Észak-Magyarország, 1955. február (12. évfolyam, 26-49. szám)

1955-02-10 / 34. szám

4 ESZAKMAGYARORSZÄG Csütörtök, 1953. február 10. V. M. Moíoíov beszámolója a Szovjetunió Legfelső Tanácsának ülésszakán (Folytatás a 3. oldalról.) Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az Egyesült Államokkal szem­ben a Szovjetunió oldalán Van az a vitathatatlan előny, hogy a békesze- rető Szovjetunió senkit sem fenyeget és nem avatkozik be más államok ügyeibe, viszont valóban jogos és igaz ügyet védelmez, amellyel telke sen együttéreznek a dolgozók és min­den elnyomott nép világszerte és amelynek feltétlenül győznie kell. Mit javasol a Szovjetunió? Azt javasoljuk, hogy ne folyamod­janak a fenyegetések és a zsarolás politikájához egyik oldalon sem. Az semmi jóra sem vezet. Mi több, az a véleményünk, hogy az a fél, amely valóban meg van győ­ződve erejéről, nem akar majd hábo rút. Nincs arra szükségük azoknak, aki!’ bíznak erőikben, akik bíznak jövőjükben. Az új világháború kirobbantásával kapcsolatos mindenfajta kaland elke­rülhetetlenül rosszul végződnék az agresszorra nézve, mert napjainkban .az embereknek már százmilliói érlek cl az öntudatnak azt a színvonalát, hogy éppúgy mint minden szovjet ember, ügyük igazságába vetett teljes bizalommal a végsőkig harcoljanak az ilyen bűnös agresszió ellen. Nem a „világcivilizáció“ fog el­pusztulni, bármennyire is szen­vedne az új agressziótól, hanem az a már megrothadt társadalmi rendszer pusztul majd cl vérrel átitatott imperialista, alapjavai együtt, amely túlélte magát, amelyet agresszivitása miatt el­ítéltek s a dolgozók és az elnyo­mott népek kizsákmányolása miatt elvetettek. A Szovjetunió külpolitikája a kü­lönböző társadalmi rendszerek egy- másmellettélésének lenini alapelvén épül fel. Mi megvédjük ezeket az el­veket, kívánjuk, hogy a népek bőké­ben és nyugalomban éljenek. Mi megvédjük ezeket az elveket, mert az egymásmelleit élés feltételei között meg van a teljes lehetőség, hogy egy egész történelmi időszakra biztosítva legyen a béke, a népek sza­badsága. az országok békés kapcsola­tai és az emberi haladás további si­kerei. Mi az egymásmellettélés lenini el­vein állunk, ezen elvek alapján állunk, mert bízunk a szocializmus erejében és abban, hogy helyes utat választottunk a kommunizmushoz vezető utat. (MTI) Vegetál a Szovjetül Legelső Mcséoafí ülésszaka Moszkva (TASZSZ) Szerdán este befejezte munkáját a Szovjetunió Legfelső Tanácsának ülés. szaka. Az ülésszakon elfogadták a Szovjet­unió 1955. évi állami költségvetésérő! szóló törvényt, meghallgatták V. M. Molotovnak, a Szovjetunió Miniszter­tanácsa első elnökhelyettesének és a Szovjetunió külügyminiszterének be­számolóját a nemzetközi helyzetről és a szovjet kormány külpolitikájáról, megerősítették a Legfelső Tanács el­nökségének törvényerejű rendeletéit. Szerdán délután a szövetségi tanács és a nemzetiségi tanács együttes ülé­sén N. A. Bulganyin a Szovjetunió Mini.g.tertanácsának elnöke nagy be­széde-. mondott. N. A. Bulganyin kijelentette, hogy a Szovjetunió Minisztertanácsa to­vábbra is következetesen azt a politi- ’Át folytatja, amelyet a kommunista óért dolgozott ki és a szovjet nép melegen helyesel a kommunisla társa- i-lcm felépítésének politikáját. Bul- auyin részletesen foglalkozott azok- ■-nl a fő feladatokkal, amelyek most az ipar, a mezőgazdaság, a kuliúra, a külpolitika és az állam védelmi ere­iének fokozása terén az ország előtt állnak. V Legfelső Tanács ezután V. M. Molotov beszámolójával kapcsolatos határozatban jóváhagyta a szovjet kormány külpolitikáját. Megerősítet­ték a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének 1955 január 25-1 törvény- erejű rendeletét a Szovjetunió és Né­metország közötti hadiállapot meg­szüntetéséről. A Szovjetunió Legfelső Tanácsa egyhangúlag nyilatkozatot fogadott cl. A nyilatkozni felhívja minden or­szág népeit és parlamentjeit, hogy no engedjék meg új háború kirobbantá­sát, fokozzák a harcot a világ békéjé­ért. Azzal kapcsolatban, bogy N. A. Bulganyint a Szovjetunió Miniszter­tanácsának elnökévé nevezték ki, ha­tározatot fogadtak el, amelynek értel­mében N. A Bnlganytut saját kéré­sére felmentették a Szovjetunió hon­védelmi miniszterének Tisztsége alól, A Szovjetunió honvédelmi miniszterévé G. K. Zsukovot. a Szovjetunió mar­sa1 Íját nevezték ki. A Szovjetunió Legfelső Tanácsa G. M. Malenkovot kinevezte n Szovjet­unió Minisztertanácsának ebiökhelyef- tesévé és a Szovjetunió villamoserő­műveinek miniszterévé, ugyanakkor A. Sz. Pavlenkot felmentette a Szov­jetunió vülamoserőművei miniszteré^ nek tisztsége alól. (MTI) IHIEßtClKSi™ A Déryné Színház fe bruár 11-i bemutatója Hol volt, hol nem volt, volt egy­szer egy királyfi. Fényes, gáláns ud­varában mindenki az ő óhaját leste. Minden szavára százak álltak sorba. A csillogó élet, az ország trónja várt rá. Felséges édesanyja előkelő menyasszonyt választott neki. Királyfinak mégsem tetszett ez az élet. Éjszaka álruhába/) kószált az utcákon és megismerkedett azzal a lánnyal, aki minden pompánál, ra­gyogásnál többet jelentett: megis­merkedett az igazi szerelemmel. Ezt az érzést nem tudta elfelejteni soha és minden akadályt leküzdve, sze­relmével boldog lett. Nem az ország uralkodója, hanem az utcák királya lett. Ez. a mese jelenik meg szemünk előtt Huszka Jenő „Bob herceg“ c. operettjében. Amikor Huszka Jenő operettjét először benyújtotta a Király Színház­ba, hallani sem akartak a darab be­mutatásáról. Ismeretlen szerző mű­ve nem sok sikert Ígért. Karácsony előtt azonban olyan gyér volt a színház látogatottsága, hogy valamit elő kellett venni néhány estére. Nem volt más választás, hát előadták a Bob herceget. A darabnak olyan si­kere volt. hogy nem tudták levenni a műsorról, egymásután 300 estén adták, a Bob herceg először meghó­dította Budapestet, de hasonló si­kert aratott az ország valamennyi színpadán. Nem volt olyan nézője, aki ne zárta volna szívébe a talpra­esett királyfit, Bobot, gyönyörű szép, kedves szerelmesét. Anniét, Bob korhely barátját, Pomponiuszt és az utca népét. A Bob herceg zenéjét majd min­den színházlátogató ismeri. A sze­relmesek dalai, Bob barátainak éne­ke, s a többi melódia, dúsan szár­nyaló dallam mind belopja magát a néző fülébe, szívébe. A színházak államosítása óta nem I * játszották a Bob herceget, a Déryné Színház újítja fel elsőként a dara­bot. * Albán vendég aHermanOttomuzeumban Néhány nappal ezelőtt messziről jött kedves vendég látogatott el a miskolci Herman Ottó-múzeumba. Szelim Iszlani, a tiranai Albán Nemzeti Múzeum igazgatója. Szelim Iszlani magyarországi tartózkodása alatt sok jót hallott a múzeum mun­kájáról. Nagy figyelemmel érdeklő­dött a múzeum szervezési munkála­tai, valamint a múzeumi hétfők iránt. Szelim Iszlani elmondotta, hogy a miskolci múzeumi hétfőkhöz haspnló előadássorozatokat tartanak majd a tiranai múzeumban és Du- res városban. Bélyegző fogókat jó állapotban — minden meny- nyiségben átvesz a Rorsodniegyei Nyomdaipari Vállalat bélyegző­üzeme. Megyei tanácstagok fogadóórái Dobó József február 17-én délután 4 órakor Mezőkövesden; Kiss Bertalan február 13-án délután 4 órakor Kesznyétenben; Milyó István február 19-én délután 2 órakor Fancsalon; Olasz József február 22-cn délelőtt 10 órakor Mezőkövesden; ifj. Síké József február 22-én dél­előtt 10 órakor Taktakenézen; Strobck Gyula február 26 án délután 5 órakor Bükkszentlászlón; Szabó János február 25-én délután 6 órakor Mádon; Veszprémi Lukácsné február 15-én délután 3 órakor Felsőzsolcán; Csengő Margit február 21-én délután 2 órakor Kásonysápberencsen; György Károly február 22-ón Ci- gándon; Juhász Sándor február 23-án dél- előít 9 órakor Mikóházán; Lapp Béláné február 27-cn délután 2 órakor Lácacsékén; Halász Zoltán február 27-én délelőtt 8 órakor Bodrogolaeain; HINTON JÁRÓ SZERELEM Jelkép és bonyodalom forrása az a szépen rendbehozott régi urasági hintó, amely a ragyogó nyári nap­sütésben ott gördül egy balatonmenti, jegenyesorral szegélyezett úton id. Majsa bácsival és Cseppentő Ferenc­cel, a Tavasz termelőszövetkezet, etnö. kével, bosszantására Peczöli Sándor- nénak, aki cllepsége a szövetkezetnek, mert romantikus ábrándjai a régi úri világ figuráihoz fűzik. Peezöliné le­nézné — ha lenézhetné — a szövetbe zeti ..kódisokst“. Peczöli Sándor meg azért húzódozik a szövetkezettől, mert a szövetkezetiek semmibe veszik a maga kitermelte új almafajtáját, hallani sem akarnak arról, hogy azt nagyban termeljék. Majsáék és Peczöliék között olyas féle ..ádáz ellenségeskedés“ alakul ki. mint Arany János Fiilemlléjcnek hősei között: „Ha a Pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt prüszköl. Ellenben a Péter tyúkja, ba kapargál, a szegény Pál. háza falát, majd ki­rúgja;“... Peezöliné különösen attól prüszköl, ba meglátja a „kódis“ Mai sáékat szén új ruháikban feszíteni a gyönyörű hintóbán — a remek pí'.r lóval — abban a hintóbán, amelyben valamikor az általa csodált bárónő kényeskedett végig a faiu utcáján. A. fiatal Majsa Bercit, nkl katona- évei után vidáman tér baza a faluba, s Peczöli Vilimuskát'. «ki közben gyö­nyörű leányzóvá serdült, legkevésbé sem befolyásol ja .szüleik oesarkodása. p hintón született szerelmük kibont,a- kozásában s végül is ez a hinten járó szerelem egyenlít ki mindent, amit a termelőszövetkezet további felvirág­zása javára ki kell egyenlíteni. T. i. a hintó nemesak a szövetkezetlek és Peczöliék vetélkedésében, hanem a fia. tatok szerelmében is fontos szerenbez jut. TV van valami jelképes mondani­való abban, bogy Berci és Vilmnska. akkor borulnak végérvényesen és leg­boldogabban össze, amikor a hintót, az egykori úri rendnek ezt a divatja­múlt maradványát; a lovak elragadják és ők kettesben magukra maradnak a szövetkezet, — jövő boldogságuk kapujában. Urbán Ernő új filmje merőben kü­lönbözik eddigi filmjeitől egész hang­szerelésében, alaptónusában, amely előrevetíti minden esetleges konfliktus „nem kell komolyan venni“ jellegét. Nem is lehet igazi konfliktusokról szó ebben a csupa napsugara« szín­pompában — érzi a néző és bizonyítja a film meséje, hiszen nincs is itt ko­moly összeütközés, nézeteltérés az ellenfelek között, csak amolyan óvo­dás. Nem rangadó mérkőzés az, ami a színen folyik, csak barátságos edző­mérkőzés. Peczöliék csipkelődése a szövetkezeti parasztokkal éppoly ke­délyes, mint Majsáék heeeelődése Pe- czöliékkel és ágaskodása az almater- mosztés ellen. Amikor a bonyodalom kezdődik, már érezzük, hogy Peczöliék belépése érett gyümöVs és már csak az van hátra, hogy ez a gyümölcs bele­hulljon a szocialista fejlődés ölébe. Az ölbelinllajtás feladatát kellene betol- feniök a fiatal szerelmeseknek, de az író — bár ezt a szerelmet állítja a cselekmény köz.pontjába — végül maga fosztja meg ettől a dicsőségtől Bercit és Vilmuskát- a,mikor a gór dinsl csomót nem velük oldatja, meg, hanem egy Pestről odacsöppent pro­fesszorral. No meg. közvetve, eppen az egyetlen negatívnak szánt figurá­val, Peczöli nővel. Szirtes A dóm (Berci) és az első fílm- szoropét játszó Medgyesi Mária (Vil­mnska) bőséges esókolózási és egy két évődési jelenetükön kívül — ezek hi­teles szerelmi jelenetek — a szerző és rendező hibájából alig tudnak valami érdemlegeset közölni szerelmük érzéki megnyilatkozásain túl. Egész szerelmi játékuk — ba szabad ezt a kifejezést használnunk — formalista, szabványos mederben folyik le, itt ott kis műaka­dályokkal tarkítva. Szirtes és Med­gyesi kedves, üde jelenetei így is de­rűt sugároznak, szórakoztatnak, de mennyivel gazdagabb lenne szerepük, ha tudatosabban harcolnának boldog­ságukért. Mondjuk, ők is aktívan vennének részt a szüleik közti ellentét kiegyenlítésében, vagy legalább be­szélgetnének arról, hogyan is kellene az akadályokat elhárítani. A sok .meglehetősen üres, szerelmi bódulat­nál többek alig mondó páros jelenetük folytán, a cím szerinti főhősök kezé­ből átsiklik a vezetőszerep egyrészt a központi figurává növő Peezöliné, másrészt a Pestről odapottyant pro­fesszor kezébe. Fónay Márta, a bő­vérű, hiú, nagyzoló Peezöliné alakí­tója akkor nő ki igazán az együttes bői. amikor a táncmulatságon sorra fullasztja ki tiiaes csárdásával az őt felkérő ifjabb és öregebb gavallérjait, akik valósággal összerogynak, s Pe­ezöliné még azután is változatlan tűz­zel ropja egyedül a táncot. Amíg a férfiak a forróvérű asszonyság tem­pójától dőlnek ki, a film nézői a ne­vetésbe fáradnak bele. Általában a táncmulatság jelenetei, ben kulminálnak a film mindvégig könnyed hangulatot árasztó, mulat­tató elemei. A könnyed hangu­latot, az idillikus problómátlan- ságot aláhúzzák a kápráztató színek, a környezetek díszletezem el­rendezettsége, ami már bizonyos egy­hangúságig derűssé tesz mindent. A film mégis eléri azt a célt, amit író, rendező (Ranódy László) el akart érni: a közönség jól szórakozik. Ebben természetesen döntő részük van a ki­tűnő szereplőknek. Makláry Zoltán, nak, Bihari Józsefnek, Kiss Manyi, nak, Bánhidy Lászlónak, Szemethy Endrének, Sinkovics Tmrének. Pécsi Sándornak, az epizódszerepében is fie-velmet keltő Hacser .Tózsának, — akik vázlatosan jellemzett figuráikba is életet tudtak önteni, thb) HÍREK Éjszakai ítore'eíes orvos szolgálni 1. Megyei kórház (tel.: 36-363). J. Ke. zlnczy u. 20. (15-032). 3. UldiósgySr I. o t sz. rendel« (21-287). Ügyeletes gyógyszertárak Állandó élszakai készenléti szolgálat: Mis­kolc Szabadság tér 2. sz. Mallnovszkl] 0. 2 szám. — Uldiósgyör. Mars Károly a 38. sz Hejőcsaba, Csabavezér a. 68. sz. IDŐJÁRÁS Várható idötárás csütörtök estig: felhőát­vonulások. többfelé futó eső. hózápor. Erő­södő nyugati, északnyugati szél. Hidegebb idő. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éiie! mínusz egv—plusz kettő, legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön kettő—öt főik között. A fűtés áfádéul szolgáló várható középhő­mérséklet nulla—plusz három fok között lesz. — KEDD ESTE hazaérkeztek a német újrafelf egy vérzés ellen Var­sóban megtartott európai konferen­cián résztvett magyar küldöttek, Rónai Sándor, az országgyűlés elnö­ke és Péter János református püs­pök, a Béke Világtanács tagja. — A TOKODI üveggyárban meg­kezdték a magyar ólomkristály gyár­tását. A szép csillogáséi üvegből vá­zákat, tálakat és hamuzókat készíte­nek. A dísztárgyak árusítását már néhány héten belül megkezdik. — All a bál címmel rendez elő­adást február 14-én, hétfőn este 6 és fél 9 órákor a Déryné Színháziban az Országos Cirkusz Vállalat. Töb­bek között fellép a műsorban Herrer Pál zeneszerző harmonikaművész és zenekara, Rtc Joker. Stieber Oszkár és Halász Panni paródisták. Énekel Putnoki Gábor és Bánkuti Magda Tizenötféle hangszeren játszanak Marietta és a Seregély fivérek. Je­gyek elővételben a színház pénztárá­nál, valamint az üzemi közönség- szervezőknél válthatók. — A NIZZAI gázgyárban csaknem valamennyi dolgozó, köztük húsz né­mtet munkás egyórás sztrájkkal til­takozott a ratifikálás ellen. — L. Pető János a földművesszö­vetkezetek borsod-abauj-zemplén- megyei központi választmányának tagja 1955. február 16-án szerdán 9 órától fogadónapot tart a MÉSZÖV (Széchenyi utca 22. II. emelet) hiva­talos helyiségében. Földművesszövet­kezeti tagok, vezetők és dolgozók akiknek a földművesszövetlkezetek munkájával kapcsolatban panasza, kérése, vagy javaslata van, a fogadó­napon jelenjenek meg. — Vadászi Elemérné országgyűlési képviselő Dámócon vasárnap déli 12 órától 4 óráig fogadóórát tart. — Három kockaház építését kezd­ték meg az elmúlt év végén Kazinc­barcika újvárosában. A tél beálltá­val abbahagyott munkát január vé­gén folytatták. A három épületet a tervek szerint még júliusban átad­ják rendeltetésének. — Az áradás Szumatra szigetén hét várost és nagy vetésterületet ön­tött el. — ÚJFAJTA mély- 'és sportgyer­mekkocsi sorozd'gyártását kezdte meg szegedi Gyermekkocsi Ksz. Az egyik gyermekkocsi-fajtára a "szoká­sos kocsisát or helyett farácsot is fel lehet szerelni és így a kocsit ágynak vagy járókának is felhasználhatják. — 14 vízimalmot hajt a Bükk al­ján eredő, bővizű forrásokkal táp­lált Kács patak. A patakmenti köz­ségek tanácsai, földmű vesszővefflteze- tei ismét munkába állították a hosz- rzú évekig elhanyagolt vízimalmokat. A patak ez évben már majnem száz­ezer forint értékű energiát szolgál­tat. A Déryné Színház műsora 7 órakor: Bolondos vasárnap Este SPORTHÍREK Labdarugó mérkőzés: E hó 13-án délután háromnegyed 2 órai kezdet­tel a Miskolci Dózsa a Perecesi Bá nyász NB Il-es labdarugó csapatá­val barátságos labdarugómérkőzést játszik a népkerti sportpályán. A mérkőzésen mindkét részről az újon­nan szervezett csapatok mutatkoz­nak be. A Miskolci Lokomotív Szirma úti sporttelepén február 13-án délelőtt 11 órakor a Népköztársasági Kupá­ban kisorsolt Miskolci Lokomotív— Vörös Lobogó Duna Cipőgyár (Buda­pest) labdarugó mérkőzés kerül megrendezésre. Előtte előmérkőzés lesz. A mozik műsora BfiKE. Február 10—13. Szülőföld muzsikája. Vasárnap délelőtt 10 és fél 12 órakor ma­tiné: Cirkusz. Február 14—16: Bizalmas levél. Kezdés: 4. 6. 8 óra. KOSSUTH. Február 8-16: Hintón Járó sze­relem. Február 12. és 13-án a nagy érdeklődésre való tekintettel este 10 órakor fs tartunk előadást. Közkívánatra február 19-lg: Hintón Járó szerelem. Vasárnap délelőtt 10 és fél 12 órakor mar tiné: Holt ösvény titka. Kezdés: fél 6. háromnegyed 8. vasárnap fél 4. háromnegyed-6 • és' 8 óra. DIÓSGYŐRI DIADAL. Február 9—II. Egy igaz ember. Kezdés- fi vasárnap: S. egynegyed 8 óra, TÁNCSICS. Február 10—11. Farkasvér. Vasárnap délelőtt !0 és fél 12 órakor ma«* tiné: Távoli kikötő. Kezdés: 5. 7 vasárnap: 3. 5. 7 óra. FAKLYA. Február 9—10. Luxustutajon. Vasárnap délelőtt 10 és fél 12 órakor ma­tiné: Távoli kikötő. Kezdés: fél 6. háromnegyed 8, vasárnap fél 4. háromnegyed 6 és 8 óra. HEJŐCSABA. Február 9-10. Van hazájuk. Vasárnap délelőtt 10 órakor matiné: Ki lesz a párom. Kezdés: 5. 7 óra. MŰVELŐDÉS HAZA DIOSGYORVASGYAR. Február 10—12. Arlberg express. Vasárnap délelőtt 10 órakor matiné. Kezdés: ív 7 vasárnap: 4. 6. 8 óra. UJDIOSGYÖRI BÉKE. Február 10—11*: Szep­temberi hősök. Kezdés: fél 5. fél 7 óra. ESZAKMAGYARORSZAO A Magyar Dolgozók Párt!a Megvtá Bizottságának napilapja. Szerkeszti: a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: Földvári Rudolf. SZERKESZTŐSÉG: Miskolc Széchenyi o. 30. Telefonszámok: 15—015 15—016. 15—017. KIADÓHIVATAL: Miskolc. Széchenyi u 30 Telefon: 15—907 ________________85—007_____________ Borsod megvet Nyomdaipari Vállalat. Miskolc. Point "e a? e>4-*’ Tmréné APROHIRDETESEK A hirdetések felvételének ideje: hétköznap Szombaton hirdetéseket nem veszünk fel. szóig hétköznap 10 forint, vasárnap 20 forint, Minden hétköznap 1 forint, vasárnap 2 forint. délelőtt 8—12 óráig. Apróhirdetések dija 10 további szó A sajószentpéteri Mezőker vállalat felvesz adminisztrá­ciós munkában jártas kiren­deltségi elszámolót és kocsi- rakodókat. 186 Közlekedési Építő Vállalat miskolci főépítésvezetősége gyakorlott és megfelelő szakvizsgával rendelkező gumikerekű vontatóra veze­tőket felvesz. Jelentkezés azonnal Kruspér u. 2. sz. alatt. 185 Szekrények és ágvak na­gyon szép kivitelben kapha- tók. Laborfalvi u. 18. Aszta­los Ktsz. 178 Naszrai Gvula szabómes­ter értesíti megrendelőit hogy műhelvét áthelyezte Széchenyi u. 18. I. em. alá. Villany- és vízvezetéksze­relő szakmában, karton ke­zelésben fártas raktárkezelőt azonnal alkalmazunk Me­gyei Villany- és Épületszere­lő Vállalat. Oteg u. 3. Tü- zérlaktanya mellett. Ugyan­itt takarítónőt félnapi el­foglaltsággal felveszünk. 198 Szakképzett kereskedőse­gédet felveszünk. 132-es Cse­megebolt. Széchenyi u. 15. sz. 192 Gőzkazán kezeléséhez vizsgázott fűtőt keres a Miskolci István malom. Zsolcai kapu 46. sz. 202 F. Bencs Sándor saj ólász - lófalvai lakos nevére kiállfj tott 2 darab lovának marhat levele elveszett. Megtalálója fenti címre küldje el. 624 Január 26-án elveszett á Zsolcai kapu, Béke-tér. Pe- tőfi-tér között kulcscsomó; Megtalálója jutalom ellenév ben adja le Zsolcai kapu 15. sz. alá. 627 Gyakorlott bérelszámolót felvesz az Északmagyaror­szági Fűrészek munkaügyi osztálya. Jelentkezés a munkaügyi osztályon Ládi Fűrésztelep Diósgyőrvas- gvár. 193 Uj konyha és barna teli- háló szobabútor eladó. Jókai u. 27. sz. 630 Elvesztettem levéltárcám fontos iratokkal. 300 forint jutalomban részesül a meg­találója. vagy nvomravezető- je. Pócsik Zoltán asztalos. Vörösmarty 93. ^ 611 Főzéshez értő. gvermeksze- rető bentlakó háztartási al­kalmazottat keresek 15-re or­voshoz. Hunyadi u. 36. 599 7 hónapos faj ártánysüldő eladó. Balogh Ádám u. 7. sz. 632 Tangóharmónika 32 bőgős eladó. Németh Imre Boldva. újtelep, Lenin ut 16. 641 Eladó komblnáltszekrény és kétszemélyes rekamié. Malinovszkij u. 119. 609 Megbízható főznitudó ház­tartási ‘^alkalmazottat felve­szek. Klein. Visinszkij u. 69. 636 Jó állapotban levő női Singer süllyesatős varrógép és konyhai kagyló eladó. Tárkányi u. 5. sz. 633 Női báli íelmezruhák kapv hatók vidékre is. színiátv szóknak is alkalmas. temvár. Alsósor 29. 639

Next

/
Oldalképek
Tartalom