Észak-Magyarország, 1954. szeptember (11. évfolyam, 206-231. szám)

1954-09-26 / 228. szám

Vasárnap, 1954. szeptember 26. ÉSZAKMAGYÁRORSZAG 7 Október elején kezdi meg előadásait a Déryné Színház Í Miskolc színházszerető közönsége nagy érdeklődéssel várja az új szín­házi évad megkezdését. A Déryné ! Színház dolgozói is érzik ezt a felé- I jük áradó érdeklődést, ami jó érzés- | sei, bizakodó hangulattal tölti el j őket. A bizakodó, lelkes hangulatot 1 tükrözte a pénteken tartott társu- j lati ülés, amelyen O'alló Ferenc mű- j szaki igazgató megnyitója után ! Mura Péter, a színház megbízott új j vezetője tartott beszámolót és ismer- i tette az új évad munkaprogramját,. j Mura Péter tájékoztatta a dolgo­zókat a fontosabb párt- és kormány- határozatokról. Beszélt a színház ra­cionalizálásának problémájáról, amit sikerült részben a színházon belül, az erők átcsoportosításával meg­oldani. Hangoztatta: a jövőben foko­zottabb figyelmet kell fordítani a munkafegyelem megszilárdítására, a takarékosságra és a rendelkezésre álló erők jobb kihasználására, hogy' a színház meg tudjon felelni a to­vábbi fejlődés követelményeinek. A színház az utolsó négy esztendő alatt nagy fejlődést ért • el. 39 szá­zalékkal nőtt az előadások, s 5Í szá­zalékkal növekedett a nézők száma. Ez útjelzője a színház fejlődésének. A jövőben még nagyobb feladatok kai kell megküzdeniök. Ehhez szük­séges, hogy még szilárdabb, még egységesebb kollektíva alakuljon ki. Az űj évad műsorterve Ismertette Mura elvtárs az új évad műsortervét. A színház október másodikén kezdi meg előadásait és október végéig felújítások töltik hi a műsort. Felújítják a Buiócska című vígjátékot, a Csárdáskirály nő operettet, a Nem magánügy című szovjet vígjátékot és a múlt évben bemutatott két operát: a Trubadúrt és az Eladott menyasszonyt. November 5-én tartják az első be­mutatót, amikor Shakespeare Szent- ivánéji álom című vígjáiéka kerül színre. November 30-án Verdi Rigó- lettoját mutatják be. Tervezik azt is, hogy iigyanezen idő alatt egy Moliére vígjátékot mutatnak be a színházon kívül, a kamara előadá­sokra alkalmas színpadokon — az MSZT kultúrotthonban, Diósgyőrvas. gyárban stb. — és ezt a darabol viszik ki a megyében a tájszínházi előadásokra is. Decemberben Bartha Lajos Szere­lem című színművére kerül a sor A további műsoron szerepel Kálmán Imre Montmartrei ibolya című ope­rettje, Schiller Ármány és szerelem című drámája, Puccini Pillangó kis- asszony című operája és Baratasvili szovjet szerző Szitakötő című zenéi vígjátéka, amelyet Magyarországon először a Déryné Színház mutat be. Szerepel még a tervben két új ma­gyar vígjáték: egyik Sós György, a másik Csizmarek Mátyás készüld darabja. Hozzászólások a beszámolóhoz Mura elvtárs beszámolóját és 0 műsortervet lelkes tapssal fogadták a színház dolgozói, majd ■ több fel­szólalás hangzott el. Többen tettek egyéni felajánlást a színház munká­jának megjavítására. Mások hang­súlyozták, hogy a munkafegyelem­ben a tavaly tapasztalható lazasá­gokat az együttesnek magának kell kiküszöbölnie. Ne tűrjék meg, hogy egyesek késése a próbákról 20—38 ember munkáját feltartóztassa, ön­tudatos fegyelemre van szükség a kollektívában. Némethy Ferenc töb­bek közt hiányolta, hogy a pártszer. vezet az elmúlt évben nem végzett kellő nevelőmunkát. A műszaki dol­gozók közül többen szóval ették egyes felszerelések hiányát, ami hátrál­tatja munkájukat, pedig aránylag kis költséggel nagy összegeket, taka­ríthatnának meg, meggyorsulna a munka. Javasolták, tartsanak a mű­szaki dolgozók számára In'iYin érte­kezletet, ahol a műszaki hiányok pótlását megtárgyalhatnák. Ezt az indítványt a vezetőség el is fogadta. Pethcs Ferenc érdemes művész lelkesen köszöntötte a megbízott új igazgatót és a társulat nevében ígérte, minden erejükkel támogatják abban, hogy nagyszerű feladatának meg tudjon felelni. Hangoztatta — mint több más felszólaló —, hogy a színház munkájában is érvényesül­nie kell a bírálat szabadságának és az önbírálatnak. A társulatot azután szeretettel üdvözölte a városi nép­művelési osztály, majd a megyei pártvégrehajtóbizottság képviselője. Eltávozott régi erők és az új tagok A színház tavalyi törzsgárdájából több értékes erő vált ki, akik Buda- pesten vagy másutt fognak játszani, mint Bozóky István, Bartha Mária, Beszterczey Pál, Görög Mara, Kará­csonyi Magda, Vertes Lajos, Hetés György, Zsolnay Judit és mások. Ugyanakkor viszont a társulat egész sor új művészi erővel gyarapodott. A Fővárosi Operett Színházból ke­rült Miskolcra Komlósi Teréz, aki itt már három estén vendégszere­pelt a Havasi kürt operettben. Ládi Zsuzsa eddig a debreceni Csokonai színház tagja volt, Simon Erika és Lombi Jenő a színn. űvcszcti főiskola elvégzése után itt kezdik színészi pályafutásukat. Visszakerült Cseres­nyés Rózsa, akit a közönség igen jól ismer. Üj tag Tatár Endre. Űj dra- maturgot is kap a színház a tehet­séges fiatal Bereczky Erzsébet sze­mélyében. A társulati ülés végén Galló elv­társ megemlékezett Bozóky István miskolci működésének eredményeiről és hangoztatta, hogy Bozóky elv- társnak, egyes hibád mellett, igen nagy érdeme fan abban, hogy a Déryné Színház együttese az elmúlt négy év alatt. erős. magas színvonalú együttessé kovácsolódott és olyan előadásokat produkálhatott, amelyek országosan is elismerést érdemeltek ki. Javaslatára elhatározták, hogy levélben köszöntik Bozóky elvtársai és sok sikert kívánnak új működési területén. ES TESTNEVELÉS AKI A FALU SPORTJÁT VEZETI | Hejőkereszturban hamarosan rá­talál az ember a falu közepén az iskolára. Két férfi beszélget az is­kola kapujában. — Papp Arzént keresem — szó­lítom meg őket. — Én vagyak — mondja az egyik s már tessékel befelé. — Úgy hallottuk,' hogy a sport­társ a lelke a falu sportkörének —■ kezdem a beszélgetést. — Szeret­ném megnézni, hogyan végzi mun­káját, hogyan érik el s keresztúri fiatalok nagyszerű eredményeiket ? — Miért éppen nálunk nézik meg ezt? Van sok olyan község, ahol még jobbak az eredmények, jobban dolgoznak a sportköri ve­zetők is, mint mi — mondja mo­solyogva. Szerény ember. Pós Pál­ról, Hegedűs Imréről, Busku Bé­láról, Papp Lajosról, Busku János­ról, vezetőségi tagokról beszél, őket dicséri, magáról nem akar mondani semmit. Sok unszolásra mégis elejt egy-egy szót arról, hogy ő mit tesz, hogyan dolgo­zik a kis, 800 lelkes község sport­jáért, azért, hogy a falusi fiatalo- is megszeressék a sportot. 1932-ben, amikor elvégezte a képzőt, ide került ebbe a kis köz­ségbe. Fiatal volt, tetterős, szeret­te a sportot. Sportolt már az isko­lában Is. Versenyzett. Nem egy­szer nyerte meg az iskola 1500 és a 3000 m-es bajnokságát, de is­merték nevét az egész északi ke­rületben. Sok versenyen indult az akkori MVSC színeiben. Az atlé­tikán kívül sok küzdelmes csatát vívott a labdarúgópályán is, kö­zéphátvédet játszott csapatában. — A községben akkor nem volt még sportélet, pedig én to­vábbra is sportolni akartam. Hogy sportolhassak, csapatot kellett szervezni — mondjá nevetve. -— Igaz, hogy a csapatnak nem volt felszerelése, de azért csak labda­rúgócsapat volt. Hejőkerésztur el­ső labdarúgó csapata. A többi már könnyebben ment. Volt egy-két fiatal, aki szeretett futkározni. ugrani, ezekből megalakult az at­létikai szakosztály. Persze nem volt sem szögescipő, se pályánk, de azért bralrttú a községben az atlétika alapjait. Segítséget a kevésnél is keveseb­bet kaptunk, mindenben saját erőnkre kellett támaszkodnunk. Előadásokat, színdarabokat ren­deztünk s ami kis bevétel össze­jött, abból tartottuk fenn magun­kat. Nem estünk kétségbe, dolgoz­tunk szerényen, hang nélkül. 1948- ban aztán kiléptünk a nyilvános­ság elé. Kis sportcsoportunk meg­rendezte első nagyobb versenyét, a muhi atlétikai emlékversenyt. Nagy szó volt ez akkor, hiszen a járás csaknem valamennyi közsé­ge képviseltette magát. A verseny­nek országos viszonylatban is híre futott és az OSH érmeket küldött a helyezetteknek. Soha nem lát­tam még boldogabb fiatalokat, mint akik átvették életük első sportérmét. Boldog voltam én Is, mert a mi fiaink, a keresztúriak voltak. — De ez csak a kezdet volt. Jöttek sorra a járási versenyek, s ml jóformán minden versenyen ott álltunk, ahol az érmeket osztot­ták. Versenyzőinket kezdték"" meg­ismerni. Nevük' szóbákerült már akkor is, amikor a járási atlétikai válogatottat állították össze. Busku Erzsébet, Bodnár János, Aleva Er­zsi, Homyák Miklós, Molnár La­jos neve nem Ismeretlen már a járásban és a megyében, hiszen & szpartakiádon jól szerepeltek, sőt Molnár Lajos a gyaloglásban a 4. helyet vívta ki magának a nemré­giben megrendezett országos szpartakiádon. — Hogyan működnek a többi szakosztályok? — A 47 atlétán kívül vannak lab­darúgóink, röplabdásaink és az idősebbek közül sakkozók is. Ered­ményesebben működnének a többi szakosztályok is, ha a rrálfi téglagyár sportágra elegei tenne vállalásának és patronálna bennHnie!. A diósgy őrvasgyár iák is biztattak, hogy segíteni fognak, de eddig tő­lük sem kaptunk segítséget, pedig megígérték, hogy a röplabdapályá­ra tartóoszlopokat küldenek. Jó lenne, ha a patronáló sport­körök és a nagyobb szakszervezeti sportkörök jobban szívükön visel­nék Hejőkeresztur és a többi kis falu sportéletét. Érdemes lenne többet törődni ezekkel a falusi sportkörökkel, amelyeknek igen nagy szükségük lenne arra, hogy segítsék őket. Hatalmas lendületet adna ez a falu sportja fejlődésé­nek. (szabó) sí & n f u Éjszakai ügvelstes orvosi szolgálat t. Megyei kórhál (tel.: 38-363). 1 Ke­zinczy o. 20. (15—032). 3. Ujdió9győf I. o 4. sz. rendelő (21—287). Ügyeletes gyógyszertárak Állandó éjszakai készenléti szolgálat: Mis­kolc. Szabadság tér 2. sz. Mallnovszkií o. 1 szám. — UldiósgvÖr: Marx Károlv a. 38. sí HHőcsaba: O^bavezér * 88. «zára. Ügyeletes állatorvos Nagy Pál. Miskolc, Vöröshadsereg u. 78. sz. Telefon: 16—805. ID4JÁRAS Várható időjárás vasárnap estis: felhöátvo- nulások, nyugaton és északon több helyen záporeső. zivatar, időnklnt élénk délnyugati, majd nyugati-északkeleti szél. Az éjszakai lehűlés gyengül, a nappali hőmérséklet alig változik­— Ujtipusú vasúti személykocsi mintapéldánya készül a Dunakeszi Vagongyárban, az újtipusú kocsik­ban kényelmesebb lesz az utazás. — Sipos Pál, legyesbényei dolgo­zó paraszt is kiásta már idei cukor­répatermését. Egy holdról 166 má­zsa cukorrépát takarított be, amiért több mint 5 ezer forintot kapott. — ítélet magzatelhajtásért. Szállá Lászlómé, miskolci kórházi ápolónő 700 forintért tiltott műtétet hajtott végre. A miskolci városi bíróság 2 évi és 3 hónapi börtönbüntetésre ítélte. — 2400 fogatos ekét gyártanak még ebben az évben a DIMÁVAG dolgozói. Jövőre pédig 5000 eke gyártásával járulnak hozzá mező- gazdaságunk gépesítéséhez. — Végétért a nyári idény az üdü­lésben. Balatonfüred és Héviz üdü­lőiben azonban továbbra is pihen­hetnek dolgozóink. Megkezdték már a téli évadra való felkészülést is: bővítik az üdülők könyvtárait, hang­lemez-, társasjáték állományát, téli szórakozási és sporteszközöket sze­reznek be. — A városi tanács végrehajtóbi­zottsága felhívja a lakosság figyel­mét, hogy a választók ideiglenes névjegyzéke a kerületi tanácsoknál közszemlére van kitéve. Megtekint­hetők naponként a hivatalos órák alatt. — Traktorosokat és vontatógép­kezelőket keres azonnali belépésre a földművelésügyi minisztérium ál­lami gazdaságok főigazgatósága. Je­lentkezés az FM Allamigaz<|aságok Főigazgatósága titkárságán ‘(Buda­pest, Alkotmány utca 10. II. eme­let. (MTI) — A miskolci hangoshíradó ma délután 18 órai kezdettel közvetíti a Moszkvában lejátszásra kerülő Szov­jetunió—Magyarország válogatott labdarúgó mérkőzést. APRÓHIRDETÉSEK FELHÍVJUK as Északma­gyarországban hirdetni szándékozó üzemek, válla­latok, intézmények figyel­mét, hogy kocka-, vagy apróhirdetésüket az Állami Hirdető Vállalatnak (Szé­chenyi u. 83. sz. telefon: 36-939) adják át. Kiadóhi­vatal. A Miskolci Üveggyár fel­vesz segédmunkásnak 18 éven felüli férfi munkavál­lalókat Tatár utca 56. sz. 1636 A miskolci Cementáruipa- rl Vállalat (Miskolc, József Attila u. 23.) gyakorlattal rendelkező dömper-vezető­ket azonnal felvesz. 1650 Motorkerékpárszerelö, mo­torszerelő. alvázszerelő, fé­nyező szakmunkást felvesz a XVI. ez. Autójavító Vállalat. Zsolcaf kapu 7—9. A miskolci Cementáruipari Vállalat (Miskolc, József Attila u. 23.) kocsisokat, ló- ápolókat azonnal felvesz. 1650 Kőműveseket, ácsokat azonnali belépésre vidéki munkára felvesz ar Miskolci Sertéstenyésztő V. Partizán u. 21. Hizlalda. 1685 A Miskolci Útfenntartó Vállalat fuvarosokat felvesz a megye területén. Jelent­kezni lehet Miskolc. Dózsa Gvőrgy u. 28. sz. a. és minden községben az ott lakó ütőméi. Azokon a he­lyeken. ahol Belsped kiren­deltség van. a fizetés a Belspeden keresztül törté­nik. ahol ilyen kirendeltség nincs, ott a vállalat 8 na­pon belül fizeti ki a fuvar­díjat. 1676 Háztartási alkalmazottat ál­landóra családtagként azon­nal felveszek. . Szabóné. Bajza u. 5. Martlntelep. 3664 Ipari könyvelésben Jártas több éves gyakorlattal bíró kontirozókőnyvelőt felve­szünk. Hunyadi u. 14. Ut­cai bejáratú az Iroda. 1656 Megbízható üzemi villany­szerelőt azonnal felveszünk. Borsodi Nyomda, Széche­nyi u. 103. 1691 Gyermekszerető középkorú nőt háztartásomba felveszek Gizella u. 10. kapuval szemben. 3651 100-as „Viktória’* motor­kerékpár eladó. Miskolc, Abá u. 8. Fűtőt felvesz a Miskolci Fürdő V. Szabadság-tér 4. 1687 Üvegező szakmunkásokat, szobafestő és mázoló szak­munkásokat azonnali belé­pésre felvesz a Miskolci Festőipari Vállalat, Arany János u. 8. szám. , 1686 Segédmunkásokat, kőmű­veseket azonnal felvesz a Vaskohászati Kemenceépíto Vállalat. Fizetés teljesít­mény után. Jelentkezés a Vasgyár, XI. kapujánál. Házi teleíon: 636. 1686 Középkorú gyermeksze­rető nőt háztartásba felve­szünk. Visinszkij u. 73. I. ajtó. 3712 Fűtőt október 1-re alkal­maz az Allatifehérje V. Szikszó. Munkabére 2.36 4- 15%. Jelentkezés Szikszón. 1067 Uj diófa teleágyak eladók. Kazinczy u. 30. asztalosnál. 3492 Jókarban lévő italpultot sörapparáttal. vagy anélkül és használt Italbolt! beren­dezést vásárol a Sziní Földművesszövetkezet. Ér­tesítést. ármegfetölésse! fenti címre kérünk. 1669 Használt, Jó állapotban lévő kályhákat vesz a Bor­sodi Bánvászellátó Kiske­reskedelmi Vállalat. Mis­kolc. Munkácsi u. 5. sz. üzemgazdasági Osztály. 1675 Kombináltszekrény szép, modern és fehér» mélv gyer­mekkocsi eladó. Vörösmar­ty u. 16. 3677 Többféle bútor eladó. Sze­les u. 62. sz. 3673 Szobaajtő tokkal eladó. Mátyáskirály u. 42. szám. Molnáréknál. 3675 350-es sport motorkerék­pár eladó, vagy elcserélhető Jókai u. 14. 3676 A Miskolci Épületfuvarozó Vállalatnál eladó teljes tűz­oltóruha állami vállalat részére. Megtekinthető: Mis­kolc. Vöröshadsereg u. 12. raktárában. 1690 250-es Pucb 125-ös első­hátsó teleszkópos Csepel motorkerékpár és Steier Waffenrád kerékpár eladó UJgyőr, Bőngér utca 21. sz. 3G0! Cipész balkaros gép sür­gősen eladó. Szikszó, Kas. sai u. 3. 3603 Sachs motorkerékpár el­adó. Uidiósgvőr. Torontáli u. 6. bérház II1/3. 3604 Berkei mérleg eladó. Zöld­fa u. 17. sz. 3711 Eladó 350-es FN szóló blokkmotorkerékpár és 400- as BMW oldalkocsival. Nagyváti u. 10. sz. 3654 Modern sportkocsi eladó. Kazinczy u. 17. 3659 Eladó kisméretű íróasztal, fehér mély gyermekkocsi teljesen új állapotban. Ta- nácsháztér 3. Szabóné. 3665 Eladó Singer előre-hátra varró női varrógép. Szeles u. 2. ajtó 5. 3666 Eladó egylovas, HP go­lyóscsapágyas villanymotor 110 Voltra. Vörösmarty u. 14. sz. Takács, szuterén. 250 köbcentis Triumph motorkerékpár Jó állapot­ban eladó. UJdiósgyőr, Dl- mitrov-tér 6. 3681 Hatszemélyes ezüst kész­let kazettával eladó. Szent- Péteri kapu 12. Dohánybolt. 3685 Jó állapotban lévő csecse­mőmérleget keres megvétel­re a Lenin kohászati böl­csőde, Vasgyár, Gózon La­fos u. 24. 1063 10 hold gyümölcsös, szőlő és bulgárföld felesbe kiadó, lakással, villany, vízvezeték van. Gombos. Győri kapu 39. 3688 Kétszámyas üvegajtó el­adó. Tóth Pál u. 15. Mar­tintelep. 3637 2 hold szőlő Ruzsinban. 120 bőgős tangóharmónika, Tapolcán- villa eladó. Tele­fon: 15-189. 3689 4x4 méteres közép gépi perzsaszŐnveg eladó. Kun József u. 26. 3694 Rövid, fekete körpáncélos márkás zongora eladó. Ta­polcán. Bencés u. 1/a. Nagyméretű konyhabútor eladó. Arany János u. 23. Gimdáéknál. 3695 125-öa elől-hátul teleszkó­pos Csepel motorkerékpár eladó. Diósgyőr, Árpád u. 28. Kitley órás. 3698 Tangóharmónika 120 basz- szusos. 4 váltós és harmó- nium eladó. Hutás u. 21. sz. 3699 Belvárosban 2 szoba össz­komfortos ház eladó. Vörös­marty u. 17. Rónai. 3701 Senn zongoraiskolát ve­szek kezdők részére. Dél­után. Rudas L. u. 7. 3704 Eladó Perecesen az autó­buszmegállótól 5 percre házhely, szőlővel betelepít­ve. Diósgyőr. Apostol u. 88. sz. 3706 Kombináltszekrény eladó. Ságvári Endre’ utca 5. sz. Glószkltérö. 3707 Export 125-Ős első-hátsó teleszkópos. kilométerórás Csepel motorkerékpár jó ál­lapotban eladó. Rengő, MÁV-telep 3o/a. Vasárnap kettőtől. 3708 Eladó nagy karikahajós Singer varrógép. Salétrom utca 37. sz. Budainál. 9710 Eladó táboritűzhely, ágy, sodrony, székek, nagy dun­na, konyhaasztal. Hutás u. 8. sz. 3713 Modern, komplett ebédlő szobabútor sürgősen eladó. Munkácsi u. 1. 1/2. 3715 Jő állapotban lévő 150-es Zetka motorkerékpár eladó. Görőmbőly, Tanács út 63. javításra szoruló asztal- tuzhelv eladó. Szabadság- harc u. 10. sz. alatt. 3720 Iker, Tente típusú fehér, mély gvermekkocsl eladó. Hadlrokkantak u. 5. 1681 Eladó fekete férfi télika­bát perzsa gallérral. So­mogyi Béla u. 45. 3749 Eladó kétszárnvú dupla ajtó. 100x120-as ablak. 4 hónapos malac. Major u. 4. sz. 3724 Nagyméretű fehér, mélv gyermekkocsi eladó. Hadi- rokkantak u. 7. 3723 Eladó nagyméretű kombl- náltszekrénv igényesnek. Fekete. Rózsa u. 4. 3725 Ebédlőbútor. konyhaszek- rénv és diófurnéros ruha- szekrénv eladó. Széchenyi u. 111. hátul az udvarban. 3726 Eladó kétszer kétszobás ház 24Ö négv??zögöl gyü­mölcsösben. Egyik lakás beköltözhető. Vancza-telep, Szőlőhegy 20. Érdeklődni Palóczv u. 35. sz. 3727 Eladó két ekrü függönv. asztaltűzhelv. Atűvész u. 6. Tompái. 1665 ..Elin” Phasen gyártmá­nyú 3.5 lóerős. 220 Voltos villanymotor eladó. Kinizsi u 27. 1666 Meridor sfkkötő készülék eladó. Arany János u. 23. sz. 3733 5 és fél méteres sínvas eladó. Kapos n. 10. szám. 3742 oVdalkeeste kéréséit, u. 42., 3747 Eladó konyhabútor, sütős gázrezsó. 4 thonett szék, tükör. Szemere u. 6. 1/10. 3757 Fúrógép állványos, kézi# erőre, két sebességgel, ön­működő. továbbá vízhűtéses csónakmotor eladó. Miskolc Gólya u 5. 2-es kapu. 1680 Autokrat rúeónélküli sérv* kötő, éjjel-nappal viselhető. Nagy sérvekre rúgóval kom­binálva, lúdtalpbetétek, haskötők. Kérjen 6. számú díjtalan, képes ismertetőt. Pártos László Budapest, Néphadsereg (Fáik Miksa) utca 3. 1679 Konyhakertészetaek 3-6 hold földet keresek bérbe, vagy felesbe. Nagy Béla Bodrogker esztúr. 3765 Singer varrógépek Jótál­lással eladók. Budapest, Bródy Sándor o. 27. varró- gépműhely. 1674 Eladó 2 darab ketnényfa* ágy és éjjeliszekrény. Boiy- tyán János utca 28. szám. 3721 Kihúzható ebédlőasztal. 4 db bőrrel kárpitozott ebéd­lőszékkel. ágy sodronnyal, lószőrmatraccal eladó. Szé­chenyi u. 10. I. era. délután 5 óra után. 3700 Eladó 12 darab nagy, cse­rélhető akvárium állvány­ával. felszereléssel, kb. 10Ö0 db hallal. UJdiósgyőr B bér ház. VI. lépcső, 7. ajtó ' 3697 Patkányfogó kölyök és törzskönyvezett him drót- szőrű foxik eladók, Arany János u. 27. 3662 KÖzéptermetre ezép pano- flxbunda és magas termet­re új. fekete, csíkos férfi- ruha eladó. Hona u. 19. sz. 3668 Kérem azokat, akik szem­tanúi voltak a felsőzsolcai állomáson, a jegypénztár előtt 1954 március 3-án a lezajlott vitának és vereke­désnek. szíveskedjenek ta­núvallomást tenni, Miskolc, Kazinczy utcai ügyvédi munkaközösségben, Frank­furter Béla ügyvédnél* Ssa- lánczi Bertalan. 3616 Faredőnyjavítást vállal Demeter lakatos Visinszkij u. 71. (volt Szirma u.) Te­lefon: 16—492. 3678 Motorkerékpár, varrógép, müszerészműhelyemet Sztá­lin út 16. (volt Győri kapu 16. sz.) alatt megnyitottam, Boros Ferenc műszerész. 3692 Dolgozó nő gyermekét négyévestől elvállalom. Mo­lotov u. 20. földszint 2. 3714 Szőlő bérlettel szoba- kpnyhás lakásomat elcserél­ném belvárosival. Rogozsá- né, Nagyavas, Horváth te­tő 283. 3643 2 szoba, konyha speizos, főutcai lakásomat elcserél­ném két különböző helyen lévő szoba-konyhásért. Szé­chenyi u. 78. sz. földszint. Hoffmann. 3660 Szoba, konyha, speizos lakásomat elcserélném két­szobásra. Vörösmarty u. 40. sz. második ajtó. . 3672 Két diák. vagy két sze rényigényű dolgozó nő azonnalra lakást kaphat. Felszabadítók u, 8. 3718 Szoba-konyhás lakásomat elcserélném hasonlóért Ér­deklődni a reggeli-esteli órákban. Kinizsi u. 19. sz. 3719 Cementgyárral Szemben magános, szoba, konyha, speizos, nagvudvaros laká­somat elcserélném Béketér- körnvéki hasonlóval. Nagy ebédlöszekrénv eladó. HéjŐ- C9aba. Bónis-ielep 2 sor. ívallai. 3722 Bútorozott szoba két tisztviselő férfi részére ki­adó. Tizeshonvéd u. 37. sz. 3732 Bútorozott szoba ágyne­mű nélkül kiadó 2 férfi ré­szére. Zsolcai kapu 22. sz. I. 2. 3744 Kislakások tervezését, műszaki raíz és köHségvétés készítést vállalok. Hívásra helyszínre megvek. Ép. tech­nikus Safószentpéter. Thö­köly u. I. 3702 Sajóecsegen kétszobás családiház sürgősen eladó. Érdeklődni Miskolc. Vörös­marty u. 118. Fazekas. 362Í Bérbe vennénk burgonya- tárolásra alkalmas pincét Avason, vagv Tetemváron. Afánlatokat kériük a Kos­suth szálloda irodájába. 1671 írógépet bérbeveszünk. Íróasztalokat. tizedes- és tányéros mérlegeket a Bi­zományi Amházon keresz­tül. vagy könvvjóváfrássa! veszünk. Cím: Felvásárlási Igazgatóság. Miskolc. Ka­zinczy u. 22. 1664 Kifogástalan motorkerékpárt Miskolc. Lévay Mán doki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom