Észak-Magyarország, 1956. augusztus (12. évfolyam, 180-205. szám)

1956-08-01 / 180. szám

hl MDF BORSOD-ASflÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TAKÁCS LAPJA XII. évfolyam, 180. szám Ára 50 fillér INTÉZET «*• 956 augusztus 1, szerda Új abb tettek TVT agy várakozással tekintett az ^ ország népe az országgyűlés elé. Ennek a jogos várakozásnak az alapját a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének történelmi jelentőségű határozata teremtette meg. Az az egyértelmű és mindenki számára világos megfogalmazás, hogy a Magyar Dolgozók Pártja Köz­ponti Vezetősége ingadozás nélkül biztosítani fogja az ország további demokratizálódását, a szocialista tör­vényesség megszilárdítását, a nép­jólét emelését — természetesen nem­csak a párt tagjait töltötte el biza­lommal, haiiem nagy lendületet adott a pártonkívüli tömegek alkotó ked­vének is. A Magyar Dolgozók Pártja Köz­ponti Vezetőségének határozata a megvalósulás útján halad. A béke­kölcsönjegyzés eltörlése után az or­szággyűlésen Hegedűs elvtárs a párt és a kormány újabb örvendetes intézkedését ismertette az ország népével, amikor bejelentette, hogy a zsír árát kilogrammonként 2 forint­tal csökkentette, továbbá csökkentet­ték a szalonna és tepertő árát 10 szá­zalékkal, az állami kereskedelemben kimért átlagos minőségű borok fo­gyasztói árát 20 százalékkal, az átla­gos minőségű palackozott borokét pedig 10 százalékkal. A rumfogyasz­tás nagymértékű növekedésének megakadályozására — közölte Hege­dűs elvtárs — augusztus 1-től a rum és pálinka fogyasztói árát mintegy 50 százalékkal felemeli. Ugyanis az utóbbi hónapokban a dolgozók egyre szélesebb körben felvetették azokat a károkat, amelyeket a mértéktelen rumfogyasztás és általában az égetett szeszesitalok forgalmának nagymé­retű emelkedése, az egyes dolgozók egészségében, sokezer család életében pkozott. Májusban 900 millió forint értékű ^ árleszállítást hajtottunk végre. UúUusbajn a párt javaslatára a kor­mány eltörölte a békekölcsönjegyzést bérrendezést hajtott végre és most újabb árleszállításokat jelentett be. Letagadhatatlan tények ezek. A kormány úgy véli, hogy ezeket ®z intézkedéseket a dolgozó nép meg­értéssel és megelégedéssel fogadja. Hogyne fogadná megelégedéssel és örömmel az ország népe, köztük a borsodi dolgozók is ezt a nagyszerű hírt, hogy olcsóbban vásárolhatunk, {jobban élhetünk. Akadnak elégedetlenek, akik ke­veslik, hogy a zsír árát csak 2 forint­tal csökkentették. Szabad legyen né­hány szót erről megemlíteni. Nem azokkal akarunk vitázni, akik népi demokráciánk minden eredményére fogat csikorgatnak és egy kanál víz­ben megfojtanának bennünket, ha­nem a rövidlátókhoz szólunk. Keves­lik a 2 forintot? Meg kell monda­nunk, hogy jelenleg még nem tar­tunk ott, hogy ennél olcsóbbá tegyük a zsír árát. A párt határozatai kez­dik meghozni gyümölcsüket az állat- tenyésztésben. Nap, mint nap olvas­hatjuk a sajtóban azokat a cikkeket, amelyek azt szorgalmazzák, hogy a dolgozó parasztok emeljék meg a ser­tések vágósúlyát, hogy kövérebb disznót vágjanak le. A zsírnak azon­ban nem vagyunk még bőviben. De bízunk dolgozó parasztságunk szor­galmában, hogy e téren is nagyobb •eredményeket tudunk elérni és a jö­vőben nagyobb összegül tudjuk majd leszállítani a zsír árát. Természetesen, ha a párt és a kor­mány legutóbbi intézkedéseiből egyesegyedül, csupán a zsír 2 forin­tos árleszállítását ragadjuk ki, ez kevésnek tűnik. De ha hozzátesszük <a békekölcsönjegyzés eltörlését, amely magában 4.2 százalékos élet- színvonal emelkedést jelent, a bér­rendezést, a májusi és a mostani ár- leszállítást és a többi sok-sok intéz­kedéseket, igen jelentős összeg kere­kedik ki belőle. Számoljunk csak, mindjárt meggyőződhetünk róla, hogy nagyot léptünk a népjólét eme­lésének útján. Séllei István, a Lenin Kohászati Művek kohókőművese nyolctagú családjának például 6.5 százalékos életszínvonal emelkedést jelentenek pártunk, kormányunk leg­utóbbi intézkedései. Hogyne fogad­nák hát a Séllei családdal együtt Borsod becsületes dolgozói kitörő Örömmel a jelenlegi árleszállítást. Ezt kell látni mindannyiunknak. A kormány jól tudja, hogy az ed- - dig végrehajtott intézkedések még nem elegendők minden jogos igény kielégítésére. Világosan lát­nunk kell azonban, hogy a dolgozók reáljövedelmének emelésére is érvé­nyes az az aranyigazság: »addig nyújtózkodhatunk, ameddig a taka­rónk ér«, s csak azt az árut oszthat­juk el, amelyet megtermeltünk — mondotta Hegedűs elvtárs az ország- gyűlésen. — A további intézkedések lehetősége és üteme a legszorosabban összefügg a népgazdaság további fej­lődésével, a termelékenység, a terme­lés növekedésével. Az életszínvonal emelése érdeké­ben eddig tett intézkedések városon és falun jelentősen növelték a lakos­ság reáljövedelmét. A kormány arra törekszik, hogy további előrehaladást érjünk el az életszínvonal emelésé­ben. Többi között dolgozó parasztsá­gunk életszínvonalának emelésére olyan törvényjavaslatot készít az országgyűlés a begyűjtésről, amely­ben az az elv érvényesül, hogy a kö­telező beszolgáltatás színvonalát a következő években se változtassuk meg. Lényegében a termelés növelé­sét szolgálta az új mezőgazdasági adórendszer is. 1956 első felében kb. 900 millió forinttal több pénz jutott a falunak, mint az előző év hasonló időszakában. A bor fogyasztói árá­nak csökkentése pedig — mondotta megnyugtatásul Hegedűs elvtárs — nem érinti a termelőknek fizetett állami felvásárlási árakat, az árle­szállítást teljes egészében az állami bevételek terhére, azaz a rum ter­hére fedezzük. Hol van tehát a biztosíték, hogy tovább haladjunk az árleszállítások útján? Ennek a kulcsa a dolgozók kezében van letéve. Ennek a kulcsa a termelés növelésében, az önköltség csökkentésében, a terv teljesítésében, a minőség megjavításában van. A mostani árleszállításból is azt a kö­vetkeztetést kell levonni, hogy pár­tunk . politikája helyes, hogy a nép­jólét emelésének további útja, ennek a politikának a megvalósítása. A nép­jólét emelésére tett intézkedések, a nép szorgalmas, jó munkájának gyü­mölcse. Ügy tudtuk ezt elérni, hogy pártunk összefogta a dolgozó nép erejét és a jobb jövő megteremtésére irányította, amikor nap mint nap ki­tartó, szívós munkára lelkesített va­lamennyiünket. Ez a mostani árle szállítás tegye még tudatosabbá az üzemekben, bányákban, a szántóföl­deken a fegyelmet, termeljünk ol­csóbban, csökkentsük a termékek ön­költségét, emeljük a műszaki szín vonalat, gazdálkodjunk takarékosan, beosztóan az anyaggal, hogy ugyan­annyi anyagból, helyesebb felhasz nálással több terméket tudjunk elő­állítani. Rajtunk múlik, hogy a jövő­ben még jobban dolgozzunk. ^ dolgozó nép állandó jó mun­kája alapja az életszínvonal emelkedésének. Munkásosztályunk, dolgozó parasztságunk, egész népünk saját magának termel, mindennap saját maga gondoskodik jólétének nö veléséről. Érjünk el hát új sikereket a munkában, a dolgozókról való sze­rető elvtársias gondoskodásban, az egyre javuló pártmunka alapján és legjobb tudásunkkal, teljes erőnkkel küzdjünk a KV hatánwesatának meg­valósításáért. Budapestre látogat az ENSZ fiititkárának ügyvezető helyettese Mint a Reuter közli, Andrew Cor- dier, Dag Hammarskjöldnek, az ENSZ főtitkárának ügyvezető he­lyettese, a jövő hónapban körútra indul több új ENSZ tagállamba, hogy megvitassa a novemberben Newyorkban kezdődő közgyűléssel kapcsolatos kérdéseket. Cordier körútja során Budapestre is ellátogat, IFJÚ TURISTÁK A turisztika a szovjet ifjúság legkedveltebb sportja. Többszázezer ifjúmunkás, alkalmazott és diák indul minden nyáron túrára a Krímbe, a Kaukázusba és a többi kedvelt kirándulóhelyekre. Ezen a nyáron a cseljabinszki 14. számú iskola több mint 300 főből álló turistacsoportja is hosszabb túrára indult. A képen: A cseljabinszki diákok túra közbeni A diósgyőriek helyeslik.. Az országgyűlésen elhangzottak élénk visszhangot keltettek a diós­győri kohászok körében. Különö­sen sűrű beszédtéma a dolgozók között Hegedűs elvtárs bejelenté­se, amit az életszínvonal további emelésével, a népjólét növelésével kapcsolatban tett a kormány. A martinacélmű 9-es kemen­céjénél dolgozó olvasztárok az éj­szakai műszak befejeztével rövid megbeszélést tartottak az ország- gyűlés munkájáról. Oláh József, a kemence kiváló dolgozó címmel kitüntetett olvasztóra vitte a szót. Örülünk — mondotta — az újabb árcsökkentésnek, a szalonna, zsír és tepertő ára leszállításának. Ez újabb igazolása a mi jó munkánk­nak is, mert tudjuk, hogy minden terven felül gyártott tonna jómi­nőségű acél hozzájárul ahhoz, hogy további lépéseket tehessünk az árak csökkentése, az életkörülmé­nyek javítása felé. A párt és kor­mány újabb árcsökkentő határoza­ta még több kötelezettséget ró á diós­győri kohászat dolgozóira és köz­tük a martinászokra is. A mi jó munkánk az egyik biztos aranyfe­dezete a további javulásnak. Ez késztetett bennünket arra, hogy aug. 20-ig — a minőség jelentős ja­vítása mellett — terven felül 1500 tonna acél gyártását vállaltuk s ezzel 6500 tonna acélra növeljük előírásunkon felüli termelésünket. Üdvösnek tartjuk azt is, hogy a szeszes italok árát felemelik s ugyanakkor a bor árát csökkentik. Ez fontos lépés a dolgozók egész­ségvédelme útján; A letelepedési engedélyek meg­szüntetése sok dolgozót érint a ko­hászatban. Ez a lépés nagy meg­elégedést keltett a dolgozók köré­ben és fontos lépésnek tartjuk a szocialista demokratizálódás útján — fejezte be felszólalását élénk helyeslés közben Oláh József. Biztosítják a zavartalan zsír- és szalonnaellátást Hegedűs András elvtárs, a Mi­nisztertanács elnöke parlamenti beszédében bejelentette a bor és a zsínféleségek árának egyidejű le­szállítását. A mai naptól kezdve leszállítják a zsír, a szalonna, a te­pertő és a jiyelvkrém árát. Felkér­tük Tóth József elvtársat, a mis­kolci városi tanács kereskedelmi osztályának helyettes vezetőjét# mondja el, biztosítani tudják-e a minden bizonnyal megnövekedő vásárló kereslet kielé gítését. — Minden intézkedést megtet­tünk, hogy az említett árucikkek­ből megfelelő mennyiség álljon a vevőközönség rendelkezésére. Van­nak boltjaink, ahol többhetes zsír- késziletek is felhalmozódtak, úgy hogy sehol nem fogunk előrelátha­tólag hiánnyal küzdeni. Hasonló­képpen biztosítottnak látszik vá­sárlóink szalonnával és tepertővel való ellátása is — fejezte be nyi­latkozatát Tóth József elvtár®. Újabb nagy segítség termelőszövetkezeteinknek vezés miatt gondokkal küzdött; Most viszont már rendbejönne a tagság és a gazdaság ügye, ha nem szorítaná őket a rövidlejáratu és eléggé magas kamatú hitel; Egy­két év alatt rendbejÖhetneneK. Azaz rendbe is jöhetnek, mert a segítséget íme az állam megadja. »Uj életet kezdünk e segítséggel... — így nyilatkozott Szűz elvtárs. ==» Jobb kedvvel és eredményesen dol- gozunk tovább. Megmutatjuk, ha kellő alappal rendelkezünk, mit je­lent a nagyüzemi gazdálkodás és az egyéni gazdálkodás közötti kü­lönbség . . .« És Szűz elvtársék véleményével osztozik megyénk, minden termelőszövetkezete; 6*5 százalékkal emelkedett a Séllei-család életszínvonala AZ ÁLLAM messzemenő támo­gatása, gépállomásaink fokozódó segítsége lehetővé teszi, hogy ter­melőszövetkezeteink gyorsabban, eredményesebben fejlődjenek. Gaz­dagabb legyén jobba« -éljen a tagság. Kormányunk e célkitű­zések megvalósítása . érdekében már eddig is több fontos intézker dést tett. Többek között 120 mii­A kormány legutóbbi intézkedései alapján gítség csak tovább fokozta a ter­melőszövetkezeti tagság munkaked­vét. S most a kormány újabb je­lentős segítséget nyújt közös gaz­daságainknak, hogy minél előbb megerősödjenek és teljes erővel élhessenek a nagyüzemi gazdálko­dás nyújtotta adottságokkal. Az országgyűlés ülésének első napján bejelentették, hogy átdolgozzák a termelőszövetkezeteknek nyújtan­dó hitelek feltételeit. Alacsonyabb kamatú és hosszabb lejáratú hitel- feltételeket állapítanak meg, ugyan­akkor lehetővé teszik, hogy a régi hitelek nagy részét is már az új fel­tételek alapján fizessék vissza a közös gazdaságok. AZ ÚJABB jelentős segítséget nagy örömmel fogadták megyénk termelőszövetkezetei. A mezőkö­vesdi Petőfi Tsz tagsága nevében Szűz elvtárs, a tsz elnöke fejezte ki köszönetüket és nagy megelé­gedésüket. Termelőszövetkezetük­nek különösen sokat jelent ez a se­gítség, mert a közös gazdaság az elmúlt években a rossz munkaszer­Ä kohász emberek, különöskép­pen a kemencekőm űvesek nem nagy mesterei és barátai a számol­gatásoknak, azonban a zsír, szalon­na és bor árának csökkentése számvetésre ösztönözte őket. Séllei István elvtárs, a diósgyőri nagy- olvasztómü kemencekarbantartó kőművese Hegedűs András elvtárs országgyűlési beszámolója után számolgatni kezdett, hogy mit je­lent 8 tagú családjának a béke­kölcsönjegyzés megszüntetése és persze az új árleszállítás. Séllei elvtárs a számolgatások eredmé­nyeiről a következőket mondotta: •— Többen keveslik, hogy a zsír árát csak 2 forinttal szállították le. De ha az ember számol, máris rájön arra, hogy bizony jelen­tős ez az árleszállítás is. Vegyük például az én családomat alapul. 8 tagú családommal havonta mini­di eh nagy problémám is megoldódott ■••■•••••••••••■•••a IMIMIMmMHMMHMnMIMHMUtlIMHMMMHMMMHMNMIHMHIIMMOMMMMMOMMMMIMMMMMMMMIMMIMMMMfMMIIMIHtMtHMMHMaiMMHMMMIt Gyorsan elterjedt a híre a zsír, szalonna, te­pertő és bor ára leszállí­tásának, a letelepedési engedélyek megszünteté­sének. A jó hír szárnyon jár és ilyenkor valahogy úgy van az ember, hogy számolgatni kezd s mér­legeli új lehetőségeit. Mit hoz ez a konyhára, mivel könnyebbül az élet. A magam számvetésén gyorsan túlestem és bár a letelepedési engedély személy szerint nem érin­tett, mégis efelől tuda­kozódtam tüzetesen. A dolog úgy áll, hogy csa­ládom egy kedves isme­rőse az utóbbi hóna­pokban sokai panaszko­dott, mert elutasították a letelepedés iránti kérel­mét. így lett megszokott téma nálunk a letelepe­dés. őszintén bevallom örülök, hogy most mi is más témára térhetünk át. Az én vigalmam tehát teljes, de gondoltam is­merősünkre is, s úgy határoztam: felkeresem. Titokban azt remél­tem: még nem tud a ha­tározatról, hátha hozzá még nem jutott el a hír, Tévedtem! — Az én nagy problé­mám is megoldódott! — ez volt az első szava. Eb­ben benne volt minden! Beszéltünk erről-arról, sokat a letelepedési en­gedélyekről, de felesleges volna mindezt elmon­dani. A tények beszél­nek. A tettek beszélnek. Kormányunk ismét tett valamit, hozott egy in­tézkedést, ami ezrek éle-? tét teszi vidámabbá s vesz le vállukról egy régi gondot. Ismerősünknek a DI.- MÁVAG-ban van a mun­kahelye. Évek óta becsü­lettel szorgalmasan dol­gozik. A gyár igényt tar­tott munkájára. Kérték, talpaltak a letelepedési engedély után, de nem tudták megszerezni. Ki tudná azt megmondani, hogy miért? Még lakást sem igényelt! Az utóbbi hónapok­ban már nagyon nehéz lett a helyzete. Vissza kellett költöznie szülei­hez Mezőkövesdre. Haj­nalban kelt és késő éjjel feküdt. Ha sok volt a dolga, vagy elhúzódott az esti tanfolyam: vala­melyik ismerős család­nál kért »feketén« szál­lást. Ilyenkor aztán ott lebegett felette Damok­lész kardjaként a rende­let megszegése. A zakla­tott idegállapot, a honta­lanság érzése és az egyéb velejáró kellemetlenség ismert dolog, amiről szintén felesleges beszél­ni. — Az en nagy prob­lémám is megoldódott —s. mondta Gáspár Erzsébet — és hány Gáspár Er­zsébet vagy Miklós Jó­zsef gondja-baja foszlott szerte egy csapásra az országgyűlés ülésének első napján. Hatályát vesztette egy olyan ren­delkezés, amelyik soha sem hozta meg a kívánt eredményt, de árnyékot sok dolgos ember, különben napsütötte éle­tére. málisan 8 kilogramm zsírt fogyasz*. tunk el. Máris 16 forint megtaka­rítás havonta. Nékem a nehéz fi­zikai rmmkához feltétlen szüksé­ges a rendszeres szalonna fogyasz­tás. Havonta 4 kilogramm szalon* nát szoktunk vásárolni. A megta* karítás 19 forint 50 fillér. Minden fizetéskor elhozunk 2 liter bort, tehát 4 litert, itt is 15 forint 20 fil­lér marad a család kasszájában. Végeredményben mintegy 50 fo­rintot takarít meg havonta a csa- Iád. r— Nem szabad megfeledkezni a kormány azon helyes intézkedésé­ről, mely szerint a békekölcsön jegyzést megszünteti. 1100 forint békekölcsönt jegyeztünk a mült évben, tehát havonta 110 forint a megtakarítás. Gyors számvetéssel megállapít­hatjuk: Séllei István családja a kormány legutóbbi intézkedései a békekölcsön jegyzés megszüntetése és a legutóbbi árleszállítás nyo­mán 160 forint többlet jövedelem­hez jut.- A család havi jövedelme mintegy 2.500 forint, tehát 6.5 szá­zalékos életszinvonalemelkedésnek örvendhetnek rövid 2 hét leforgása alatt. Séllei István elvtárs a számveté­sek után így nyilatkozik az árle­szállításról, a párt és a kormány politikájáról: — Nagyon örülök az árleszállí­tásnak és a békekölcsönjegyzés el­törlésének. Helyes, hogy a párt Központi Vezetősége és a kormány a második ötéves tervben le fekte* tett irányelveknek megfelelően máris hozzákezd a dolgozók élet* színvonalának rendszeres emelésé­hez. Ha jobb lesz az életünk, na­gyobb munkakedvvel dolgozunki több vasat tudunk adni a népgaz­daságnak s úgy érzem, most min­den kohásznak az a feladata, hogy a kormány intézkedéseire több és jobb rmmkával válaszoljon. Ha a kormány megmutatta, hogy azon­nal hozzákezd az ötéves terv irányelveinek megvalósításához} nekünk itt a kohók mellett is az a kötelességünk, hogy azonnal hoz­zákezdjünk a mánk háruló felada­tok mt'.'jvalötitásihoz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom