Észak-Magyarország, 1957. január (13. évfolyam, 1-25. szám)

1957-01-04 / 2. szám

b r A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT MEGYEI INTÉZŐBIZOTTSÁGA LAPJA XIIL évfolyam 2. szám Ára 50 fillér 1957 január 1, péntek ■Riépfőiskolát Borsod megyének Sürgős intézkedést vár a megyei kórház szénügyben A proletárinternaeionalizmusról „Nem engedjük, hogy szétmenjen a csoport“ A tissabábolnai forró napok k.. J Az október 23-át követő napok­ban az ellenforradalmi elemek Ti- szabábolnán is azonnal megkezdték a támadást a tszcs ellen. Azzal kezd ­ték izgatni a falut, hogy aki nem vitt földet a csoportba, azt zárják ki. csak a birtokosok maradjanak ben­ne. Aztán új jelszót vetettek be: földosztást kell csipáim azért, hogy visszakapjak egyesek 100—200 hold­jukat. Felvonulást, tüntetést szer­veztek a faluban és fenyegetőztek. Sok csoporttagra: ráüzentek: ne ba­rátkozz Balatonival, a tsz-elnökkel, mert baj lesz. A különféle fenyege­tések, rágalmazások ellenére is a tsz még együtt maradt. Persze akadt néhány tag és később mind több, aki bejelentette, hogy kilép. Semmi­féle akadályt nem gördítettek ez elé. Tisztességesen, becsülettel elszámol­tak velük, kiadták jussukat. Ezekben a napokban a szomszédos községből. Négyesről is .átjött egy ember, aki az asztalt verve kia­bálta: felgyújtunk benneteket, ha a tsz-ben maradtok. Aztán az a hír kelt szárnyra, hogy erőszakolják a lermelőcsoport együtt-tartását Bábolnán. Azok, akik hét évvel ezelőtt a kö- xös munka születésénél is együtt voltak és azóta is együtt, dolgoztak, bátran viselkedtek. Még azokra a tagokra sem hara­gudtak és haragszanak, akiket az ellenforradalmi elemek igyekeztek többé-kevésbé befolyásolni. Min­denki csodálkozott azon, hogy a cso­port eddig egyik -leg&aorgalmasabb. tagja, aki jó szomszédja, jó barát­ja is az elnöknek. Kormos Pali bá­csi is, a tsz ellen ágált. A csoport józangondolkodású tagjai ma sem ítélik el az öreget, hiszen mint ki­jelentették: az ellenség éppen a Kormos Pálokra pályázik. Kormos bácsi, Szikszai Pali bácsi és még né­hány tag csak eszköz volt a zava­lósban halászni akarók kezében. De nézzük, kik ezek a hangadók. A hangadók Klein Gyula... Még ma is beszé­lik a faluban, hogy egyik cselédjét az embertelen nehéz robotban, a fel­szabadulás előtti években nyomo­rékká tette. 200 hold és 4 cséplőgép tulajdonosa volt. Most azt remélte, hogy mindezt visszakapja. Ezért kellett neki és barátjának, Vágási "Lajosnak is „földosztás’'. Vágási Lajos... Hajdúszoboszlón 80 hold föld gazdája volt. Olyan für­gének, elevennek, aktívnak sose lát­ták, mint az elmúlt időkben. A zavaros napokban kezdték szét­hordani a tsz vagyonát. Országos­hírű tehenészetükből, vsertéstenyé- szetükből alig maradt valami. Amit a tagok nem vittek szét, azt egy té­telben Vágási vásárolta meg. összeül a csoport közgyűlése A csoport — érthetően — nagyon megfogyatkozott, vagyona szétzilá­lódott. A múlt vasárnap azonban tiszta vizet öntöttek a pohárba. Ä régi tagságnak mintegy lö százaléka gyűlt össze. A szemekből, a szavak­ból bizakodás tükröződött. Nem ar­ról beszéltek, hogy mi volt eddig, hanem mit akarnak ezután. — Hét éves munka eredményét a csoport máról-holnapra nem dob­hatja sutba — jegyzi meg valaki. Mindenki rá bólint, helyesel. — A csoport tagsága soha nem kapott annyit, mint ebben az évben. Megköveteljük: hagyjanak bennün­ket békében dolgozni. Mi nem fe­nyegetünk senkit, nem bántunk sen­kit, nem verjük be senkinek az ab­lakát, dolgozni akarunk. A kilépők földjeiből egy fél centit sem kívá­nunk, de nem engedjük, hogy szét- menjen a csoport, fejezte ki a tag­ság véleményét az elnök. — 1949-ben is mi alakítottuk ü tsz-t— veszi át, a szót Vas László. — Egy malacunk, annyi nem volt. Gjra kell kezdeni most az életet. Gazdasági épületeink épek. Maradt rnég valami_ állatállomány is, a ju­I M.M. IIIIMI..—■ hókból egy darab sem hiányzik és lesz még több is. — Legyen is — beszél most újra az elnök. — Legyen, mert nemcsak vászonruhában, hanem gyapjúban akarunk járni. De ha mi nem te­nyésztünk elég juhot, az állam sem tud nekünk adni. — De csak az legyen tagja a tsz- nek — szól hirtelen Pásztor János­áé —, aki szeret is benne lenni. Ha a kezdet kezdetén bírtuk a kévét adogatni mi asszonyok is, akkor most se vallunk szégyent. Ebben a pillanatban nyílik az aj­tó. Idős néni, Szabó Mátyásné lép be. Egyenest az asztalhoz lép és szinte sírva mondja:-----Ne hagyjatok ki engem a cso­portból. A szemem megoperálták, de ami répát én kiegyelek, azt bárki megnézheti. Az úristen áldjon meg benneteket — vegyetek be. Hadd ír­jam én is a papírra a nevem. S zabó néni eddig is tagja volt a tsz-nek, megszerette, megtalálta a számítását. Amikor látta, hogy még nem mozdul a toll, újra szól: — Írd már be a nevem — sürgeti. Beírják. Amikor mindenki feliratkozott, felolvassák a névsort. Nyomban megválasztották az üj vezetőséget is. A következő percelv­ben már arról beszéltek, hogy más­nap sürgősen a gyümölcsösbe men­nek betakarni a fákat, nehogy meg­rágja a nyúl. A tiszabábolnai tsz tehát ha meg­fogyatkozva is, de újult erővel mun­kához látott a közös úton. Több mini százezer tagja van az MSZMP-nek Országszerte folyik ä Magyar Szocialista Munkáspárt szervezése. 1956. december 31-ig a párt 3327 helyi .szervezetében mintegy 103 ezer párttagot vettek fel. Jól dolgoznak a Borsod megyei kommunisták, mert a megye 277 pártszervezetében 7200 kommunista tömörült. Ha­sonló jó eredményeket vívtak ki a Szolnok, illetve Békés megyei párt- szervezetek is. Szolnok megye 240 pártszervezetének 6257, míg Békés megye 120 pártszervezetének 5556 tagja van. Országosan, a községek minfeey 43 százalékában működnek már kisebb-nagyobb taglétszámú JISZMP-s^rvczctek. Budapesten több mint 21 ezer kommunista tö­mörült eddig az MSZMP szervezeteibe. Értesülésünk szerint az ország nagy jelentőségű nagyüzemei, állami gazdaságai, valamint a termelő­szövetkezetet?. zömében megalakultak már a pártszervezetek, s a nagy ­üzemekben jelenleg a tagszervezéssel párhuzamosan alapszervezetek meg­alakításán fáradoznak. Kinevezték » Ma«?ynrorszägf megsegítésére alakult nemzetközi bizottság igazgatóját Newyork (MTI) John Alexander Sinelairt, az ENSZ volt menekül tű gy i szakértőjét nevez­ték ki szerdán, délelőtt annak a nem­zetközi segélybi zártságnak az igazga­tójává. amely a Magyarországnak szóló európai segítség lebonyolítására alakult. Alexander Sinclair, aki 1950 óta az ENSZ titkárságának tagja, január 10-e körül utazik Becsbe. Aggodalom Becsben Becs (MTI) Az osztrák sajtó azt az ag­godalmát fejezi ki, hogy a magyar menekültek tízezreinek befogadása következtében jelentősen növekedni fog az ausztriai munkanélküliek szá­ma. A lapok ezzel kapcsolatban utalnak arra, hogy Ausztriában de­cember közepén 136 468 munkanél­külit. tartottak nyilván. A szakszer­vezetek attól tartanak, hogy a mun­káltatók a bérek csökkentésére igye­keznek majd felhasználni a munkát kereső magyar menekültek jelenlé­tét Ausztriában. Az MSZMP és a Független Kisgazdapárt Megyei Intézőbizottságának közös nyilatkozata Az MSZMP Ideiglenes Megyei In­tézőbizottsága Elnöksége és a Füg­getlen Kisgazdapárt Ideiglenes Me­gyei Intézőbizottsága tegnap tanács- i'tóth) I kozást tartott. Megbeszélték hazánk Ezentúl csak a legfontosabb cikkek árait szabja meg a Minisztertanács A fogyasztási árak kialakulásánál sok visszásságot okozott; és nagy bü­rokráciával járt, hogy az árakat minden esetben a Minisztertanács szabta meg. Az árakkal, kapcsolatos javaslatok öt hivatalt jártak meg, amíg a különböző véleményezések­kel eljutottak a Minisztertanácshoz. Ezért igen sok esetben születtek pil­lanatnyi helyzetnek már nem meg­felelő határozatok. A most életrehí- vott Országos Árhivatal feleslegessé teszi az áralakulás eddigi bürokra­tikus útját. Csikós Nagy Bélának, az Országos Árhivatal vezetőjének tájékoztatása szerint ezentúl kizárólag a legfonto­sabb cikkek, egyebek között a szén-, az acél, a kenyér, a zsír, a liszt árát szabja meg a Minisztertanács. Sok árucikknek az Országos Árhivatal állapítja meg az árát, s őrködik a megszabott árak megtartásán. A bü­rokrácia kizárásával a vállalati fő­könyvelőségek árvetése alapján az Országos Árhivatal szabja meg pél­dául a konfekció-áruk, a textilne- müek, a divat- és egyéb cikkek fo­gyasztási árát. Több árucikk árát egyáltalán nem szabják meg, utat nyitva a kereslet és kínálat törvényszerűségének. A mezőgazdasági cikkeken kívül nem határozzák meg egyes szolgáltatá­sok, mint például a cipötalpalás, varrás, üvegezés, stb. árát, ezenkí­vül az állami ipar egyes termékei­nek, főleg bizonyos idényei kkeinek árát. Az állam természetesen arról is gondoskodik, hogy az árak szabad kialakítása ne vezessen uzsorához. (MTI) Két francia alpinista és a segítségükre siető helikopter legénysége szerencsétlenül járt a Mont Blane hómezőin A* összes francia, lapok napról napra szomorú szenzációt keltő, hasá­bos tudósításokban számolnak be egy alpesi tragédiáról. Két hegymászó, névszermt Vincén- dón és Henry, 'karácsonykor fel akart jutni a Mont, Blanc csúcsára, de hó­viharba került és a keresésükre in­dult 'helikopterek csak napok múltán találták meg őket a fennsík hó­mezőin, Meleg takarókat, élelmiszert és gyógyszereket; dobtak le a két alpinistának, majd mentőexpedíció indult megmentésükre. Az újabb expedíció azonban újabb hóvihar miatt kénytelen, volt visszafordulni, úgyhogy csak helikopterek tudtak az életveszélybe jutott alpinistáknak valamelyes segítséget nyújtani. A francia légierő együk Sikorski-tipu&u helikoptere lezuhant, pedig már az életveszélyben forgó hegymászók kö­zelébe jutott. A legénységnek szeren­csére kisebb sérüléseken kívül nem történt komolyabb baja A két hegy­mászó a helikopter roncsai alatt ke­resett; menedéket, mert. egyikük sf / lyos fagyási sérüléseket szenvedettjei másik pedig halálosan kimerült. A helikopter legénysége mégis kény­telen volt őket sonsukira hagyni. A gép hat főnyi szönélyzete a közelben lévő Vallott-obszervatóriumba mene­kült, mert helyzete a hóvihar miatt válságossá vált. élelmiszerük meg­fagyott és táplálkozásra alkalmatlan­ná vált-, A 4390 méter magasságban lévő obszervatóriumból rádióösszekötte- tést tartanak fenn Chamonix-val. mert a hideg mínusz 35 fokra süly- lyedt és a hóvihar nem szűnik, ami lehetetlenné teszi további helikop­terek mentőakcióját. Most Chamo- nixban négy helikopter várja, hogy az időjárás megváltozásával fel­szállhasson és ponyvaszőnyegeket vi­hessen magával. Azt remélik, hogy ha ezeket megfelelő helyre dobják, le tudnak szállni a hómezőn. Csütörtökön reggeli jelentés sze­rint a két alpinista haldoklik és a szerencsétlenül járt helikopter sze­mélyzetének állapota is válságosra fordult. Egy nizzai síklub 3 tagját elsodorta a hólavina a délfranciaországi al­pokban, az úgynevezett „Csodák völ­gyében”. Mind a három síző életét vesztette. (MTI) Kereskedelmi szakemberek utaztak külföldre A Belkereskedelmi Minisztérium nyolc szakemberből álló küldöttsége elutazott külföldre, ahol árucsere- tárgyalásokat folytatnak. A küldött­ség Svájcban. Csehszlovákiában, a Német Demokratikus Köztársaság­ban és Ausztriában tárgyal bútor, iparcikk és élelmiszerek vásárlásá­ról. és megyénk időszerű politikai és gaz das ági kérdéseit. A felvetett kérdé­sekben, a szocialista építés alapvető kérdéseiben megegyezésre jutottak és megállapodtak a közös, halaszthatat­lan feladatokban. Kifejezték azt a meggyőződésüket, hogy elkerülve az áldatlan pártversengést, a Hazafias Népfrontba tömörülve közös erőfe­szítéssel fogják szolgálni a megye dolgozóinak minden jogos érdekét. A Független Kisgazdapárt Ideiglenes Megyei Intézőbizottsága nevében: NÉMETH IMRE Az MSZMP Ideiglenes Megyei Intézőbizottsága nevében: PRIESZOL JÓZSEF Magánvállalkozásban is elvégeztethetek az iskolák helyreállítási munkálatai Áz oktatásügyi kormánybiztos, ren­deletet; adott ki, amelyben utasítja, az oktatási intézményeket, hogy amennyiben még nem fogtak hozzá az iskolákban keletkezett, károk helyreállítási munkáihoz, úgy azt haladéktalanul kezdjék meg. A helyreállítási munkáik ellenérté­két a Beruházási Bank az újjáépítési alapból folyósítja. Amennyiben a helyreállítási munkák megkezdése tervek és költségvetés nélkül tör­ténne, ezeket pótlólag el kell készít­tetni, mert a munkálatok befejezése után a végelszámolás ezek alapján történik. (MTI) Álcáz m&zteltK qöcl tenni .SZÍNPAD helyett íróasztal ÉS VOLÁN" ..BÖZÓK YT NEM ENGEDTÉK BE AMERIKÁBA« Az Esti Hrrl&p c. budapesti újság érdékes cikket közöl január 3-i szá­mában a Bécsibe disszidált színészeik­ről. Megírja, hogy Ferrari Violettá­nak a Moulin Rouge igazgatója szer­ződést ajánlott fel.. Ferrarinak a tánckor élén felette lenge öltözetben jutott volna szerep az orfeum szín­padán. Ferrari visszautasította a szerződést Azt. mondotta: „Nekem, aki Ophélia és Müller Lujza voltaim, semmi keresnivalóm a félmeztelen görlök között.” Ferrari egy héttel a Moulin igazgatója meghívása után ismét ellátogatott az orfeumba. nem kapott újabb ajánlatot. Molnár Tibor neves magyar szí­nész egyelőre irodában dolgozik. Külföldi nyelvet nem tud, s arra gon­dol, hogy mint kávéházi énekes pró­bál majd érvényesülni; Bozóky Ist­ván, akit a miskolciak nagyon jól is­mernek, hiszen egy ideig volt szeren­csénk őt színházunk élén látni, fele­ségével együtt Barta Mániával az Egyesült Államokba készült. Az ame­rikai hatóságok arra hivatkoztok, hogy Bozóky tagja volt &z MDP-nék és így nem adták meg neki a beutazási engedélyt. Pongrácz Imre azzal a gondolattal foglalkozik, hogy soff őrként helyez* •kedik el. Majd felmerült egy Kanadában alakí­tandó magyar varieté terve* Szó van arról, hogy Rajczi Lajos és Juhász József is csatlakozik a varieté együtteséhez. Az elmondottakhoz nincs mit hoz-* zátenmi. Legfeljebb annyit, azokat a művészeket, akik megelégelik az ide» genben hányódás fájdalmait és kese­rű kudarcait, szeretettel várja vissza a magyar közönség.

Next

/
Oldalképek
Tartalom