Észak-Magyarország, 1955. február (12. évfolyam, 26-49. szám)

1955-02-01 / 26. szám

f-------------—-------------—^ V. M. Molotov elvtárs beszélgetése W.R. Hesrst és Kingsbury Smith amerikai ujságirókMal V Bányászakfiváink nagy feladatai az új bérezési rendszer bevezetésénél AZ MDP BORSQD-ABAÚ3 -ZEMPLÉN MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XI. évfolyam 26. szám Ára 55« fillér Miskolc. Í9ö5 február 1, kedd magyar sajtó ünnepe Ili inden évben február 1-én — immár negyedszer — ünne­peljük hazánkban a magyar sajtó napját. Legszebb kötelességünket teljesítjük, amikor ezen a napon visszaemlékszünk népet szolgáló sajtóink dicső elődjeire, a demo­kratikus, a kommunista sajtó út­törőire. Valamennyien meghajtjuk fejünket előttük, s szivünk dobba­nása mond köszönetét nekik s for­ró szeretetünk öleli körül nevüket, emléküket, akik életüket áldozták, vérükkel Öntözték a szabadsághoz vezető utat. Soha nem feledjük el Táncsics Mihályt, az 1848-ban megjelent .Munkásújság" szerkesztőjét, író­ját. Köszönjük Frankel Leónak, hogy megmutatta nekünk a ma újságíróinak, milyennek kell len­nie a harcos újságnak. Az általa szerkesztett „Munkás Heti Kró­nika“ ezreknek adót erőt. biztatást. S van-e, ki elfeledte volna a ta­nácsköztársaság dicső „Vörös Új­ságát“? Milliók adták kézről-kézre, milliók szívét dobbantotta meg minden sora. Hiszen azt adta tud­tára mindenkinek: proletárok, tié­tek az ország, magatoknak dolgoz­tok! S az ellenforradalom éveiben „A kommun”, az „Uj március“, a „Kommunista“, „A dolgozók lapja“ — adott újabb reményt a csügge- dőknek, újabb erőt, újabb fegyvert a munkásökölbe. A z 1942 február 1-én megjele- nő illegális Szabad Nép pe­dig kézrőUkézre járt. Dugva, titok­ban olvasták. Hiszen akkor bör­tön járt ezért, és rendőrkopók ez­rei kutatták az újság íróit, szer­kesztőjét, Rózsa Ferencet. Rózsa Ferenc kommunista volt, igaz ha­zafi, félelmet nem ismerve harcolt tollával a népért, tűzön_vízen át. Rózsa Ferencet meggyilkolták a Horthy fasiszta bérencek. Rózsa Ferenc vérével írta fel a nevét a kommunista sajtóba. Népünk, a sajtó munkásai sohasem feledi» el őt. Tgazi kommunista újságíró volt, aki népe szabadságáért életét áldozta. Tíz esztendeje szívjuk magunkba a szabadság levegőjét. Tíz éve a föld méhe nekünk ontja kincsét, nekünk termi gyümölcsét. A sa’tó ma a szocialista építés tevékeny részese, aktív munkása. S az újság minden száma nagyszerű híradás arról, hogyan változott meg az élet hazánkban. Soha újságírónak olyan magasztos feladat nem jutott osz­tályrészül. mint jut a mai újság­írónak. Az újságíró kis jegyzetfüzetével ott állt, amikor a kihűlt testű moz­donyokba új életet öntöttek mun­kásaink. Ott állt, amikor először vágták bele a csákányt a földbe Diósgyőrött, hogy óriáskohót, 180 tonnás martinkemencét, modern középhengersort építsenek. Ott állt, amikor az ózdi munkások hat és fél nap alatt kohót építettek át. Ott állt, amikor elsőnek lépett be a termelőszövetkezetbe a borsodi pa­raszt. S ott találjuk a színházban, az iskolában, hogy hírt adjon min­den nap népünk munkájáról, küz­delméről, győzelméről. C zereti népünk az újságírót, s barátjaként üdvözli. Mert 1945-től mindig ott találta maga mellett, akkor, amikor a romok­ból kaparta ki a gépet s akkor, amikor a kitüntetését vette át. Júniustól új úton járunk. Közös célunk az új szakaszban az, hogy sokasodjanak örömeink, csökken­jenek gondjaink. S az újság a ho­gyanra ad választ nap.nap után. Vezércikkében írja meg, riportjá­ban közli: így dolgozz! ezt tedd! így érünk célt! Soha annyian nem olvastak új­ságot, mint ma. De vajon milliók kenyerévé vált-e már a sajtó? Még nem. Nélkülözhetetlen társa-e már? Még nem egészen. Miért? Mert még sajtónk nem került egé­szen közel népünkhöz. Mert még mindig sok az általánosság. Még sok a hangzatos szólam, még gyak­ran a hivatalos közlönyhöz hason­lít, s szavai paragrafusfzűek. Né­pünk eleven, életerős hangot kér. Azt kívánja a sajtó munkásaitól, hogy írjanak bátran, s minden rr*_ ruk igazi beszélgetés legyen az ol­vasóval. Legyenek jó krónikásat, kommunista krónikásai népünk harcának, a hétköznap munkájá­nak. Mutasson rá bátran a hibák­ra. Nyújtson többet, jobbat, s hi- vebb hírmondója legyen életünk­nek. Tárja fel erőteljesebben a távlatokat, a jövőt és lelkesítse tíz küzdelmes éviink nagyszerű ered­ményeivel újabb alkotásokra, újabb győzelemre. Vonja szoro­sabbra kapcsolatát a dolgozókkal. Szélesítse ki jobban a levelezők táborát. Hiszen „az ezerszemü" nép látni segít az újságírónak. D endszerünk mélységes demo- ** kratizmusa nyilvánul meg abban, hogy sajtónkban mind erő­sebb a bírálat. Élesen teszi szóvá a hibát, amely a fejlődést gátolja, békeharcunkat gyengíti. S ma er­re méginkább szükség van. Uj há­borúk tüzét csiholják nyugaton. A békeharcosok összefogására soha annyira nem volt szükség, mint ma. S hazánknak a békeharcban sziklaszilárd bástyája kell, hogy le­gyen. Aki pedig e bástyán rést akar ütni, mutassa meg a sajtó, kik azok, hogy népünk haragja el­söpörje az útból! Ezért legyen a sajtó még élesebb! Ezért jelezze még gyorsabban, ha valahol el­térnek a párt és kormány határo­zataitól. A nyugati imperialisták az erő politikájával ijesztgetik a békéért harcoló milliókat. írd hát. meg új­ságíró: ha minden hazafi többet, jobbat, szebbet alkot, ha a bányá­szok több szenet adnak, s a kohá­szok több acélt, s mindenki helyt­áll a munka frontján, • altkor az erő nyelvén válaszolunk vissza, S ez a válasz egyáltalán nincs Ínyé­re a Nyugatnak. Vonja hát joggal felelősségre népünk azt. ki napo­kat mulaszt a munkából, mert munkája s terméke hiányzik. Ha a megfeszített izmok között csak egyetlen egy elernyed, az erő meg­rendül, a fogás meggyengül. Békés életünk ellen fordul akarva vagy akaratlanul az az ember, aki ma nem áll helyt a munka frontján, aki lóg, lop, csal! Anyák! Ti tudjátok igazán, mH jelent a háború. Az elmúlt világ­háborúban millió és millió édes­anya kiáltott az égre: „Hát ezért melengettem magzatom szívem alatt, hogy most a tűz elpusztítsa!” Anyák, Ti szóljatok, Ti, akik űj életet adtok, a Ti szavatok intse rendre, fegyelemre a rendbontót, a lustát — a béke érdekében. U ebruár 1 a magyar sajtó 1 napja. E napon a sajtó munkásai összegezik eddigi mun­kájukat. Szilárd elhatározásunk, hogy Kossuth, Táncsics, Ady, Ró­zsa példáját követjük. Hogy igazi krónikásaivá váljunk felszabadult életünknek. Hogy világosan, egy­szerűen írjunk, úgy ahogy azt a szovjet sajtótól tanultuk. A ma­gyar sajtó büszke úttörői arra kö­teleznek bennünket, a sajtó mun­kásait, hogy az újság eszmei, publicisztikai, újságírói színvonalát mind magasabbra emeljük. És még hatékonyabban szolgáljuk népün­ket, a felemelkedés ügyét, a béke ügyét, a szocializmust. ííommuoisták az élen A a DIM A VÁG Gépgyár versenyében A DIM A VÁG Gépgyár üzemeiben a felszabadulási verseny során nap- ról-napra újabb és újabb eredmé­nyek születnek. A rugóüzemben Mé­száros Gyula párttag, a gépipar ki­váló dolgozója rugóköszörülési mű­veleten, a munkaidő jó kihasználá­sával, selejtmentes munkát végez, felőző havi 226 százalékos eredmé- hyét 300 százalékra emelte. Miklós Antal és MolnáT András kovácsok 180 százaléikra teljesítették tervelőirányzatukat. A szerszám és készüléküzemben Moszlek Béla párttag menetíuró kö­szörülésen 150 százalékot ért el. A reszelővágó üzemben Tamás Piroska párttag szintén jó munkát végez. Toboz Béla 215 százalékos ered­ménnyel zárta a hónapot. Schim- nautz Tivadar brigádja a kerék­csap sajtolásánál 5 darabbal teljesí­tette túl vállalását. Előre az éliizea címért, a felszabadulási serlegért! I.. 111.11-.. . '■ 11 "■ I II ■—p. -I I || A megyei pártvégrehajtóbizottság rándorzászSa fának győztesei Az Északmagyarország 1954 december 1-i számában közöltek alapján a megyei párt-végrehajtóbizottság megvizsgálta a különböző iparágak üzemeinek december havi. az önköltségcsökkentés terén pedig negyedik negyedévi munkáját. A felhívásban közölt célkitűzések végrehajtásában együttesen a legjobb eredményt a sajókazinci bányaüzem, az Özdi Kohászati Üze­mek. a Miskolci Acéldrót- és Drótkötélgyár és a Borsodmcgyei Álla­mi Építőipari Vállalat érte el. Az eredmények alapján a megyei párt­végrehajtóbizottság által adományozott vándorzászlókat az említett vál. lalatok nyerték el. MEGYEI PARTVÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG. Selejtesük kerítéssel fokozzák eredményeiket a diósgyőri kohászok A Lenin Kohászati Művek dolgo­zói fokozott lendülettel harcolnak a minőség megjavításáért, a selejt csökkentéséért. A martinacélműben 5 tagú mű­szaki vezetőkből álló minőségi bri­gád alakult, melynek tagjai az ön­tőcsarnoki dolgozóknak átadják fej­lett munkamódszereiket. Ennek eredménye máris megmutatkozik. A lunkerselejt a múlt év negyedik negyedév? 3.67 százalékához képest január hónapban 1.95 százalékra csökkent. A vasöntödében ugyancsak ke­mény harc folyik a selejt csökkenté­séért. a selejtező brigád felülvizs­gálja a legyártott anyagokat és a hibás öntvényeket gyártó dolgozók­nak útmutatást, műszaki tanácsot ad a hibák megszüntetésére. A Lenin Kohászati Művek vala­mennyi dolgozója egyemberként harcol a felszabadulási versenyben elsők akarnak lenni régi verseny­társaikkal, az ózdi kohászokkal szemben. L1NKESCH ÉVA R felszabadulási verseny áivá!í harcosa Kollár László a miskolci acéldrót- gyár sztahánovísta dróthuzója tervét állandóan 160—170 százalékra telje­síti. A felszabadulási versenyben, teljesítményének további fokozását vállalta. Uj villamos mozdonyszáliítás a lyukói bányaüzemben 4200 konyhabersndezést készít el az ifién a sáiarsMelyi bútorgyár A sátoraljaújhelyi bútorgyár az idén már teljes mértékben áttért a konyhabútorok gyártására. Míg a kis gyár a múltban csak a közű­iéi ek részére készített ládaárukat — most minden erejével a lakos­ság megnövekedeff'bntorszükségle- teit igyekszik kielégíteni. Ez év elejétől már csaknem 300 konyha­berendezést küldött a bútorüzle­tekbe. A fiatal házasok és házasulandók nagy örömére a gyárban új típus­konyha-garnitúra mintapéldányát készítették el. Az új, igen olcsó — 1000 forintos áron forgalomba ke­rülő típuskonyha igen ízléses es tartós konyhaszekrényből, asztal­ból, két ülőkéből és szenes, illetve fás, valamint szemetes ládából áll. A gyár dolgozói vállalták, hogy április 4-ig 500 tipuskonyaberenile- zést küldenek az üzletekbe. A bútorgyár dolgozói lelkesen ve­szik ki részüket a felszabadulási versenyből. Már most is azzal a ritka, szép eredménnyel büszkél­kedhetnek, hogy nincsen egyetlen 100 százalékon alul teljesítő mun­kásuk sem. A gyár dolgozói átla­gosan 137 százalékra teljesítik ter­vüket. A sátoraljaújhelyi bútorgyár dol­gozóinak jó munkája biztosíték ar­ra, hogy az idén elkészítik a terv­bevett, összesen 4200 teljes konyha­bútorgarnitúrát. A Borsodi Szénbányászati Tröszt lyukói bányaüzemében termelt szenet a diósgyőri Lenin Kohászati Művese gázgenerátoraiban használják fel. A kénben szegény lyukói szénből elő­állított generátorgázzal fűtött martin, kemencékben az acél kevésbé ezennye. ződik. A lyukói bányaüzem Adriányi-szint- jén a termelés mellett nagyarányú feltárásokat i« végeznek. Mintegy 40 esztendőre elegendő szénvagyon van itt. Az Adriányi-szinten lévő fejtések­ből kikerülő szenet eddig nagy kerü­lővel szállították a kasos-akná.ig. Nyo- másos bányamezőben, többszöri törés­sel működő kötélvontatásos szállító- berendezés továbbította a csilléket többszáz méter hosszú vágaton, ami so-k esetben üzemzavart', a bánya ter­melésében fennakadást okozott. Ez a szállítási módszer* különben is elég­telennek bizonyult a felfejlődő bánya­üzem termelésének szállítására. Ezért vették tervbe, hogy 1955-ben villamos- szállításra térnek át az üzemben. Első lépésként a villamos szállításra szolgáló 1200 méteres vágatot kifalaz­ták. A munkálatok határidő előtt tör­tént, elvégzése lehetővé tette, hogy a tröszt a villamosításra vonatkozó cz- évre előirányzott beruházását előbbre hozza. így már a múlt évben megkez­dődtek a szállítóvágatban a villamos mozdonyszállításhoz szükséged szere­lési munkálatok.---------- HllMsi A felszínre szállító kasos akna és a bányarész termelését összegyűjtő sikló közötti 1200 méteres pályán két villa­mos mozdony szállítja majd a csillé­ket. Egy-e.gy mozdony egyszerre 35 csillét szállít. A esilletorduló meggyor. sításával nagymértékben megjavul a csapatok üres csilleellátása is. Apálya mellett földalatti mozdonyszint is ki­építettek. Ezt javításhoz szükséges gépi berendezésekkel is felszerelték. A lyukói villamos vonfafású szállító, berendezés határidő előtt mintegy fél- esztendővel, január végére • elkészült. A próbajájatok után. hétfőn a bánya- rendészet jelenlétében mégegyazer felülvizsgálták bányabiztonsági szem­pontból a berendezést — s a bánya­rendészet megadta az engedélyt az üzemeltetésre. Az új villamos mozdony szállítással a lyukói bányaüzem Adriányi szint­jén naponta mintegy 15 főt szabadí­tottak fel a szállítástól és a fenntar­tástól szenelő munkára. Az új villamos szállítóberendezés üzemeltefésével az Adriányi-szint bá­nyászai jelentős segítséget kaptak a felszabadulási versenyben vállalt fel­ajánlásuk teljesítéséhez. A villamos mozdonyszáliítás üzembe, állításával az Adriányi szint felfej­lesztés! munkájának első szakasza be. fejeződött. A további beruházások so­rán még ezévben újabb, jelentős gépe­sítéseket hajtanak végre. (K. L.) A Bükkhegység gyönyörű festői vidékért a szilvásvárad! állami gaz dasäg méntelepet létesített. ntrdSdj János letétele.) i Csipkéskűt *■ * «&****■< & cm am

Next

/
Oldalképek
Tartalom