Észak-Magyarország, 1957. január (13. évfolyam, 1-25. szám)

1957-01-03 / 1. szám

r Segítsük, támogassuk, erősítsük üzemi munkástanácsainkat 1 pananxok nyomúbun Pogonyipu»xtán és környékén A MAGVAK SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT MEGYEI INTÉZŐBIZOTTSÁGA LAPJA XHL évfolyam 7. szám Ä ra 5 0 fi 11 ér 1957 január 3« csütörtök Egyszerűsítik a kereskedelmet J Ha! marad ’ Miprírszápik szánt EMSZ-seiítséi ? A szocialista államok eleget tettek az ENSZ határozatának, Nyugaton viszont csaknem hatástalan maradt Az Österreichische Volksstimme ii'ja* — Az ENSZ 'közgyűlése novem­ber 9-én Ausztria javaslatára egy** h&ngulag. hoeptt határozatában fel­szólította az ENSZ összes tagálla­mait, hogy nyújtsanak gyors és kiadós gazdasági segítséget Ma- gyarországnak. A szocialista álla­mok valóban eleget tettek a határo­zatnak és már eddig is 35 millió dollár értékű árut szállítottak Ma- gy arországnak. Nyugaton viszont csaknem teljesen hatástalan ma­radt az ENSZ-liaíározat. A Nem­zetközi Vöröskereszt-szervezeten kí­vül úgyszólván senki sem küldött segélyt „Magyarországra. Nyugatról eddig mindössze 1.5 millió dollár értékű segélyküldemény érkezett Magyarországra. A szép ENSZ-ha- tározat is értéktelen papircafatnafc bizonyult. Ennyit érnek a Nyugat­nak az ENSZ határozatok, ha azok képviselője emlékeztesse a közgyű­lést Magyarország megsegíté­séről egyhangúlag hozott határoza­tára. (MTI) Az Osztrák Kommunista Párt a közeljövőben kongresszust tart Az Osztrák Kommunista Párt Köz­ponti Bizottsága Összehívta a párt XVII. országos kongresszusát. A kon­gresszust február 28-tól március 3-ig Becsben tartják. A kongresszu­son résztvevő küldötteket a közeljö­vőben összeülő kerületi pártértekez­leteit választják, meg. Dulles Hammarskjöiddet tárgyuk hozójuk során Eisenhower elnökkel ismertesse az ENSZ álláspontját. Dulles később nyilatkozatában ki­jelentette: Az Egyesült Államok politikájá­nak a többi között olyannak kell lennie, hogy az béléi Illeszkedjék az ENSZ politikájába és erősítse azt. Hruscsov nyilatkozata a Hűdé Právonali Moszkva (MTI) A TASSJSZ közli: V. Koueky, a Búdé Právonak, a Csehszlovák Kon: munista. Párt lapjának főszerő:esztő­je felikérte N. Sz. Hruiscsovot, az SZKP Központi Bizottságának első titkárát, válaszoljon néhány kérdés­ié. Hruscsov többek között © követke­zőket mondotta: Az elmúlt 1956-os esztendő esemé­nyei meggyőzően bizonyították, hogy a béke farm tar tilsáért és megszilárdí­tásáért folyó harc napjaink döntő foróosiágú feladata. Ez a harc a né­pek gyökeres létérdekeit fejezi ki. Ismeretes, hogy a békeszerető álla­mok erőfeszítéseinek eredményeként jelentékenyen enyhült a nemzetközi feszültség. Az események ilyetén me­nete azonban nyilvánvalóan nem tet­szeti! a nyugati hatalmak azon kard- osörlotö köreinek, amelyeknek érde­kük a hidegháború folytatása, a né­pek közti gyűlölet szitása, hogy a ka­pitalista monopóliumok könnyebben folytathassák a fegyverkezési haj­szát és busás profitokat zsebelhesse­nek be rajta. Ezért látott hozzá a reakció a nemzetközi helyzet összekuszálá­sához. Kifejezésre jutott ez az an­gol-francia-izraeli agresszorok Egyiptom elleni támadásában cs a magyarországi népi demokrati­kus rendszer elleni ellenforra­dalmi fasiszta összeesküvésben. Tlymódon egyszeriben erősen fo­kozódott az új világháború veszé­lye. De mindkét kaland kudarc­ba fulladt. Miért nem sikerült az imperial is­táknak megvalósítani terveiket. Min­denekelőtt azért, mert a béke mel­lett állást foglaló erők most elég ha­talmasak ahhoz, hogy megfékezzék a kalandorokat, akik önös céljaik miatt új háború- nyomorúságába akarják taszítani a népeket.- Most mindenki előtt világosnak kell lennie, hogy kellő visszautasítás ban részesül az imperialisták min den. háború kirobbantására irányuló kísérlete, a reakció erőinek minden olyan próbálkozása, amellyel a szo­cialista országok népeinek vívnia- nyal ellen törnek. A mull év legfontosabb tanulságai­nak egyike az, hogy fokozni kell a népek éberségét az imperialista agresszorokkal szem­ben, határozottan ki kell bonta­koznia a békéért folyó harcban. Nem kétséges, hogy az elkövetkező 195T-es esztendőben a béke erői még inkább megszilárdulnak és ez jelen­tékeny mértékben elő fogja segíteni a nemzetközi helyzet javulását; A nemzetközi feszültség enyhülése és az egész világ békéjének szilárdu- fása szempontjából véleményem sze­rint nagyjelentőségű volna a fegy­verzet és a fegyveres erők csökken­tése, az atom- és hidrogénfegyver el­tiltása. A fegyverkezési hajsza meg­szűnése elősegítené a nemzetközi bi­zalom megszilárdulását, az óriási fegyverkezési kiadások csökkenése pedig emelné a népek jólétét. A nemzetközi feszültség enyhíté­se céljából komoly jelentősége volna az európai kollektív biz­tonsági rendszer megteremtésé­nek. Az egyenjogúság elvein alapuló nemzetközi gazdasági és kulturális kapcsolatok világszerte történő fej­lesztése döntő tényezője a népek köz­ti nagyobb bizalom és kölcsönös meg­értés megteremtésének. Ez véleményem szerint a nemzet­közi feszültség enyhítéséért és az egész világ tartós békéjének biztosí­tásáért folyó harc néhány problémá­ja. A közelmúlt eseményei újból teljes erővel hangsúlyozták a szocialista tábor szilárd egységének és legszo­rosabb együttműködésének szüksé­gességét. Az 1956. október 30-i szovjet kor­mánynyilatkozatban megfogal­mazott elvek a Szovjetunió cs más szocialista országok kölcsö­nös viszonya alapjainak alapja. A múltban azonban ezeket az elveket sajnos néha megsértették. Ez termé­szetesen feltétlenül kárt kellett, hogy okozzon a szocialista országok népei barátságának és ellenséges. elemek nacionalista hangulat szitására, or­szágaink egységének gyengítésére használták fel. A szociálist-.: pscaágok.. együttmű­ködésének további erősítése megkö­veteli az összes népek nemzeti érde­kei tiszteletben tartása, egymás test­véri segítése, a baráti kapcsolatok minden módon való fejlesztése leni­ni elveinek megtartását, hogy min­den állam érezze az ilyen együttmű­ködés hasznos voltát; Mi a szocialista országok lebirha- tattern erejének forrása? Az egység és az összefogás, a szocialista orszá­gok közösségének szilárdsága. Ez a szocializmus új sikereinek biztosíté­ka. Meg kell óvni a népeknek ezt a nagy vívmányát. (MTI) Szenei kér a miskolci fürdő Azért kerestük fel a szerkesztő­séget, hogy l apunk segítségével a bányászokhoz forduljunk — mon­dották a miskolci fürdővállalat szerkesztőségünkben járt dolgozói. A miskolci fürdő október 31-töl nem dolgozik. Október 23. óta egy deka szenet sem kapnak, a készlet pedig teljesen elfogyott. Hogy ez mit jelent, nem kell különösebben hangsúlyozni. Naponta ezerhatszáz vendég is meglátogatta a miskolci fürdőt. Átlagosan hetven embert gyógykezeltek iszappakolással. A gyógymasszást igénylők száma is jelentős. Sajnos azonban ezek a betegek most nem tudják gyógy- kezeltetni magukat, mert az elmúlt hetekben hiába kopogtattak a für­dő ajtaján, mindig azt a választ kapták.* — Nincs szenünk, s nem is tud­juk. mikor lesz. Mi, a miskolci fürdővállalat dol­gozói Borsod megye bányászaihoz fordulunk s azt kérjük: szenet ad­janak a fürdőnek. Napi 80 mázsa szénnel újra üzemeltetni lehetne ;> miskolci fürdőt, sok ember örö­mére s tegyük, hozzá: sok bányász Örömére, meri az iszaposoknak 85 százaléka bányász. Bízunk derék bányászainkban, re­méljük megszívlelik a miskolci für­dővállalat panaszát s biztosítják ré­szükre a mindennapi szénszükségle­tet. JELENTÉS AZ ÜZEMEKBŐL Örmosbanyán rövidesen elérik a 120 vagonos termelést A Borsodi Szénbányászati Tröszt or­mosbányai üzem munkástanácsa és műszaki gárdája komoly előkészüle­tet tett a termelés növelése érdeké­ben. A IV-es aknában — a 120 mé­ter hosszú frontfejtés háromharma­dos telepítésére — új bányászokat toboroznak. A dolgozók részére 100 férőhelyes legényszállót rendeznek be. A Il-es aknában 100 új dolgozót ■kívánnak felvenni. Az új bányászo­kat a borsodi kőbányákból várják. Egy számítanak a bánya vezetői, hogy a megnövekedett létszámmal naponta 20 vagonnal több szenet termelnek. A hideg idő beálltával élénk mun­ka kezdődött a külszíni bányában is. A fagy megfogta a földet és így a Betonútépítő Vállalat gépei meg­kezdhették a letákarítási munkákat. A Il-es számú külfejtésen 10 ezer köbméter föld letakarítása után nyolcezer tonna szenet bányászhat­nak. A letakarííási munkálatokat előreláthatólag kél; hét múlva befe­jezik és január közepe tői naponta 40 vagon szenttel nő majd a bánya termelése. Az ormos; bányászok — akik de­cemberben több mini 700 vagon sze­II ogy an történt a csehszlovák ajándékcsomagok szétosztása Válaszol a városi tanács oktatási osztálya Az elmúlt hét. folyamán az Észak - magyar ország című napilaphoz kér­dést intéztek a diósgyőri asszonyok, hogy a Csehszlovákiából érkezét! ajándékcsomagok elosztása hogyan történt. A kérdéssel kapcsolatban a városi tanács oktatási osztálya az alábbi tájékoztatást adja: Folyó évi december 21-én a cseh­szlovákiai Zsolna megye küldöttei 1Ö.5ÖÖ ajándékcsomagot hoztak Miskolc város úttörői részére. A cso­magokat Zsolna megye dolgozói, pe­dagógusai és úttörői gyűjtötték, illet­ve ajándékozták. Átadáskor kívánsá­guk az volt. hogy az ajándékokat az általános iskolai tanulók és nevelők között osszuk szét. Az ajándékcsoma­gok érkezését a rádió híradásában is közöltük. Rövid hírben bejelentette az Északinagyarország is. Ezek a hí­rek az akcióról téves tájékoztatást adtak. Egyik, ilyen tévedés volt, hogy egy-egy csomag 109 cseh k orona ér­tékű ajándékholmit tartalmaz. Amint utólag kiderült a csomagok nagy többsége vegyesen tartalmazott, új és használt ruhadarabokat, nagyobb résziben használt holmi: és értékük általában mélyen 190 csehikoroam alatt maradt. A másik téves hír az volt, hogy tanulóinkat tetőtől talpig j felöltöztetik; Egyetlen csomag fartal- * ma sem volt olyan bőséges és sok­oldalú. hogy egy-egy tanuló ebből tetőtől talpig feífioházkodhatott volna. A kérdező diósgyőri asszonyok arra kíváncsiak, hogyan történt az elosz­tás. Az eloszt ás módjára vonatkozóan a városi tanács oktatási osztálya kör­levelet adott ki. A körlevélben meg­jelent rendelet ‘kihangsúlyozza, hogy a csomagoknak az egyes, osztályok közötti elosztását és az egyes osztá­lyokon belül a tanulók közötti szét­osztását mindvégig a szülői munka­közösség vezetőinek bevonásával kell végezni. Az elosztást megnehezítette az a körülmény, hogy Miskolc város­ban 16.281 általános iskolai tanuló van, a csomagok száma pedig 10.590 volt; Ezért gondolták egyes iskolák arra, hogy felbontják a csomagokat és valamennyi tanulónak juttatnak valami ajándékot a szociális szem­pontok fi&'elembevételével. Egyes szülőik emiatt azzal vádolták egyes, nevelőket, hogy a nylon holmit* ki­szedték a csomagokból és óe&ka hol­mival cserélték foi. Legjobb tudomásunk szerint nylon holmi egyetlen csomagban sem volt. Cserék pedig sehol sem történtek. Az ok tartási osztály a csomagokat azok megérkezése után másnap s?ét­osztotta az iskolák között Fgves is­kolák azonnal hozzáláttak a kiosztás­hoz. Voltak iskolák, ahol a szülői műnk ak ÖzÖsség vezet ői december 23-án, illetve 24-én nem vállalták azt a feladatot, hogy egész napjukat a csomagok elrendezésével töltsék. Ezekben az iskoláikban a csomagok kiosztása a karácsony utáni napok­ban történt meg. Bgy-lvét esetben az osztályfőnök távoli helyre történt elutazása okozta a csomagok szétosztásának késedel­mét:. -mert az szülői munkaközösség vezetői az osztályfőnök távollétében nem vállalták a csomagok szétosztá­sát arra hivatkozva, hogy nem isme­rik a tanulók szociális helyzetét.. Az ajándékcsomagok érkezése ta­nulóifjúságunk és a szülők körében osztatlan örömet szerzett. Minden ajándék, ruhadarab — új vagy hasz­nált. — a szomszéd baráti nép szerető gondoskodást tolmácsolta, ami értek­ben félmillió csehkoronat jelentett. Miskolc város úttörői, szülői és peda­gógusai »evében ezúton is hálás kö- szönetümket tolmácsoljuk Zsolna me­gye társadalmánaik, kommumsla se­gítő szándékáért, és nemes áldozaí- késa?égéérk MISKOLC VÁROSI TANÁCS OKTAT.Á c;t O^ZTÁT.YA net termeltek — úgy tervezik, hogy január végén elérik a napi 120 va­gonos termelést. A málvi téglagyár a kiürült szenes vagonokat téglával rakja meg Koltai Illés elvtárs. a mályi tég­lagyár munkástanácsának elnöke Örömmel újságolta, hogy október 23 óta 327 ezer téglát, gyártottak. A mályi téglagyár négy préséből jelen­leg kettő dolgozik. A munkástanács elnöke elmondot­ta még*, hogy a Borsodi Szénbányá­szati Tröszt részére 6 millió téglát gyártanak le 1.957-ben, ami bő! a tröszt háromezer bányászlakást, épü­let. A Borsodi Szénbányászati Tröszttel olyan megállapodást kö­töttek, hogy a szénnel teli érkező vagonokat téglával megrakva küldik vissza. A mályi téglagyárban jelen­leg nagy gondot jelent 130 ember leépítése. A munkástanács nagy fi­gyelmet fordít, kik legyenek azok, akiket elküldenek a gyárból. Nyár- bogdán felé az a kérésük, hogy pa­kurát küldjenek számukra, a továb­bi tégla termelése érdekében. A hejőcsabai Cement- és Mészmüben a mészgyártás hamarosan megindul A hejőcsabai Cement- és Mészmű műszaki vezetői miután áramháány miatt cementet gyártani nem tud­lak, áttértek járda-lap és kohósalak építő blokkok készítésére. A kohó­salak építő blokkokat elsősorban a bányászok rendelkezésére bocsát­ják. A mészgyártás a kohászat részéve hamarosan megindul, a lakosság szükségletének kielégítésére azonban csak 1—2 hónap múlva kerül sor. A miskolci drótgyár három műszakban dolgozik A miskolci drótgyár dolgozói ja­nuár elsejével há rom műszakba ni dolgoznak. Január 2-án a Felsőzsolcá­rok gépkocsival érkező dolgozók a síkos út miatt egy félórát késtek. A munkástanács elnöke kérésünkre elmondotta, hogy már minden üze­mük dolgozik. A melegüzemük az még nem fejlődött fel teljes egészé-* ben, o horgany zó üzem pedig félkész anyaghiánnyal küszködik. A készárui üzemek — dróthuzó. kötélgyúr ... t eljes kapacitással dolgozik; A gyár-* nak jelen pillanatban energiahiánya nincs. A királdi bányaüzemben a termelés emelkedése várható A királdi bányaüzemben, műszaki vezetőt, fizikai dolgozót egyaránt az foglalkoztatja, hogyan tudnák emelni a termelést. Ennek érdeké­ben a harmadik ereszkei fronton át­állást hajtottak végre. A követeinké- nyéknek megfelelően, dőlésben hajt­ják tovább a frontot. Ezzel az in­tézkedéssel. illetve átállással köny- nye'bben és többet termelhetnék. A királdi bányászok között is nagy megelégedést váltott ki az új bére­zés. Várható, hogy az új toérefceS a ív-i^mpiAe emelkedését jelenti. nem szolgálják közvetlenül a nyu­gati hatalmak érdekeit. — Fontolóra kel] vonni: Nem in­dokolt-e, hogy Ausztria KNSZ-beli Newyork (MTI) Dulles amerikai külügyminiszter hétfőn megbeszélést folytatott Dag Hammarsfejölddel, az ENSZ főtitká­rával a közép keleti politikáról — jelenti az AP. Az értekezlet célja Dulles szerint az. hogy keddi talál-

Next

/
Oldalképek
Tartalom