Észak-Magyarország, 1956. május (12. évfolyam, 104-127. szám)

1956-05-26 / 123. szám

SSZAJ&MAG* A ROESZAG Szombat, 1956, május 86= A kereskedelmi társadalmi ellenőrök munkájáról A SZOVJETUNIÓ' tapasztalatai alapján a társadalmi ^ellenőrök tö­megeit vonták be hazánkban is a kereskedelmi munka elfenöraásébe. A társadalmi ellenőrök munkája elősegíti átdolgozok bírálatának ér­vény esülésétt segítséget nyújt a ke­reskedelem egyes problémáinak megoldásában. Pártunk és kormányunk nagy fontosságot tulajdonít a társadalmi ellenőrzésnek, ezért vminden segítsé­get megad a társadalmi ellenőrök­nek. Jogokat biztosít számukra, hogy átérezzék milyen fontos ügyet bíz­tak rájuk. A Belkereskedelmi Mi­nisztérium országosan egyöntetű, ú»j, kékszőlő, keményfedelű, betét­lapokkal ellátott igazolványokat adott ki a társadalmi ellenőröknek, ezzél is hangsúlyozva munkájuk fon­tosságát. A társadalmi ellenőröknek érez­niük kell dolgozó társaik előtt a fe­lelősséget aziért, hogy jól végzik-e feladatukat, következetesen harcol- nakré a dolgozók jogos érdekeiért? DÖNTŐ FONTOSSÁGÚ az elkö­vetkezendő időben annak ellenőrzé­se, hogy a boltokban hogyan bánnak a nép vagyonával, a társadalmi tu­lajdonnal. Meg kell vizsgálniuk társadalmi ellenőreinknek, hogyan hajtották végre a május 1-i árleszál­lítást,- milyen áron hozzák forgalom­ba a leárazott árucikkeket? Megyénkben az állami kereskedelmi felügyelőség mind többet foglalko­zik a társadalmi ellenőrök tevé­kenységével. Bizonyítja ezt az is, hogy a társadalmi^ ellenőrök munká­ja nem hiábavaló, vmegliozza a várt eredményt. A közelmúltban átfogó ellenőrzé­seket tartottunk egy-egy területen s a társadalmi ellenőrök ez alkalom­mal is bebizonyították, hogy tudnak dolgozni. Az ózdi kohászat, a borsodi szén­tröszt, a "Borsodnádasdi Lemezgyár és a Lenin Kohászati Művek üze­mi bizottságához tartozó társadalmi ellenőrök már eddig is kivették ré­szüket a kereskedelmi munka ellen­őrzéséből. Bartók József elvtárs az ’ózdi kohászatnál, Szögedi László elv- ‘társ a borsodi széntrösztnél, Mitter- pach Ferenc elvtárs a Lenin Kohá­szati ' Műveknél szép eredményeket ért el a társadalmi ellenőrök meg­szervezésénél . irányításánál. JÓL DOLGOZNAK a tanács tár­sadalmi aktivál is, fáradságot nem (ismerve végzik munkájukat. A sze­rencsi és a sátoraljaújhelyi járás, a miskolci I. és II. kerületi tanács aktivál különösen jó példát mutat­nak. A társadalmi ellenőrök által felfedett hiányosságok miatt a me­gyei, valamint a Mtskolc városi ál­lami * kereskedelmi felügyelőség már többázben bírságot szabott ki. Az ?1bertt°lepi társadalmi ellen­őrök több sói vés hibát lepleztek le a boltokban. A Kelet.borsodmegyei Nép­ibolt Vállalathoz tartozó 95. sz. mu- cson.vi boltban például 8.08 forintos árdrágítást állapítottak meg. ame­lyet Csontos Anna kiszolgáló súlv- \ csonkítással követett éX Fel- üevelcségünk a szabálytalanságért ,800 forint oénzbu’sággal sújtotta íCsontos Annát. Több hiányosságot támaszt olt a k az italboltokban is. A féldeciliteres poharak nem egyfor­mák, az egyik kisebb, a másik na­gyobb. A 97. sz. alberttelepi bolt­ban mintegy 3 kilogramm kolbászt találtak megromolva, amint kide­rült. a kár a bolti dolgozók hanyag­ságából keletkezett. Jó munkát vé­geztek az ellenőrzésben Rerente Miklós, Szaszin Dezső, Tóth és Vermuth elvtársak. Az ózdi kohászat társadalmi ellen­őrei szintén több árdrágítást, súly- csonkítást lepleztek le Ózd és a já­rás területén. Bartha Károly és Kis Gyula elv­társakat. valamint Győrfi János elv­társat jó munkájukért a Belkereske­delmi Minisztérium 1955-ben kiváló dolgozó jelvénnyel tüntette ki. Miskolcon Somlai Fülöp, Lesnyák Antalné és Radvánszk! István, a II. kér. tanács aktívái, Kovács József, az I. kér. tanács aktívája és a Le­nin Kohászati Művek társadalmi ellenőrei nyújtanak sok segítséget a kereskedelmi munka megjavításá­hoz. A TÁRSADALMI ellenőröket a kereskedelmi dolgozók is támogat­ják abban, hogy minél jobban, ala­posabban tudják a rájuk bízott fela­datot elvégezni. TÓTH JÁNOS, a megyei kereskedői mi felügyelőség vezetője Nagy sikerrel szerepel a „Cvrk Gdmsk“, a lengyel állami cirkusz Miskolcon Alig egy hete kezdte meg vendég­játékát Miskolcon a »Cyrk Gdansk«, a lengyel állami cirkusz, de máris, nagy népszerűségre tett szert. Előadásait estéről estére több­ezren látogatják. A közönség kitü­nően összeválogatott műsorszámok­ban — közöttük 7 idomított ben- gáli tigris és a motorozó medve mu­tatványaiban, művészi görkorcsolya­balettben. boszorkányosán ügyes akrobaták, zsonglőrök. légtornászok remek produkcióiban gyönyör­ködhetik; A lengyel cirkusz előre­láthatólag még két hétig tartózko­dik Miskolcon. Állatait az érdeklő­dők délelőtt 10 órától este 7 óráig tekinthetik meg a Béke téren. Fel­világosításokat a 36—767 telefonszá­mon adnak. A cirkusz előadásait hétlcöznaponkint este 8 órakor, szom­baton és vasárnap délután 4 és este 8 órakor tartja. A Fi- ü Fölipari Sietteti Vállalat mM Egy kis üzemről írunk ezúttal, amelyről ritkán esik szó. Pedig mun­kája nagyon fontos népgazdaságunk számára, mert vele drága import­anyagot takarítunk meg. Az üzem neve: Fa- és Fémipari Szövetkezeti Vállalat. üzleti berendezéseket gyárt, fa helyett nagyrészt fémből Első negyedéves tervet 114 százalék­ra teljesítette. • Garbóéi Béla asztalos brigádve­zető, a szövetkezet egyik élenjáró dolgozója, átlag 140 százalékra tel­jesíti tervét. Munkamódszerét rend­szeresen átadja a fiataloknak. Máris több kiváló munkás került ki a ke­ze alól. Bolha István az alig egy hónapja alakult DISZ szervezet élén máris szép eredményeket ér el. A DISZ tagok több mázsa fémhulla­dékot gyűjtöttek s ennek értékéből sportfelszerelést vásároltak. Képünkön Bolha István hegesztőpisztollyal fémhuzalt vág el. Eb­ből készül a bolti berendezések váza. Munkatársa, a 15 éves Nagy József segédmunkás figyelemmel kiséri munkáját, mert ő is mielőbb szak­munkás szeretne lenni. (W. J.) A KOSSUTH-RÁD ló: 4.30—8.00-ie: Vidáman, fris­sen! . . . Zenés műsor a munkába indulóknak. Köz­ben: 5.00: Hírek. Időiárásieientés. llandó hétköznapi műsorszámok 6.00: Hírek. Színházak és 8.00: Műsorismertetés. 14.00: Időjárás- és vfzállásíe- 22.00: Hírek. mozik műsora. 10.00: Hírek. Lapszemle. Idő- lentés. 24.00: Hírek. 6.30: Falurádió. íárásíelentés. 15.00: Hírek. Közérdekű közle- 0 ,0: Népzene. 7,00: A Szabad Nép máj ve- 12.00: Hírek. Lapszemle, Idő- ménvek. PETÖFI-RADIÓ: zércikke Hírek. íárásíelentés. 17.00: Hírek. 7.00-16! azonos » Kossu!h*rá­7.45: Naptár. 13.00: Falusi híradó. 20.00: Esti híradó. dió műsorával. Kedd. mniu* SS9 Sxerdu. májú* 30 Cefitőrtöle, májun 31 Péntek, JüniuH 1 Sxombat, _____júniua & K OSSpm-PAEKÖ- ­8.00 Hirekv.r. idői érásjetentés,- 8.10: Édes .anyanyelvűnk. 8.15: Egv falu — egy nóta. 8.55: Fotóamatőrök öt perce. 9.00: Uj zenei újság, í 0.00: Gyermeknapi köszöntő. 10. K): Csilicsala csodái. 10.50: A magyar • rádió gyermekikórusa éneké!, í i .00: - Vasárnapi versek. 11. 10:. Beethoven összes szimfóniái. 12.25: Hírek. Lapszemle. 12.40: Klasszikus operettek. 13.00: Hangverseny a Köny- nyüip-ari Tervező Iroda dol­gozóinak kívánsága , szerint. 13.40: A ..Karakorum 2” meghódítása. 14.15: A Fővárosi Népi Zenekar játszik. 15.00: Erre táncol Moszkva. 15.30; Egy' hét a külpolitiká­ban. 15.45: Szív küldi... 16.'5: A műsort összeállította PóSrv Zoltán filmrendező. 57. í5: Hírek. Sport. 17.25: . Kincses kalendárium. 18.30: II. félidő. Közvetítés bajnoki labdarugómérkő- zésekröl. 19.15: Az épülő kommuniz­mus nagy országában. 39.54: Jó éjszakát g ver ekek! 20.20: Soorthjrek. 20.25: A kirá Ív asszony lovagja'..' Közvetítés a Ma­dách Színházból. 21.30: Hírek. Sport. Toto. Időiárásieientés, 22.Q5: A színházi közvetítés folytatása. 24.00: Hírek. Időiárásieientés. PETÖFI-RADIÓ 8.^0: 'Unitárius vallásos felóra á stúdióból.4 9.00: Részletek Oscar Strauss Varázskeringő és Kálmán Imre Marica gróf­nő c. operettjéből. 9.30: Miska bácsi gyermeknapi lemezes­ládái a. 10.10: Szív küldi... 11.00: Szórakozik Budapest... Helyszíni közvetítés az Er­kel Színházból. 12.30: Irodalmi játék. 32.50: A Pál utcai fiuk. köz­vetítés a debreceni Csoko­nai gimnáziumból. 15.20: Művészlemezek. 16.05: Salome. Oscar Wilde színműve, Richard Strauss operái a. 18 20V Az aranyszőrű bárány.. Verses, dalos nép­mese. 18.45: Az ember. Költemény prózában. Irta: Makszim , Gorki!. 19.07: Közkívánatra! 20.20: Asszonygondok — asszonysorsok. Riportmüsor 20.40: Tánczene. 21.30: Részletek Lehár Ci­gány szerelem c. operett- léből. .KOSSUTH-R.Ap.LO ...... 8\T5:' Réggéli hán évét senV; 9.00:. ..Tarkabarka fizika”. 9.20: Ribárv Antal népdal- fel dolgozásai. 9.40: Öbctfszólók. )0.iO: Óvodások műsora. Í0.4C: Szívesen hcJl-gattuk... 12. id: Rá dió-daljátékok zenéiéből. 13.13: Magyar népdalok. 34 15: Uttörő-hiradó. 14.35: Kispajtások hang- lemeztára. 15.10: Heti zenés kalendá­rium. 16.00: Akik szivükben fiata­lok: Jack London. 16.30: Válaszolunk hallgatóinknak 16 45: Gianni Poggi énekel. 17.15: Hegedűmuzsika. 17.35: Részletek a Magyar Szakszervezeteik Zenei Feszt i vá Íjának tnegn v i tó hangversenyéről. 18.00: Vita a második ötéves terv irányelveiről. 18.20: ..A Traviata Szt-álin- városban”. 18 55: Kommentár. 19.00: A magvar rádió tánczenekara játszik. 20.20' Közvetítés a Nemzeti S/áŰó étterméből. % 52: A világirodalom humo­ra. Nincs többé hétfő! 21.20: Tánc^ene 21.48: írók a mikrofon előtt. Tamási Áron. 22.15: Tíz perc külpolitika. 22.25: Baciók összes kórus- művei. III. 22.45: Tele van a város ■ akácfa virággá’!... 23.05: Szimfonikus hangver­seny rETÖFI-RADIÓ 14.00: • Táncok fúvószenekarral. i-t 15: Operarészletek. 15. fO: Könnvű zene. 16.00: Lapszemle. 16.10: Szovjet szerzők ‘ilmzer.éiböl 16.50: Riporterszemmel a világ körű1... 17.00: Toki Horváth Gyula és zenekara iátszik. 17 30- Innen — onnan... 17.30: Muzsikáló zenei szótár 13 23: A diplomácia történe­téből. .18:40. Mendelssohn: Rondo cápriccioso. 1147: > Mi aszkovszkfi: II. szonáta. RTC;-. Az épülő kom.muniz- ns.’s nagv országában. 19.40: Sárga hintó. Gergely Mihály elbeszélése. 20.00: Művészlemezek. 20.40' Sporthiradó. 21.00: Kulturális lapok szemléié. 21.10: Huszti kaland. Kadosa Pál vígoperája, 22.45: Onerettdaiok és kettősök. K Ts/OS S UTH - R A DIÓ' 8.40; ,0A sárbogárdi népi zenekar játszik. 8.40: Indulók és dalok. 9.00: -Uttörő-hiradó. 9.20: Zené s máj u si kirándulás. 9.50: Petőfi Sándor: János vitéz. XIV. ének. 10.10: Halló, itt Moszkva! U.00: Nők negyedórára. 11.15: Jó munkáért — .szép mu z-s iká t. ha z: as s zonvök és nagymamák kívánsága szerint. 1!.45: ..Lüktet a föld.” Versek. 12.10: Szénffv és Szentirmai dalok. Lavotta ve-bunkosok. 13.13: Operarészletek. 14.15: Zeneszerzői arcképek: Dvorzsák. 15.10: Borodin: II. vonós­négyes. 15.40: Mitrics. Troiepolszkij elbeszélése, TV. rész. 16.00: Dalt amu lás. 16.20: Fényszóró Az ifjúsági rádió természettudományos folyóirata. 16.40: Babusek féld.: Szlovák dalok. 17.10: Klasszikus operettek. 17.50: Az ifjúság hullám­hosszán. 18.10: Szív küldi... 18.56: Kommentár. 19.00: „Meghíviuk Önt egv kis zenés sétára a Város­ligetbe." 19.35: Esti híradó, időiárásieientés. 20.00: Prágai tavasz. 1956. Közvetítés a S metán a- teremből. A szünetben kb. 20.55: Az élet kapufában. Érett­ségizők között. Riport. 22.15: Tánczene. 23.00: Előadóművészemk műsorából. PETÖFI-RADIÓ 14.00: Operettrészletek. 14.45: Nemzetközi kérdések. 15.00: Népi együttesek műsorából. 16.00: Sportlapokban olvastuk. 16.10: Magyar fúvószeneka­rok műsorából. 16.30: Válaszolunk hallga­tói niknak. 16.45: Farkas Anna és Déri Pál énekel. 17.10: Az épülő kommunizmus nagv országában. 17.40: • Közgazdasági jegyzetek. 18.00: Keménv Egon: Őszi séta. 18.30: Rádióegvetem. A viliág- irodalom története. XIIiI. Ének Igor hadáról. 19.10: „A zene mindenkié”. 20.10: Huszonöt perc. könnvfí hegedfímuzsika. 20.35: Népzene. 21.00: Tudományos lapok szemléje. 21.10: Tánczene. 22,00: NépdaIhangvenseny,’ _ KOS SUTLER AD 10.. ... 8.10: Népszerű opera-részietek. 9.00; Rádióegvetem. A világ­irodalom . története.... XIII. 9‘.40: Agasvári Sándorné énekel. Szaszkó József cite- rázilk. 10.10: Óvodások műsora. !0.40: Piliíemtás a nagyvilágba. 10.50: Dalok. 11.10: Legújabb szovjet kórusfel vételeinkből. 11.30: Málna. GalgóczT Erzsébet elbeszélése. 12.10: „Jókedvű a zenekar. Tánczene. 13. lő: Szórakoztató zene hires művészek előadásában. 14.15: Zon-gor a-művek. lö.’.O: A világ ifjúságának dalaiból. 15.35: Fi at átok sport hír ad ói a. 15.55: Szimfóniikus hangver­seny. 16.45: Válaszolunk hatlg-a® tóinknak. 17.10: Szív küldi... 17.43: Ahol megállt az idő. Riportmusor. IS.00: Magyar muzsika a Szovjetunióban. 18.55: Kommentár. 19.00: Szülők — nevelők — gyerekek! 19.20: Jó munkáért szép muzsikát. 20.20: Tánczene. 21.00: Kilátó. A rádió világ- irodai! mi folyóirata. 22.15: Tíz perc külpolitika. 22.25: A magyar rádió szím- fóntkius zenekarának hang­versenye. 23.42: Hidasi Haiós Éva együttese Játszik: PETÖFI-RADIÓ 14.00: Oper rá r iák. 14.15: Littörő-bfradó. 14.35: Mai szerzők operett­jeiből. 15.10: U! nversanya gkkiesek nvomában. 15.30: Népdalok. 16.00: Országszerte — megve- szerte. Lapszemle. 16.10: Aiándékhangversenv a Gvőri Fonoda dolgozódnak. 17.10: Az épülő kommuniz­mus na-gv országában. 17.40- Bródv Tamás filmze­néiből 18.10: A bét barátnő. Tvan S'tVv<r ^beszélése. 18.30: Rá dió» gvetem. R'o'ógiai sorozat. XV. A fejlődés törvénye. 19.00: Bach műveiből. 19.35: Fábián Zoltán iegvz-ete az ..Alföld” c. irodalmi folyóiratról, 19.40: Orosz nyelvtanfolyam haladóknak. 20.00: Pész'etek Kacs óh Pongrác Rákócz? c. daliáté- kának ■ zenéiéből. 20.20: Snorthiradó. 20.40: Hires előadóművészek muzsikálnak. 21.00: Műszak! krónika. 21.10: Tánczene. 21.50: Az orvostudomány eredményeiből. 22.00: Hősi múltúnk dalaiból. 22.30: Esti muzsika. KOSSUTINRADIÖ: 8.10: Népdalok, csárdások. 8.40: Zenekari hangverseny. 9.20: Mese a vidám szabó- legényről. a tűről és az ollóról. 9.40: A Tóth Kálmán utcai általános iskola énekkara énekel. 10. 0: Rádiógyetem. Biológiai sorozhat. XV. A fejlődés törvénye. 10.40: László Anni énekel. 1! .00: Válaszolunk hallga­tóinknak. 11.15: Magyar és cseh fúvós-indulók. 1 ’ .30: Hirosimái történet. 12.'0: Német népdalok. 12.30: Részletek Goldmark Téli rege c. operáidból. 13.15: Toki Horváth Gyula és zenekara iátszik, 14.15: A rádió gvermeikúiság műsora a kis iskolásoknak. 14.50: Válassz mesterséget. 15.i0: Nagy magyar versek. 16.00: Az épülő' kommuniz­mus nagv országában. 16.30: Szív küldi... 17.10: Tánczene. 18.00: Vita a második ötéves terv irányelveiről. 18.20: Az Állami Népi Együttes zenekara iátszik. 19.00: Külpolitikai kérdésekre válaszolunk. 19.10: Paganini és kora. 20.20: Mai írók rádiószínháza. Vidéki történet, Kodolánv-i János ridiódrámája. 22.15: A bukaresti Gheorghe F.nescti Filharmónia Barbu Lautaru népi zenekara lét­szák. 22.45: Mit olvassunk?- 23.00: Éti zene. PETÖFI-RADIÓ 14.00: Operakettősök. 14.30: Operettrész letek. 15.10: Egv falu — egv nóta. 15.40: A magyar népdalgyűj­tés úti a. 16.00: Országszerte — megyeszerte. 16.10: Pótvizsga. Rádiójáték. 17.45: A Szikra könwnapi könyveinek ismertetése. 18.00: Közvetítés a Magyar Szakszervezetek Zenei Fesztiváliáról, a Zeneművé­szeti Fői skol a nagv tér mé- ■böl. hangfelvételről. 18.30: Az elbeszélés mesterei. A herceg és a színész. Achim von Airriim nőve1. 19.00: Részletek Polgár Tibor és Kerekes János Déryné c. filmlének zenéiéből. 19.30: Nők negyedórája. 19.45 Tánczene. 20.40: Rákóczi ifjúsága. 21.00: A külföldi sajtó ha­sábjairól. 21.10: Szovjet népek dalai. 21.40: Sporthiradó. 22.00: Ztenekari hangverseny. KOSSUTH-RADIO 8. -0: Magvar népdalok. 8.50: Az öt esztendős ..Könvvbarát’’ c. folyóiratot ismerteti Zrinszkv László. 9. iO: Opera részletek. 10.10: .Mesedé'előtt az óvo­dában. 10.30: A lehullott csillag. 10,40: Vermes Mária hegedül. Freymann Magda zongorázik. 10.56: Fial a: Fekete és fehér — rapszódia cseh népdalté­mákra. 11.5 0: Nők negyedóra i a. 11.25: Körnívű zenekari muzsika. 12.10: Népdalcsokor. 13.15: Tánczene. 14.15: Lfttörő-hiradó. 14.35: Részletek Mozart A színigazgató c. operáiéból. .15,10: Hriszto Botev versei. 15.30: Harminc perc keringő. 16.00: Munu. Rádiójáték egy hindu ifi úról. 17.10: Jó munkáért — szép muzsikát a Kőbánvai Zo- máncárugyár dolgozóinak kívánsága szerint. 18.00: Színházi ulsáe. 18.30: Három úi francia sanzon Párizsról. 18.20: A nvk-rofon előtt. J.leb- ner János gordonkaművész. 18.-50: Ifjú figvelő. 39.20: Tánczene. 20.20: Sok hűhó valamiért. Ki-rálv Dezső vidám törté­nete. 21.46: S north i,r ad 6. 22.15: Tíz perc külpolitika. 22.25: „Becsület a szent szülőhazának!...” Zenés képek Glinka életéből. 23.25: Egv humorista naplói a. 23.35: A magvar rádió énekik arának hangversenye. PETÖFT-RADIÖ 14.00: Könnvű zene Bukarestből. 15.00: Az ónéra mindenkié. Donizetti: Lammer- moori Luc-i a. 16.00: Országszerte — megveszerte. 16.10: Ooerettrészletek. 16.40: Orosz nyelvlecke kezdőknek. 17.00: Szóióművek. 17.30: Az épülő kommuniz­mus nagv országában. 18.00: A Sztálinvárosi Néni Zenekar iátszik. 18.30: A vezeték művészeté­ről. Mocsár Gábor írása. 13.50: Közvetítés a Magvair Szakszervezetek zenei fesz­tiválláról a Zeneművészeti FővSkol magvíe-niéböl. h a n gfel vételeiről. 19.30: Válaszolunk hallga­tóinknak. 19.4": Könnvfí melódiák, 20.55: Az orvos beszél. 21.00: Orosz operarészletek. 21.20: Tánczene. 22.20: Három egyszerre. Kis­faludy Károly vieiáték-a. KOSSUTH RADIO 8.10: Zenekari hangverseny, 9.00: Uttörő-hiradó. 9.20: Kis muzsikusoknak. 9.40: Részletek Polgár Ti­bor Az elíüsszentett biroda- . lom c. rádióiá-ték-zenéiébcK, 10. !0: Népszerű nyitányok és baiettzenék. 10.40: Nyári Károly és zene­kara látszik. 11.07: Vas Zsigmond haza* talál. 11.25: Kamarazene. 12.10: Régi magvar operet­tekből . 13.15: Művészlemezek. 14.00: Időjárás- és vízállás^ jelentés. 14.15: Jos-h Whi-te együttese iátszik. 14.25: Az ősi I-n-dia zenéie, m 15.10: Schumann: d-m-ol „ trió, 15.45: Válaszolunk hal Iga* . tóinknak. 16.00: Kórusaink életéből. 16.20: Az épülő kommuniz­mus nagv országában. 17.15: Szív küldL.r 18.00: Poroló... 18.15: Lakatos Sándor és zenekara játszik. 18.45: Kommentár, 38.50: A 75 éves^ Peterd’i Andor köszöntése.. 19.10: „A dohányzás ártalmas« «ágáról.” Zenés irodalmi törvényszék. 19.52: Jó éjszakát, gyerekek! - 20.20: Nagyvárad—Debrecen, A román és a ma-gvar rádió első közös esztrád- hangversenye. 21.40: Sport-híradó. 22.15: Tánc élféli-ff. PETÖFI-RADIÓ 14.00: Zenés hétvége. 15.10: Horgászok öt perce. 15.15: Népek dalai 16.00: Országszerte — me­gveszerte. 16.10: Történelem a négy fal között. Látogatás a 200 éves Országos Levéltárban. 16.30: Smetana: Az eladott menyasszony. Opera három felvonásban. 18.45: Ooerettrészletek. 19.20: Külpolitikai kalauz, 19.30: Szórakoztató zene, 19.50: Liszt: Tarantella a Vándorévek c. sorozat­ból. 20.00: Lement a nap:..,- Magvar népdalok: 20.45: Vadvinágos réteken. Versek a tavaszról. 21.00: Képeslapokról — - ké­pek nélkül, 21.10: Irene Mlnghini Gattaneo és Lawrence -Tib- bet énekei. 21.40: A kétszeres tartás-dií. , Bihari Klára elbeszélésé. 22.00: Zenekari hangver­seny.

Next

/
Oldalképek
Tartalom