Észak-Magyarország, 1957. január (13. évfolyam, 1-25. szám)

1957-01-13 / 10. szám

Vasárnap. 1957 ' *v 13. te. trvi Stift £< Ali 7 ÉS TESTNEVELÉS BORSODI SPORTLEXIKON Bemutatjuk Bonus Lajost, egykori többszörös magyar válogatott játékost és lelkes sportvezetőt Máit már hát adtunk róla, ezer- ketztoségümilc elhatározta, hogy mái­dén vasárnap a Borsodi sportlexikon című rovatban bemutatja megyénk Bportkiválóságait, azok életét és pá íyafutáfiát Múlt vasárnapi számunk­ban Károlyi Józsefet, a többszörös magyar válogatottat, az MVSC kapu­sát mutattuk be kedves olvasóink­nak. Ezúttal Bohus Lajos, a sportked­velők által közszeretetnek örvendő egykori diósgyőri játékos életét is­mertetjük. Bohus Lajos, azaz ©portmyelven mondva »Cipó« 1928-ban kezdett el futballozni. Középiskolás korában — mivel több sportággal is foglalkozott — sokoldalúsága révén hamar válo­gatottságra tett szert. Hétszer volt középiskolai válogatott* majd ugyancsak ifjúsági korában öt­ször volt tagja az északi válogatott labdarúgó csapatnak. Válogatottsága alkalmával Bohus Lajos nevét a leg­jobbak között olvashattuk a régi sportújságokban. A labdarúgásban elért szép sikerei nem tették Önteltté. Szerény, szorgal­mas, rendszerető fiatalember volt. Nagyrészt e jó tulajdonságainak köszönhette, hogy nagy csapatok ve­zetői is felfigyeltek rá, felkarolták, s hozzásegítették további eredmények eléréséhez. Az első nagy egyesület a miskolci Attila volt, ahol olyan régi, közkedvelt játékosokkal rúgta a lab­dát, mint például Pruha, Bán, Simo- nyi, Alberti, stb. A miskolci Attila a liga I. osztályában játszott azokban az időkben, a nagyszerű szereplésé­vel sok örömet okozott a miskolci sportkedvelőknek. E nagymultú egyesületben feledhe­tetlen élményt jelentett számára az akkori idők legnagyobb csaoata, az MTK csatársora elleni játéka. Az MTK csatársora így állt fel: Sas. Müller, Kardos, Cseh M., Titkos. E nagyhírű csatársor ellen ragyogóan futballozott, s e mérkőzés után jelen­ték meg az első komolyabb cikkek róla, amelyek már a magyar váloga­tott keret tagjának követelték. A mis­kolci Attila eredményes szereplése ellenére, gazdasági nehézségek végett 1935- ben feloszlott, így került át a Diósgyőri Vasas Sportkör labdarúgó csapatához. Soortszalkértok javaslatai alapján 1936- ban már beválogatják a berlini olimpiára készülő labdarúgó váloga­tott keretbe. A sportszerű életmód, a helyes felkészülés hozzásegítették ah­hoz, hogy mint középfedezet kijusson az olimpiára. A jó labdakezelés, a jó rúgótechnika, a gyorsaság ezúttal is meghozta a várt eredményt. Bohus Lajos jó szereplésével beírta nevét a magyar sport történetébe* Feledhetetlen élményei között emle­geti beszélgetésünk során az olimpián látottakat, hallottakat, Owens nagy­szerű győzelme a 100 méteren, külön­böző versenyszámokban elért világ­rekordok, s az a megható jelenet, amikor is egy félóra leforgása alatt háromszor húzták fel a magvar nem­zeti lobogót, jelezvén Csik Feri, Csák Ibolya és Pelle István ragyogó győ­zelmét. Sportpályafutása alatt a Diósgyőri Vasasban érte el legszebb eredmé­nyeit. Csapkai Károly edző irányítása alatt ebben az időben méltó képvise­lője volt Diósgyőrnek ez NB I.-ben. 1940-ben került fel az NB I.-be Diós­győr, 1941-ben mái* a hatodik helyen végzett. Amikor megkérdeztük tőle, hogy melyik diósgyőri csapatot tar­totta a legjobbnak, gondolkodás nél­kül válaszolt. A Gáspár (Károlyi). Bo­hus, Felföldi. Kalocsai, Túrán. Bar- tha. Füzér, Berec, Fazekas, Barna. Turbóki felállftású csapatot, amely plél tó ellenfele volt a Ferencváros, az MTK és az Újpest csapatának is. 1942-ben helyet kapott a vidék válo­gatottjában. A csapat a következő­képpen állott fel: Tóth Qy., Bohus, Kispéter, Perényi Szűcs, Demény, Füzér, Kovács L, Sárvári, Bodola, Tóth III. A vidéki válogatott ez alka­lommal sikeres 2:2 döntetlen ered­ményt vívott ki Budapest válogatott­jával szemben, amelynek csapatában ez alkalommal is több hírneves iáté kos játszott, mint például a két Sá- ro&í testvér, Zsengellér, Gyetvai, Pol­gár, Lázár, Bíró, Rudas stb. E mér­kőzésen mutatott játékával Bohus Lajos kivívta magának azt a jogot, hogy ugyancsak abban az esztendő­ben a Jugoszlávia ellen kiálló magyar válogatott tagia legyen. A jugoszlávo­kat 2:0 arányban a következő felállí­tásban győzték le: Szabó T., Bohus Kispéter, Nagy Tóth L„ Szalai, Ko­vács II. Kovács I., Spilmaam, Bodola. Velker. 1945 után további szép eredménye­ket ért el Diósgyőrben. Még vala­mennyien emlékeznek a 45 utáni első osztályozó mérkőzésre, amikor Sátor­ai 1 aú i helyen éppen Bohus góliával vívták ki az első osztályba való ju­tást. 1948-ban elhatározta, hogy abba­hagyja a labdarúgást, a vezetők, az egyesület megbecsülésének kifeje zéseképpen tiszteletére jutalomjátékot rendeztek a Miskolci Lokomotív csapatának, részvételével. Bohus Lajost-játékos­társai nevében Török Sanyi virágcso­korral köszöntötte, melyre megható, könnyes szemekkel válaszolt. Sport- szeretete azonban nem hagyta nyu­godni, nem szűnt meg a labdarúgás­sal foglalkozni. Azonban most már nem Ő rúgja a labdát, hanem az ál­tala nevelt fiatalok. A különböző tan­folyamok és iskolák elvégzése révén elnyerte a bizalmat ahhoz, hogy mint edző ifjúságunk nevelésével foglal­kozhasson. Ahhoz, hogy egy sportoló életét pa­pírra tudjuk vetni, kevés az újság nasabja. Kevés, mert igen sok él­mény, esemény történt életében s azt hűen visszaadni e szürke betűkkel nem lehet Amikor az általa elkészí­tett statisztikára pillantottunk, akkor döbbentünk csak rá igazán, hogy mi­lyen gazdag és tartalmas is volt Bo­hus Lajoß sportpályafutása, ötszáz bajnoki mérkőzésen vett részi össze­sen. Az NB I. és NB II. bajnoki mér­kőzésein 36 gólt rúgott 11-esből, sza­badrúgásból 27 gólt szerzett csapatá­nak — védőjátékos létére! Magyar, észak, amatőr, illetve ifjúsági váloga­tott összesen 37 esetben volt. A baj­noki mérkőzések során negyvenszer szerepelt a hét válogatottjában. 19 öngólt »szerzett* csapatának. Egyszerű számok ezek. de beszéde­sek. Bohus Lajos magatartásáról, a sportban elért nagyszerű eredmé­nyekről beszélnek. S amikor megkér­dezzük tőle, hogy mik a tervei, vála­szában igen szerényen csdk ennyi' mond: A magyar labdarúgást minden erőmmel és tudásommal kívánom szolgálni Mi azt kívánjuk a magyar sport egyszerű katonájának, Bohus Lajos­nak, hogy további sikerekkel gyara­pítsa a magyar sport hírnevét. Mint áz ÉL ASZ ifjúsági bizottságának a tagja, tegyen meg mindent a magyar labdarúgás további eredményes sze­replése érdekében. Nevelje az ifjúsá got a magyar haza szere tétére, sze •énységre, szorgalomra, olyan siport- becsületre, mint amilyennel ő maga vívta ki a magyar sportkedvelők megbecsülését és szemetét. E nagy­szeré munkáiéhoz pedig további si­kereket kívánunk. DRAGOS GYULA Egyórás telefonbeszélgetés a Budapesti Honvéd Labdarúgó Részvénytársasággal A napokban Madarász alezredes, s a HSE más vezetői (köztük e so­rok írója is) 65 perces telefonbe­szélgetést folytattak a Budapesti Honvéd Olaszországban állomásozó játékosaival és vezetőjével. Öster­reicher Emillel. Az élvonalbeli ma­gyar futballcsapat nagy alakjai, mint Bozsik, Puskás. Czibor és Ko­csis erőszakolják a dél-amerikai portyát. Elképzelésük, hogy az ok­tóber 23-a utáni nyugati portyák bevételeit saját zsebükre inkasszálják •— mint ahogy azt eddig is tették, kivéve azt a 20 ezer dollárt, melyet a Magyar Vöröskeresztnek küldtek. A délamerikai úrrával ezt a magán- vagyont a játékosok természetesen növelni akarják. (Ezért a nagy igyekezet a délamerikai portya nyélbeütéséért.) Természetesen a nyugati portyákon — most már csak nevezzük így — a Budapesti Honvéd Labdarúgó Részvénytársa­ság az utóbbi időben igen felemelte a játékvállalási összeget. Üe ezt a magas árat is megfizették a vendéglátó egyesületek, hiszen a játékosok és az együttes neve vi­lághírű és ehhez még hozzájárul a jelenlegi világpolitikai helyzet is, melyet „nem szívbajosaik” labdarú­góink kihasználni; S mihez kelfl ez a nagy pénz*' Valljuk meg őszintén. Puskás és Bozsik felett ha még egészen neír is járt el az idő, de már jócskán haladt Egyszóval a Honvéd-játéko­sok nagy nevei a portya után ed zosködri akarnak Nyugaton, s itt telepednének le a jelenleg Bécsben élő Honvéd-családok Mesései és gyermekei is. A mellékkeresettel egy-egy eszpresszó, vagy lokál megvásárlásával szeretnék megalapozni jövőjüket. Österreicher Bécsben már előleget is adott egy lokál tulajdonosának az üzletre. Tichy és Machos hazatérését a haza és a család szeretetén kívül — melyekről a többi lapok már be­számoltak — az is elősegítette hogy engedélyt kaptak a Budapesti Honvéd hazatért vezetöséré'ől, hogy amit eddig keresett dollárjaikon nyugaton vásároltak, vámmentesen hazahozhatják. így mindkét játékos saját 1957-es típusú vadonatúj Opel-luxus személygépkocsival — és ezeket jól megpakolva — ha­zatértek. Ók beérték ennyivel is. A Budapesti Honvéd Labdarúgó Részvénytársaság a Nyugaton tartó? kodó többi neves magyar labdarúgó is felkeresi, hogy velük egészíthessék ki a csapatot a délamerikai portvá^a. Ezért egyezkedett nagy sietve Casa­blancában Puskás Szusza Ferenccel és szóbakerült Sándor iS; A csapat azon taviai. akik vissza szándékoznak térni Magyarországra, csak március 31-ét megelőző napok­ban a délamerikai portya u1án tér nek haza. még élve az amnesztia- rendelettel. SPORTHÍREK — Megalakult a magyar úszószö­vetség északi kerületének ideiglenes intézőbizottsága az elmúlt napokban. Elnökének dr. Burány Gézát, az is­mert miskolci úszószakembert vá­lasztották meg, titkárnak pedig az ózdi úszók vezetőjét, Fiedler Ottót. A bizottság tagjai lettek: Válent Gyula, Wolszky Agenor Egerből, Homyák András. Delneky Miklós, Rábai József Miskolcról és Demeter Kálmán Ózdiról. — AZ MVSC I. és !L csapata va­sárnap délután 13.30 órakor a szir­mai úti edzopályán edzőmérkőzést játszik. — A Miskolc! Honvéd s (verseny* rendez vasárnap délelőtt 10 órai kez­dettel Bükkszentkereszten. — MA* VASÁRNAP veszi kezde­tét húsz női és hat férficsapattal a tercmkézilabda bajnokság a pere cesi tornateremben. A küzdelmei egész napon át folynak* — özdou reggel 7.30 perces kez­dettel 10 férfi és 6 női csapat rész­vételével a József Attila gimnázium­ban teremkézilabda mérkőzések kez­dődnek. A küzdelmeket délután 14 órakor fejezik be. — AZ MTSB Fazekas utcai helyi­ségében Borsod-Heves-Nógrád-Haj- du-Szabolcs megyék választják meg a Magyar Kerékpáros Szövetség ószaki kerületének Intézőbizottsá­gát, ma, va«iárnap délelőtt. HILÖCZK1 ANi oR lelkiismeretes ió mű-»’'» iáról kőcí ­mert vízvezetéksaerelö. hatévi «*ü- neteltetés után újra vállal javítá­sokat, átalakításokat és új vízveze­ték szerelési munkákat. Miskolc. Szemere u. 13. Telefon: 36—«24. Sájf-ófájékoztafó a megyei Tanácson A megyei tanács végréhajtóbizott­sága az osztályvezetők részvételével január 12-én, szombaton sajtótájé­koztatót tartott a megyei tanács épü­letében. Részletesen tájékoztatták a sajtó képviselőit a megyei tanács ed» digi munkájáról, s jövendő feladat tairól. A tájékoztató ismertetésére legközelebbi számunkban visszatér riink* A posta értesíti a lakosokat A posta értesíti az olvasóközönsé­get, hogy a postai csomagforgalmat belföldi és külföldi viszonylatban megindította és azok gyors és biz­tonságos kezelését biztosítja. A fel­adott csomagokért teljes kártérítési felelősséget vállal. Mindenfajta pos­tai küldemény és távirat a koráb­ban érvényben lévő különleges ki* kötésekkel feladható. (Express, aján­lott, üdvözlő-távirat, stb.) A gépkocsivezetők figyelmébe A rendőrség közleménye A megyei főkapitányság közleke­dési osztálya közli, Hogy a miskolci és miskolci járási telephelyű és ide kihelyezett gépjárművek felülvizs­gálata az alábbi sorrendben és na­pokon lesz megtartva: 1957. I. 13-án: 3. sz. Épületfuvarozó Vállalat, 14-én: Földművesszövetkezetek Szállítási Vállalat, 17- én: Lenin Kohászat, Nehéz- szerszámgépgyár, DIM A VÁG, 18- án: Közlekedési Vállalat (Autó­busz), 19- én: Megyei tanács, városi ta­nács, MSZMP bizottság, 20- án: Szénbányászati Tröszt, Cél­fuvar, 21- én: 36. sz. Autóközlekedési Vál­lalat, Taxifőnökség, 22- én: Erdőgazdaság, Hámor, 23- án: Magánszemélyek és kisebb vállalatok, 24- én: Honvédség, 25- én: Magánszemélyek és kisebb vállalatok, 26- án: Magánszemélyek és kisebb vállalatok, 27- én: 31. sz. Autóközlekedési Vál­lalat, 28- án: Magánszemélyek és kisebb vállalatok, 29- én: Magánszemélyek és kisebb vállalatok, 30- án: Magánszemélyek és kisebb vállalatok. 31- én: Magánszemélye és kisebb vállalatok. A megnevezett napokon 3 nagyobb vállalatok telephelyére a bizottság kiszáll. A magánszemélyek és kisebb vállalatok a megadott időpontban kötelesek gépjárműveiket a megyei főkapitányság elé, a 65-ösök utcába előállítani, hol a felülvizsgálat meg­történik. A felülvizsgálat reggel 9 órától 16 óráig tart A felülvizsgálat iránt minden üzembentartó köteles írásban kérelmet beadni a bizottság­nak. amelyben a gépkocsi rendszá­mát, alváz- és motorszámát fel kell tüntetni. Megyei Főkapitányság vezetője. Űjabb adományok a Fodor-család részére Közöljük olvasóinkkal, hogy a Fo­lor-család megsegítésére már nem­csak Miskolc, de a megye több ré­szének lakossága is adományokkal kereste fel a családot A sok adomá­nyozó közül most ismét megemlít­jük a Vízügyi Igazgatóság dolgozóit, akik 411 forintot gyűjtöttek össze. A keselyű hal mi állami gazdaság I. számú üzemegysége a pártszerve­zet kezdeményezésére a tegnapi na­pon eljuttatott a Fodor-családhoz 560 forint készpénzt, 70 kiló lisztet, 35 liter tejet és jelentős értékű egyéb élelmiszert BRIPZiS-ROV AT 1. sz. feladvány* pikk 4 Figyelem ! Figyelem ! Ism$t elő íeliet fizetni ez frzakmagyarországra A posta január 16-tól ismét házho? kézbesíti az olvasók kívánságára az újságot. Előfizetni a posta kézbesítőim*' agy postahivatalban lehet. Olvasóink az alábbi megrendelő­lapon is kérhetik az -Északmagyar- —1^7^07 kézbesítését. Megrendelő lap 195 : * évi : t m m 1 n m , e f. 1 h 1 : > . hó 1-tol megrendelem az Észak magyarorszag cfmű iapot A havi előfizetési díjat: 11;— Ft-ot a nyugtával jelentkező postakézbésítő­’•tek fizetem ki. 195 . . évi bÓ ■ • —n, 'átüfrasa ostahivatal tölti ki. Beindítva: 1957 ............; « « s < • 3 « »'* h írlap felelős kör AB86 káró D52 treff KDB103 pikík 532 É. pikk A1098 ~~....... k or 107432 Ny. K. kór KD9 káró 63 D. káró 94 treff A85 treff 9742 pikk KDB76 kor 5 káró AKB1087 treff 6 Licit: É. K. D. Ny. 1 treff passz 2 káró passz 2 kor passz 2 piíkk passz 3 káró passz 6 káró passz passz kontra. Nyugat troff A-al indul, majd adut hív. Hogyan teljesíthető a kis szí emui? A megfejtést a jövőheti számiban közöljük. Beküldte: Dénes Miklós A megrendelő pontos címe. ahova a lap kézbesítését kéri: ____« N év: Város: Község: kerület, •utca házszám, emelet ajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom