Ö a konyha vezetőgondnoka és ő bizonyítja be legjobban, hogy jó a koszt: ő is itt étkezik.. Megjelent a „Petőfi” híradó A fiúkkal csak ebéd után lehet be­szélgetni. A szabad foglalkozás alatt ráérnek felelgetni. Az előcsarnokban nyomban szembetűnik, három tábla. Az elsőn felirat díszeleg: Petőfi Hír­adó. A diákok »házi« újsága. Tele cikkekkel. Humoros, kedélyeshangú sorok. A cikkek írói tréfásan emlé­keznek meg egy-egy diákotthoni ese­ményről, még bíráló cikkeik is tré- fálkozóák, de annál találóbbak. A híradót nyolctagú szerkesztőbizott­ság szerkeszti. Minden évfolyamból található képviselő a szerkesztő­bizottságban. Külön »prózai« rovat, humor-rovat, versíró-rovat működik. A híradó mellett kisebb, kulccsal zárt faliújság. »Vitriol« címmel. Ez a raj­zos-faliújság, a »rajzos«-rovat tulaj­dona. A rajzolni tudó diákok ügyes karikatúrákkal örökítenek meg egy- egy humoros eseményt. Valahogyan mások ezek, mint a régi faliújságok. Látszik, hogy a fiúk magukénak érzik, szeretik. Igen, mert maguk készítik, az ő életükről szól, nem úgy, mint a tanári utasí­tásra készített, mutatós, de léleknél- küli régi faliújságok. Politechnikai oktatás? Most, az új félévben sok szép új terv megvalósítását kezdik meg a diákotthonban. Mindenekelőtt a szakkörök megalakítása jelent határ­követ az otthon fejlődésében. A fotó­szakkör máris működik. Drága fény­képezőgép, nagyítógép, a fényképe­zéshez szükséges teljes felszerelés áll a fiatalok rendelkezésére. A fény­képezés során nemcsak szórakozási lehetőséget kapnák, fejlődik szép­érzékük is és a politechnikai neve­lés sokoldalú képzésének elvét is tá­mogatják. De méginkább ezt támo­gatják az ezermester-szakkör szerve­zésével. Itt a fiúk fúrnak, faragnak, különböző egyszerűbb, vagy gyakran bonyolultabb szerkezeteket készíte­nek, dísztárgyakat alkotnak. Ez is hozzájárul szépérzékük fejlesztésé­hez, fejleszti kézügyességüket, gya- korlatiasábbá változtatja őket. + A népi hagyományok ápolásáért A néprajzi szakkör a legnépsze­rűbb. Ide tömörülnek azok, akik vonzódnak megyénk gazdag népi- hagyorjiányaihoz. Megismerkednek Borsod múltjával, tájegységeivel, kulturális kincseivel, Matyóföld vi­lághírű hímzéseivel, sok szép érték­kel, amely mellett eddig talán kö­zömbösen mentek el. A szakkör mel­lett működik majd egy népművészeti szakkör is, ahol a fiúk megismerked­nek a borsodi népművészettel. A szakkörben gyakorlati munkát is vé­geznek, s készítményeiket a diákott­hon díszítésére használják. A lelkes diákok vállalkoznak arra, hogy ha csak egy lépéssel is, de előbbre se­gítsék azt az értékes mozgalmat. mely Borsodban most bontakozik ki a népihagyományok ápolása, meg­mentése érdekében. Filmvetítés, irodalom Az irodalom kedvelői az irodalmi szakkörbe tömörülnek. A diákok kö­zött vannak írással foglalkozók, vers­írók, kritikusok, akik tudásukat eb­ben a szakkörben akarják megala­pozni, fejleszteni, gyarapítani. De ide tömörülnek az irodalom kedvelői is, akik élvezetet találnák egy-egy író­val kapcsolatos előadásban, vitádéi­ul ' lókban, előadó estekben. Több szakkör alakul. A fiatalok most tanakodnak, hogy érdeklődési körüknek megfelelően milyen szak­köröket hozzanak létre. Emellett még egy szép terv megvalósításán fáradoz­nak. rrőZ Bartha István igazgató mond néhány s^ót. Hamarosan meg­kezdődik a filmvetítés. Már megvan a vetítőgép, s a megfelelő helyiség. Még némi apróbb javításra van szükség és a tanulók a diákotthon- bár élvezhetik a filmeket. Népi együttes alakul Itt alakul meg a megye első diák- otthon-népiegyüttese, amely a nép­rajzi szakkörrel párhuzamosan mű­ködik. Népitánccsoport, népdal-kórus és népi zenekar kezdi meg a műkö­dését. Zengő Mihály nevelőtanár el­mondja, hogy ■ megfelelő jelentkező esetén népi játékokat bemutató cso­port is alakul. Ügy tervezik, hogy az együttes már ebben a félévben be­mutatkozik. • Sok szép terv, jórészt már a meg­valósítás útján. Mind arról tanúsko­dik, hogy a diákotthonban valóban otthonra leltek a tanulók, szomjaz­zák a kultúrát és ég, él bennük a lelkesedés, a tanulni, a fejlődni- vágyás. Az iskolákban új lendülettel indulnak az új félévnek és itt, a diákotthonban is új tervek megvaló­sításán fáradoznak. Jó munkát, sok szép eredményt kívánunk. Az utóbbi időben a rendőrségihez olyan bejelentések érkeztek, ame­lyek szerint hamis 5 forintosok van­nak forgalomban. A hamis pénz szürkés színéről, tompa csengéséről, valamint durva kidolgozásáról köny* nyen felismerhető. A rendőrség kéri mindazokat, akik hamis pénzzel, illetve a hamisítvány átadójával találkoznak, erről érte­sítsék a közeli rendőri szervet. (MTI) Huszonötödik betörésének „jubileumi ünnepségén44 került rendőrkézre a „feledékeny betörő Kollárcsik József, a miskolci rend­őrség régi ismerőse az októberi ese­mények során szabadult ki a bör­tönből, ahol öt éves büntetéséből kettőt már letöltött. A bűnöző a fel­szólítások ellenére sem jelentkezett a visszalévő három év letöltésére, hanem tovább folytatta „mestersé­gét”. „Tatyus” néven újra feltűnt az éjszakai életben és újra kezdte a betöréseket. Jobbára üresen hagyott lakásokba hatolt be, ahonnan ruha­neműt, füstölt húskészítményeket, értéktárgyakat rabolt el. Legutóbb a Salétrom u. 27. számú házból bősé­ges zsákmánnyal, mintegy 5—6000 forint értékű ruhaneművel tért haza. A „jó fogás” egyúttal 25-ik betörése is volt a 25 éves fiatalembernek. Ne­kiállt tehát „jubileumot ünnepelni”. A többnapos mulatozás során leplez­te le a rendőrség. A házkutatás al­kalmával egy teherautónyi rabolt holmit találtak lakásán. Kollárcsik A MOZIK IK I Hl BÉKE. Február 7-tői: Berlini románc. Német film. Kezdés: 4. 6. 8 óra. KOSSUTH. Február 7—13: Szegény sze­relmesek krónikája. Uj olasz film. Kezdés: egynegyed 4. fél 6, és háromne­gyed 8 óra. TÁNCSICS. Február 11—12: Szegény sze­relmesek krónikája. József a kihallgatás során elmondta, hogy „hivatalosan” nem értesült ar­ról, hogy jelentkeznie kell a börtön­ben. Éjjeli útjai után nappal ugyanis mindig aludt, így újságot nem olva­sott, rádiót nem hallgatott. Szomszé­daitól hallotta ugyan, hogy van ilyen felhívás, de később „elfelejtette”. Időjárás Az enyheség még tart. A 60 és 45 — dmk szélességi fok között Európában to­vább tart a nyugat-keleti irányú áram­lással az időjárási frontok átvonulása, Továbbra is változékony, enyhe az idő­járás. Még a Szovjetunió európai részé­nek déli felében is megszűntek az éj­szakai fagyok. Télies idő csak az Ural« hegység északi részein, valamint Finnor­szágban van. Várható időjárás kedden estig: változó felhőzet, főként ma többfelé záporeső, esetleg zivatar. Mérsékelt, helyenként élénkebb északi, északnyugati szél. Az enyhe idő még tart. magyar híradó, Bánk bán, Böske, Ta­vasz a Tátrában, Elkésett vőlegény, Ti­hany. Folytatólagos előadások. Egysége# helyár: 1.30 forint. Február 13, szerda 10—12-ig: Berlini ro­mánc. Színes német film. Helyárak: 1.30—5.30-ig. TESTNEVELÉS Bemutatkozott az újjáalakult MMTE MMTE-MVSC II. 6:1 (5:0) Vasárnap játszotta első mérkőzését az újjáalakult Miskolci Munkás Testedző Egyesület csapata. Az MMTE a miskolci •vasutasok második csapatával mérkőzött és 5:0-ás félidő után végül 6:1 arányban győzött. Az NB Il-es csapat különösen az első félidőben játszott jól, szünet után csökkent az iram. Az NB Il-es csapat egyébként a következő összeállításban játszott: Tölgyesi (Boros) — Miskolci, Tó­falvi, Farkas — Homovics, Sifman Pap (Lövei), Kiss, Csorba, Fischer, Dobos. A gólok közül Kis hármat, Dobos gettót szerzett, Budavári* és Farkas pedig ön­gólt lőtt. Döntetlenül játszott az MVSC Újpesti Dózsa—MVSC 1:1 (1:0) Nagy József sípjelére a két csapat a következő összeállításban futott ki: Új­pesti Dózsa: Komáromi — Zalai, Várhidi, Farsang, Borsányi, Tóth M. — Bencsics, Virágh, Aspiránj', Gilic, Győrvári. — MVSC: Károlyi (Berényi) — Buna, Siklósi, Péter — Zoller, Kovács — Palatics (Vin- nai), Radványi, Bodó dr. Fekete I. Bara- nyi. A mérkőzés hatalmas ködben folyt le, s a nézők ezért a partvonal mellett he­lyezkedtek el. A talaj sem volt jó, a fagy felengedett és így sokat csúszkáltak a játékosok. Az első percekben a hazaiak támadtak többet, majd változatossá vált a játék. Radványi hagyott ki egy kínál­kozó helyzetet, Fekete I. az üres kapu mellé lőtt, majd Palatics labdája is elke­rülte a kaput. A félidő befejezése előtt 3 perccel a 16-os oldalvonalától Bencsics iveit be egy szabadrúgást, Károlyi kifu­tott, a labda Aspirányhoz került, aki a hálóba fejelte, 1:0. Szünet után az újpestiek támadtak töb­bet, mégis az MVSC ért el gólt. Balol­dali támadás végén Baranyi ívelt be, a labda a kifutó Komáromi mellett Bodó dr.-hoz került, aki a bal alsó sarokba küldte, 1:1. A gól után az újpestiek tá­madtak többet, de ezek a támadások is rendre elakadtak. Befejezés előtt néhány perccel Kovács végigvitte a labdát a pályán, beadását Baranyi lőtte volna ka­pura, a védők azonban közbeléptek. A budapesti csapatból Virág, Komáromi, Várhidi és Tóth, a miskolciak közül Siklósi, Kovács, Baranyi és Radványi já­téka dicsérhető. A DVTK Salgótarjánban vereséget szenvedett Sal. BTC—DVTK 3:1 (1:0) Salgótarjánban 1500 néző előtt a diós­győriek a következő összeállításban ját­szottak: Tóth — Deák, Kakuszi, Paulás —. Török, Gyurik — Csányi, Szigeti, Pesti, Pál, Matisz. Jó kezdés, után a diós­győriek a harmadik percben csaknem gólt értek el. Szigeti lövését csak a ka­puvonalról tudta menteni a salgótarjáni jobbhátvéd, Sándor. A 20-ik perctől azonban feljöttek a diós­győriek is és sokkal több támadást ve­séitek, mint a hazaiak. A 37-ik percben Csáki labdája Kakuszira pattant, majd a középhátvédtől a hálóba jutott. A második félidőben Pesti helyett Do­bó játszott, Kakuszi helyett Tiba, Tóth helyett pedig Balogh védte a kaput a diósgyőrieknél. A salgótarjániaknál is több csere volt. Gyors játék alakult ki, némi diósgyői'i fölénnyel. A 26-ik perc­ben Bablena szerzett gólt, majd a 39-ik percben Dobó ll-esből 2:l-re javított. A félidő befejezése előtt 10 perccel Paulás megsérült, Szigeti játszott helyette bal­hátvédet. A 42-ik percben Taliga lövése Tiba lá­báról ismét a diósgyőri kapuba jutott. A DVTK-ból Török, Gyurik és Szigeti játéka dicsérhető. A íértiaknál a József Attila gimnázium, a nőknél az Ózdi Vasas nyerte az ózdi teremkézilabda bajnokságot Vasárnap Özdon befejeződtek a terem­kézilabda bajnokság küzdelmei. A fér­fiak csoportjában a József Attila gim­názium szerezte meg az első helyet az ózdi Vasas előtt, a nőknél az Ózdi Vasas lett az első. a második helyen végzett az ózdi Meteor előtt. _ Perecesen is folytatódtak a teremkézi­labda bajnoki küzdelmek, az eredmé­nyek a következők: Férfiak: Felsőnyárád—Albertlelep 9:8, Meteor II.—100. MTSK II. 15:12, Albertte- lep—100. MTSK I. 1Í5:3, Felsőnyárád-100. MTSK II. 21:8, Meteor II.—100. MTSK I. 17:8, Felsőnyárád—100. MTSK I. 24:10, Petőfi—Di. Kohászat Petőfi 16:14, Di. Ko­hászat Petőfi—MESE 21:18, MESE—Di. Kohászat 18:16, MVSC—Műegyetem 18:10, Di. Kohászat Kossuth—Testnevelők 13:9, Műegyetem—Di. Kohászat 15:14, Di. Ko­hászat Kossuth—MVSC 8:7. Nők: Meteor—Építők 8:7, Meteor— MVSC 12:8, Építők—Pereces 7:4, MVSC— Pereces 13:5. RÖPLABDA A diósgyőri stadionban vasárnap te­rembajnoki mérkőzéseket játszottak. A mérkőzések eredményei a következők: Szerencsi Bocskay—Saujhely MÁV SAC 29:27, Farkaslyuk—M. Haladás 44:28. DVTK—Saujhely 37:27, Szerencs—DVTK II. 35:25, DVTK—M. Haladás 48:31. Sauj­hely— DVTK II. 34:15, Farkaslyuk -Sze­rencs 40—22. Nők: DVTK I.— Szerencs 41: 20, Szerencs—DVTK H. 37:29, DVTK— DVTK II. 50:13. Totóeredmények A február 10-d 6-ik heti 12 talála- tos totószelvény a következő: 1, 1, 1,1, 1, 1, 1, x, 1, törölve, 1, 2, pót­mérkőzés 1. (MTI) Kezdés: 5, 7, vasárnap: 3, 5, 7 óra. FÁKLYA. Február 12—13: Visszaélés. Kezdés: egynegyed 6, egynegyed 8 óra. MŰVELŐDÉS HAZA. Február 10—13: Éj­szaka lányai. Francia film. Kezdés: vasárnap délelőtt 10 órakor, hétköznap: 4, 6. 8 óra. ADY (Széchenyi u. 26. sz.) Február 13—14: Feltámadott a tenger, színes magyar film. Kezdés: fél 6 óra. UJDIÖSGYÖRI BÉKE. Február 10—12-ig: Zalameai bíró. Kezdés: 5, 7, vasárnap: 3, 5, 7 óra. DIÓSGYŐRI DIADAL. Február 12—13: Koncert. Kezdés: 5 óra. MÁV ERKEL. Február 14: Isten hozta Mr. Marshall. Kezdés: fél 5, 7 óra. HEJŐCSABA. Február 13—14: Három jó barát. Csehszlovák film. HÍRADÓ MOZI MŰSORA: 12-én, ked­den 11—2-ig, 13-án, szerdán 12—3-ig: Uj fl Miskolci Nemzeti Színház fnusoca Déryné színház (Déryné u. 5.) K.: Szöktetés a szerájból (6); Sz., Cs., P.: Liliom (6). Sz,: Szöktetés a szerájból. (6), V.: Vitéz Tapsi kalandjai (fél 3), Liliom (6). DIÓSGYŐRI MŰVELŐDÉS HAZA K., Sz.: Nincs előadás. Cs.. P.: Leány* vásár (5), Sz.: Bánk bán (5). V.: Leánv- vásár (5). FELHÍVJUK IS YÁLL8LST0K FIGYELMÉT, hogy az építkezések leállítása és egyéb okok miatt készletükön lévő elfekvő, esetleg bontásiból keletkező építési anyagokat — a vonatkozó rendelet értelmében — haladéktalanul közöljék a TÜZÉP Vállalattal, Miskolc, Pa- lóczy utca 17. sz. A miskolci István-malom m magas gabonasilójának külső vakolási munkálatának elvég­zésére kivitelezőt keresünk. A munka állványozáson kívül függő ko­sárból is elvégezhető. Ajánlatokkal és érdeklődéssel a Malomipari Egyesüléshez kérjük fordulni. Miskolc. Zsolcai kapu 46. 25 A 36. Aköv. (MÁVAUT) 2 éves gyakor­lattal rendelkező gépkocsivezetőket fel­vesz. Jelentkezni: Bessenyei u. 3. sz. a. lehet. 231 A PROUlRUt 'l ESEK Használható állapotban lévő cementcse­rép gépet alátét lemezekkel, valamint kútgyűrű és betoncső sablonokat alátét karikákkal mielőbb bérbevennénk. Aján­latokat TÜZÉP Vállalat Miskolc, Palóczy u. 17. sz. címre kérünk. 255 2 fűtőt felveszünk. Jelentkezés a Ládi Fűrészüzemben Diósgyőrvasgyár. 261 HIRDETÉS FELVÉTEL: Széchenyi u. 23. számú üzlethelyiségben. (Színház épület.) Apróhirdetés díja hétköznap szavankint 1 forint, vasárnap 2 forint. Legkisebb hirdetés 10 szó. — Telefon: 16—213. (Hirdetést szombat délelőtt 10 óráig vesz fel a kiadóhivatal.) Nőtlen férfi albérleti szobát keres le­hetőleg a belvárosban. Széchenyi u. 27. sz. földszint 4. 1082 Szoba-konyhás, verandás ház 300 kvad- rátos gyümölcsössel Tapolcán eladó. Ér« deklődni lehet: Perecesi őrház. c. b. 10 7. 1041 Keresem tulajdonosát nálamhagyott DE. 595. fős rendszámú motorkerékpár­nak. Kellő igazolás mellett átvehető. Lá­zár Gáspár Mezőkövesd. Mikszáth Kál­mán u. 9. 1060 Mindennemű vízvezeték javítást, átala­kítást vállalok. Hajdú Kálmán vízveze­tékszerelő. Hadirokkant u. 3. sz. 1053 Üzleti stelázsi, ebédlőkredenc, tálaló sürgősen eladó. Hunyadi u. 32. II. ajtó. 248 Hálószobabútor eladó. Kazinczy u. 30. SZ. 1104 Szép sötét diófa szobabútor eladó. Mis­kolc, József u. 8. új sor, Béke-szálló előtt. 1085 Gépkocsiszerelőt felvesz a Postagarage. Miskolc, Kazinczy u. 18. (Csak nagyobb általános gyakorlattal rendelkezők jelent­kezzenek!) Ovális szobaasztal eladó. Vörösmarty u. 150. balra 1. ajtó. Csepel motorkerékpár megbízható álla­potban eladó. Nyékládháza, Szt. István u. 24. 1103 Családiház eladó, vagy elcserélném hasonlóért. László Jenő u. 35. sz. 1051 Bécsi gyártmányú zongora, gyermek sportkocsi, olcsó regénysorozat eladó. Kölcsey utca 5. (Arany János utcából nyílik.) 1105 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett gyermekünk és testvérünk KERTÉSZ LÁSZLÓ MÁV. műszaki előadó 1957 február 9-én. életének 30-ik évében hosszú szenvedés után el­hunyt. Temetése 1957. február 12-én, kedden délután 14 óra 30- koí lesz a Mindszenti temető ká- oolnájából. A gyászoló család. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a hűséges feleség, öt kisgyermek jó édesanyja, szerető testvér KOVÁCS SÁNDORNÉ Károly Mária életének 36. évében hosszú szen­vedés után meghalt. Temetése ma délután fél 3 órakor lesz a hejő- csabai róm. kát temetőből. A gyászoló család. ÉSZAKMAGY ARORSZAG AZ MSZMP Borsod megyei intézőbizott­ságának lapja. Szerkeszti: a szerkesztőbizottság; Szerkesztőségi telefon: 16—261. Kiadóhivatal telefonja: 16—213. Szerkesztőség: Miskolc. Felszabadítók útja 24. Kiadóhivatal: Miskolc. Széchenyi u. 2S. Készült a Borsodmegyei Nyomdában; olfíg: KTo.S7.ti Lajos 100-as Sachs motorkerékpár jó gumik­kal üzemképes állapotban 2000-ért el­adó. Mikófalva, Farkasnál. ____________280 F olyó hó 5-én építésvezetőségünk­től ismeretlen tettes az alábbi szöve­gű cégbélyegzőt ellopta, „Közle­kedési Építő Vállalat 52. IV. Mis­kolci Főépítésvezetősége 1. sz. építésveze­tősége. Miskolc—Pereces”. Fenti szövegű cégbélyegzőt megsemmisítjük, kérjük, a bélyegző jogtalan használóját a rendőr- ségnek átadni.________________________ _ T elepes világvevő rádió teleppel eladó. Miskolc, Kazinczy u. 10._____________ 1107 G umikocsi 40 mázsa teherbírású eladó. Rein órás, Sajószentpéter.____________1109 E ladó világvevő „Terta” rádió, kisfilmes „Velti 1” fényképezőgép 2.8 lencsével. Martintelep Balassa u. 7,_______________1098 Modern hibátlan kombináltszekrény eladó. Attila u. 17. 272 2 szobás ház azonnali beköltözéssel 80 ezerért eladó. Rózsa u. 7. sz. 1100 ötven darab jó állapotban levő meleg­ágyablakot kerettel vagy anélkül bérbe vagy megvételre keres a Kossuth Ter­melőszövetkezet^ _____279 B uda legszebb helyén 2 szobás hallos összkomfortos lakott öröklakás eladó. Ér­deklődni Gólya u. 5. Steinpv Dániákon a tsz tulajdonában 45—50 köb­méter silótakarmány, továbbá egylovas gereblye és 6x8-as vízmentes új ponyva eladó. Érdeklődni lehet a tanácson. 1097 Kisméretű asztaltűzhely eladó. Lenke u. 7. 1096 Vennék 2 szoba-konyhás házat 400 négy­szögöles telekkel Tapolcán vagy a dan­dár körül. Orosziné, Szemere u. 23. 1094 Elveszett Petneházi utca környékén barna balkezes férfi irhakesztyű. Megta­láló jutalmazva. Cím a kiadóban. 1091 200 kg körüli hízott sertés felét átven­ném. Művész u. 6. sz._________________1090 C sináltatott fehér gyermekkocsi jó ál­lapotban eladó. Sportnak és mélynek lő használható. Zsolcai kapu 18. .hátul. Mak- ranczi. 1088 Kombináltszekrényt és rekamiét ven­nék. Telefon 36-474._________ 1089 S zobafestőtanulót felveszek. Miskolc, Geró u. 8, Leib..________________________1087 Super Iconta 6x.9-es, prizmús látcső 8x40-es eladó. Hadirokkant 2/a._______1086 E ladó 4500 darab új tégla, bejárati ka­pu. kétszemélyes rekamiéállvány rugók­kal, kárpitozott székek, két új fotel. Már­kás új '"rógéppt veszek. Érdeklődni Béke­tér. 9. Fogász._________________________ 1083 Négykerekű új kézikocsi eladó. Pere­ces. Kinket u. 37.

Next

/
Oldalképek
Tartalom