Észak-Magyarország, 1957. február (13. évfolyam, 26-49. szám)

1957-02-08 / 32. szám

Péntek, 1957. február 8. ESZAKMAGYARORSZAC 5 FÉLÉVSZÁZAD A KOHÓKNÁL EGY ÖREG DIÓSGYŐRI MUNKÁS PIHENNI TÉRT A külügyminisztérium jegyzéke a budapesti angol követséghez Azt mondják, a válás, a búcsú mindig nehéz. Elszakadni valakitől, vagy valamitől, akiihez hosszú évek erős szálai fűznek, bizony nem. is könnyű. Tóth Elek is, a diósgyőri nagyolvasztó öreg harcosa búcsúzik és válni készül munkahelyétől. Az eltelt 68 esztendő alatt csak a gé­pekért, a gyárért dobogott szíve, annak hűséges szerelmese volt s az ma is. 1908-ban lépett be a gyár kapu­ján, minit reményteljes ifjú, s teg­nap járt bent utoljára; Búcsúzni jött a gyártól, a munkatársaktól, mert nyugalom­ba vonul. 49 kemény esztendőt csaknem félévszázadot töltött a ko­hóknál. A fiatalabbak egymás kö­zött a »kohók apjának-« becézik. Ki tudná pontosan leírná, mit érez az ember, mikor félévszázad becsületes munkája után búcsúzik az üzemtől, a munkatársaktól, akikkel találkozik majd ugyan, de A közelmúltban ismét felelevened­tek megyénk községeiben az ezüst- kalászos tanfolyamok. A dolgozó pa­rasztok szívesen látogatják az elő­adásokat és ahol még nem indult be, kérik, hogy mielőbb szervezzék meg. A tanfolyamoknak gazdag hagyomá­nya van. Megyénkben nem egy hí­ressé vált dolgozó paraszt van, akik éppen e tanfolyamokon szerzett ta­pasztalatok alapján kiváló termelési eredményeket értek el. A miskolci járásiban eddig 15 köz­ségben működnek ezüstkalászos tan­folyamok. Ezeknek létszáma tan­folyamonként 32 és 45 között van. Harmati elvtárstól, a járási tanács mezőgazdasági osztályának dolgozó- fától érdeklődtünk: Q Általában milyen témaköröket dől­ném a munkahelyen olajos ruhá­ban, hanem az utcán, séta közben. S Tóth Elek, öreg szívének min­den fájdalmával tegnap elindult mégegyszer mindent megnézni, hogy otthon csendes délutánokon, pontosan emlékezzék az indaként kúszó hatalmas csővezetékekre, a dohogó kis mozdonyra, amely a nyersvasüstöt szállítja tova. Min­denre, ami 49 év alatt olyan ked­ves, megszokott volt, a szívéhez nőtt. Sokáig nem tudott megbarátkozni ezzel a gondolattal, hogy öreg nap­jaira pihenni térjen. Titokzatos mágnesként vonzotta a gyár, s bi­zony volt egy másik oka is húzódo- zásámak. Csaknem 50 évi munka után talán 700 forintnyi nyugdíjat kap. Szörnyen keveselte az öreg és jogosan. Most, az egyik nap leült, papírt, ceruzát vett kezébe, szá­molni kezdett. A számolás vége az lett, hogy a 700 forint nagyon ke­embereink mindig jeleznék, hogy milyen témakörrel kívánnak foglal­kozni, hogy ahhoz a tanács a meg­felelő filmet elküld je. Problémát okoz persze a legtöbb községben, hogy a helyi tanács nem gondosko­dik megfelelő teremről, fűtésről (bár vés. Ahhoz, hogy ketten szerényen megéljenek, legalább 1000 forintra lenne szükség. Ennyit kér, semmi többet. S ezt meg is érdemli az, ki az életét becsületes, szorgalmas munkával töltötte el. És holnap reggel 5 órakor a gyár szirénája Tóth Eleket már nem hívja munkába. Nem látják szép szálas alakját, a hófehér haját takaró, elmaradha­tatlan szürke kalapot a műhelyben és a raktárban. Mikor a virradat beküldi első fónycsóváját az abla­kon, nem kell korán felkelni, dél­előtt sétálhat, megérdemelt pihe­néssel telnek napjai. Tótih Elek nyugalomba vonul. A becsületes, tisztaszívű munkásem­berek jóérzésével, mert ha ő nem is dicsekszik vele, a vasat fortyogtató diósgyőri kohókban az ő keze mun­kája isi benne van, s ennél jobb érzés nem is lehet... * KECSKÉS RÓZSA ez a mai fűtőanyagviszonyok mellett érthető), de sokkal többet veszítünk vele, mert az elhasznált szén — egy hasznos előadás nyomán a termék- féleségek növekedésében ezerszere­sen megtérülne — fejezte be válaszát Harmati elvtára A külügyminisztérium sajtóosztá­lya közli: Január 18-án a külügymi­nisztérium jegyzéket intézett a buda­pesti angol követséghez, amelyben közölte, hogy a magyar kormány az ellenforradalmi erőkkel való tevé­keny és aktív kapcsolatai miatt ki­utasítja Magyarország területéről Cowley ezredes urat, a budapesti angol követség katonai attaséját. A külügyminisztérium jegyzékére a bu­dapesti angol követség néhány nap múlva az alábbiakban válaszolt: »Őfelsége kormánya úgy látja, hogy a fő kifogás Cowley ezredesnek Maiéter ezredesnél, a Kilián György laktanyában tett látogatása volt, amely azután történt, hogy a szovjet csapatok megkezdték ideiglenes ki­vonulásukat Budapestről. Megjegy­zendő azonban, hogy Maiéter ezre­des ebben az időben a Nagy Imre ál­tal vezetett törvényes magyar kor­mány honvédelmi minisztere volt és egy ilyen udvariassági látogatás szo­kásos lépés egy katonai attasé részé­ről. őfelsége kormánya kategoriku­san visszautasítja azt, hogy Cowley ezredes a legutóbbi magyar esemé­nyek alatt bármi olyant cselekedett, ami nem egyeztethető össze egy ka­tonai attasé szokásos tevékenységé­vel.« A külügyminisztérium erre a jegy­zékre az alábbi választ küldte: »A követség említett jegyzéke — amely az angol kormány válaszát tartalmazza a Cowley ezredes úr ki­utasításáról szóló magyar jegyzékre — a valóságnak nem megfelelő tény­ből indult ki, amikor a kiutasítás fő indokaként Cowley ezredes úrnak Maiéter ezredesnél tett „udvariassá­gi” látogatását tartja. Ezzel kapcso­latban a minisztérium szükségesnek látja felhívni a követség figyelmét az alábbiakra: 1. A minisztérium e tárgyban kül­dött előző jegyzéke nem az „udva­riassági” látogatást kifogásolta, ha­nem azt, hogy Cowley ezredes úr te­vékeny és aktív kapcsolatot tartott fenn az ellenforradalom több vezető­jével és tagjával, s „e tevékenysége során többek között katonai és poli­tikai tanácsaival támogatta a Ma­gyar Népköztársaság államrendjének megdöntésére irányuló cselekmények szervezőit, a magyar nép érdekei el­len törő reakciós erőket”. 2. A minisztérium megállapítja, hogy ellentétben a követség jegyzé­kének állításával, az említett „udva­riassági” látogatás nem az akkori kormány honvédelmi miniszterének szólt. Cowley ezredes úr látogatása ugyanis, mint ez az akkori magyar sajtó, így például a Magyar Honvéd november 2-i száma, cikkeiből kide­rül, 1956 november 1-én történt, ami­kor is Maiéter ezredes a fegyveres felkelés egyik parancsnoka volt és még nem volt honvédelmi miniszter. (Honvédelmi miniszterré 1956 no­vember 3-án nevezték ki.) Sőt a nyugati rádióállomások, mint pél­dául a Szabad Európa, stb. is csak ezután kezdték követelni Maiéter számára a honvédelmi miniszteri tárcát, amely követelést később az ellenforradalmi erők átvették.« A továbbiakban a jegyzék megál­lapítja, hogy az angol követség vá­laszjegyzékének nyilvánvaló célja az, hogy az angol ezredes tevékenységé­ről elterelje a figyelmet. E cél érde­kében csak a Maiéter ezredesnél tett látogatásával foglalkozik, de még itt sem riad vissza a tények megváltoz­tatásától. A jegyzék foglalkozik még azzal, hogy a londoni magj'ar katonai atta­sét, Nagy Béla alezredest, minden indokolás nélkül utasították ki Angliából és megállapítja, hogy ezt megtorlásnak szánták Cowley ezre­des úr jogos kiutasítása miatt. Ezzel kapcsolatban a magyar külügymi­nisztérium hangsúlyozza, hogy az ilyen indokolatlan megtorló lépések nem segítik elő a két ország közötti közeledést, sőt egyes imperialista kö­rök céljainak megfelelően, hozzájá­rulnak a nemzetközi feszültség fo­kozásához. (MTI) Helyi erőforrásokból havonta 30 ezer kilogramm szappan Tizenöt községben működnek már az ezüstkalászos tanfolyamok Beszélgetés a miskolci járás mezőgazdasági osztályának munkatársaival A zöldség- és gylimölcsértékesítő vállalat napi árai goznak fel a tanfolyamok? — Az előadások a tájegységenként kialakítandó vetésforgókkal, a leg­jobban jövedelmező magtermeléssel, valamint miskolckörnyóki községek­ben a zöldségtermesztés előnyeivel foglalkoznak. © *— Mi a helyzet a szőlővel? — A miskolci járásban legtöbb he­lyütt még mindig direktlermő szőlő­fajtákat ültetnek. A mezőgazdasági osztály azon van, hogy ezeket olt­ványszőlővel helyettesítsék. Többféle árumintáikat hozattunk Abasárról és a talajviszonyoknak megfelelően el­helyezzük ezeket a járás különböző községeiben. Tervbe vettük, hogy több gyümölcsfát is telepítünk a tavasz folyamán. Tárgyalásokat foly­tattunk a nagymiskolci állami gaz­daság főkertészével, ahonnan főleg alma- és szilvafacsemetéket kapunk. Ezeknek aránylag olcsó az ára, I. '•osztályú facsemete 11 forint, II. osz­tályú 9.50 forint. Könnyen hozzájut­nak a dolgozó parasztok és van be­lőle elegendő. © — Hogyan segítik a hivatásos •mezőgazdászok a miskolci járás köz­ségeiben a dolgozó parasztok mun­káját? — A legújabb kormányrendelet szerint március 1-ig 13 hivatásos mezőgazdászt kell beosztanunk a járás területére. Eddig 8 agronómus látta el ezt a feladatot, ezekután tehát 21 lesz, akik — mint mezőgaz­dasági szakfelügyelőik végzik majd a munkát. Ezek szerint körülbelül majd minden 2000 holdra jut egy-egy hivatásos szakikénzett mezőgazdász. © — Hogyan gondoskodnak a dolgozó parasztok továbbképzéséről azokban a községekben, amelyekben jelenleg nem működnek ezüstkalászos tan­folyamok? — Ilyen község meglehetősen ke­vés van. Természetesen új tanfolya­mét. már nem tudunk beindítani, de különböző esti beszélgetéseket szer­vezünk. általában a tavaszi munká­latokkal kapcsolatban. Nagy segítsé­get jelent, hogy majd minden köz­ségben van diavetítő gép, bár ez a lehetőség még nincs kellően ki­aknázva. A járása tanács tulajdoná- fesn sok hasznos dia-film van, me- íyeKnek a levetít ősével közérthetőbbé tudnánk tenni az előadásokat. He­volna, ha mezőgazdasági szak­Megjelent a lottótájékoztató Az első lottos orsolás közeledtével növekszik az érdeklődés a lottójáték iránt. Sokan szeretnék megismerni a játékszabályokat, a szelvények kitöl­tésének és beküldésének módját, a nyeremények felosztásának rendsze­rét és a többi tudnivalót. A nagykö­zönség érdeklődésének kielégítésére a sportfogadási és lottóigazgatóság díjmentes tájékoztatót bocsátott ki. Február 15-től megkezdik a lottó- szelvények árusítását. Egy szelvény 3.30 forintba kerül. A szelvények a toto-lottó irodákban, takarékpénztá­ri fiókokban, postahivatalokban, do­hányárudákban, népboltokban, sző­amelyből, mindenki megismerheti a játékot. A tájékoztató ismerteti a szelvé­nyek kitöltésének és beküldésének módját, a sorsolás lebonyolítását, a nyeremények felosztását és kifizeté­sét. Lottotájékoztató kapható a totó- lotto irodákban, az OTP fiókokban, a postahivatalokban, a dohányáru- dákban, valamint egyéb elárusítóhe­lyeken. (MTI) vetkezeti boltokban, az Újságárusok­nál vásárolhatók. Magánszemélyek is kapnak megbízatást szelvények forgálombahozatalára, elsősorban nyugdíjasok, racionalizáltak és csök­kent munkaképességűek. (MTI) Az utóbbi időkben bizonyos nehéz­ségek mutatkoztak a lakosság szap­panellátásában. A borsodi háziasz- szonyoknak is gondot okozott, hogy miképpen jussanak ehhez az egész­ségi szempontból feltétlenül szüksé­ges árucikkhez. A miskolci festőipari vállalat ve­zetősége ötletes módon igyekszik se­gíteni a Borsodban tapasztalható szappanhiányon. Az év elején a vál­lalatot úgynevezett vegyiüzemmel bővítették, ahol a miskolci húsipari vállalattól, továbbá a lakosságtól megvásárolt zsiradékféleségekböl. olajból — egyelőre egy gőzfőzőüst beállításával — megkezdték az üzemszerű szappankészítést. Január­ban így — a helyi erőforrások fel- használásával — már több mint 150 mázsa jóminőségű mosószappant ál­lítottak elő és adtak át a kereske­delmi forgalomnak. Február közepén áttérnek a két ( műszakos munkára s így további száz mázsa szappannal adnak majd Hol kapható lofitószelvény ? Kik kaphatnak árusításra lot tószel Tényt ? Dolgoznak a diósgyőri színjátszók Legutóbb Szikszón szerepeitek ALIGHOGY elcsendesedett a majdnem megsemmisülést hozó ádáz testvérharc, a Lenin Kolbá­sza ti Műveik színjátszói máris azon gondolkoztunk, hogyan nyújthat­nánk segítséget a megye lakóinak, akik az elmúlt három hónap alatt igen kevés kultúrelőadás részesei voltak. Felkerestük a megyei tanács népművelési osztályát és felaján­lottuk segítségünket. Ar ott dol­gozó elvtársak kedvesen és szíve­sen fogadtak. Értesítették a megye valamennyi kultúrotthonát, hogy mi szívesen ellátogatunk hozzájuk. Február első napjaiban már annyi meghívást kaptunk, hogy február­ban minden szombat és vasárnap­ján egy-egy községbe látogatha­tunk el. Utunk első állomása Szikszó volt. Délelőtt 11 órakor indultunk el a miskolci személypályaudvar­ról. SÜRÜ, nagy pelyhekben hullt a hó, s mintha egy n/r.gy vászontaka­rót borítottak volna elénik. Meg­érkeztünk. Előadás előtti kellemes izgalom, hangulat ölelte körül a szereplő­ket. Még az sem zavart bennünket, ho^y a vonat esy kicsit az állomás után állt meg. Térdig érő hóba ug- lltunik le a vonatról. . z állomáson nem fogadott sen­ki. Egyedül vágtunk neki, hogy Szikszón majd csak megtaláljuk valahol a kultúrházat. Nem nagyon kellett keresni, mert nemsokára egy kerékpáros férfi csatlakozott hozzánk. A kultúrotthon fiatal ve­zetőjét ismertük meg benne, őszinte örömmel üdvözölt bennün­ket. Ügyes ember a kultúrotthon vezetője. Szereti hivatását. Minden tettével, gondolatával egybeforr a nép nevelésével, az emberek neve­lésének igaz ügyével. Vezetésével a kellemesen fűtött kultúrotthon igazgatói szobájában telepedtünk le, amely egyben la­kása is. ö pedig jött, ment, intéz­kedett. Délután egy órára már minden jegy elkelt. A kultúrház befogadóképessége úgy három és félszáz körül van, de este habkor már 450-en szorongtak benne.,Csak az volt a baj, hogy nem lehetett a kultúrházat megnyújtani, hogy a kintrékedt kétszáz ember is meg­nézhette volna az előadást. A MŰSORT este hat órakor kezdtük meg. A szereplés előtti lámpalázon kívül az is izgatta ;• csoport tagjait, vajon hogy fog tet­szeni a szikszóiaknak az előadásuk. Sikerül-e meghódítani a közönsé­get. Minél több szám pergett le. annál jobban emelkedett a hangu­lat a nézőtéren és közöttünk is. Ságodi: A váratlan látogató című jeleneténél már éreztük, hogy a közönség megkedvel bennünket. A tapsorkán mindent elárult. Pocsai Géza magánszámai, Bombula Éva — Tranzik Zoltán énekszámai, Po- lényi Józsefné, Kelemen Irén, Hor­váth Mara, Valcsák István, Faze­kas Dezső által előadott jelenetek mind közelebb vitték a csoportot a sikeres szerepléshez. Megtört a jég. Újra és újra kér­ték a műsorszúmok megismétlését. Ügy érezzük, hogy Szikszó közön­sége mindig szívesen fog e vasár­napesti látogatásra visszaemlékezni és szívéibe zárta a Lenin Kohászat színjátszóit. A NÉZŐTÉREN elaludtak a lámpák, csendesen készülődve in­dultunk az állomásra. A vonat nagy bodor füstöket pipálva gör­dült velünk hazafelé. A csoport tagjai énekeltek az örömtől. Jó munkát végeztek. Szép volt ez a nap.; ; többet a háziasszonyoknak. Március­tól pedig egy újabb főzőüst üzem be­helyezésével már túlhaladják a havi 30 ezer kilogrammos termelést. Ez a szappanmennyiség harmincezer család havi szappanszükségletére elegendő. A mosószappan előállítása mellett hamarosan rátérnek a mos­dószappan készítésére is s ezeken fe­lül pedig jelentős mennyiségben- gyártanak majd a mosáshoz haszná­latos kékítőoldatot, továbbá sampont, hajolajat és bőrzsírt is. CfM a izuweL MEGISMÉTLIK „Föl a szívvel” címmel forró sike­rű szavalóestet rendezett a Miskolci Nemzeti Színház február 6-án. A kö­zönség kérésére február 11-én este 6 órai kezdettel a Kamaraszínházban megismétli a színház az estét. A „Föl a szívvel” műsorán Ady Endre, Arany János, Dzsida Jenő, József Attila, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vörös­marty Mihály versei szerepelnek? Ditrói Ilona, Farkas Endre, Feszto- ráczy Kató, Horváth Gyula, Nagy Attila, öze Lajos, Szabados Ambrus, Szirtes Ádám, Takács Anna, Tatár Endre előadásában. Jegyek 10—8—6 forintos árban a Kamaraszínházban válthatók. Diákok és ipari tanulók csoportos látogatás esetén 5 forintos egység­áron válthatnak jegyet. Most jelent meg! UJ REGÉNYEK, ELBESZÉLÉSEK Bölöni György: Ady az újságíró (Magvető Kiadó). A tanulmány mél­tó helyére állítja Ady publicisztikai munkásságát és értekéi a magyar irodalomban. Kötve ^ 59 Ft Guhda Eéla: Néprajzi lyvjtőúton. (Alföldi Magvető.) Közel negyedszá­zados országjárás anyagát ^Oltalmaz­za a szén kötet —, az Ormánságba, a Felvidékre, a román aranymosók, vad méhészek, pásztorok, szállásaira kalauzol el. Kötve 20— Ft j Hermann István: Arany János esztétikája. (Kossuth Kiadó.) A mo­nográfia megvilágítja Arany és Pe­tőfi barátságát. Arany esztétikai né­zeteit és költői fejlődését. Kötve 26.— Ft 'Szín intazók) Burgonya Ella 2.— Burgonya Gül 2.40 Gyökér I. o. 5.60 Sárgarépa I. o. 2.80 Fejeskáposzta 3.80 Vöröskáposzta I. o. 5.— Vöröskáposzta II. o. 4.60 Kelkáposzta egységes 5.80 Zellergumó I. o. 4.20 Karfiol tisztított 6.— Karfiol leveles 3.80 Cékla I. o. 3.80 Cékla II. o. 3.— Savanyukáposzta 4.50 Vágott vegyes savanyúság 6.20 Vegyes bab 4.— Alma belföld! piros 3.80—7.— belföldi fehér 3.00—5.80

Next

/
Oldalképek
Tartalom