Észak-Magyarország, 1956. október (12. évfolyam, 232-257. szám)

1956-10-28 / 255. szám

N MEGYEI MUNX/lSTANACS, ÄZ MDP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS II MEGYEI TANÁCS LAPJA Xfl. évfolyam. 255 .unni Ara 30 fillér nktőber 28. vasárnap Megalakult a Magyar Népköztársaság új, nemzeti kormánya A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének, valamint a Hazafias Népfront Országos Taná­csa elnökségének javaslatára meg­választotta a Magyar Népköztársa­ság új kormányát. A kormány összetétele a követ­kező: A Minisztertanács elnöke Nagy Imre. A Minisztertanács elnökének he­lyettesei: Apró .Antal. Bognár Jó­zsef és Erdei Ferenc. AHamminiszter: Tildy Zoltán. KUlügyminiszter: Horváth Imre. Belügyminiszter: Münnich Ferenc. Honvédelmi miniszter: Janza Ká­roly. Földtnúvelesüg.vi miniszter: Ko­vács Béla a Független Kisgazdapárt volt főtitkára. Pénzügyminiszter: Kossá István. Igazságiigyminiszter: Molnár Erik. Kohó- és gépipari miniszter: Cser­gő János. Egészségügyi miniszter: Babies Antal egyetemi tanár. Bánya- és energiaügyi miniszter: Czottner Sándor. Külkereskedelmi miniszter: Bog­nár József. Belkereskedelmi miniszter: Tarnt János. Vegyipari miniszter: Szabó Ger­gely. Könnyűipari miniszter: Nagy Jó­zsef né. Város- és községgazdálkodási mi­niszter: Nezvál Ferenc.---------------------------------------t~ A Miskolci Műszaki Egyetem diákjai a közbiztonságért Az Állami Gazdaságok miniszte re: Ribiánszky Miklós. Élelmiszeripari miniszter: Nyers Rezső. Begyűjtési miniszter: Gyenes An tál. Építésügyi miniszter: Apró Antal Közlekedés- é.s po-la ügyi minist ler: Behrits fai jós. Népművelési miniszter: Lukács György egyetemi tattár. Oktatásügyi miniszter: Konya A1 bért. Az Országos Tervhivatal elnöke Kiss Árpád. Az Állami Ellenőrzési Miniszté rinm vezetése egyelőre betöltetlen. Az új nemzeti kormány az eskü l*tel után azonnal hivatalba lépett (MTI) Állandóan cseng a telefon. Hír hír után érkezik a miskolci műszaki egyetem diákparlamentjének a szo­bájába. A főépület előtt állandóan autóbuszok, teherautók, motorosok váltogatják egymást. Miskolc város megbízik az egyetemistákban, akik « munkástanáccsal karöltve messze- menőleg mindent megtesznek azért, hogy megmentsék « közbiztonságot. Már a koradélutáni órákban sarun megrakodott teherautók és autóbu­szok szállították ft »áros lekülönbö- zóbb részeibe a nemzetiszint karsza­laggal ellátott fiatalokat. A diákok és a honvédség le fegyve­reztek a felelőtlen gyerekeket, akik­nek a kezébe nagyszámú fegyver került. A későbbi órákban diákokból, munkásokból es honvédségből szer­vezett nemzetőrök, négyes csopor­tokban cirkáltak ft váró« minden utcáján, igyekezve megőrizni a töké­letes nyugalmat. A megtisztuló, független., szabad magyar úton továbbhaladó városunk rendje jó kezelőben van. A nemzet­őrök szcmbeszallnak a megye külön­böző részeiről beérkező rémhírekkel i«. Minden pánikot, zavart elkerülve az éjjel is teljes nyugalmat tudtak biztosítani Miskolcon. A nemzetőrök, Kéri Zoltán egyetemi hallgató veze­tésével átvették ti MÖHOSZ stúdió­ját és onnan négy nyelven sugároz­zák a munkástanács határozatait. Egységesen állást foglaltak amel­lett, hogy vem értenek egyet Nagy Imre tegnapi nyilatkozatával és ké­rik a szovjet csapatok azonnali el­távolítását hazánk minden részéről. A nemzetőrség jelenleg a voM AVO épületében székel, ahol a munkás­tanács és a honvédség irányttja a közbiztonságot. Köszöngf. ti nyuggfom fis a rend érdekében fáradozó nemzetőröknek. Köszönet azoknak a diákoknak és munkásoknak^akik éjt nappallá téve védelmezik a békés családokat. Célunk az. hogy rend legyen, hogy tovább tudjunk haladni a megkez­dett úton és kivívjuk magunknak a legrövidebb időn belül követelé­seinket. Kérjük nagyon a szülőket,, hogy gyermeiket ne engedjék ki az utcára. Segítséget kérünk az egyetemisták hősies erőfeszítéséhez, amely arra irányul, hogy városunkban megőriz­zük a teljes nyugalmat. Ne üljenek fel « rémhíreknek, vilselkedjenek nyugodtan és kerüljenek minden rendzavarást. Köszönet a véradóknak AEg hogy elhangzottak a gyilkos lövések, s a mentők elszáUitotlák az első sebesülteket a baleseti kór­házba. megszólalt a hangos-híradó: #-» önkéntes véradók! A súlyos se­besüllek megmentesehez sürgősen vért leérünk! A véradó alközpontban felité- szültek a regi. s a tízesével je len t- Izező új véradók fogadására. Elő­ször a miskolci Nehézipari Műsza­ki Egyetemről jelentkezett 50 hall­gató. Fiúik, lányok tolongtak az al­központ folyosóján, valamennyien segíteni akartak, életet menteni — életet, amit mások felelőtlenül ve­szélyeztettek. vagy kioltottak. Az első 50 jelentkezőtől még nem vetlek vért. amikor már újabb és újabb véradók jelentek meg az alközpontban, A régi véradókkal együtt tömegesen jelentkeztek az éj véradók. A társadalom minden fii MDP Központi Vezetősége helyesli a Munkástanácsok megalakítását A párt Központi Vezetősége helyes­li a munkástanácsok megalakítását, a SZOT elnökségének ezzel kapcsolatos határozatát. A SZOT elnökség java­solja a munkásoknak és alkalmazot­taknak, hogy a gyárakban, üzemek­ben. bányákban kezdjék meg a mun­kásigazgatás megalakítását, válasz­szák meg a munkástanácsokat. I. A munkástanács tagjait az üzem. gyár javasolja, hogy a munkástanács tagjait az üzem, a gyár, bánya ősz szes dolgozói válasszák. A választás módjáról a választásra összehívott gyűlés dönt. A munkástanácsok tag­jaira általában az üzemi bizottság, vagy’ valamelyik tekintélyes dolgozó terjesszen elő javaslatot. A munkás- tanácsnak a munkahely nagyságától függően általában 21—71 tagja le­gyen és benne a dolgozók minden csoportja arányának megfelelően kapjon képviseletet. A munkások a száznál kevesebb létszámmal rendel­kező üzemekben is választhatnak mu nkás tanácsot. II. A munkástanács feladatai: A munkástanács dönt minden. munkahely termelésével, igazgatásá­val, gazdálkodásával kapcsolatos kér­désről. 1. A gyér termelésének, gazdálko­dásának irányítására saját saraiból válasszon a gyár állandó igazgatója mellett 5—ló tagú igazgatói taná­csol. amely a munkástanács közvet­len utasításainak megfelelően dönt a gyár vezetésével kapcsolatos kérdé­seikben, felveszi, illetőleg elbocsátja a gyár dolgozóit, gazdasági es műszaki vezetőit. 2. Kidolgozza a gyár termelési ter­vét megszabja a műszaki fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat 3. A munkástanács dönt az üzem sajátosságának legjobban megfelelő bérrendszer kialakításában, beveze­tésében. valamint az üzem szociális ellátásának fejlesztésében. 4. Dönt a beruházás és nyereség- részesedés felhasználásáról. 5. Megszabja a gyár, bánya, mun­kahely munkarendjét. 6. Az összes dolgozók előtt és az ál­lam iránt felelős a helyes gazdálko­dásért. A munkástanácsok jelenlegi főfel­adata. hogy a munkahelyeken bizto­sítsa a rendet, fegyelmet, megindítsa a termelést. A SZOT elnöksége az elhangzottak alapján javasolja megszervezni a munkástanácsokat. A SZAKSZERVEZETEK OR­SZÁGOS TANÁCSÁNAK ELNÖKSÉGE. ^JHi n den na pi kény er ii n kért — Számíthatunk derék siitoiminkágainkra — ki ml és a Ml kérése Ne akadályozza őket senki hivatásuk teljesítésében Az utóbbi napok tapasztalatai alap­ján arra kérik az orvosok és a men­tők a lakosságot, hogy ne akadályoz­zák hivatásuk teljesítésében őket. Gyakran előfordul, hogy egy-egy tüntetés során a tömegben valaki rosszul lesz és orvosi segítségre van szüksége s a tömeg nem nyK «tat, ivem engedi a beteg vagy a sebesük közelébe az orvost, a mentőt. Az orvost esküje kötelezi, hogy azonnal segítséget nyújtson az arra rászorulóknak. Ne akadályozza őket hát senki, ne tüntető, se más hivatá­suk teljesítésében. Az orvosok és a mentőik kérése Jo­gos. mind annyiunk kötelessége ezt teljesíteni és mindenben segíteni őket, ..........• ■ ' É lelmiszert küld a falu Felsődobsz« dolgozó parasztsága önkéntes küldése: 35 zsák krumpli, 2 zsák liszt, 150 drb. tojás. 36 drb. hí­zott kacsa. 35 drb. t.-'ik, 2 zsák bab 6 drb. liba. rétege képviseltette magát a nagy­szerű felajánlásban. Férfiak, nők fiatalok, öregek átérezve a pillanat súlyosságát, megható magatartást tanúsítottak ezekben a nehéz órák­ban, A tegnapi nap folyamán össze­sen 96 véradótól vettek már vért az alközpontban. De még további 50 jelentkező All készenlétben, hogy vért adjon, ha a leórkázban fekvő sebesülteknek újabb vér- mennyisegre lenne szüksége. Még a késő esti órákban is jelentkeztek újabb véradók, avíttkor az alköz­pont ajtaját már zárni akarták. Köszönetét mondunk mindazok­nak « munkásoknak, diákoknak, háziasszonyoknak, utcai járókelők­nek, akik. tegnap az alközpontban egymással versengve kmaitak fel vérükét. A Munkástanács közleménye A" boreodmegyei munkástanács közli a lakossággal, hogy a azuha- kallói rab-munkahelyről több közön­séges bűnöző megszökött. Ezek közül többen már a város területére is beszivárogtak, polgári ruhát igyekeznek szerezni és a köz hangulatot zavarni. Karhatalmunk közülük többet már őrizetbe vett Felhívjuk a lakosság figyelmét, ne üljenek fel a bűnözők meséjének, hanem nyújtsanak segítséget a mun­kástanács fegyveres alakulatainak, adják át a bűnözőket.-o—......— B iztosítják az autóbuszforgalom zavartalanságát A 36-os Autóközlekedési Vállalat (MAVAUT) dolgozói a munkástanars felhívására elhatároztak: biztosítják a .járatok menetrendszerinti forgat mát, S különös tekintettel lesznek a bányász járatokra. BALÁZS VIKTOR nuinkastanacs tag. Három napja, a miskolci dolgo­zók nagy forradalmi megmozdulá­sa óta minden,figyelem a lakosság ellátását biztositó élelmiszeripari üzemek felé összpontosul. A leg­fontosabb számunkra a sütőipar munkája, amely mindennapi ke­nyerünket biztosítja. Ezelőtt gyakran megírtuk, hogy a kenyérben madzagot. szöget vagy más idegen, anyagot találtunk. A sütőipar ere ám! 'veiről és ttun- kásóinak jogos kívánságairól ke­vés szó esett. Pedig hányszor szó­vá tették már: korszerűsítsék a sütőüzemeket, újítsák fel a be­rendezést, mert a régiekkel nem lehet jól termelni. Erre azonban nem jutott pénz. Elkedvetlenítette őket az is. hogy a munkaruha mellé kötényt nem kaptak és a szandál, amelyet egy évre kap­tok. három hónap alatt tönkre­ment. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy nem dolgoztak jó kedvvel. Most megváltozott sok minden. At' 1. sz. telepen még soha- ilyen iramban és ilyen jó kedvvel nem dolgoztak a munkások. Azelőtt 50—60 ntpzsa kenyeret sütöttek na­ponta. most a lehető legtöbbet. 80 mázsát. Éjjel-nappal dolgoznak, a kemencék is csak addig üresek, mig kiszedik és berakják a kenye­rei. Még arra sem volt idejük, hogy a diósgyőri munkások felvo­nulását végignézzék. A felvonuló munkások odakiáltottak a pékek­nek: — Mt megyünk ti csak »üsse­tek! A kenyérellátásban eddig nem volt zavar, bár sűrűn látni az üz­letek előtt sorbaálló asszonyokat. Ennek azonban főleg az az oka. hogy egy-egy vevő szükségleténél jóval többet, három-négy kenyeret is vásárol, s azok az üzletek, ahol eddig naponta csak 150 kenyér fo­gyott el, most két ezer darabot is rendelnek. S az 1. sz. telep dolgo­zói nem szólnak egy szót sem. igyekeznek minden igényt kielégí­teni. Kovács Ferenc, Gáti József, For- ró Sándor, Szepesi-úri Dezső. Pocs József. Pwrcsel György, üzv. Nagy Andrásáé szakmunkás áldozatos, nagyszerű munkájára most alig le­het jelzőt találni. Egri József és Kekeát József fűtőknek is részük van a szép "é-élményben. S ha mar a legjobb dolgozbiiat emleget­jük. a névsorból nem lehNíkikagii- ni Sveda Józsefet, a telep fet. akt néhány oras megszakít sokkal napok óta a telepen van. Irányítja a munkál, a szállítást, mert hiába sütik meg a kenyeret —. ha nem szállítják ki. annyi mintha nem is dolgoztak volna. A telepvezető Íróasztalán szinte percenkint cseng a telefon. Sajnos egyik-má-sik boltvezetővel alkudoz­ni kell. hogy várjon egy kicsit, mert vidéknek is kell kenyér, a kórházaknak, diákotthonoknak eo- penúgy. mint itt a városban. A 'te­nyéré (látásban fennakadás nem lesz. mert éjjel-nappal, vasárnap is dolgoznak, s eddigi munkájuk­kal bebizonyították: Miskolc, sót megyénk lakossága számíthat rá­juk. A dolgozók pedig sohasem fogják elfelejteni, hogy a sütőipar derék munkásai a legnehezebb időkben milyen hősiesen dolgoztak mindennapi kenyerünkért. Jelentés a köz-ellátás frontjáról Szerkesztőségünk körkérdést inté­zett a közellátási biztosító vállalatok­hoz es munkástanácsaihoz: biztosíta­ni tudják-e a város és a megye el­látását? A válaszokból az alábbi helyzetkép alakult ki: A Tejipari Vállalatnál a munka teljes erővel folyik. Megfelelő készlet áll rendelkezésre, sőt vajból tartalék is van. A húsipari vállalatnál is nagyobb zökkenők nélkül folyik a terébe lés. Zsírból sincsen -jelentősebb hiány. Az élelmiszerboltok nyitvatartanak. a Kiskereskedelmi Vállalat üzletei kö­zül a dohányárudákat és a háztartási boltokat kinyitották. A többi üzlet­ben is készenállnak az árusításra, s amint a munkástanács szükségesnek látja, azonnal kinyit.iák az üzleteket. A közműveknél is zavartalan a szolgáltatás. A gázművek 1600 köb­méter gáztartalékikal rendelkezik a rendes mennyiségen felül. Az Észak- magyarországi Áramszolgáltató Vál­lalatnál folyik a munka, munkásőr­ség áll a gyár előtt, s az áramé Há­lásban minden valószínűség szerint nem lesz fennakadás. A SZOT elnökségének (elhívása Aa új kormány fel fogj« emelni a kisfizétésüek bé’et. Minél hamarabb megkezditek a termelést a gyárak­ban. minél jobban dolgoznak mun­kástanácsai nk,. annál előbb, annal nagyobb mértékben lehet majd a béléket emelni. Támogassátok tehát az új magyar kormányt, a szocializ­must építő, szabad, demokratikus Magyarországért folyó munkában. A SZOT ELNÖKSÉGE • Magyar mérnökök! Nagy Imire űj kormánya a nemzett egyseget kép­viseli. Az ország ügyeit az új kor­mány meg fogja tárgyalni a néppel. A népgazdaság átszervezését és a fontos műszaki kérdéseket meg fogja tárgyalni a mérnökökkel és a mű­szakiakkal. Nem fordulhat többé elő, hogy az égető kérdésekben szakérte­lem nélkül döntsenek. A szakembe­rek szavának ezentúl nagy súlya lesz hazánkban, semmi sem fogja hát­térbe szorítani a szaktudás megbe­csülését és érvényesülését. Támo­gassátok a magyar nemzeti egység kormányát: A SZOT ELNÖKSÉGE

Next

/
Oldalképek
Tartalom