Észak-Magyarország, 1954. szeptember (11. évfolyam, 206-231. szám)

1954-09-01 / 206. szám

Váll-váll mellett küzdenek a rudolftelepi bányászok a több, jobb és olcsóbb szénért Vita tanácstörvény-tervezetről AZ MDP BORSOD-ABAU3-ZEMPLEN MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LAPJA X. évfolyam 206. szám Ara 5« fillér Miskolc, 1954 szeptember 1, szerda A béke ügyének újabb diadala TV em túlzás; az egész világ léleg zetvisszafojtva figyelte a fran­cia nemzetgyűlés vitáját az „európai védelmi közösségről’'. A párisi döntés hétfőn este született meg: a nemzet gyűlés 319 szavazattal 264 ellenében elfogadta az u. n. előzetes halasztási indítványt. Ez a francia alkotmányos előírások szerint az jelenti, hogy nemzetgyűlés nem kíván érdemben foglalkozni az elölte lévő törvényja­vaslat tarlaftfyjval. Azaz: a francia nemzetgyűlés az „európai védelmi közösség“ ratifikálásáról szóló tör vényjavaslatot minden érdemleges tárgyalás nélkül visszautasító1 ta és nem kíván vele többet foglalkozni. így döntött a francia nemzet, amely, felismerve a szuverenitását, önállósá gát fenyegető súlyos veszélyt, az ed dig már két világháborút kirobbantó német militarizmus. újjáéledésének veszélyét — nemet mondott az ameri­kai imperialisták és a hazaárnló fran­cia cinkosok tervére. 1 gy döntött a francia nemzet-*■ amely az „európai védelmi kö­zösség“ háborút rejtő tákolmányával szemben a békére szavazott. A fran eia nemzetgyűlés határozata mögött elsősorban a francia dolgozó milliók elszánt tiltakozása, haragja izzik. A Francia Kommunista Párt kezdettől fogva ellenállásra buzdította a fran cia tömegeket; türelmesen, szívós kö­vetkezetességgel magyarázta az egysze­rű embereknek, miiyen csapdát ké szítének ellenük a bonná rovanslova gok és azoknak amerikai támogatói. A francia kommunisták a tények cá­folhatatlan erejével mutatták meg: mit tartalmaz az „európai védelmi kpzöaség“. Nyílt titok, hogy a Theodor Blank vezetése alatt álló hírhedt bon­ni hadügyminisztériumban máris 420 tiszttel több dolgozik, mint amennyi 1936-ban Hitler minisztériumában, mű­ködőit. Annak a hadseregnek, amely papírforma szerint még nem is lets zik, máris 230 vezérkari tisztje van, közöttük hétpróbás nácik, Európa annyi sok országában mérhetetlen szenvedést okozó tömeggyillrosok. A nyugatnémet helyzetet egy olasz jobboldali újság így jellemezte: „Mái most azt hiszik egyes régi SS veze­tők és notórius nácik, akiknek sike rült beosonniok különböző miniszté riumokba és közhivatalokba, hogy ütőit az ő órájuk. Egy ilyenfajta mccarthyzmus, amely rosszabb, mint az eredeti, nemcsak bennünket fenye­get, hanem Németországot is.“ Hogy ne hinnék, amikor n bonni kormány tagjai között két volt SS és egy SA vezető foglal helyet, a bonni külügy­minisztérium vezető tisztviselőinek 80 százaléka Ribbentrop diplomatái kö züi került ki és a bonni szövetségi gyűlés tagjai között háborús bűnösök pöffeszkednek. \ francia nemzet megértette, hogy az „európai védelmi közösség“ elfogadása a német militarizmus leg­sötétebb, leggonoszabb, legagresszí vebb válfajának, a nácizmusnak to­vábbi újjáéledését és erősödését segi tené elő. Hiába fuvolázik Adcnauei arról, hogy nem kell tartani a fasiz­mustól Nyugatnémetországban, a ná­cik térhódítása a nyugatnémet köz­életben olyan jelenség, amire épp a közelmúltban dr. John leleplezései megannyi adattal hívták fel a figyel­met. Hasztalan próbálták a hazugsá­gok tarka rongyaiba burkolni az „európai védelmi közösséget“’, annak amerikai kiagyalói, — nem sikerült becsapniok Franciaországot, amely ezzel a szerződéssel csak veszíthetett volna, méghozzá nagyon sokat, nem­zeti szuverenitását, méltóságát, önal lóságát. Nem kétséges, hogy a ratifikálási javaslat elvetésének rendkívül nagy nemzetközi jelentősége van. Az ame­rikai háborús politika újabb súlyos vereséget, kudarcot szenvedett. Meg­bukott az a politika, amelyet négy év óla a zsarolás, a fenyegetés minden eszközével rá akartak kényszeríteni Franciaországra, összeomlott az egy séges nyugateurópai támadó blokk az agresszív katonai tömb terve. Ez volt a német kérdés békés, észszerű rendezésének legfőbb akadálya. Alig ha van hozzátennivaló ahhoz, amit s Reuter hírügynökség jelentett hétfon este a francia nemzetgyűlés döntése után: „Franciaország ma este megölt az európai hadsereg szerződését,“ ^ párisi döntést világszerte fel szabadult érzéssel, reményteljes bizalommal, őszinte örömmel üdvözlik a béke hívei. A francia nemzetgyű lésben, bízvást mondhatjuk, a béke ügyéért vívott hare érkezett újabb, sikeres állomásához. Természetesen, dőreség és vakság lenne azt gondolni, hogy az amerikai és bonni kalando rok minden további nélkül belenyug­szanak vereségükbe, szégyenteljes ku darcukba. Számos tapasztalat alapján számíthatunk arra, hogy a megbukott párisi szerződés tervét a béke konok, megrögzött ellenségei valamiféle újabb kihívással és provokációval próbál­ják pótolni. Erőinket gyöngítenénk, a békeküzdelemben olyannyira kívána­tos és nélkülözhetetlen éberségünket altatnánk el, ha nem gondolnánk ilyen kísérletek veszélyére. A revansiszta, agresszív, háborús próbálkozások kudarcokra vannak ítélve. Mindinkább nő az érdeklődés és bizalom az európai nemzetek kö­rében a Szovjetunió mély felelősség- tudattól áthatott, józan megoldást kí­náló javaslatai iránt, a kollektív biz­tonság elve iránt. A genfi értekezlet eredményei meggyőzően bizonyítot­ták, hogy tárgyalásokkal a legszöve vényesebb kérdések is sikeresen meg oldhatók. A párisi döntés hozzájárult ahhoz, hogy még harsányabbá, erőtel­jesebbé váljék a követelés, hogy a német kérdést is tárgyalások útján rendezzék. Nem kétséges, hogy a bé­ke millió és millió híve, felbuzdulva és megerősödve az újabb sikeren, fokozza harcát ennek a követelésnek mielőbbi teljesítéséért. Dolgozó né­pünk, amely megnyugvással és őszin­te örömmel fogadja a francia nem­zetgyűlés határozatát, mint eddig, ezután is részese lesz ennek a harc nak. HARCBAN A III. NEGYEDÉVI TERV TEJESÍTÉSÉÉRT Elen a versenyben Horváth Endre barossaknai szta­hanovista vájár július havi tervét 148.1 százalékra teljesítette. Au­gusztus 39-ig 178 százalékot ért el. A bányásznap tiszteletére ter­ven felüt 9 tonna szenet ad. Fulóliércsi mintagazda ■Hl----------­II Borsodi Szénbányászati Tröszt hét aknája befejezte augusztusi tervét A negyedik bányásznap tiszteleté­re tovább fokozódik a borsodi bá­nyászok versenye. A Borsodi Szén- bányászati Tröszt 7 aknája hétfőn befejezte augusztusi tervét. A sajó- szentpéteri II. akna frontfejtésén dolgozó DISZ-brigádok egy hét alatt terven felül, több mint ezer tonna szénnel járultak hozzá a terv határ­idő előtti teljesítéséhez. A sajókazai bányászok csaknem ötszáz tonna szenet termeltek terven felül. Az élüzem címhez méltóan dolgoznak a DI1VTÁVAG-ban A DIMAVAG Gépgyár dolgozói az élüzem címhez méltóan dolgoznak. A süllyesztékes kovácsolóüzemben Ma- csala Gyula ifjúmunkás a háromne­gyedéves terve sikeres befejezése ér­dekében a 450 darab VLK lengőkar szabása helyett 500 darabot vállalt. Augusztus 30-án 575 darabot készí­teti. Seitl Béla megfogadta, hogy a forgókar szabását 70 darabról SO da­rabra emeli, 110 darabot készített. A rúgóüzemben Farkas János a rú­gok köszörülésénél 151 százalékos tel-, jesítményél 240 százalékra emelte. Farkas Lajos rúgókovács pedig 131 százalék helyett 145 százalékot teljesig tett. Horváth Dezső és Margittal Endre« a Lenin Kohászati Műveknek szükség ges hűtőrészeket munkálja meg. Ed­di ti 170 százalékot értek el. Vállalták, hogy teljesítményüket 178 százalékra emelik. Jelenleg 182 százalékra telje* sítik napi tervüket. A diósgyőri finomhengerészek az ózdiak nyomában vannak A diósgyőri finomhengerde dolgozói nap-nap után szorosabban zárkóznak fel hagyományos versenytársukhoz, az ózdi hengerészekhez* Keddre virradóra elért 106.6 százalékos teljesítésükkel már csak hatti­zed százalékkal állnak az ózdiak mögött. Különösen szép teljesítés­sel járult hozzá a sikerhez a délelőttös műszakon dolgozó Mazuch Pál középlemezsori brigádja és az ugyancsak ott dolgozó Bereznai György hengerészbrigádja is, amelyek ezen a napon terven felül csaknem 24 tonna lemezt hengereltek. A borsodnádasdi hengerészek mindennap fúltelfesíiik a tervet Schmidt István 12 holdas Juló- liércsi dolgozó párásét, á. község párt titkára. ' Példamutatóan gaz­dálkodik, élenjár a beadási kötele­zettség teljesítésében. Augusztus 20-ig élőállat és állati termékből is 150 százalékra teljesítette beadá­si kötelezettségét. Már egész évi adóját befizette. Mintagazda jel­vénnyel tüntették ki. A borsodnádasdi hengerészek az alkotmány ünnepe után megfo­gadták, hogy az elmaradásukat kilenc nap alatt behozzák. A fo­kozódó versenylendületben azóta a hengerészbrigádok kivétel nélkül mindennap túlszárnyalják előirány­zatukat. Hétfőn nagyszerű győzelmet ér­tek el a hengerészbrigádok. Vala­mennyi brigád különös gonddal készült fel erre a napra. A hétvégi sorozatjavításokat pontosan elvé­gezték, a műszaki vezetők pedig már vasárnap előkészítették az--------- WM «tin lf-miwiMi.il« --------­anyagot. A műszaki és fizikai dol­gozók összefogása meghozta a várt eredményt: valamennyi brigád túl­szárnyalta a 100 százalékot és a kedd reggel végétért három mű­szakban 64 tonna finomlemezzel teljesítették túl napi előirányzatu­kat. Ez a soha nem látott termelé­si eredmény 24 tonnával több mint, amennyit eddig Borsodná- dasdon elértek. Kiváló eredmény született a ki­készítőben is. A szerelőbrigádoki közel 26 vagon finomlemez szere­lését fejezték be. A miskolci vasutasok felkészültek a télre A vasút dolgozóinak jó munkáján múlik a mezőgazdasági és egyéb termékek, gépek, építőanyagok ide­jében való elszállítása. Nem ke- vésbbé fontos, hogy a munkás- és egyéb vonatok pontosan induljanak és érkezzenek az állomásokra. Most az őszi forgalom sikeres lebonyolí­tásán és a télre való felkészülésen szorgoskodnak a MÁV miskolci igazgatóságának dolgozói is. A miskolci személypályaudvar ,Kiváló termel őszövetkezeti tag“ Danyikó Lajosné a megyaszói Kos suth tsz tagja. „Kiváló termelőszö­vetkezeti tag“ jelvénnyel tüntették ki jó munkája elismeréséül. teljesítménye augusztus 20-ig 100 százalék volt. Egyik legfontosabb tervét, az elegytovábbítási előirány. zatot 101.2 százalékra teljesítette. A szakmai és politikai előkészítés az őszre megtörtént és most* bonyolít ják le az őszi forgalmi vizsgáztatá­sokat. Az augusztus havi párttag- gyűléseken is az őszi forgalommal | kapcsolatos tennivalókat és felada- ! tokát tárgyalták meg. A pályafenntartás A nyár végén járunk, a vasút dolgozói a jó gazda módjára már most gondoskodnak mindenről, ne­hogy a tavalyi hibák előforduljanak a télen. A pályafenntartás dolgozói már a tavaszon megkezdték a fel­készülést. Az ómiskolci pályafenn­tartáson Szabó László vezető fő­mérnök és Szatmári József szakasz­mérnök hangoztatta, hogy a pálya- fenntartási munkák"' folyamatosan kell elvégezni. Má- z első félévben elkészültek a legszükségesebb talp­facserékkel 3 hozzájuk tartozó terü­leteken. Július hónapban 100.4 szá­zalékban teljesítették a rendes fenn­tartástervüket. A tavalyi rendkívüli erős hófúvás egyes vonalakon teljesen megbéní­totta a forgalmat, mert készületle­nül érte őket a szokatlanul zord tél. Az idén már megtörténtek az intéz­kedések a hófúvások elhárítására A beruházási nehézségek ellenére is már ez év tavaszán az emőd—me-, zőkeresztesi vonalon 60 ezer facse­metét ültettek el a hófúvásnak ki­tett területek védelmére. Az erdő­sávok létesítését az ősszel is foly tátják. Ezek nemcsak a hóakadályok ellen nyújtanak majd védelmet, ha­nem megerősödve, jó hatással lesz nek a mezőgazdaságra is. — A MÁV miskolci igazgatóságá­nak vontatási osztálya a kocsi- és mozdonypark biztosításával járul hozzá az őszi és téli forgalom si keréhez. A nagy- és időszakos javí­tásokat úgy végzik, hogy ezek az őszi forgalomban fennakadást ne okozzanak. Ezért már az őszi for­galom előtt elkészítettük a javítá­sok egyrészét — tájékoztatott Wacker Ferenc műszaki tanácsos — és így most 5 százalékkal kevesebb a javításra váró mozdony. A WAV járműjavító üzemében Minél több kijavított mozdonyt és kocsit adni a forgalomnak. E fel­adat megvalósításáért harcolnak az élüzem munkásai. A télre való ké­szülésnél döntő jelentőségű a mun­kájuk. Azokat a javításokat, ame­lyeket a vontatási osztály műhelyei nem tudnák elvégezni, a járműjaví­tó látja el. Itt már többnyire nagy­javítás folyik. Farkas István, a mozdonyosztály vezetőjének adatai alapján a III. negyedévben 25 darab mozdony nagyjavítását kell elvégezniük. Már eddig 17 darab elkészült s egy moz­donnyal — amelyet a Lenin Kohá­szati Műveknek adnak át, — még többet is kijavítanak. A mozdony­osztály dolgozói a megmunkáló üzem dolgozóinak segítségével érik el sikereiket, de dicséretes jó mun­kát végeznek Hegyi János gépésze­ti szerelő brigádjának tagjai, Simon Gyula bekötőbrigádja, valamint a kazánkovácsok és a műszaki veze­tők. Minőségileg is kiváló munkada­rabokat adnak ki kezükből. Farkas István elvtárs hangsúlyozza, hogy a II. számú pártszervezet vezetősége jó politikai munkával segíti az üze-i met, amelynek nyomán a munka-' fegyelem is megszilárdult. A kocsiosztály dolgozói is, bár az anyagellátásban nehézségeik van­nak, jól megállják helyüket. Csorba Bálint osztályvezető azt kifogásolja, hogy nem kapnak elég szegecset, csavaranyát, kereket és vonókészü­léket, pedig 25—30 százalékkal több kocsit javíthatnának ki, ha rendsze­resen ellátnák anyaggal üzemüket., A mozdony- ,és kocsiosztály dol­gozóinak is nagyrésze van abban, hogy a járműjavító már másodszor nyerte el az élüzem címet Van mivel büszkélkedniük, de az üzem- dolgozói most még jobb mun­kával küzdenek azért, hogy az őszi forgalom jó lebonyolításához egyre több kijavított mozdonnyal és ko­csival járuljanak hozzá. A miskolci vasutasok azonban ké­rik Diósgyőr dolgozóitól, hogy a gyárba érkező' kocsikat idejében rakják ki és azonnal küldjék vissza. Sok kocsi vesztegel kihasználatla­nul a gyár területén. Ugyancsak ki­fogásolják, hogy nem kímélik, meg­rongálják a vagont. Ezzel kárt okoznak, a javítás költségbe kerül és a forgalomnak sem adhatnak ele­gendő számú üres kocsit.1 A vasút dolgozóit nagy próbáx’a tette az elmúlt kemény tél, a szo- katlánul nagy hó s ezért már most, jóelőre gondoskodtak mindenről, hogy felkészülten várják a telet. KÖRÖMI GYÖRGY

Next

/
Oldalképek
Tartalom