Észak-Magyarország, 1956. szeptember (12. évfolyam, 206-231. szám)

1956-09-01 / 206. szám

AZ MDP BORSGB-flBÁÖJ-ZEMPLÉH MEGYEI BIZOTTSfiGA ÉS A MEGYEI TAKÁCS LAPJA XII. évfolyam, 206. szám ir a 50 fillér Az új tanév megkezdése alkalmából koszöntj városunk nevelőit, diákjait és a szülőket A Hazafias Népfront Miskolc Városi Bizottsága meleg szeretet­tel köszönti az új oktatási év megkezdése alkalmából városunk neve­lőit, diákjait és a szülőket! A mai tanévnyitó ünnepélyeket az iskolákban és az otthonok­ban a komoly munka hétköznapjai váltják fel, amelynek eredménye­ként ifjúságunk műveltebb, a tudományok világában tájékozottabb és jellemében, magatartásában szilárdabb lesz. Fiataljaink nevelése, oktatása nagy felelősséget ró nevelőinkre, a szülőkre, magára az ifjúságra, de egész társadalmunkra is. Kér­jük városunk lakóit, elsősorban a nevelőket és a szülőket, hogy segít­sék e magasztos, hasznos és nagyon szép tevékenységet, amelyhez sok sikert, jó egészséget, erőt és sok türelmet kíván a HAZAFIAS NÉPFRONT VÁROSI BIZOTTSÁGA *56 szeptember 1, szombat TANÉVKEZDÉSKOR A mai napon ismét megnyílnak megyénk iskoláinak kapui. Kéthó­napos csendesség után újból vidám gyermekzsivaj veri fel az iskolák udvarát, környékét. A kis elsőosztá­lyosok várakozásteljes és meghatott izgalommal, szüleik kezét fogva, a nagyobbak öregdiákos biztonság­gal sietnek az iskolák felé. Tanévnyitó ünnepélyt tart ma megyénk valamennyi iskolája. Ne­velőink ezrei már egy hete munka­helyükön szorgoskodnak, készülnek a tanévkezdésre. Ma ők is ott áll­nak az iskola ajtajában és várják a tanulóifjúságot. Ünnepélyes pil­lanat ez nevelőnek, szülőnek, tanu­lónak egyaránt. Még az öreg iskola is ünnepélyesen nézi a nyüzsgő gyermeksereget. Kívül-beiiil meg­szépülve, kicsinosítva várja, hogy kéthcnapi hallgatás után megszó­laljon f alán a csengő. Uj tanévet kezdünk, új felada­tok megvalósításának lendülnek ne­ki nevelőink ezrei, tanulóifjúságunk tízezrei. Ebből a® alkalomból a megyei ta­nács nevében szeretettel köszön-' töm Borsod tanulóifjúságát, isko­láink nevelőit, dolgozóit, a közok­tatás munkásait és a szülőket. Az elsőosztályosoknak azt üze­nem: A mai nappal, amikor átlépi­tek az iskola küszöbét, a játék mel­lett most már számotokra is meg­kezdődik a komoly munka. Ti na­gyobbak, már jól ismeritek az is­kolát, az új tanév azonban számo­tokra is új feladatokat jelent. Sok új ismeretet kell elsajátítanotok. Ez sokszor nem fog könnyen men­ni, de mindjobban át kell érezne- tek, hogy saját érdeketekben és hazánk jövője érdekében, dolgozó népünkkel szemben kötelességetek a jó tanulás. Figyeljetek nevelőitek szavára* — különösen a felsőbb osztályok­ban — könnyítsétek meg tanárai­tok munkáját önkéntes fegyelme­tekkel. Segítsétek és bíráljátok egymást, mert a Szocialista embert nemcsak a szilárdan megalapozott tudás, a lelkesedés és a tudomá­nyos világnézet jellemzi, hanem a művelt magatartás, a fegyelmezett viselkedés mind az iskolában, mind otthon és a® utcán. Saját magato­kat becsülitek meg, ha tisztelettel viselkedtek a felnőttek iránt. Be­csüljétek meg a haladásért küzdő népeket, szeretettel övezzétek a haladásban élenjáró szovjet népet. Megyénk pedagógusainak azt üzenem: A XX. kongresszus friss, éltető levegőjében, a Központi Ve­zetőség határozatának szellemében kibontakozó társadalmi megbe­csülés mind szélesebb megnyilvá­nulásai bizonyítják: pártunk, dol­gozó népünk elismeri, hogy a peda­gógusok becsületesen munkálkod­nak szocialista társadalmunk fej­lődésén. Ez az elismerés azt a kötelezett­séget jelenti számunkra, hogy to­vább javítsuk munkánkat a tanuló- ifjúság szocialista emberré neve­lése terén. Az új tanévben a tárgyi ismere­tek további szilárdítása mellett legfontosabb a nevelőmunka to­vábbfejlesztése. Egy pillanatra se feledjék pedagógusaink, hogy ifjú­ságunk, hazánk jövője nagyrészt az ő kezükben van! Olyanná kell ne­velni fiataljainkat, hogy ne csak megértsék pártunk politikáját és kormányunk intézkedéseit, hanem annak idején saját területükön ön­tevékenyen és kezdeményezően meg is tudják valósítani azokat. E cél elérése évről-évre nagyobb feladatot ró nevelőinkre, akik a feladatoknak csak úgy tehetnek eleget, ha szakadatlanul tovább­képezik magukat.. A szülőket arra kérem, hogy se­gítsék az iskolát. Segítségük nél­kül a pedagógusok lelkes munkája nem vezethet teljes sikerre. Minde­nek előtt abban segítsenek, hogy minden iskolaköteles valóban isko­lába járjon és elvégezze legalább az általános iskola nyolc osztályát. Tegyenek meg minden lehetőt a jó- tanulás előmozdítására. Az iskolá­val együttműködve neveljék gyer­mekeiket helytállásra, áldozatkész­ségre, egymás segítésére; alakítsák ki bennük az öntudatos fegyelmet. Létesítsenek az iskolával minél szorosabb kapcsolatot, vegyék mi­nél többször igénybe a pedagógu­sok tanácsait, hogy hatékonyan érvényesülhessen a szülői ház és az iskola egységes nevelőhatása. Tekintsék a szülők és a tanulók az iskolát magukénak, segítsenek épületének, felszerelésének gondo­zásában, szépítésében is. Párt és tanácsszerveink szerető gondosko­dással figyeljék, segítsék iskoláink, pedagógusaink munkáját, mert csak így lesz az ifjúság nevelése valóban társadalmi ügy. A mai napon, az 1956—57-es tan­év küszöbén megyénk tanulóifjúsá­gának, a szülőknek és nevelőknek, a közoktatás valamennyi dolgozó­jának sok sikert kívánok munká­jához! $ HETÉNYI GYÖRGY megyei oktatási osztályvezető.- ' A görög kormány tiltakozása az ENSZ-nél Athén (MTI) A görög kormány tiltakozni fog az ENSZ-nél Antimosz püspök házi- őrizetbe vétele miatt —- jelenti a Reuter. Csütörtök esti athéni jelen­tés szerint Görögország úgy tekinti ezt a lépést, mint újabb beavatko­zást a görögkeleti egyház ügyeibe, amely a ciprusiakat meg akarja fosztani egyházi vezetőik befolyásá­tól. (MTI) Megkezdődött az új tanév Az első tanítási nap a moszkvai 343. számú középiskola első osztályában Alekszandra Sirokova pedagógus magyaráz Pakisztán Iziánt Köztársaság elnökének köszönő távirata Böki Is válthoz DOBI ISTVÁN úr Őexcellenciájának, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének, Budapest. Engedje meg, hogy a pakisztáni nép és a magam nevében őszinte köszönetemet fejezzem ki Excellenciádnak, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának és Magyarország népének függetlenségünk kilence­dik évfordulója alkalmából küldött üdvözletükért és jókívánságaikért. ISKANDER MIRZA Pakisztán Izlam Köztársaság elnöke. Amerikai kémeket fogtak eí Kintiban Peking (MTI) Az Egyesült Államok által partra- dobott két kémcsoportot fogtak el a Kínai Népköztársaságban. Az elfogott kémeknél különféle kém-felszereléseket, fényképezőgé­peket, hangfogó pisztolyokat, nagy- mennyiségű aranyat, órákat és kí­nai jüant találtak. (MTI) Amiről Nyugat nem akar tudomást venni PORTLAND. Az AP jelentése sze­rint Fulton J. Sheen római kato­likus püspök szerdán este kijelent tette: A világ politikai és társadal­mi hatalmának egyensúlya elérke­zett ahhoz a pontihoz, hogy a Nyu­gatról Keletre billenjen át. A keleti világ mozgolódik, akár­csak egy óriás, akit éppen most éb­resztettek fel álmából és aki kezdi megfeszíteni izmait, kezdi érezni, hatalmát — fűzte hozzá a newyorki püspök, majd hangsúlyozta: az a tény, hogy Egyiptom lefoglalta a Szuezi csatornát, a Kelet ébredésé­nek csak egyik megnyilvánulása — egyike azon megnyilvánulásoknak, amelyekről a Nyugat nem akar tu­domást venni; Adenauer polgárháborúról beszél Berlin (MTI) A kölni katolikus nap megnyitá­sát Adenauer arra használta fel, hogy ismét német polgárháború meg­indítására uszítson. Adenauer felkereste azokat a he­lyeket, ahol a Német Demokratikus Köztársaságból érkezett /katolikus hívők tartózkodtak és kijelentette előttük: Tartsatok ki! Mi felszabadítunk titeket! Nem feledkezünk meg a Csehszlovákiában és Lengyelország­ban élő testvéreinkről sem! Adenauer kijelentéseit a résztve­vők felháborodással fogadták. (MTI) Eltávolítják az amerikai hadseregből a „volt gengsztereket66 Berlin (MTI) Hodes tábornok az Európában ál­lomásozó amerikai csapatok pa­rancsnoka, az amerikai kongres­szus előtt kijelentette, hogy a lakos­sággal való viszony megjavítása ér­dekében a Nyugat-Németországban állomásozó amerikai csapatok le­génységét »megrostálják-« és soraik­ból. .eltávolítják »a volt gengsztere­ket« és »a potenciális gengsztere­ket«. 83588 tonna szén terven felül A Bánya- és Energiaügyi Minisztérium jelenti; A várpalotai és a nógrádi szénbányászati trösztök dolgozói után a komlói és a mátravidéki bányászok is határidő előtt fejezték be augusztusi tervüket; Borsod kivételével a többi tröszt is kiemelkedő eredményt ért el csütörtökön, s így a második félévre kért 300.000 tonnából 83.588 tonna szén mái* felszínen van. (MTI) A kifiumi püspök visszautasította Hardmg Kormányzó vádjait Az AFP jelentése szerint Anti­mosz püspök, akit csütörtökön rendőri felügyelet alá helyeztek* visszautasította a vádakat, amelye­ket Sir John Harding kormányzó emelt ellene. A püspök egyik láto­gatójának kijelentette, hogy soha­sem találkozott Grivasz-szal, az SOKA vezetőjével és pénzügyileg sem támogatta az EOKA-t* (MTI) A SZUEZI KÉRDÉSRŐL Magyar komlájnkezeiők a szovjet szűzföldeken Űrnek (TASZSZ) A 8. brigád tábori központján há- romszinü lobogó leng. Ugyanez a zászló’ látható az umeki szovhoz több kombájnján és gépkocsiján is. Itt dolgoznak a Magyar Népköz- társaság küldöttei, akik gabonabe­gyűjtésre érkeztek a Szovjetunióba. A magyar ifjak már második hete vesznek részt a gabonabegyűjtési munkálatokban, öt magánjáró kom­bájnon és négy gépkocsin teljesítenek szolgálatot. A magyar gépkezelők brigádjának vezetője Győrfi Béla, a mezőgazdasági tudományok kandidá­tusa.* Kazahsztán — mondotta nyilatko­zatában — mély benyomást keLett bennünk. — A kszsztani-t most dolgozunk, az idén ötmil- ÉÉfceiftSr gabonaföld van; Ez kétsze­resen felülmúlja Magyarország ga­bonatermő földjét. Amikor ideérkez­tünk, úgy gondoltuk, hogy hektáron­ként 10—12 mázsa búzát aratunk le. Az aratás azonban legmerészebb várakozásainkat is felülmúlta. Mát­rai György és Nagy Géza kombájn- vezetők állandóan 28 mázsa gabo­nát, sőt ennél is többet aratnak hektáronként. Holnap egy másik ga­bonaföldre megyünk, ahol 32—33 mázsás hektáronkénti termésre van kilátás. Csupán a tegnapi napon kombájn vezetőink 80 hektár gabona- földet arattak le. Sokat tanulunk a szovjet kom­bájnvezetőktől és átvesszük élenjáró tapasztalataikat, hogy hazatérve népszerűsítsük ezeket a tapasztala­tokat a sokezer magyar gépkezelő körében. (MTI) Kairó (MTI) Az AFP jelentése szerint Nasszer elnök csütörtök este magához ké­rette Byroadot, az Egyesült Államok kairói nagykövetét, hogy kifejtse előtte véleményét Eisenhower elnök­nek a szuezi válságról tett nyilat­kozatáról. A félhivatalos középkeleti hírügy­nökség Nasszer elnök közlését az alábbiak szerint ismerteti: »Az egyiptomi kormány sajnálja Eisenhower kijelentését, amelyben azt állította, hogy a Szuezi-csatoma az 1888-as egyezmény értelmében nemzetközi víziút. Valójában az , egyezményt az aláíró államok kötöt­ték kifejezetten abból a célból, hogy biztosítsák a hajózás szabadságát a Szuezi-csatomán. Az egyezmény be­vezetője leszögezte, a célkitűzés az. hogy minden államnak biztosítsák a csatorna szabad használatát annak az egyiptomi rendeletnek az értel­mében, amelyben hangsúlyozottan leszögezik, hogy a csatorna-társaság egyiptomi társaság, amely alá van vetve az ország törvényeinek és szo­kásainak.« Az egyezmény azt is megszabta, hogy az előirányzott rendelkezések életbenmaradnak a koncesszió megszűnése után is, s ha e koncesz- szió lejár, az egyiptomi kormány biztosítja a csatorna igazgatását. A szuezi övezet kiürítésére vonat­kozó 1954-es angol—egyiptomi egyez­mény 8. cikkelye az alábbi záradé­kot tartalmazza: »A két szerződő fél elismeri, hogy a Szuezi-csatoma, amely Egyiptom egráns része, gazdaságilag, keres- áelmileg és stratégia il»*. zwma#** közi fontosságú víziút és kifejezik azt az eltökélt elhatározásukat, hogy a konstantinápolyi egyezményt^ amely a hajózás szabadságát biztosít­ja a csatornán, tiszteletben tartják.« Egyiptom már újból leszögezte, hogy tiszteletben tartja az 1888-as egyez­ményt és megtartja szavát. , Bonn (MTI) Von Brentano szövetségi külügy­miniszter felhívását az egyiptomi kormányhoz, amelyben azt taná­csolja, hogy önkéntesen mondjon le a Szuezi-csatornára szóló szuvereni­tása egy részéről, határozottan el kell vetni — jelenti ki Egyiptom bonni nagykövetségének tájékoztató közlönye. Von Brentano szerdai rádióüzene­tében indítványozta, hogy az egyip­tomi kormány egyezzék bele a szu­verenitás némi korlátozásaiba az európai szén- és acélközösség tag­országainak példájára. A Times visszautasított egy olyan egyiptomi kormányhirdetést, amely révkalauzok toborzására hív fel —- jelenti a Reuter* Washington (MTI) Dr; Ahmed Husszein, Egyiptom washingtoni nagykövete szóbelileg tiltakozott Dulles-nél a keddi sajtó-* értekezlet során elhangzott ki jelen-* tései ellen, amelyek szerint a Szuezi- csatornát 1888-ban nemzetközivé tették — jelenti az AFP* Dulles hivatalából távozóban az egyiptomi diplomata kijelentette az újságírók előtt: »Kormányom kérel­mére Dulles előtt hangsúlyoztam* minden történelmi okmány és tény azt bizonyítja, hogy a Szuezi-csa- torna sohasem vált nemzetközivé és mindig egyiptomi területhez tarto­zott.« Dr. Husszein hozzáfűzte, hogy a legutóbbi okmány, amely »meg­állapítja, hogy a csatorna Egyiptom integráns része« az 1954-es angol— egyiptomi szerződés 8. cikkelye. Egyiptom Japánban és Amerikában is toboroz révkaiauzokat Tokio (AFP) Egyiptom tokiói nagykövetsége pénteken bejelentette, hogy az egyiptomi kormány Japánban rév­kalauzokat keres a Szuezi-csatoraá- ban teljesítendő szolgálatra. A főbb japán lapok hirdetéseket közölnek majd. A szóvivő hozzátette, hogy Egyiptom háromszáz külföldi rév­kalauzt akar toborozni. A japán külügyminisztérium szó­vivője kijelentette, hogy megadják az útlevelet azoknak a japánoknak, akik révkalauzként akarnak dolgoz­ni a Szuezi-csatomában, mert nincs olyan törvény, amely tiltaná az ilyenfajta kivándorlást. A szóvivő véleménye szerint „elég sokan“ fog­nak jelentkezni az egyiptomi aján­latra, tekintettel a kitűnő feltételek­re. Egyiptom newyorki konzulátusi hivatala csütörtökön közölte, hogy a newyorki lapokban megjelent hir­detésekre, amelyekben révkalauzo­kat kerestek a Szuezi-csatornáihoz, az első napon „több, mint huszonöt személy jelentkezett"; (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom