Észak-Magyarország, 1954. június (11. évfolyam, 128-153. szám)

1954-06-13 / 139. szám

4 ÉSZAKMAGY akorszag Vasárnap, 1954. június 13. I A magyar delegáció — amelynek tag­jaként a Szovjetunióban jártunk — hosiz- szú ideig tartózkodott Moszkvában. Ez idő alatt alkalmunk 'tolt több üzemet, kulturális intézményt meglátogatni — többek között a moszkvai nagy áruházat, a GUM-ot is. Üzemi látogatásaink közül kiemelem a. KaganovicsTÓl elnevezett moszkvai golyóeosapágygyárban tett látogatást. Ez a gyár különösen azért érdekes, mert úgyszólván a szovjet ipar fejlődésének tükre. Az üzem a Szovjetunió első ötéves tervéiben, épük és a Szovjetország első golyóscsapégy gyára volt. Egy automatizált gyárban Az üzem termelési kultúrája igen fej­lett. Már a termelés megkezdésekor mo­dem, korszerű gépi berendezéssel ren­delkezett, de az azóta eltelt idő sem múlt el nyomtalanul az üzem felett. Ugyanakkor a szovjet munkások fejlő­dése is igen nagy lépésekkel haladt előre. A szocialista munkaverseny ki­bontakozása és kifejlődése segítségével a munkások alaposan megismerték és el­sajátították a technikát, forradalmi vál­tozásokat teremtettek. ÚTI ELMENYEK A SZOVJETUNIÓBAN talituk, hogy él a tisztasági mozgalom. Nagyon fejlett az üzemben a munkavéde­lem is. Minden munkásnak munkaruhát adnak. A melegüzeroben védőételeket többek között pl. tejet kapnak a munká' sok. Ahol szükséges védőkesztyűben dol­goznak az emberek. Természetesen a gé­pek mindenütt fel vannak szerelve védő­berendezésekkel s így az üzemben alig fordul elő baleset. A munkavédelem fontos részét képezi ebben az üzemben is a felvilágosító munka, amelyet nagyrészt az üzem or­vosai vállaltak. Az üzem rendelőinek 80 orvosa és 130 ápolója (felcsere) van. Ezek az orvosok reatdszerésén előadásokat tartanak az üzemekben a betegségek megelőzéséről, a baleset elhárításáról. Ezt a célt segíti elő az is, hogy egy-egy orvos 3—4 üzemrészt patronál, s így az egészségügyi dolgozók nagyon sokat se­gítenek a munkások egészségvédelmének biztosításában. Az üzemben rendszeres szűrővizsgálat folyik. A dolgozók évente kétszer, — akik vegyi munkát végeznek háromzzor kerülnek szűrővizsgálat alá. Az i dolgozók érettségizhetnek is. Igen jelen- j nikumon pedig 450 ember tanul rendsze­res a gépészmérnöki főiskola tagozata is. > résén. Az iskolák hetenkint háromszor amely az üzem mellett működik. Ezek az j tartanak foglalkozást- Érdekes, hogy dél­iskolák a gyár részére tanítják, nevelik j délután is tanítanak, így bizto­a mérnököket, technikusokat. A munká-j , . , , , j - . , , . _ , , altiak a tanulási lehetőséget a dolgozók­ét* szép számmal vesznek reszt ezeken I • , 7 ... . az iskolákon. A gépészmérnöki főiskola | nak, akár délelőtt, akar délután vajv- jjgagozaitán 250 hallgató, a gépipari tech- - nak munkában. Az ifjú micsurinisták kertje A,“^Szovjetunió kormánya az oktató, nevelő munkára igen nagy gondot fordít. Tapasztaltuk ezt a felnőtteknél éppen úgy, mint az iskolai tanulóknál. De most - csupán az iskolai munka egyik ér­dekes' kisegítő intézményéről, az ifjú mi- csurimisták kertjéről emlékezem meg. kan voltunk, de kiemelem a moszkvai Nagy Áruházban szerzett élményeimet. Az áruház nemrégen, 1953 decemberében nyílt meg. Azelőtt is üzletek voltak benne, de az épületet új lenek alapján átépítették és ezzel lehetővé f/Ttók, hogy Az áruházba« naponta min tégy *1300.000 ember fordul meg. Az áruház vy-zetőjfll . elmondotta, hogy négy hónap alattt több ! mint egvmililiárd rubel forgalmat Ibcrnyoa j Jítofctak le. Az áruháznak kb. 5000* alkat« i irtózottja van- A területe mintegy 71,000 I négyzetméter. Az áruház raktáraiba föld* I alatti bejárón szállítják a gépkocsik az árut. A raktárakban minden árut ellene őriznek és lifteken szállítanak de! az egyes szekciókba. Az áruház szoros- kapa csőlátót tart a vásárlókkal. Különböző konferenciákon hallgatják meg a «dol-goa zók véleményét az árukról és a kiszól* gálásról. Nagyon érdeklődnek a dolgozók az áruházban található „véfemérruköny- vek" iránit. Nemcsak a hibákat említik meg, hanem jó véleményüket is beírják, közlik a véleménykönyvben az áruház ve« zetőivel tapasztalataikat. Az áruházban mindenféle árut meg lehet találni. Persze, hogy ezt biztost* tani tudják, igen gazdag , áruellátásnál van szükség. . 1 Érdeklődésünkre elmondották, hogjj több mint ezer vállalat dolgozik azt árui* háznak; külföldi árukat is kapnak, többek között magyar készruhákat ég cipőket. } Azt tapasztaltuk a Szovjetunióban, hogy az ip,ar, a mezőgazdaság, a közlekedés 03 Bálnán leszögezhetem, hogy az üzem a szovjet ipar fejlődésének tükre, mert a munkásak, mérnökök alkotó kezdemé­nyezésének szinte minden mozzanatát lát­hattuk benne. Többek között láttuk, hogy munkások, mérnökök újítása nyomán a gyár egy- egy üzemrészét teljesen automatizálták. A kovácsüzemrész automatizálása — bár még nem teljesen történt meg — nagyon érdekes látvány volt számunkra. Uj gépek konstruálásával az egyik mun­kás javaslatai alapján futószalagszerű termelést vezetitek be s ezzel nemcsak a termelékenységet növelték, hanem a munkafolyamatokat is megkönnyítették. Gondoskodás a dolgozókról Az üzemben mindenütt tisztaság és rend uralkodik. Felesleges vagy huJla- dékanyag nincsen szétszórva, — tapasz­orvosok és az üzem vezetői ismerik a dolgozók problémáit, ismerik az embe“ reket és ennek alapján javasolják ok«* üdülésre, vagy szarta tóriumba. Az üzem­nek éjjeli szanatórium,a és több helyen nagy üdülőtelepe van.. Az elmúlt évben az üzem 3000 alkalmazottja volt üdülni, az üzem dolgozóinak gyermekei közül pedig mintegy 3000-ret üelültettek a gyár út torő-táb órában. Üzemi iskolák a gyárban A gyár vezetősége nagy gondot fordít az üzem dolgozóinak szellemi nevelésére is. Nagyon érdekes bizonyítéka ennek, hogy az üzem vezetősége az iparitainuló iskola mellett a minisztérium irányításá­val és ellenőrzésével többféle iskolát tart fenn. így az üzem mellett gépipari tech­nikum, középiskola működik, melyben a Biológiai állomásnak lehetne talán ne­vezni, ahol a moszkvai pionírok, iskolai tanulók igém gazdag lehetőséget találnak a -növény- és az állatvilág megismerésére és a biológia terén folyó kísérletek és tanulmányok folytatására. Ennek a kí­sérleti telepnek kb. 18 hold földje van, melegházakkal, kis állatkertiéi, gyü- mölcsfatefepekkel és más növényzetek számára alakított telepekkel. Az állomás szervezi. a moszkvai iskolai tanulók természetkutató munkáját, ami­ben igen nagy részt vállal a Komszomol) is. Ez a kísérleti telep igen sokoldalú munkát végez s hozzásegíti a moszkvai fiatalokat ahhoz, hogy megismerjék a mezőgazdaságot, megkedvelhesse velük a mezőgazdasági munkát. Ilyen kísérleti telepek egyébként a köztársaságok fővárosaiban és a megyei székhelyeken is vannak s tevékeny mun­kát fejtenek ki„ A moszkvai Nagy Aruház A Szovjetunió fejlett kereskedelméről tanúskodnak az áruházak. Több áruliáz­benne a moszkvai dolgozók igen nagy számban be tudják vásárolni mindennapi szükségleteiket. a kereskedelem szinte egybeforrt a .párba és a kormányhatározatok végrehajtási* rak, a szovjet emberek jóléte növelésé* nek nagy munkájában. DARMOS ISTVÁNj MSZT megyei titkát# lÉJl hgj 9ÍT! ............................................................................................................................................................................................................................... A Csárcláskirálynő felújítása a Déryné Színkázkan XT álmán Imre — Lehár, Huszka, Jacobi mellett — a magyar operett-zene legjelentékenyebb út­törője volt. Üde, színgazdag meló­diái egy-egy bemutató után szájról- szájra keltek, közkinccsé váltak. A Csárdáskirálynő dalai négy évtized próbáját állták ki, m.a is üdítő va­rázsuk van, sajátos az ízük, zama- tuk, humor és pajzán kedv, hangu­lat árad -belőlük. A Kálmán-meló- diák ismertek világszerte, népsze­rűek a Szovjetunióban is. A Csárdáskirálynő zenéje, ének­számai állandó, kedvelt műsordarab­jai rádiónak, .hangversenyeknek, műsoros estéknek. Békeffy István és Kellér Dezső a felfrissített szöveg­könyvvel alkalmas keretet nyújt ar­ra, hogy az operett egész zenei anyaga együtt kerüljön a közönség elé. A friss szövegkönyvnek eleve­nebb a cselekménye, több benne a humor és szatirikus elem, gátlásta­lanabbá gúnyolja ki a Habsburg- monarchia levitézlett arisztokráciá­ját, s még meg is told ja a régi gar­nitúrát egy szenilis főherceggel. Az operett egykori közönsége ter­mészetesen más szemmel nézte az operettet, mint a mai közönség, amely tudja, hogy a század elején vígan tobzódó „felső tízezer“ már haláltáncát járta, amikor még azt hit­te: országok, népek, az egész társada­lom csak azért van, hogy ők mulas­sanak. Tudja, hogy az Edvin herce­gek, Bóni grófok, Stázi grófnők, de a Kerekes Ferkók, Miska főpincé­rek. Sylviák és Cecíliák is az impe­rialista monarchia haldoklásának tü­netei voltak Mulatságuk addig tar­tott, amíg — kimulatták magukat a történelem színpadáról. A szöveg­könyv felfrissítői arra törekedtek, hogy egyes alakokat — Miska fő­pincért, Sylviát, Cecíliát, Kerekes Ferkót — bizonyos osztályöntudattal ruházzanak fel. Közönségünk azon­ban jól tudja, hogy a társadalom forradalmasítását — még polgári vo­natkozásban sem — lehetett várni a mulatók légkörétől megfertőzött lokál-f«pincérektől, törzsvendégektől és orfeumi csillagoktól. Ezek éppen­úgy, mint Edvin, Leopold Mária, Bóni, vagy Stázi a polgári operett szerep-kelléktárának alakjai, mint a későbbi vezérigazgató, gépíró, köny­velő, bankszolga, vagy az eladóso­dott huszárfőhadnagy, gazdag föld­birtokosnő, szobalány, tisztiszolga garnitúra. A világsikeres operettet Bozóky István igazgató újszellemű rendezésében mutatták be. Segítő­társa volt az operettrendezés terén régebbi gyakorlattal rendelkező Be- leznay István, akinek tapasztalatai szintén érvényesültek az előadás előkészítéséiben. Déri Éva, aki a „Nem magánügy“’ című szovjet vígjáték ügyes megrendezésével iga­zolta jeles képességeit, szintén ré­szese a Csárdáskirálynő jólsikerült rendezésének. Amikor a nyitányba sűrített isme­rős dallamok Virágh Elemér kar­nagy vezényletével felcsendülnek a zenekar hangszerein, majd a füg­göny felgördülte után előtűnik a va­lóságos orfeum illúzióját keltő pom­pás díszlet, feltör a közönség tapsa, elotevetítődik az előadás átütő si­kere. Az első énekszámok, Sylvia belépője, a „Lányok, a lányok, a lá­nyok angyalok“ — „A szerelem fur­csa jószág, a szerelem egyszer sújt’“ — ..Jaj, cica, eszem azt a csöpp kis szád“ — „Hajmási Péter, Hajmási Pál“’ és a többi tartós életű dal után felforrósodik a nézőtér hangulata. A közönség általában jól tölti be a kulturált néző szerepét, helyesen reagál a régi „előkelő társaságok“ ‘ erkölcseit, szokásait, érintkezési for­máit kigúnyoló jelenetekre, mint például a párbajhistória, a főúr- főpincér viszony, az urakat ujjai kö­rül forgató vénróka főpincér, a fe­neketlen tobzódástól gyomorbajos urak és hölgyek karlsbadi lebzselé- sének jeleneteire. Szívesen és lelke­sen fogadja a nemesebb veretű ma­gyar operettzene értékes hagyomá­nyait, s tüntető tetszésnyilvánítá­saiban igazolódik az, hogy fejlett tö­megeink éles különbséget tudnak tenni a klasszikus veretű könnyű zene és a futószalagon gyártott lé­lektelen, kozmopolita jellegű táncda­lok között, amelyeket Kodály Zol­tán találóan bélyegzett zenei pony­vának és amelynek újabb elburján­zása ellen éles harcot kell folytat­nunk. * U1 mlékszünk arra, hogy a pol- gári operettnek „törvénysze- rű“’ négy szerepköre volt: primadon­na, bonviván, szubrett és táncosko­mikus. E szerepkörök kialakulásával együtt kikristályosodtak a polgári operett-színjátszás szabványai. A primadonna és a bonviván az együt­testől szinte független, külön életet élt a színpadon, ők képviselték a csillogást, ragyogást, a szubrett és a táncoskomikus — esetleg még a buffó — szolgáltatta a humort, a könnyed mulattatást. A sztárrend­szer kialakulásával azonban a pri­madonna és a bonviván mellett az együttes többi tagja hovatovább stafázssá, körítéssé, a két főszerep színpadi kiszolgáló személyzetévé vált. Végül a polgári operett nem is szolgált más célt, mint a sztár nép­szerűségének anyagi kiaknázását. Az operettrendezés módszerei is ehhez a célhoz igazodtak. Most, amikor azt látjuk, hogy a primadonna (Karácsonyi Magda) és a bonviván (Simor Ottó) szerepe épp oly szerves része az összjátéknak, mint bármely másik szerep, kitűnik az éles különbség a régi polgári operettrendezőiknek és Bozókynak — a Sztanyiszlavszkij tanításain ne­velődött rendezőnek — munkája, módszere között. A korszerűen ren­dezett operettben minden szerep az eszmei mondanivalót, a zene, próza, tánc szerves egységét, a valóság színpadi megelevenítését szolgálja, nincs „kifeléforduló“', öncélú játék, s a tömegjelenetekben is érezzük a szereplők egymáshoz és a cselek­ményhez való kapcsolatát. Karácsonyi Magdát (Sylvia) prima­donna szerepében is kedves egysze­rűség, bájos szerénység jellemzi, ezzel azonnal megnyeri a közönség tetszését. Énekhangja a szép új mű­vészi feladat izgalmai közben egy­két helyen megcsúszik, de ez nem von le semmit egyébként sikerült énekes teljesítményének értékéből. Simor Ottó, (Edvin) sem a régi, ön­magával eltelt bonviván-tipus. Ala­kításában nem Simor, hanem Edvin jelleme érvényesül, kedves közvet­lenséggel illeszkedik az együttes já­tékába, anélkül hogy bármelyik helyzetben szereptársai fölé igyekez­nék emelkedni. Énekhangja máris csiszoltabb, mint első nagy énekes szerepe (Joó Ádám) bemutatóján volt és különösen piánói simán árnyal­tak a magasabb regiszterekben Is. Magas fortéiban még érződik bizo­nyos nyerseség, amit azonban jó is­kolával, hangja előbbrehozásával hamarosan kiküszöbölhet. Közönségünk nem kíván komázni az üresfejű, léha Bóni gróffal és nem érzi szívügyének, hogy sike­rül-e Stázi grófnővel összeházasod­nia, de lelkesen megtapsolja, szívébe zárja a figurát hűen megelevenítő, a mulatságos bonyodalmat extra babérok igénye nélkül szolgáló Besz- terczey Pált. És melegen ünnepli a régi szubrettek fegyvertárát mellőző Görög Marát, aki könnyed természe­tességgel formálja meg az arisztokra­ta kompánia egyetlen eleveneszű tag­ját, Stázi grófnőt. Nádassy Anna. a ..csillagkeresztes dáma‘‘ rangra törő Cecília, az egykor ünnepelt „Csár- dáskirálynő“’ megszemélyesítője, Petihes Ferenc, a minden hájjal meg­kent Miska főpincér sok derűt kelt<5 alakítója, Vereczkey Zoltán, mint ai pesti éjszakák lovagja, az orfeumi ős-törzsvendég — a ferenejózsefi korszak éjszakai világának egy-egy típusát keltik életre. Az arisztokrá* cia legütődöttebb alakjait Takácá Oszkár (Leopold Mária herceg) éú Némethy Ferenc (Ferdinánd főher* cég) alakítják jó komikai érzékkel, Vértes Lajosnak sikerült az udvari körök jellegzetes katonatisztjét meg* formálnia. 4e A z előadás prózai vonatkozá­^ saiban részletekig gondos ki* dolgozásban kerjilt a közönség elé, A rendezésnek gondja volt arra, hogy még a statisztaszerepek Í3 élettel kapcsolódjanak az összjáték-t ba. A zenei részről ugyancsak el* mondhatjuk, hogy a zenekar, a2S énekkar, az énekesek munkájának előkészítése külön-külön alapos volt* de a bemutató előadáson még hiány* zott a zenekar és a színpad teljed összhangja. Előfordult, hogy az éne* kesek túlságosan eléje szaladtak a) zenekari kiséretnek, de még gya-t koribb volt, hogy a zenekar vágott) elébe az énekes szólamoknak. Két* ségtelen, hogy e hibák oka az ope* rett prózai, illetve zenei kidolgozó* sára szánt idő aránytalan megoszlá* sában keresendő. Az ilyen hibák A további előadások gyakorlatában! kiküszöbölődnek, de kívánatos, hogy a jövőben a bemutató kö* zönségének műélvezetét se zavarják ilyen hibák. Egyébként az előadás egésze gördülékeny, folyamatos ég mindvégig hangulatos, szerves égé* 6zet alkotott. Megérdemelte a kirotH bánó sikert. Ütő Endre a már említett első fel* vonásbeli díszlet valósághű mégol* dásán felül külön dicséretet érdé* mel a harmadik felvonás karlsbadi színjének ötletes, hangulatos meg­oldásáért. Rimóczy Viola a stílusos táncszámok betanításával járult a siker megalapozásához. HAJDÚ BÉLA

Next

/
Oldalképek
Tartalom