Észak-Magyarország, 1957. február (13. évfolyam, 26-49. szám)

1957-02-08 / 32. szám

ßRZAITMAGYAHOftSZAG Péntek, 1957. felmtár 8. 6 Épül az atomjéqtörő A napokban ellátogattunk Lmin- grácfcban az első szovjet atomba jó építéséhez. Az épülő jégtörő fémváza már a sólyákon áll és napról-napra nő a hatalmas hajóépítmény. A főművezető ír™ beszélt az épülő jégtörőről: — Az atomhajó hossza 134 méter, legnagyobb szélessége 27.6 méter, víz- kiszorítása 16.000 tonna, hajtóereje 44.000 lóerő és sebessége a nyílt vízen 18 csomó. Rendkívül nagy- jelentőségű, hogy az atomhajó 12 hónapon keresztül úszhat a nyílt vízen anélkül, hogy a kikötőbe visz- sza kellene térnie, összehasonlítás­képpen említsük meg. hogy a közön­séges. jégtörők mindössze egy-két hó­napig közlekedhetnek anélkül, hogy visszatérnének a kikötőbe. Elképzelhető az a nagy izgalom, amely hajóraszüllésünkkor fogott el bennünket. Hiszen ez a hajó új kor­szakot nyit a közlekedés történeté­ben. A felső fedélzetről jól láthatjuk a hajó belső részeinek szerelését. A középső fedélzetet még nem fedték be és így a hajó mélyébe is lelát­hatunk. — A magreaktort biztos védőbe­rendezés veszi majd körül — közük velünk a szerelők. — A reaktor fe­lett »energetikai állomást-« létesí­tünk. Innen irányítják a hajó egész energetikai berendezését. A hajón nem lesznek fűtők és gépészek, ha­nem helyüket az »energetikai állo­máson« dolgozó szakemberek foglal­ják el. Ezek irányítják majd a reak­tor hőellátását, amelybe automatiku­san bekapcsolódik az elektromos vezető-rendszer is. Ezekután a hajó oldalán lévő he­lyiségeket látogattuk meg. — Ezek itt a személyi állomány és a sarkkutató expedíció munkatársai­nak kajütjei. A fülkék fém falait hamarosan befestik és így vidámmá, otthonossá varázsolják őket. A kajü- töket könnyen takarítható ágyakkal, íróasztallal és karosszékkel rendezik be. A fényt lu-mineszikáló világítás szolgáltatja. A lakóhelyiségek ké­nyelme túlszárnyalja az elsőosztályú szállodákat is. A hajónak mestersé­ges léghőménséklet szabályozó be­rendezése is lesz. Az atomjégtörő hosszú ideig tartózkodik majd a nyílt tengeren és ezért különös figyelem­mel kellett foglalkoznunk ezekkel a kérdésekkel. A hajóban dohányzószalont, mozi­termet, könyvtárat és zenetermet is berendeznek. A hajó mélyén sok raktárt talál­hatunk. — Az atomjégtörő nem visz magá­val szenet és olajat. így azokban a helyiségekben, amelyeket a többi hajóknál fűtőanyagtárolásra használ­nak fel, él Imiszert tárolunk. — A hajófenékben kisegítő erő­műveket helyeztünk el. A jégtörőben több mint 500 villamos motor műkö­dik. Elektromos erővel végezzük a teherszállítást, a főzést és a mester­séges léghőmérséklet-szabályozást. Azt mondják, hogy egy nép kultú­rájáról. tudományáról és technikai fejlettségéről hajói alapján ítélhe­tünk. Ez különösein meggyőzően hangzik itt, a világ első atomjégtörő hajójának fedélzetén. (SZTI) í És TESTNEVELÉS Hogyan pótolhatják az NB Il-b en a disszidált játékosokat Sok érdekes probléma került szó­ba az NB II. ligaülésén. A ligakép­viselők megállapodtak az őszi baj­nokságból elmaradt mérkőzések idő­pontjaiban s eldöntötték, hogy a március 17-én kezdődő bajnoki küz­delmeket csak április 14-én és hús­vétikor szakítják félbe. Április 14-én f»- a magyar—osztrák válogatott lab­darugó-mérkőzés napján — a máso­dik liga válogatottja osztrák ellen­felet kap, s húsvétkor az NB II. csa­patai a szomszédos országokban játszhatnak nemzetközi mérkőzése­ket. Az NB II. csapatainak egy ré­szét nagyon foglalkoztatja az igazolás problémája. A ligaülés foglalkozott ezzel a kér­déssel, s megállapodott abban, hogy a vérveszteséget szenvedett együtte­sek javaslataikkal sürgősen írásban fordulnak az MLSZ-hez. Az MLSZ intéző bizottságától ka­pott információnk szerint a meggyengült csapatokat ked­vezményes igazolásokkal segítik, már az elmaradt őszi mérkőzések le­játszása előtt. Valószínűleg a csapa­toknak annyi játékos igazolását en­gedélyezik, amennyi az első csapat­ból valóban eltávozott. Ifjúsági és második csapatbeli játékosok helyé­be új játékosok igazolását nem te­szik lehetővé. Ugyanabból az osz­tályból nem engedélyeznek igazolást, csak alsóbb osztályú csapatokból. Megtudtuk még azt is, hogy az MLSZ intéző bizottsága foglalkozik az egyetemisták és a volt katonák kedvezményes igazolásának kérdésé­vel is. Valószínű, hogy az erre vo­natkozó kedvezményes igazolási ren­delkezés néhány nap múlva nyilvá­nosságra kerül. Olimpikonok Osdon Papp László is szorítóba lép A Bp. Vasas sportegyesület együttese vasárnap Özdra látogat, ahol több neves sportoló részvételével bemuta­tót tartanak az ózdi sportkedvelők­nek. A színvonalas műsor keretében többek között bemutatót tart Szil- vási Miklós birkózó, olimpiai bajnok Nagy várakozás előzi meg háromszo­ros olimpiai bajnok ökölvívónk, Papp László bemutatkozását is. A bemutató utón a Magyar Forra­dalmi Ifjúmunkás Szövetség helyi szervezete az olimpiai bajnokok tisz­teletére olimpikon bált rendez a köz­ponti kultúrotthon színháztermében. SPORTHÍR A Miskolci Munkás Testedző Egye­sület felkéri mindazokat, akik az egyesület tagszervezésében részt kí­vánnak venni, szombaton délután 17 órakor a Széchenyi u. 26. szám alatt (volt Meteor klub) jelenjenek meg. * Az elmúlt héten tartották meg a téli háromtusa bajnokságokat. Ezút­tal technikai akadályok miatt csak két szám — a sí-számok — lebonyo­lítására került sor. A sífutás 5 km-es, míg a lesiklás 600 méteres távon került lebonyolí­tásra. Az első helyen Tőrös végzett, má­sodik Demeter lett, míg Tormai a harmadik helyet szerezte meg. Mind­három versenyző a M. Petőfi ver­senyzője. Felhívás A mezőgazdasági lakosság 1957. I. ne­gyedévi adója — az 1956. évi adónak meg­felelő mérvben — február 15-én esedé­kessé válik. Ezen időpontig a negyedévi részlet után adópótlék felszámításának helye nincs. Február 15-e után naponkint 1 ezrelék adópótlék fizetendő. Mindenki­nek elsőrendű érdeke tehát, hogy adótar­tozását az esedékesség előtt rendezze s ne tegye ki magát felesleges költségek­nek. Megyei tanács pénzügyi osztály. KÉRDEM TA1EKOZTATÓT A LOTTÓJÁTÉKRÓL a Toto—Lotto irodákban, az Or­szágos Takarékpénztár fiókjai­nál, postahivatalokban, dohány­árudákban, az újságárusoknál és a kijelölt árusítóhelyeken. Árusítás február 15-től. A Lotto-szelvény ára 3.30 forint. ftz Északmagyarország lOTÓ-lippiei Kökény Béla Kacsári Károly tippjei lő. Nimes—Strasbourg 1 J 15. St. Etienne—Lyon 1 14. Lens—Sochaux 1 x| 16. Toulouse—Valenciennes 1 Kössön cukorrépaiermeEési szerződést Rendezték a cukorrépa árát! Megszűnt az igazságtalan prémium rendszer ! 1957-ben minden mázsa cukorrépáért a következőket kapja a szer­ződéses cükorrépatermelő: 10 forintot készpénzben és 3 kg kristálycukrot természetben, vagy a termelő kívánságára kg-ként 10.60 forint térítési árat. Továbbá ingyen9 térítés nélkül: 35 kg kétszerpréselt, nedves répaszeletet, vagy 3 kg szárított ré­paszeletet és 0.50 kg melaszt. Az új árak nagyobb jövedelmet biztosítanak, mint az elmúlt évek­ben 300 q kát. holdanlkénti termés, a legmagasabb összegű pré­miummal. | A szerződést a eukorrépatermelési felelősöknél lehet megkötni. SZERENCSI CUKORGYÁR Időjárás Az óceáni légtömegek egy erőteljesebb hulláma ma reggelre behatolt Lengyel- országba és a Kárpát-medencébe. Hatá­sára sok helyen esik az eső és felszakadt a köd. Az időjárási front mögött az Al­pokon átmeneti anticiklon alakult ki. Azonban a brit szigeteket újabb óceáni levegő árasztja el és nyomul észak-nyu­gat felé, így Európa időjárását továbbra is az óceáni léghullámok irányítják. Várható időjárás pénteken estig: vál­tozó felhőzet, több helyen, főként kele­ten kisebb eső. Mérsékelt nyugati szél, párás idő, heiyenkint köd. Az enyheség tovább tart. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel nulla—plusz 3, helyenként gyen­ge fagy. Legmagasabb nappali hőmér­séklet pénteken hat—kilenc fok közölt. — Vadászi Elemérné a mezőcsáti járás országgyűlési képviselője feb­ruár 8-án, ma délelőtt 10 órától foga­dóórát tart a mezőcsáti tanácsházán. A választópolgárok felkereshetik or­szággyűlési képviselőjüket' különbö­ző problémáikkal, akár közügyekről, akár egyéni problémákról van szó. — Üvegolvasztás villanyárammal. A csehszlovák üvegipar szakemberei forradalmi újításnak tekintik az üveg villamos árammal történő ol­vasztási eljárásának bevezetését. Az új eljárás során a kiváló kohászati szakemberek és atomfizikusok által épített, dobozalakú olvasztókemen­cét használják. Az üveget elektró­dok segítségével olvasztják, éspedig nem kívülről, hanem belülről. — Bialkó Gábor megyei tanácstag 1957. I. félévében az alábbi községekben tart fogadóórát: Szín: február 17-én 14 óra. — Szinpetri: március 17-én 14 óra. — Per­kupa: április 14-én 14 óra. — Jósvafő: május 12-én 14 óra. — Égerszög: június 23-án 14 óra. — A TAPOLCAI THERMÁL-FÜR- DÖNKET MEGNYITOTTUK. NYIT­VA SZOMBATON *ÉS VASÁRNAP REGGEL 9-TÖL ESTE 6 ÓRÁIG, MISKOLCI VÍZMÜVEK ÉS FÜR­DŐK. — Cethal és krokodil, kacsa és fel­fújható guminyuszi készül a gyer­mekeknek a Nagytétényi Gumigyár­ban. Az üzem az első évnegyedben 50.000 méter esőkabát-anyagot és 5—5.5 ezer kabátnak elegendő barna, zöld, kék és piros színű műbőrt is készít. — Jő hír autósoknak. Különböző elektromos felszereléseket, nagyobb számú ablaktörlő kismotort, dina­mót, önindító motort, gyujtáselosz- tót, feszültségszabályozót, lendkerék- mágnest és egyéb cikket adott ót az Autóvillamossági Felszerelések Gyá­ra a kereskedelemnek. A MOZIK £ U Ül Ú SOR A I BÉKE. Február 7-től: Berlini románc. Német film. Kezdés: 4, 6, 8 óra. KOSSUTH. Február 7—13: Szegény sze­relmesek krónikája. Uj olasz film. Kezdés: egynegyed 4, fél 6, és háromne­gyed 8 óra. TÁNCSICS. Február 9—10: Berlini ro­mánc. Február 11—12: Szegény szerelmesek krónikája. Kezdés: 5, 7, vasárnap: 3, 5, 7 óra. Vasárnap délelőtt 10 órakor matiné: Volt egyszer egy király. FÁKLYA. Február 8—9: Traviata. Uj kezdés: egynegyed 6, egynegyed 8, szombat, vasárnap: fél 4, fél 6, fél 8 óra* UJDIÖSGYŐRI BÉKE. Február 6-8: Za­varosan folynak a vizek. Kezdés: 5. 7 óra. DIÓSGYŐRI DIADAL. Február 8: Vissza­élés. Kezdés: 5, 7 óra. HÍRADÓ MOZI MŰSORA: Febr. 8-án, pén­tek 12—3-ig, 9-én, szombat 11—2-ig: új magyar híradó. Ami megérthetetlen, Bartók Béla, Drágszéli csárdások, He­gyek mozdulnak, Pixl és Mixi a cirkusz­ban. Vidám dalok, Folytatólagos előadások. Egységes hely­ár: 1.30 forint. Február 8-án, péntek délelőtt 10—12-ig: Szcgénv szerelmesek krónikája. Uj olasz film. Helyárak: 1.30—5.30-ig. Színház Déryné színház (Déryné u. 5.) P.: Montmartrei ibolya. Sz.: Bánk bán (6), V.: Vitéz Tapsi kalandjai (fél 3), Li­liom (6). DIÓSGYŐRI MŰVELŐDÉS HAZA P.: Bánk bán (5), Sz., V.: Leány vá­sár (5). tnŰMCCl dl PROHIRDETESEK HIRDETÉS FELVÉTEL: Széchenyi u. 23. számú üzlethelyiségben. (Színház épület.) Apróhirdetés díja hétköznap szavankint 1 forint, vasárnap 2 forint. Legkisebb hirdetés 10 szó. — Telefon: 16—213. (Hirdetést szombat délelőtt 10 óráig vesz fel a kiadóhivatal.) A 36. Aköv. (MAVAUT) 2 éves gyakor­lattal rendelkező gépkocsivezetőket fel­vesz. Jelentkezni: Bessenyei u. 3. sz. a. lehet. _____________________________________231 F elveszünk nagy nyomású berendezé­sek hegesztésében nagy gyakorlattal ren­delkező hegesztőt. Vidékiek levélben is jelentkezhetnek, részletesen leírva az eddigi munkahelyeit és a szakmában el­töltött időket. Lakás biztosítva. Cím: Bor­sodi Hőerőmű, Kazincbarcika._________240 H árom zenész dolgozónk részére búto­rozott szobát keresünk. Cím: Miskolci Vendéglátóipari Vállalat munkaügyi osz- tálya Miskolc, Tanácsháztér 9. sz. 227 i db 1000 mm-es csúcstávolságú, jókar­ban lévő esztergapadot komplett felsze­reléssel együtt azonnali megvételre kere­sünk. Cím: Megyei Terményforgalmi Vál­lalat, Irodaház, Műszaki osztály.______226 I dős asszony vagy férfi gondozását há­záért elvállalom. Cím a kiadóhivatalban. Széchényi u. 23. sz. _____________________941 K eresek független férfit 56-65-ig, ki szőlőmben segédkezne megegyezés sze­rint. Cím a kiadóhivatalban. Széchenyi u. 23. sz._________________________________925 V ennék Tapolcán központban 70—80 ezerig házingatlant. Szabadságharc u. 9. Miskolc.__________________________________930 M artintelepen 1840 négyszögöl szántó­föld és egv házhely eladó. Rába u. 28. ___ 903 K ombináltszekrény igényesnek eladó. Mikes Kelemen u. 7. délután 4—7-ig. 1000 Üveges szakmunkásokat felvesz a Mis­kolci Építőipari Szövetkezet. Jelentkezni lehet Miskolc. Szeles u. 8. sz. alatt a szö­vetkezet elnökénél.______________________246 S ürgősen költségtérítéssel lakást vagy üres szobát keresünk. Telefon: 13—425. 8-16 óráig.____________________•__________244 K öltségmegtérítéssel keresek egyszo­bás, szoba-konyhás lakást, vagy üzlethe- lviséget- Somogyi Béla u. 67. 996 Jó állapotban lévő norvég Temporit si- léc előlrugós kandahárral eladó. Érdek­lődni minden nat> 13—16 óráig. Kazinczy u. 12. földszint. Boros.__________________993 D íjat nyert jelmez kölcsön kapható. A1- bori út 11 /a. 991 Tanulónak elhelyezkednék. Lehetőleg villanyszerelői, motorszerelői, vagy asz­talos szakmába. Levélbeni értesítést kár: Szabó Mihály Kazincbarcika, Újváros A. éoület IV. sz. Ill/15. 989 Gépészeti technikus 2 évi gyakorlattal, üzemvezetői, csoportvezető, brigádvezetői és bérszámfeitési állást vállal. Értesítést levélben. Szabó László Kazincbarcika. Ui város. A. épület. IV. sz. III/15. 988 Kétkerekű könnyű kézikocsit azonnal veszek. 100 kg teherbírásig. Újság pavil­lon. Ady hídnál._________________________987 Mosást, vasalást, darabszámra házhoz hozva vállal. Szapoant. nem adok. Csa­bai kann. Szőlőhegy 18. 983 Jókarban lévő Ikarusz mély gyermek- kocsi eladó. Tanácsháztér 18. könyvköté­szet 977 Háznál mosást vállalok. Cím a kiadó­ban. Széchenyi u. 23. gat „24 éves barna férfFHDiósgyőri gyári- munkás, aki a szuhakállói vasútállomás várótermében február 2-án egy kislány­nyal szórakozott, kérem, a kiadóhivatal­ba közölje címét ..Barna kislány” jeligé­id:___________________ 979 J ó állapotban lévő Remington 12-es iro- dai írógép eladó. Mátyás király u. 86. 978 Kombináltszekrény (régibb fazonú), ka­rikahajós varrógép eladó. Széchenyi u. 92. földszint, udvarban. 973 Asztaitüzhely eladó. Miskolc, MÁV-t°­IeP M/L_________________________________966 N agy rádió eladó. Bodnár József. Jó- zsef Attila u. 19. sz. 901 Kis csempézett kályha eladó. Kun Jó­zsef u. 12.__________________________937 C sinos, jó megjelenésű 30 éves dolgozó nő, hasonló megjelenésű szimpatikus férfi ismeretségét keresi szórakozás cél­jából, de házasság is lehetséges. Levele­ket: „Jó kedély” jeligére a kiadóhivatal- ba kérek. Széchenyi u. 23. sz. 956 Elvesztettem a Sajó hídnál személyi igazolványomat. Megtalálóját jutalma- zom. Szalánczi Balázs. Alsózsolea. 953 Zorkij 1600-ért eladó. Rudas László u. 2. Pénteken és szombaton 15—18 óráig. ___________________ 952 B ősendorfer systémájú kitűnő 7 és fél oktávos zongora és 12 személyes, nehéz komplett ezüst evőkészlet eladó. 104 da­rab. Cím: Grynaeus Dezső Pálháza. 933 Mindazoknak, akik drága halot­tunk TEMESI JÓZSEFNÉ temetésén megjelentek, sírjára vi­rágot helyeztek, ezzel fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetét. A gyászoló család. Mindazoknak, gikik drága ha­lottunk BARTOS KALMAN temetésén megjelentek, sírjára vi­rágot hoztak, ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mon­dunk köszönetét. A gyászoló család. ÉSZAKMAGY akorszag Az MSZMP Megyei intézőbizottságának lapja. Szerkeszti: n szerkesztőbizottság* Szerkesztőségi telefon: 18-981. Kiadóhivatal telefoni a: 16—213. Szerkesztőséé: íVMcVMr Folszabad'tók Ötl8 2«. Kiadóhivatal! M’skote u. 23. Készült a Borsodmegyel Nyomdában* 1. Genoa—Atalanta 1 x 1 1x2 2. Lazio—Fiorentina x x x 2 3. Milan—Bologna___________________1___________l_x___________1 4. Napoli—Triestina 1x2 x 2 1 x 5. Padova—Interaazionale x 2 12 2 6. Palermo—Roma________________2___________1______________2 7. Spai—Juventus x 2 x x 2 8. Torma—Sampdoria 2 12 2 9. Udinese—Lane ross i________________1___________1______________1 1 0. Angers—Monaco 1 x x 2 1 11. Nancy—Nice x 2 1 x 12. Marseille—Reims 12 1 x 2 A pótmérkőzésekre a tippjeink a következők:

Next

/
Oldalképek
Tartalom