Észak-Magyarország, 1956. május (12. évfolyam, 104-127. szám)

1956-05-05 / 105. szám

£S£ AKMAO T ARORS IÁO Szombat, IffSfi. májú« S< HÍREK izsófalva és Mucsony párosversenye Ez ev januárjában történt, hogy az izsófalvai és a mucsonyi dol- 5ózó parhsztok párosversenyre léplek egymással. Kezdetben Izsófalva •>jolt a versenyzászlő büszke tulajdonosa. Amucsonyiak azonban nem nyu­godtak ebbe bele s megindult a nagy vetélkedés, hogy a beadás és az adófizetés terén megelőzzék versenytársaikat. Sok olyan dolgozó akadt Mucsonyban, mint ifj. Drága András, Szabados Mihály, Földesi Mihály, Gadnai András, id. Krelih Mihály és Kincsem János, akik élenjártak az állkm iránti kötelesség teljesítésében s példamutatásuk eredménye nem marádt cl Az izsófalvaiak is kiteitek magukért, mert hiszen versenyvál- lálAsükat 142.5 százalékra teljesítették, de a mucsonyiak 172 százalékos eredményükkel őket is túlszárnyalták. A vándorzászlót örömmel vehette át Tokaji Ferenc elvtárs, a mucsonyi tanács elnöke. Most az izsófalvaiak fooadkoznak, hogy visszaszerzik az elsőséget. BALOGH SÁNDOR- levelező ftszakii karaiét** arcos; szoliaiat 1. Meirvel kórház (telefon: 36—3Ő3) 2. Ka- tonczv ií. 30. (15 -032). 3. Uidiósevör l. u. %. sz. rendelő (21—287). v Ügyeletes gyógyszertárak: Állandó éjszakai készenléti szolsálat: Mis­kolc. Szabadsáfftér 2. sz. Malinovszkll u. 2. HelŐcsaba: Csabavezér u. 68. sz. l/jdiósgvőr; Mata Károlv d. 38. szám alatti gyógyszertár átalakítás miatt zárva. Helyette a Diósgyőrvassvát. Rózsa Ferenc a.- !3. -S2ám alatti 19/91. számú gvógvsier* tár tart állandó üsrveletcs szolgálatot. . _ ügyeletes állatorvos 5-én. szombaton Chikián Gábor, lakik: Miskolc. Ve2ér n. 1. s*. Telefon: 15—374. 6-án. vasárnap: Neev Pál. lakik: Heiőcsaba. Vöröshadsereg u. /&. st. Telefon: 16-605. Beteebeieleníés: 8-9-ig, 13—14 óráig. — A heti rádióműsort a szoká­sostól «Mérőén nem ma, szomba­ton, hanem május 6-i vasárnapi számunkban közöljük. . — A Megyei Könyvtár ifjúsági részlege május 6-án. vasárnap délelőtt 10 órai kez­dettel a könyvtár nagytermében bábelőadást tart. Belépődig 1 forint 50 fillér. Az olvasó­termi szolgálat az előadás miatt szünetel. — A Megytei Könyvtár május 8-án, kedden délutón 6 órakor fejezi be A világirodalom örök értékei című elő­adássorozatát. Az utolsó előadást Gárdus János, a Kilián-gimnázium tanára tartja Tolsztoj Leó regényé­ről, a Karenina Annáról. Közremű­ködnek a Kilián gimnázium irodal­mi szakkörének tagjai. Belépődíj nincs. Miért lanyha a kultúráiét liszalácon Időjárás Várható időíánás szombaton estig: Válto­zó felhőzet. több helyen záooreső. zivatar Időn kint éiénskebb északi. északkeleti szél. A hőmérséklet alakulásában nem lesz lénye­ges változás. , . Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma 'öttel: Nyolc—tizenegy. legmagasabb nappali hőmérséklet szombation tizenkilenc—huszon­kettő fok között.--------o-—----­A — DIÓSGYÖR-SÁGV ÁRI-TE­LEP lakossága nagy örömmel avatta fel május 1-én a volt Ság- vári pártszervezet helyén létesített Séffvári ifjúsági mozit. A III. ke­rületi tanács gondoskodott arról, hogy a város központjától távol- eső telep lakosságának is legyen szórakozóhelye. — Az I. kei*, tanács végi-eh aj tó- bizottsága értesíti a lakosságot, hogy a kereskedelmi csoport min­den év január 1-tői június 1-ig. jú­lius 1—december 1-ig a két főkiosz- tási idő között tej és kelengye jegyet heternkint csak két napon, hétfőn és csütörtökön a hivatalos órák alatt osztja. — Hejőcsabán a IV. kerületi fiók­könyvtárban (Csabavezér u. 26.) a József Attila olvasómozgalom kere­tén belül jelvénykiosztó ünnepség lesz. Éz az első eset megyénkben, hogy fiatalságunk sorai közül szá­mot adnak a tervszerű olvasásuk ál tál elért eredményeikről. Az ünnep­ség szavalóvensennyel lesz egybeköt­ve és május 5-én, szombaton dél­után 5 óraikor kezdődik. Szeretettel várjuk az ifjúságot és minden ér­deklődőt. — A miskolci városi tanácstagok fogadó­órái. Malus 5-én Weischier József 3—7-ig Avas. vfzhiz. Z. Tóth János né 5—7-ig Hu­tás u. !. 6-án Minkovics István 4—7-ig He- iőesaba. Sütő János u. 16. id. Árvái And­rás t—3-i.ff Görömbölv. Gyár u. 33. 7-én: Mestlérí Zoltán 6—8-ig Fankas Károlv u. -MNDS2. Soltész József 2-4-‘g Diósgvőr. Paoírgyiár. 8-án: Buzási József 4—6-ie Diós­győr, Homokbánya. 9-én: Nádler Viktor né 5—7-ig: Széchenvi u. 96. I. 8. Vágó Péter 5—7-ig pereces I őr ház. MSZT helviség. Ne- meafeéri János 6—8-ig újgvöri pártszervezet, iff. Veres Gyula 6—7-ig Szirma, tanácsháza. Fórisch Gusztáv 4—6-ig Hámor, tanács- kirendeltség. Varga György 4—6-ig Augusz­tus 20. fürdő. !0-én: Koivamkovs'zki János 4—6-ig Diósgyőrvasgvár. Kerpelv A. u. 3.. Grósz Károly 5—7-ig Damjanich u. 14. Né­meth Béla 5—7-ig Közdomb 12. Kiss Pálné 4—3-ig Tisza.:' pályaudvar, üzemi étkezde, i '-én: Sajó Aladár 6—8-'g Diósgyőr. Hegv- alia u. 2. Kéri Sándo- 6—7-ig Szeles u. ált. iskola. 12-én: Vass Andrásai 4—6-ig Diós­győr. Mailáth u. 14. Rusznvák Bertalan 6— 8-ig Göriknböly,.Tanács u. 8, Csépánvi -Ár­pád 4—6-ig Háimo-. tanácsikirendeltség. Oláh Istvánná 5—8-ig Hejöcs«ba. Hock János u. 19. Keczer János 6—8-ig Nagwáihi u. ált. iskola. 13-áin: Kalóz Sándor 5—7-ig Göröm- bölv. Pesti u. 53. Mikit a Gvörgv 7—8-ig G5- römbőiy. Tanács u. 39. 14-én: Mészáros Já­nos 4—7-ig Pereces. Bánva u. 19. Csonka József 6—8-ig Jókai u. 4i. 15-én: Nyíró Sán­do* 2—4-tg Diósgyőr, tanácsháza. Kecske- métv Erzsébet 6—7*ig Deák-tér 7. Nagy La­jos 4—6-ig Fáíklva mozi. Hlács Béla 5—7-ig nvirfesl pártszervezet, Doma Imre 5—7-ic Andor u. bérház. dr. Forinvák I,ászló 6—7-ig Cveaguár. Tűzkő Géza 4—6-ig Diósgvőr- va®«Vár. Vergahegv. . — AZ AB AU J SZÁNTÓI járásbí­róság Kádár Endre abaujszántói la­kost 500 forint pénzbüntetésre ítél­te, mert az SZTK alközpont szolgá­lati Icöitlességét teljesítő beteg-el­lenőrével szemben erőszakos és sér­tő módón lépett fel. Szakszervezeti hírek A Szakszervezetek Megyei Taná­csa elnöksége a dolgozók társada­lombiztosítási és munkaügyi vitás ügyeinek meghallgatására és elinté­zésére fogadónapok rendszerét veze­ti be. Szombat kivételével minden reggel fél kilenc órától délután 17 óláig lesznek a fogadóórák a Szak­szervezetek Megyei Tanácsa székhá­zában (Miskolc, Kossuth u. 11.)., A fogadónapok mellett a jogügyi cso­port továbbra is megtartja írunden pénteken délután 17 órától 19* óráig a jogügyi tanácsadást. A jövő heti fogadónapokat a kö­vetkező elvtársiak tartják: Május 7-én, hétfőn Frfigyik Lajos a Vasutas TB elnöke. 8-án, kedden Szikóra Fe­renc a Közi. és Száll. TB. elnöke, 9-én. szerdán dr. Kovács György a Közalkalmazott TB elnök. 10-én, csütörtökön Kwmcz István, az FDOSZ TB elnöke. 11-én, pénteken Varga Ferenc, az SZMT termelési felelőse. 14-én. hétfőn Gyöngyi Ist­ván a Pedagógus TB elnöke. 15-én, kedden Jakó András, a Vasas TB elnöke.--------o--------­BÉ KE. Május 6-1g: Idegen utas. Május 7—8: Partizánlány. Kezdés: 4. 6. 8 óra. Vasárnap délelőtt 1Ö és fél 12 órakor matiné: Bátorság iskolája. KOSSUTH. Május 7-ig: Ördögi kör. Kezdés: fé! 5. fél 7 és fél 9 Óra. Vasárnap délelőtt 10 és fél 12 órakor matiné: Mágnás Miska. F.ÁKLYA. Május 6-1 ff: TEgy pikoló világos. Május 7—9: Balkezes újonc. Kezdés: fél 6. háromnegyed 8. vasárnap: fél 4. háromnegved 6. és 8 óra. Vasárnap délelőtt J0 és fél 12 órakor: Csapalev. TANGSICS. Május 5—6: Idegen utas. Május 7—8: Az első szó. Vasárnap délelőtt 10 és fél J2 órakor matiné: 2x2 néha S. Kezdés: 5, 7. vasám.rp: 3. 5, 7 óf.a. ADY. Május 6—7: örökség a ketrecben. Kezdés’: fél 6. fé! 8, vasárnap: fél 4, fél 6 és fél 8 óra. HEJÖGSABA. Május 6-lg: Körhinta. Kezdés: 5. 7. vasárnap: 3. egynegyed 6, fé! 8 Ó*a. Vasárnap délelölt 10 órakor matiné: Aliekő — Svédgvufa. UJDfOSGYÖRl Bf.KF. Május 6-7: Senki nem tud semmit. Kezdés: 6: 8. vasárnap: délelőtt 10 órakor matiné. 4. 6. 8 ór«. DIÓSGYŐRI DIADAL. Május 6—7: Valahol már találkoztunk. Kezdés: 6. v.".«4fnap: 5.-7 óra. Vasárnan délelőtt 10 órakor matiné: Állami néolegvíUtes. MÖ VF.I.ÖDf 8 HÁZ 4. Május 5-6: Virágba borult a föld. Május 7—8: Furfangos Nyeszterka. Kezdés: 5. 7. vasárnap: 4. 6. 8 óra. Vasúmon délelőtt 10 órakor matiné: Haifiujblpőlre. LRKFL FEPFNC (Állomás u. 1.). Május 6—7: Jelzőtüz. Kezdés: fél 5. 7 órr. Tiszáidé különösen kedvező körül-' mények között fejleszthetné kultu­rális életét. Termelőszövetkezeti község, államilag támogatott kultúr- otthona, függetlenített kultúrotthon igazgatója van. Mégis sok a hiba. Egy színjátszó-csoport, egy népi tánccsoport, egy fotó szakkör műkö­dik a kultúrotthonban. Kéthetenkint ismeretterjesztő előadásokat tarta­nak. De: kórus nincs, zenekar nincs, a kultúrotthon jelenleg olyan mintha idegen test volna a faluban. A tsz tánccsoportja másutt próbál. Az is­meretterjesztő előadások között poli­tikai és mezőgazdasági tárgyú szak­előadás már hónapok óta nem sze­repel. Inkább olvan előadásokat ren­deznek, mint: állati eredetű beteg­ségek. kiütéses tífusz, katonaélet a népköltészetben, rakéta űrhajózás. Mindez persze nagyon szép, de talán fontosabb és időszerűbb kérdések is volnának. Bereezki Lajos kultúroUhon-igazgaió arról beszélt, hogy a Vörös Hajnal Tsz saját keretén belül szervez me­zőgazdasági jellegű előadásokat. A pártszervezet szintén saját keretén belül szervez a moziban politikai jellegű előadásokat. A tsz. fiatalokat néha »beengedi« a kultúrházba pró­bálni, — ha szükséges. A pedagógu­sok távol tartják magukat a kultúr- otthontól. a színjátszók pedig.^ akik jó helyezést értek el a körzeti kul­turális seregszemle bemutatón »pénzhiány miatt« nem tudtak el jutni a járási döntőre. A fő hiba az, hogy Bereezki Lajos kultúrotthon-igazgató nem közeledik a termelőszövetkezethez, nem törek­szik bevonni a tsz-eket a kultúrott­hon munkájába, nem jár ki a tsz- ekbe. Pedig Tóth Ignác elvtárs, a Vörös Hajnal Tsz elnöke elmondja, hogy járnának ők a kultúrolthonba, csak hívnák őket. A tsz-ek kulturá­lis segítése a kultúrotthon legfőbb feladata volna. Azért adták a füg­getlenített kultúrotthon-igazgatói állást Tiszalűcnak, mert .tsz-község és a szövetkezetnek szüksége van kulturális támogatásra. Ezt azonban nem kapja meg. A pedagógusok személyes ellenté­tek miatt nem szívesen dolgoznak együtt Bereczkivel. Ez hiba, mert a kultúra ügyéből nem szabad szemcljű kérdést csinálni. Még nagyobb baj. hogy maga Be­reezki Lajos sem törekszik az együtt­működésre, belenyugszik, hogy a pedagógusok »passzívak«. Gyakran hivatkozik a »pénzhiányra«. Ez bi­zony nehéz probléma, mert a kultúr- munkához is pénz kell. De az, hogy a színjátszó-csoport nem jutott el a járási döntőre, nem a 60 forintos ruhakölcsönzési díjon múlt, hanem az elmulasztott intézkedésen. Sajnos, vajmi kevés találékonyság, öntevé­kenység nyilvánul meg a kultúr­otthon irányításánál. Természetesen nemcsak Bereezki Lajos a ludaks a gyatra kultúrmun- kában. A tanácsot is felelősség ter­heli azért, mert a több mint 40.000 forintból, amely a békekölcsönből a faluban maradt, no meg a község­fejlesztési alapból a bizony elég rossz állapotban lévő kultúrházra egyetlen fillér sem jutott. — Annyi helyre kell a pénz! mondja Szabó Miklós tanácselnök.} — Villanyvezetékhosszabbításra,, meg a sportpályára ... A kultúra segítésére semmi sem marad. Természetesen értjük az óvatossá-» got, a kultúrház jelenlegi vezetési módszereivel' szemben. De ez sem a szűkmarkúságot nem indokolja a kultúra ügyével szemben, sem pedig a gyanakvást , a Miskolcról jövő kul- túrmunkásokkal szemben. Nem tud,* jtik mire véljük, hogy a falu vezetői tiltakoztak a színház húsvéti tisza* lúci szereplése ellen s hogy üzletet akartak csinálni a Vitéz László Báb­színpad tiszaiúci fellépéséből. Maga Karaffa Pál elvtárs vb. elnökhelyet­tes azonban — dicséretére szóljon —* elismeri, hogy ebben az ügyben hibát köveitek el. Tiszai úcon is be kell következnie a kultúrf orrad alomnak. Tanítani, nevelni kell a falu népét, hogy meg­értse legközelebb a színpadon játszó tragédiában a tragédiát és ne neves­sen a legszomorúbb, legszívbemar- kolóbb jeleneteknél. El kell érni, hogy a kultúrotthon tényleg az egész falué legyen s jól érezze magát itt öreg s fiatal, ne legyen gond, hogy a falu színjátszó-csoportja felléphes­sen ott, ahol várják. Súlyos, meg­oldásra váró kérdések ezek, melye­ket meg kell és meg is lehet oldani^ 5. L, A VASÁRNAP SPORTJA Fedett uszodánkat május 8-án megnyitjuk. Usisástanítás reggel t árától 14 óráig. MISKOLCI FÜRDŐ VÁLLALAT A színházak műsorát OÉRYNÉ SZÍNHÁZ Má: A trubadúr {7). K.. Sr.. (X. P.: CsárdiísW-álvní (71. Sz., V.: Három kívánság (7). KAMARASZÍNHÁZ Ma: WarrCn-n«5 mcste-sége (7) K.. Sz.: R-mWSlf fel!«ervár (71. Cs.. P.: Nincs előadás. Sz.. V.: Morvtroartrei ibolya (7>. CSZAKMAGYARORSZAO. A Magvsr Dolgozik Pánttá Megvet Bizottságának is * borsodmegvol tanáé* mollaDla Srí»rke«rtlt a szerkesztSbfr.oftsác. Felelős kiadó: Földvári Rudoll. SZERKESZT OS EG: Mlskole. Széchenyi u. 80. Telet onszámok: 15-015. 15-OlB 15—017 Borsodmegvel N’vomiaíBBfl Miskoto. Esklőtf avoitjd a vezető: Koszt! islaa. LABDARÚGÁS A Dl. Vasas vasárnap isméit itthon látszik a Békéscsabai Építők együttesével. A papír-! forma biztos diósgyőri győzelmet Ígér, de hogy ez bekövetkezzék szükséges, hogv a pirós-kékek sokkal lobb Játékot nvultsának. mint szerdán a Debreceni Törekvés ellen. A. mérkőzés a Stadionban vasárnap délután fél 5 órakor kezdődik. A Miskolci Törekvés a Klstexthéz utazik a fővárosba. A vasutas csapatnak igen ne­héz dolga lesz a lóképességíí és lói sze-ep- lő textilesekkel szemben. Ennek ellenére nem tartjuk lehetetlennek, hogv az idegen­ben meglepően ió eredményeket elérő mis­kolciak ezúttal 13 váratlan eredménnyel lepjék meg szurkolóikat. Az Ózdi Vasa« a gödöilöiekkel mérkőzik Ozdon. A mérkőzés teljesen bizonytalan ki­menetelű. mert a hazaiak a biztosnak látszó győzelmet sem tudlak kivívni gyengén sze­replő csatársoruk tehetetlensége miatt. Ha az ózdi csatárok magukra tail álnak és vé­delmük megismétli ló látókét. ez alkalom­mal talán mindkét baliraki pontot otthon tartják: a döntetlen a vendégeknek tenne kedvezőbb. A Perecest Bányász Budapesten látszik a Bp. Vörös Meteor ellen. A szerdán lelát­szott ózd—Bp. Vörös Meteor mérkőzés ered­ménye figyelmeztető a bányászok — külö­nösen a csatárok — számára, mert ha a bu­dapesti védelem megismétli a ió teliesft- ményt, a mehet Ozdon nyúl tóit. igen nehéz lesz az eddig mindössze nvoic gól szerző bánvaszlámadósornak áttörni a Meteor vé­delmét. Hagv meglepetés lenne szeríntönfk az is, ha a pereceslek az egyik pontot meg­szereznék. A városi labdarugóbajnokság vasárnapi fordulójának mérkőzései: Pereces. II.—Vasas Kossuth. Drótgvár—M. Dózsa. Di. Gépgyár—M. Haladás. Heiöcsa- ha—Törekvés Főposia. Di. Vasas II.—M. V. Meteor. M. Építők—-Borsodvldék. Di. Bá­nyász—-M. Traktor. Vasas Vörös Csillag—M. Honvéd. A megyei bajnokság vasárnapi fordulója. O '• mosbá ríva—B ükkai iái Bányász. Mezőkö­vesdi V. Meteor—Púinak. Kazincbarcikai Va­sas—Sátor áll alti helv, S oms á 1 v-hMezőköves d i Szó art akusz. Szerencs—Kazincbarcikai Szik­ra. Báns&á !>Lá s—B or sodn á d ásd. KCZ1LABDA A Di. Vasas férfi csapata vasárnap az VB iT-es labdarugőmérkőzés előtt a csepe­lieket látta vendégül, a M. Törekvés női csaoeta pedig Békéscsabára látogat el. A megyei kisbálvás bainokság vasárnapi sorsolása. Nők: Ózd! Vasas-Di. Vasas Koh. Járdárrhűza—Üveggyár. Építők—Bástya. Me­teor-Törekvés. Satókaza—Pereces. Férfiak: Ormosbánva—Di. Vasa«. Ózd—Di, Vasas Koh. Rudolftelep—Haladás. Dl. Gépgyár— Bástya. M. V. Meteor—Tőrékvés. Felsőnvi- rád—Pereces. KOSÁRLABDA A Di. Vasas női kosárlabdacsapat^ vasárnap az OB tavaszi forduló utolsó mérkőzését Pé­csett vívja. Az eddig Jó! szereplő diósgyőri lanvok vatősz.infileg ve sámán is megállják helyüket és győzelemmel záriák, le a tava­szi idényt. KAJAK Az Ózdi Vasas szombaton és vasárnap kétnapos pontszerző versenyt rendez a Fa­lón, A versenyen az ózdi iákon kívül me­gyénk valamennyi számottevő’ versenyzőié felindul. ATLÉTIKA A Lenin Kohászati Müvek vasárnap reg­gel 9 órai kezdettel a stadionban rendez: meg első pálya versenyét. A versenykiírás szerint a serdülőkön kívül ifjúságiak és fel­nőttek is nevezhetnek. HÁROMTUSA A M. Bástya rendezésében szombaton és vasárnap országos háromtusa versenyt bo­ri ^volitanak le. Szombaton délután T4 órakor a lövészet. 17 óra 30 pe-ckor pedig Miskolc-Tapolcán az- úszás kerül megrende­zésre. Vasárnap reggel 9 órakor az Egye­temváros környékén a futásra kerül sor. A ’ versenyre az ország legjobb háronüusázó' is el küldöttéi; nevezésüket. RÖPLABDA A. területi röplabdabaínokság mérkőzés so­rozata is folytatódik vasárnap. Megyénk csa­patainak vasárnapra kisorsolt mérkőzései a kővetkezők: Férfiak: Salgótarjáni Vasas—M. Törekvés. Salgótarjáni Bástv-a—Di. VaS3« V. Csillag. Debreceni Haladás—M. Haladás. Debreceni Mezőgazdasági Haladás—Farkas- lyuk. Nők: Baglvasalja—M. Törekvés. So- moskőuiíaitu—Di. Vasas V. Csillag. Téglás— Szerencsi V. Meteor, M. Traktor—Mátrano- vák. A városi röplabdabainokság vasárnapi első fordulóiénak sorsolása: Közlekedési Tö­rekvés II.—Saióbábonv II. Drótgvár—Bás- tva Pedagógus. M. Törekvés II.— I-Iejöcsaba. Lenin Kohászat—Bástya Tanács. Törekvés F őpost a—M. Dózs a. Az Orszáigos Takarékpénztár miskolci fiókjánál megalaikrulit a női röplabda szak­osztály. Az űj szakosztály tagi a i egyelőre csak barátságos mérkőzéseket fognak Játszani, de tervük az. hogy ősszel már részfvesznek a városi bainokságban is. ISKOLAI SPORT i’l A Miskolci Földes gimnázium sportoló! Egerben hármasversenv keretében mérkőz* nek meg e Bp. Petőfi gimnázium és az Egri Dobó gimnázium legjobb diáksportolóival,' atlétikában, vívásban, kézilabdában és ko-' sárlabdában. Amnesztia a sportolók részére A városi sportbizottság a tizenkettedik szabad május 1. tiszteletére amnesztiát arf valamennyi — egv évi Időtartamon belül — eltiltott sportoló részére. Az amnesztia ki-* terjed minden sportágra és sportolóra, aki-* két a VTSB fegyelmi bizottságai tiltottak elw Nem vonatkozik az amnesztia a sportköri fegyelmivel eltiltott sportolókra. A május 1-vel megadott amnesztia csak akkor lép érvénybe, ha az illetékes társaj dalmi szövetség. — a VTSB bélyegzőjével ellátva. — a sportoló minősítési könyvébe « felmentést bevezeti. Az MTSB és VTSB értesíti a a sportaikaa dérnia hallgatóit, hogv a legközelebbi elő-' adás május 7-én !8 óra 30 perckor lesz * Kun József utca 9. szám alatt. ApróhirÜLI t s L K Mélyépítésben jártas élő- kalkulátort felveszünk 6-os Mélyépítő. József Attila u. 37. sz. 939 Vontató vezetőket érvé­nyes vontatóvezetői, vagy tehergépjármű vezetői jo­gosítvánnyal állandó mun­kára olkalmaz a megyei SzervestrágvagvüitŐ és Fel­dolgozó Vállalat. Jelent­kezni lehet: Miskolc. Kazin­czy u. 4. sz. 980 A Miskolc—Szirmai Legel­tetési Bizottság csikóst ke­res azottnaka. Lakás, kert biztosítva. Jelentkezés a ta­nácsnál. 977 Értesítjük s kedves vevő­közönséget. hogv Uidiós- tfvŐr. Gózon Laios u. Bő- röndös Ktsz. fiókunkat megszüntettük rrváíus 1-vel. a iavításra behozott mun­kadarabokat a miskolci. Széchenyi ti. 70. sz. fió­kunknál szíveskedjenek ki­váltani. Egvben közöljük, hogv 6 hónán lejártával a ki nem váltott javítási munkálatokra szoruló tár­gyakat a Bizománvi Áru­háznak leszünk kénytelenek átadni. 974 Zrínyi u. 17. számú meg­osztható ház felerészben is eladó Érdeklődni Szentné- teri kapu 28. sz. 2620 Eladó csnládihiáz gyümöl­csössel. kerttel, pincével. Vennék va.gv cserélnék belvárosban két vág' romszobás házat. Adám u. 54. Muszkás oldal 8. számú ház azonnali beköltözéssel eladó. 2663 Bútorozott szoba házas­párnak vagy két férfinek kiadó. Huszár u. 39. sz. 2653 Sürgősen eladó. szoba, konvha. speiz. előszobás, családiház iiitánvos áron beköltözéssel. Diós-evőr, Megválj a u. 58. 2655 Középkorú nő vidéken házfa rtá sb a.n elhélveaked ne. nagyobb gyermekek mellé. Főzést vállal, özv. Farkas Mózesné. Szikszó. Mátyás kir. u. 4. sz. 2649 Szoba-fconyhás családiház azonnali beköltözés««*! el­adó. Felső pincesor 42. Pro- hászka utcáról ntolák, 2616 Modern kotivhaszeWnv eladó Andor utcai bérház. 5. lépcsőház IT’4. Érdek­lődni délután 6-tól. 2633 Semmelweis utcában ház­hely eladó Érdeklődni: Rá­kóczi u. 18. I. em. 1. sz. 2631 Pannónia motorkerékpár eladó. GólVa u. 7. sz. 2630 Komblnáltszekrény, ebéd­lőasztal 6 székkel, róka-« mié. fotelok eladók. Tizes-« honvéd u. 29. sz. 26ICB Jó állapotban lévő kis* ipari gyermekágv. sez'.oiH takaró, ősszecsuíkhatós vas-< ágv eladó. Kossuth u. 14, I. aító. 2603 Irodai ftosuto bérbeadó; Kleinné. Rákóczi u. 4. 2677, Buksi kötőgép eladó; 2Ö0 tűs. aoélágvas. lakatokkal és egvéb tartozékká 1. Rit­ter . Ka aineb arcika, Vegyid művek, telefon: 15—92. 2678 500 darab eternit-pala ei* adó. Kisavason pinceáe ki« adó. Vörö&martv u. 57. 26591 Féregmentes használt ré- kamiét vennék. Telefori 36—330. délután 14— 16-igj 261Í Mélv fájdalommal tu­dattuk. hogv felejthe­tetlen édesanyánk özv. Domokos Györgyné f. hó 2-án elhunvf. Te­metése 5-én délután ^ 4 órakor lesz a Deszka- temetőben. Gyászoló család. a há- Balnph 2632 Vízőrt, fűtőt és férfi öl­tözőőrt felveszünk. Miskol­ci Fürdő V. Szabadsá gto- 4. 995 Kisipari fehér, mélv gve-- mekkocsi igényesek eladó. Salétrom u. 29, délután. 988 Háztartási áíkftlmazoH ri ^’veszek. Kazínczv u. ’7 fldsz. I. 2667 Bútorozott szóba Huszár utca 31. sz. kiad V 2664 Förster hangverseny - zon ­co-a őri ma állapotban e'- adó. Hegedűs. Sá tora lián* - helv, Karinczv u. 71, 26S2 Gyönyörű színes, mintás mozaiklap rakíáTól is kan- ható, Migv cement áru ké­szítő. Bn. IX. Ollói ut 113. 9S3 Eladó 1:30 ka-os se-tés. továbbta rtá wa a Ik ej más. MÁV-télen 35.-2. Szigeti 2625 Fénvezé't vitrinem rád?ó- •»zekrénv (d'nefl eladó. Szé­chenvi u. 25. sz. 5. ajtó 2624 F.ladó hjzénf,’ó:5,f ?aan'",'T- hak felh s rh <>tó naitc 1csűr3 Snjőpálfalvfi. Pas­tor Mihálv. 2683 lakatosokat. ^wé-lmiir*. ktsokal és V3seszte"»-?b'«-', soka* felvesz jiz üzbe­F A FÉM. miskolc' é« f j nn’- c-i telenéto. Jelent’.-» Mlskólc-T a polca. F \ FF M Sziklakápolna melfett. 993 Mindazoknak, akik fe- lefthetetlen drága ha­lottunk Hexmsf Sándorné Anderkó Mária temetésén résztvettek és sfriára virágot he­lyeztek. ezúton mond hálás köszönetét a gyászoló család. Hálás köszön etünket létezzük ki minden ked vés rokorm álk és ‘sme^ősnek. kik feléit­hctetlen lünk drága halót­özv. Balogh Sándorné lemet ésért részvétükké! 'á'dáifnunkban osztöz­ták. Sarkaűv és Értnél család.

Next

/
Oldalképek
Tartalom