Észak-Magyarország, 1954. március (11. évfolyam, 51-76. szám)

1954-03-02 / 51. szám

4 fiSZAKMÄGYARORSZAG Kedd, MS!, március it Eredménnyel járt a villany telepi melegvízkutató fúrás Városi strandja lesz az idén Miskolcnak! A miskolciak egyik égető problé­mája évek óta az, hogy a miskolc­tapolcai és a diósgyőrtapolcai strand­fürdő már nem tudja kielégíteni a rohamosan növekedő város csaknem megkétszereződött lakosságának nyá­ri üdülési igényeit- A miskolctapolcai strand meleg vize folytán igen ked­velt üdülőhelye a dolgozóknak, de távol esik a várostól és nagyobb családoknak költséges a megközelí­tése, a diósgyőrtapolcai strandot vi­szont kevesen szeretik, mert hideg a vize. Miskolc dolgozói évek óta sürgették, hogy állítsák üzembe az egykori „villanytelepi strandot“, amely villamossal percek alatt meg­közelíthető. Az akadálya ennek főkép az volt, hogy a strand vizét mesterségesen kellett volna tűrhető fokra felmele­gíteni, ami ráfizetést jelentett volna. Ezért a városi tanács több ízben ja­vasolta, hogy indítsák meg a me- legvizkutatást a strand közeiében, azonban nem harcoltak kellően, hogy ez a javaslat valóra is váljék. A műit évben végre komolyabban foglalkozott a tanács vezetősége a villanytelepi vízkutatás kérdésével és sikerült kivívnia, hogy e célra megfelelő költségkeretet biztosítsa­nak. A Maszolaj is felajánlotta se­gítségét, rendelkezésre bocsátotta a szükséges fúróberendezést és szak­embereit. A tavaly ősszel megejtett tudomá­nyos vizsgálat megállapította, hogy 1800 méter mélységben a kijelölt he­lyen 80 fokos melegvízre lehet számítani. Októberben meg is kez­dődött a kutatófúrás, amely a té­li hónapokban is folyt. Az ered­mény nem maradt el, sőt már 630 méter mélységben igazolódott a tudományos szakemberek helyes fel­tevése. Szombaton, amikor a fúró­brigád elérte ezt a mélységet, 39 fo­kos meleg víz tört fel s ez a hőfokú víz már teljesen elegendő az üzem­be állítandó strand számára, hiszen melegebb a tapolcai víznél. Most a szakértők annak megállapításán fá­radoznak, hogy miiyen bőségű és milyen összetételű természetes me­leg vízről van szó. Tóth Dezső tanácselnökhelyettes elmondotta, hogy most már nem lesz akadálya a strand üzembehelyezésé­nek, ami a nyári idény elején meg­történik. Azzal, hogy már 630 méter mélységben elérték a kívánt ered­ményt — ha nem is 80 fokos a viz — az e célra rendelkezésre álló költségkeretből hatalmas összeget takarítottak meg és ezt a pénzt a medence és a fürdőépület tatarozá­sára, strandberendezésekre és a strandépiiletben lakó négy család elhelyezésére használhatják fel. Miskolc dolgozói nagy örömmel fogadják ezt a. hírt, mert a villany- telepi városi strand sok-sok ezer em­ber számára nyújt majd kényelme­sen hozzáférhető nyári felüdülési le­hetőséget. Levelezőink írják n * ii f, fi ÓxdS vasutasok, akik hősiesen helytálltak a nehézségek leküzdésében Az utóbbi időben nagy elismerés­sel beszéltek mindenütt a vasutasok hősies munkájáról. Úgy érezzük az elismerés nekünk, az Ózdi Kohászati Üzemek vasutas dolgozóinak is szóit. S nem is hiába, mert. a rendkívüli hideg reánk is nagy feladatokat rótt. A 20—25 fokos fagyban a Máv áruforgalmi korlátozásokat léptetett életbe, ami azt jelentette, hogy Ózd —Borsodnádasd üzemeltetéséhez a szükséges alapanyagok nem érkez­tek meg. 80—100 cm. mélyen átfagyott ércet kellett feltörnünk és fel­raknunk, hogy a kohókat üze­meltetni tudják. A nehézségeket növelte, hogy a Sajó alacsony vízállása következté­ben a mozdonytápvíz minősége erő­sen leromlott. A farkaslyuki bánya a nagy hófúvások miatt csökkent létszámmal dolgozott, emiatt kény­telenek voltunk mozdonyainkban a kéndúsabb, rosszabb minőségű som- sályi szenet használni. Vasúti pá­lyánkat néhány helyen egy-másfél- méteres hóakadályok tették járha­tatlanná. 480 csoportkitérőt és 109 km. hosszú vágányhálózatot kellett a hótól, jégtől megtisztítani, hogy a forgalmat a gyár, a bányák üzemel­tetését biztosítsuk. Mindezeket — a néha roppant nehéz feladatokat — nem tudtuk volna megoldani, ha vasutas dol­gozóink nem érezték volna ma­gukon az ország szemét. Ezért hősiesen helytálltak a munká­ban. Köszönettel tartozunk fizikai és szellemi dolgozóinknak, akik tevéke­nyen resztvettek a nehézségek le­küzdésében. Napról-napra új vasutas hőstettek születtek. Nehéz lenne felsorolni va­lamennyi vasutas hős nevét, de a legjobbakat meg kell, hogy említ­sem. A vontatásnál Staudinger Lipót, Fábián Lajos és Léka Béla moz­donyvezetők tűntek ki. A forgalom­nál Czimmer Béla kormánykitünte­téses sztahánovista fődiszpécser jó munkájával a legnehezebb időszak­ban is biztosítani tudtuk az Ózdi Kohászati Üzemek üzemeltetését. Kimagasló teljesítményt ért el a hétesi rendezőben Zachár Béla ko­csimester brigádja, a gyári rendező­ben Berencsi József-brigád. Somsá- lyon pedig Csomós Viktor. A kohóknál Obrusánszki Jenő és Pál János tűntek ki, akik 20— 25 fokos hidegben, fűtetlen da­run, üzemzavar nélkül dolgoztak. Berecz József kétszeres sztahánovista művezető éjt nappallá téve dolgo­zott. Tirki József rakodómunkás há­rom ember munkáját végezte el az trcrobbarttásoknál. Puskó István a rendkívüli hidegben az érchídon ál­landóan közel majd 200 százalékot teljesített. Köszönettel tartozunk Flóri Ist­ván, Tamás József és Fógel Benjá­min kocsijavítóknak, akik szabadég alatt végezték nehéz munkájukat. Dicséret illeti a vontatás, a forga­lom, pályafenntartás és rakodóüzem valamennyi dolgozóját, akik erejü­ket megfeszítve fáradoztak a gyár kiszolgálásán. Továbbra is ilyen jó munkát akarunk végezni, hogy öregbítsük a vasutas becsületet és az Ózdi Kohá­szati Üzemek ismét elnyerhessék a kongresszusi zászlót. CSOMÓS PÁL gyárrészlegvezető Köszönet a „Semmelweis-kórház dolgozóinak A Semmelweis-kórház sebészeti osztá­lyán fekszem néhány nap óta. Ittartóz- kadásom óta tapasztalom, hogy a vezető tanártól kezdve valamennyi orvos, ápolónő és a 'főműtös legjobb tudása szerint végzi munkáját. Mindent elkö­vetnek a betegek mielőbbi meggyógyu­lása érdekében. A szoba betegeinek nevében hálás köszönetéin fejezem ki kitűnő munká­jukért. B. SZABÓ JÓZSEF Tiszakeszi Eredményesen dolgozik az erdőbényei termelési bizottság Január 22-én a gazdag* ülésen 32 tagú termelési bizottságot választot­tunk, amely azonnal az időszerű feladatok megoldásához látott. A bizottság javaslatára elké­szült a község mezőgazdaságának fejlesztési terve. Ennek eredménye­ként a trágya az utolsó szekérig szarvasokba van rakva a földeken. A bizottság munkáját dicséri az is, hogy a termelők egymásután jelen­tik be igényeiket új szőlőtelepítésre. A lakosság vállalta, hogy a háza előtt mindenki két-két gyümölcsfát ültet. Fejlesztési tervünkben szere­pel, hogy talajjavítás céljából 100 holdon lucernát termesztünk. Ezt meg is tesszük, csak úgy ne jár­junk, mint a muH évben, amikor 12 gazda lucerna és lóhere magtermé­se esépeletlenül maradt. A sárospa­taki gépállomást sem kéréssel, sem követeléssel nem sikerült rávenni, hogy a helyszínen elvégezze a csép- lést. így a tél folyamán a termés egy részét már teletették az álla­tokkal, egy része pedig a rossz táro­lás miatt tönkre ment. Most már csak azt szeretnénk ha a még ép­ségben maradt terményt kicsépel­nék, hogy saját vetőmagvainkka! vethessünk. Állatállományunk fejlesztésének van egy akadálya. Legelőterüle­tünkből a sátoraljaújhelyi erdőgaz­daság minden előzetes bejelentés nélkül igénybe vette azt a 165 hold területet, melyet az állattartó gaz­dák megtisztítottak. Emiatt semmi reményünk arra, hogy eleget tud­junk tenni a minisztertanács állat­fejlesztési határozatának. LICSKAI ISTVÁN vb. titkár, Erdőbénye. Éjszakai ügyeletes orvost szoigálai 1 Megyei kórház (tel.: 36—363). 2. Ka. zinczy u. 20. (15—032). 3. Ujdiósgyör I u. i 4. sz. rendelő (21—287). Ügyeletes gyógyszertárak Állandó é.lszakai szolgálat: Miskolc: Szabadság tér 2 sz. Malinovszkii u. 2. az Ujdiósgyőr: Marx Károly u 38. He.10- csaba: Csabavezér u. 68. sz. Vasárnap ügyeiefe» nem tart. Ma Diósgyőrött a Hegyal.ia u l. szára a.ta:»i gyógyszertár tart éjszakai szolgá­latot IDŐJÁRÁS Várható időjárás kedd estig: Felhőátvo­nulások. többfelé eső. * magasabb hegye, ken havaseső. Mérsékelt szél. A hőmér, séklet alig változik. Várható hőmérsékleti értékek: kedd reggel nulla—3, délben nyugaton 7—10, máshol 4—7 fok között. A fűtés alapjául szolgáló középhőmérséklet nulla—plusz három fok között. — Dr. Joseph Wirfh, volt német biro, dalmi kancellár, aki jelenleg Moszkvá­ban tartózkodik felkereste V. I. Lenin és J. V. Sztálin mauzóleumát és ott koszorút helyezett el. — Az élelmiszeripar « lakosság jobb ellátásáért az eddigi, mintaboltok mellett 1954,ben 8 ú.i mintaboltot nyit az ország különböző részeiben. így Komlón lej, konzerv és édesipari mintaboltot létesíte­nek. — Az Egyesült Gyógyszer- és Tápszer, gyár dolgozói ebben az* évben több gyógyszert gyártanak, mint tavaly. A 1 heromycin. a hastífusz és a szamárkö­högés speciális gyógyszerének gyártása n múlt évihez mérten 25—30 százalékkal, a Novocain e-vártás pedig 20 százalékkal emelkedik. Hónapról-hónapra növekszik a tavasz idején oly fontos ..C“ vitamin gyárfás;». is Uj gépek beállításával az év során harminc százalékkal több ,,C‘‘ vitamint gyártanak. A gyár új készífmé, nve a Sterogenol. n szagtalan maróha- tásnéLküli fertőtlenítőszer, amelynek tö, meggyártása most kezdődik. A Maltiron. Laktorizán és az Oriza gvermektápsze- reket az idén Bl. B2. és B6. vitaminnal dúsítva készíti » gyár. — Értesítjük a Tiszai pályaudvar kör­nyékén lakó dolgozókat, hogy a MÁV te, lepi általános iskolában a dolgozók fanío, Iyama p héten nyílik meg. Felvételre a MÁV-telepi iskola igazgatóságánál lehet jelentkezni. ÉRTESÍTJÜK az eladó és vásárló közönséget, hogy további intézkedé­sig Miskolcon semmiféle állatvásárt nem tartunk. ______ Miskolci Vásárcsarnok. színházi hír Március 2_án, kedden és 4-én, csütör­tökön a Trubadúr előadásán Leonóra szerepét Papp Júlia, a Szegedi Állami Nemzeti Színház Munka Érdeméremmel kitüntetett művésze, Azucena szerepét pedig Dósa Mária a debreceni Csoko­nai Színház művésze énekli. A Déryné Színház mai műsora Este 7 órakor: A trubadúr. 5. sz bér­let. FIZIKAI DOLGOZOK AT épiüef­anyag telepünkre felveszünk. Je­lentkezés Tiizép telep 4/03,as, Jó- zsefA. ii. 49. sz. Szállás biztosítva. 4 mozik műsora; DE KE. Február 18—március 3: öt barát. Kezdés: 5, egynegyed 8, vasárnap: 4, 6, 8 óra. KOSSUTH. Február 26—március 3-ig: Rákóczi hadnagya. Kezdés: fél 6. háromnegyed 8. vasár, nap: fél 4. háromnegyed 6. 8 óra. TÁNCSICS. Március 1,3: Rákóczi hadna­gya. Kezdés: 5. 7 óra. ‘vasárnap: 3, 5. 7 óra. DIÓSGYŐRI DIADAL. Február 28— március 2: Mexikói lány. Diákok kérése a papírgyár dolgosaihoz Az utóbbi időben rosszabbodott a papír minősége• Mi iskolai tanulók érezzük meg ezt legjobban. Az iskolai füzetek papírja beissza a tintát, szét­folyik rajta a betű. Hiába igyekszünk, mégsem tudunk jó osztályzatot sze­rezni. üe van egyéb baj is. Annak ellenére, hogy a papír gyenge minősége miatt sokkal több füzetre van szüksé­günk, a papír_ és írószerüzletekben nem lehet kapni, csak hisvonalú irkát­Ez nagy hiba, mert mi, a jövő mér­nökei, bányászai, szakmunkásai most szerezzük meg tudásunk alapjait s ha nem tudunk rendes, tiszta feladatokat készíteni, tanítónk nem adhat jó osz­tályzatot. Pedig jni jó bizonyítvánnyal szeretnénk « felsőbb osztályokban je­lentkezni. Kérjük a papírgyár dolgo­zóit, sürgősen javítsanak a papír minő­ségén, gondoskodjanak arról, hogy jő minőségű és elegendő mennyiségű fü­zetre van szükségünk. A Palóczi-utcai iskola IV. osztálya nevében; rAKORY CYÖRGY Kezdés: 6 óra. vasárnap: 4. 6. 8 óra. IIEJ-ÖCSABA. Március 3—4: Fehér ho. rnály. Kezdés: 5. 7 óra. északmagyarorszAg A Masrvar Doterozöft Párttá Megyei Bizottsáeának naoilatvia. Szerkeszti: . szerkesztéhizottság:. Felelős kiadó: Kovács István. SZERKESZTŐSÉG: Miskolc. Széchenyi u 30. Telefon számok: 15—016. 15—017. 16—549. KI ADÓHIVATAL: Miskolc, Széchenyi u. 30. Telefon: 15—907. _____________Posiafiók • 114. _________ Boreodmesryet Nyomdaipari Vállalat. Miskolc. Felelős nyomdavezető: Széniről Imrén«, Nagy mellénye van... Február 10-i számunkban képlet ír közöUtünik arról, milyen nagy feleló'tlenség- re mutató hibát követett el a MIK. A Széchenyi-utca 38. számú ház Szinva felőli oldalán az emeleten lévő lakás egy keskeny átjárón keresztül a patak medre fölött függőerkélyről közelíthető meg, de a MIK elfelejtette megrendelni a korlá­tot az erkélyre. Életveszélyes a lakás megközelítése­A MIK a hibán azóta sem javított. Fülük botját sem mozgatják, a bírá. latna nem intézkednek, nem válaszolnak a MIK vezetői. (Talán annyira megszokó ták már — mondhatja az olvasó, s néni kevés joggal.) Vájjon akkor is ilyen nagy mellényben fognak-e járni, ha kifejezet, ten az ő felelőtlenségük folytén baleset történik? ... Ne féltsék a zsírtól a szuhogyi bányászok egészségét! A szuhogyi népboltnak jól felsze­relt, bőséges áruraktára van, de bogy, bogy nem, ez a népbolt zsírki­utalást nem kap. Ilyenformán hiába is keresnek ott zsírt a főzéshez az asszonyok. A község lakóinak 65 százaléka bányász, ipari munkás. Nem értik, miért ez a mostoha bánásmód. Az asszonyoknak az 5 kilométerre fek­vő Rudahányára kell menniük zsír­ért. Lehet, hogy az illetékes kereske­delmi szervnél gyomorbajos dolgozó­ra bízták a zsírkiutalást. Neki nem szabad zsírral főzött ételt ennie, fél­ti mások egészségét is. De miért ép­pen a szuhogyiakét? — Örömmel le­mondanak az ilyen „gondoskodás­ról“, sürgős választ, illetve még sür­gősebben intézkedést várnak a bá­nyász-asszonyok. * Ha a fürdőben fürdeni is lehetne... Alberttelepen négy éve korszerű für* dót építettek. Az üzem vezetősége a tcu karítónókre bízta a fürdő tisztántartását. Meg is védik ők a fürdőt 9 hogy tiszta maradjon9— jobban már nem is lehet. Egyszerűen zárva tartják a fürdőkádas szobákat, a bányában dolgozó nők tehát nem fürödhetnek meg• A fürdő egyes takarítónői eszerint olyan véleményen vannak: kár mosdaná, hiszen megint piszkos lesz az ember. De viszont akkor ők minek esznek, hiszen —^ ugyan* ilyen érvelés alapján kár a faradsag- ért, hiszen megint csak megéheznek., • 6.1 arányban győzött a Szovjetunió birkózó válogatottja Miskolcon A magyar-szovjet barátság: hónapja ki­emelkedő eseménye volt Miskolcon ^ a Szovjetunió birkózó válogatottja vendég- szereplése. A hatnapos budapesti nemzet­közi birkozóverseny után a szovjet^ ver, senyzők pgy csoportja Miskolcra látoga­tott el, ahol a magyar utánpótlás legjobb­jaival mérkőzött meg A szovjet vendége­ket «. város határában küldöttség fogadta. Urbancsok Mihály elvtárs. az MSZT me, gyei elnöke üdvözölte n «szovjet versenyző­ket, majd Havas Jutka úttörő mondott verses köszöntőt és virágcsokrot nyújtott át a vendégeknek. A mérkőzés kezdetére zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel a Déryné színház nézőtere. A szovjet és a magyar himnusz elhangzá­sa után Papp Gazsi Imre elvtárs MTSB elnök mondott üdvözlő beszédet. Először két magyar versenyző: Viczek és Potyon- di kihivásos mérkőzését bonyolították, le. Ezután került sor a válogatott csapatok mérkőzéseire. Légsuly: Giffiadze (Szovjetunió) ponto, zással győz Fábri (Magyarország) ellen. Az első hat percben egyik versenyző sem tud fölényt kiharcolni. Sorsolásnál Fábri kerül először térdelő helyzetbe. Itt a szöv­őét versenyző valamivel többet kezdemé­nyez. Állásban Fábri figyelmeztetést kap menekülésért Pontozással győz a többet kezdeményező szovjet versenyző. 1:0 a Szovjetunió javára. Könnyüsuly: Gabalajev (Szovjetunió) tussal győz Fejes (Magyarország) ellen. Gabalajev a 2. percben gánccsal földre viszi Fejest Az első hat perc után a szovjet versenyző fölényét állapítják meg n. versenybírák. A 9. percben Gabalajev Jábbeakasztásos csipődobással két vállra fekteti Fejest 2:0 a Szovjetunió javára. Váltósuly: Sebanov (Szovjetunió) pon­tozással győz Benő (Magyarország) ellem Az első hat perc után sorsolásnál Benő kerül térdelő helyzetbe. Igen kemény küz, delem folyik a két versenyző között. Vala­mivel többet kezdeményez a szovjet ver­senyző és így minimális pontkülönbséggel megnyeri a versenyt. 3:0 a Szovjetunió javára. Középsuly: Komov (Szovjetunió) ponto­zással győz Kraicsi (Magyarország) ellen. Komov négy aláfordulásos kísérletét nem tudja befejezni, de ezzel már abszolút fö, lényt szerez az első hat percben. Állásból folytatják a versenyt Krajcsi állandóan támad, de egyetlen akciót sem tud kez­deni A 14. percben Komovot figyelmezte­tik menekülésért. Győz n szov-jet verseny­ző. 4:0 a Szovjetunió javára Félnehézsuly: Englas (Szovje+uniőT tus­sal győz Serfőző (Magyarország) ellen. Englas lábkiemeléssel már az első percben földreviszi ellenfelét A 6. nercben túlsó lábfogássnl hidba kényszeríti Serfőzőt az, Jfn kétvállra fekteti. 5:0 n Szovjetunió ja­vam. Gurin (Szovjetunió) pontozással veszt Reznák (Magyarország) ellen. Az első bat perc alatt egvik versenyző sem tud előnvt szerezni Sorsolás után Reznák 1 kerül először térdelő helyzetbe A ma­gyar versenyző a hátralévő idő alatt tö!>* bet kezdeményez és kis pontkülönbség­gel megszerzi a magyar csapat egyetlen győzelmét. 5:1 a Szovjetunió javára. Mekokisvili (Szovjetunió) tussal győ2 Vászin (Magyarország) ellen. Az olim­piai bajnok szovjet versenyző az 5. perc­ben gáncs után tussolja a magyar ver« senyzőt 6:1 a Szovjetunió javára LABDARÚGÁS Vasárnap rnár az eeész megyében ^kezdődtek az előkészítő mérkőzések a tavaszi idényre. Az NB-s csapatok mellett mérkőzést látszottak a megyei csapatok is. Eredmények: \ Di. Vasas—Mezőikeresztesi Banyása 23:2 (14:0). Bp Vörös Meteor—Miskolci Vörös Me­teor 3:1 (2:0). Miskolci Dózsa—Miskolci Honvéd 4:4} (2:2). Miskolci Építők—-Borsod megye Ifj. Vá­logatott 1:0 (1:0). t RÖPLABDA Vasárnap röplabda villámtornát rende­zett a Di. Vasas, amelyen több fövávosi csapat is résztvett A villámtornát a Mis­kolci Lokomotív férfi és női csapatai nyerték meg. Eredmények: Di. Vasas—Bp. Petőfi 40:33. Di. Vasait —Bp. Lokomotiv 26:23. Bp. Ganz—Di Va­sas 44:22. Miskolci Lók.—Bp. Ganz 36 í 34. Miskolci Lokomotív—Bp Petőfi 26:21* Miskolci Lokomotív—Bp Lók. 41:29 Női mérkőzések: Miskolci Lók.—Bp* Ganz 48:14. Miskolci Lók.— Bp. Petőfi 28:25, Di Vasas—Bp Lokomotív 29:12# Di. Vasas—Bp. Petőfi 36:36. TORNA. A VTSB az alapfokú tomászbajnokság sikeres előkészítése érdekében tornabe­mutatót tartott Miskolcon. A Miskolci Építők tornászai mutatták be nagy siker­rel az alapfokú tornászbajnokság gya* korlátáit és serdülő bajnokság kötele­ző gyakorlatait. Hivatalos totónyeremények. A sportfogadások 1954. február 28-i, ti»« zcdik heti fordulójára 263.183 és fél daval* fippszelvény érkezett be Felosztásra ke­rül összesen 394.775.25 Ff. 12 találatot hatan értek el. A nyere­ményösszeg egyenkinf 19.737 forint 50 fül. II találalot százbarmi nchárman értek A nyereményösszeg kifizetésére már- 10 találatot 1495 pályázó ért el. A nyc# remenyösszeg egyenkmf 105 forint. A nyereményösszegek kifizetésére már­cius hó 9-töl kerül sor. (MTI) Apróhirdetések Apróhirdetések díja 10 szóig: hétköznap 10 forint, vasár* és ünnepnap 20 forint. Minden további szó hétköznap 1 forint, vasár- és ünnep nap 2 forint. A Patyolat Vállalat fel. vesz üzemlakatost, moso, dai segédmunkásokat, fü, tőt és éjjeli őrt. Sztálin u. 40—42. 330 Gyakorlattal rendelkező evoluLkönyvelőt keresünk azonnali belépésre. Diós­győri Vendéglátóipari Vál­lalat Miskolc, Sztálin ut 123. 442 Azonnal felveszünk kar. bantartó lakatost és aszta­lost, villanymotor kezelő­ket. portást. éjjeliőrt, raktári segédmunkásokat István Malom, Zsolcai ka­pu 46. 443 Kőszivacslap minden mennyiségben szabadon kapható. Tüzép Széchenv; w 19 I. em 305 2 hónapos malacok el­adók Nagy Lajos. Hadi­rokkant u. 52. sz. 535 Jókarban lévő cimbalom eladó. Kotunovics Sarolta Tártva 459 Két sertés eladó, egy te, vágásra és egy továbbtar- tásra. Szepessy u. 25. sz. 537 Kismalacok eladók Cím. Kőporos 54. sz. 536 Eladó ió állapotban lévő kétszemélyes rekamé p« hálószobabútor. Borsvezér u. 42. 541 Hízott sertés eladó. Hold u 13 sz. 528 Hivatalsegéíli és nagyfa, karífői állásra jelentkező­ket "keres a megyei tanács gondnoksága 448 Üzemi konyámba sza­kácsnőnek. vagy kisegítő­nek ajánlkozik középkorú nő. Tapolca. Vöröshadse. reg u. 15. sz. 538 Bejárónőt keresek. Ba­csó Béla u. 9 sz. 526 Dolgozó anya 7 éves kis­lánya mellé megbízható nőt keres Arany J. u. 23. 533 Gyermekszeretö asszo_nv azonnal állást kaphat. Ér­deklődni lehet délután 4 órától Rudas László (Kál, vin) u 24.. hátul balra az udvarban. Kerékgyártó 540 A Miskolci Cipőnagyke­reskedelmi Vállalat fel­vesz szakképzett kereske­dősegédet és csomagolót. Jelentkezés Kazinczy utca 4. alatt kereskedelmi ősz, tályon. 449 Fájdalommal tudatjuk, hogy felejthetetlen édes­anya. nagymama s jó rokon özv. Adámy Jánosne szül. Perkopa Mária életének 89-ik évében 1954 febr. 27,én meg­halt Temetése ma dél­után 4 órakor lesz a mindszenti evangélikus temető i’avafalozóiából. H A gyászoló Adámy és Freilich család.

Next

/
Oldalképek
Tartalom