Észak-Magyarország, 1953. január (10. évfolyam, 1-26. szám)

1953-01-22 / 18. szám

f ÉSZAKMAGYARORSZÁG Csütörtök, 1053. Január Hamlet-próba a Déryné Színházban Í homályos nézőtér első széksorai között kis asztal mellett Majthényi Gabriella scgédrsndező élénken figyel a Színpad felé és olykor jegyez valamit. Ott áU Gyökössy Zsolt, a fiatal rendező is• Időn hint felszól a színpadra: „A függöny tsak most megy szít, nem hamarább ‘ Csináljuk ezt mégegyszer“ — „A em jó a hangsúly... így ■ ■ •“ . Chakespeare Hamletiének első ^ nását próbálja az együttes. felver _t ______^___ _ Hosz­szas, alapos előkészítő munka után jutót" tak el a Déryné Színház művészei és mű* szaki dolgozói a díszletes próbákig. Ren­dezői előtanulmányok folytak, ezekhez jo alapot szolgáltatott a budapesti Nemzeti Színház Hamlet-előadását megelőző^ vita anyaga és magának a pesti előadásnak tapasztalatai, továbbá különösképpen a mravjet Shakespeare-tanulmányok és az évszázadok során felgyülemlett Shakes- pcare-irodalc.nl haladottabb értékelései. Az együttes tagjai mindezt' megvitatták, taglalták a tragédia eszmei tartalmit, történelmi hátterét, az egyes szerepek je­lentőségét, azután láttak a részletek ki­dolgozásához. Sikerült megoldani azt, hogy a darab anyagát bárom felvonásba vonjak össze, anélkül, hogy a darabból egyetlen lényeg­be vágó mondat vagy mozzanat elsik- ka#na. A történések színhelyeit is érthe­tővé, könnyen elképzelhetővé kellett tenni, amihez hozzásegítették a miskolci művé székét a budapesti előadás tapasztalatai. Ezekből kiindulva sikerült olyan színpad­technikai megoldást találni, hogy az elő­adás időtartamát jelentősen megrövidít­hetik, a színváltozásokat zökkenő nélkül bonyolíthatják le. (Az egykori kapitalista színházaknál könnyen oldották meg az ilyen problémákat. Egy kis ,.húzás ^ a szövegből itt, egy kis torzítás, hamisítás amott — így gondolkoztak főképp a vi" doki direktorok, mert — a Hamlet szá­mukra épp olyan üzlet volt, mmt ^ - mondjuk — az „Amerika angyala“ című blip» i- viperelt revü ) A Déryné Színház együttesének minden tagja átérzi fejadata nagyszerűségét. Most fs fok tanakodás előzi meg jelenésüket- A szereplők arra törekszenek, hogy érvé­nyesüljön a halhatatlan dráma tartalmi lényege, Shakespeare gondolatai, mon­danivalója, mindaz, ahogyan a nagy gé­niusz századokramenően tükrözője akart lenni — és tudott lenni — korának. * • A helángőri dán királyi vár gótikus Cl tróntermében vagyunk. Itt kezdő- rlilc az első felvonás cselekménye. Har­sonaszó — Claudius (Farkas Endre) az új király, Hamlet apjának gyilkosa. Ham­let anyjával, Gertrud királynéval (Bartha Mária) és kíséretével bevonul, elfoglalja a testvérgyilkosság árán megszerzett trónt- A bitorló minden mozdulata kimért és mesterkélten nyájas. Sűrű pillanat, aho­gyan a belépő Hamletét fogadják. A ki­rály tekintete beszédesen kifejezi: azt szeretné, ha Hamlet soha meg nem sej­tené, hogy apját ő tette el láb alól- A királyné — Icltíismeretfurdalást érez, de szomjazza, hogy fia szeresse őt. Érezzük, nem tud férje gaztettéről, inkább az zavarja nyugalmát, hogy fiát bántja a gyors felejtés. A két beszédes tekintet sikerült. A rendező sem tesz ellenvetést. A'cm kis dolog ennyit mondani egy-egy tekintettel. Claudius legfőbb gondja, hogy meg­nyerje környezetét• Jóságát fitogtatja, — de ezt is talpnyalőjának, Polóniusnak (Pagonyi János) fiával, Laenesszel (Pró- kay István) szemben. Aztán Hamlet felé fordul a király, királyné, hogy megnyer­jék maguknak — bűntudatuk elnémítá- sára. Claudius a maga módján, a fiát szerető anya is a rriaga módján. Keser­nyés válaszolóit ad Hamlet, de ebben is belenyugszanak. Mit tehetnének? A bűnösnek a megbékélés illúziója is eny­hét ád. * H amlet (Bozóky István) magára ma* rád. Gondolatai fojtott fájdalom­mal szavakba formálódnak, keserű érzelem- kitörésekké izzanak: ,„ .. Csak egy rövid hőt még cipője sem szakadt el, melyben atyám testét kí­sérte ki, hiúba módra könnyé válva; — s ím (óh Isten! egy barom, egy oktalan tovább gyászolna), ím ö, éppen ő, atyám öccsével egybekél, ki úgy sem húz atyámra, mint én Herkulesre.11 Hamlet fájdalmas, fegész erkölcsi lényé­ből fakadó kitörésével elindul a tragédia feltartóztathatatlan lavinája. Érezzük, hogy itt rothad valami — erkölcs, király­ság és mindaz, ami a kor rendjét még lábon tartja — cs a rothasztókkal szem­beszáll egy agyában, erkölcsében erős, de fizikailag és politikailag gyenge erő: Hamlet, aki átérzi, mjlyen xoskasztóan nagy felelősség nyomja vállát: „Kizökkent az idő; óh kárhozat! Hogy én születtem helyre tolni azt" TZ ülönös és tragikus szerelem Hamlet és Ofélia (Hacser Józsa) szerelme. Hiszen Hamlet éppen abban csalódik, amit értéknek hitt Oféliában: a nyíltszivüek hajthatatlanságában. Ofélia nyíltszívű, de sokkal gyengébb, semhogy kora családi morálját át merészelné hágni, — apja, a> törtető Polónius és bátyja, a maga vilá gát élő kozmopolita Laőrtes befolyása alól menekülhetne. Ofélia eszközzé süllyed a reakció karmai közt. Az erkölcs, a gon­dolat és a történelmi felelősségérzet hőse, Hamlet, mit kezdjen egy „eszközzel“? * Z'1 yöhössy rendező izgatottan figyel minden mozdulatot, olykor jelsiet a színpadra, egyegy rövid észrevételt tesz, vagy hosszabb eszmecsere indul a rendező és a szereplők között. Egy egy szót, egyegy mozdulatot és hangsúlyt is élénken megvitat rendezotársával, Bozóky- val. Bozóky István a felvonás végén remekel szép beszédével, árnyalatokig pontosan értelmező hanghordozásával, amikor Ham­let elhatározza, hogy a színészek játéká­val fényt derít apja bűnösségére. A cse­lekmény feszültsége izzóvá forrósodik itt és várnák a második felvonást. De erre a napra befejeződött a próba. Másnap megismétlik az első felvonás, próbáját- Aztán a második, majd a harmadik fel­vonás diszlctes próbájára,„végűig azegcsz tragédia díszletes-jelmezei főpróbájára kerül sor. « í gy készül a lelkes együttes a Déryné Színház nagy cs szép fel­adatára: első Shakespeare-előadására. Január 23-án, pénteken este Miskolc dol­gozói számára ünnepi élményt fog nyúj­tani a korszerűen megrendezett Hamler felújítás. II. B. HÍREK Ügyeletes gyógyszertárak Állandó éjszakai szolgálat: Miskolc: Szabadság tér 2. sz. Malinovszkij u. 2. sz. Ujdiósgyör: Marx Károly u. 38. Hejő. Csaba: Csaba vezér u. 68. Ma Diósgyőrött a Hegyalja u. 1. szám alatti gyógyszertár tart éjszakai szolgád latot. I döjárás Várható időjárás csütöriök estig:: nö­vekvő felhőzet, legfeljebb az északi me­gyékben néhány helyen kisebb hóesés. Többféle köd, mérsékelt északnyugat, nyugati szél, a hideg tovább tart. Vár­ható hőmérsékleti értékek az ország terű. leiére: csütörtökön reggel mínusz 7—mí­nusz 10. hóborította helyeken mínusz 10— mínusz 13, délben 0—mínusz 3 fok között. A várható napi középhőmérséklet január 22 én, csütörtökön mínusz 4 fok ala;t lesz. — Amerikai repülőgépek érkeztek Brin- disibe. Amint a ,,ANSA*‘ hírügynökség közli, Brindisi kikötőjébe újabb szállít­mány amerikai repülőgép és légifelszerelég érkezett az atlanti tömb földközi tengeri tagállamainak .felfegyverzésére. — A magyar szinkron állami vállalat a közeljövőben több külföldi film magyarra szinkronizálását fejezte be. A „Tanító** című szovjet filmalkotás a szovjet film ünnepén kerül először a magyar közön­ség elé. A magyar közönség körében már nagy sikert aratott a ..Támadás 6.25-kor*4 című szovjet film, amely a szovjet film ünnepén ugyancsak szinkronizálva kerül ismét bemutatásra. A ,,Gyapottündérke4* című szovjet mesefilm szinkronizálásán is az utolsó munkálatokat végzik. Ezeken kívül hamarosan több film szinkronját kezdik meg: a többi közt az ..Arany al­mafa“ című színes, csehszlovák mesefil­mét és az ..Egyesüljetek a holnapért4* című kínai filmét. Több színdarab szovjet filmváltozatát is magyarra szinkronizál­ják.' így az ,,Éj jeli menedékhely“, a ..Tánctanár“ és a ,.Hajnali, cirkáló“ című filmeket. Ezenkívül a ..Revizor“ és a „Sádkő“ című szovjet filmalkotások ma­gyar hangfelvételeit kezdik meg. Jelenet a próbáról. Hamlet (Bozóky István) és Ofélia (Hacser Józsa). Az Észak magyarország megírta — illetékes szerv Intézkedett Szövetkezetünk vezetősége megállapí­totta, hogy a .Miskolc, Kazinczy-utca 12- számú javítóüzemünkbe;! valóban gondat­lanul bánnak a hulladékgumival. Intéz­kedtünk. hogy ezentúl minden hasznosít­ható hulladékot gyűjtsenek össze és azt átadjuk a MÉH-vállalatnak. Köszönjük a szerkesztőségnek, hogy a hiányosságra felhívta figyelmünket. BODNAR JöeSEF a miskolci cipészek kisipari termelőszövetkezete A miskolci vízellátásról írt észre­vételekre a borsodi vízmüvek igaz­gatója, id. Csege András az alábbi felvilágosítást küldte. Miskolc városban a vízfogyasztás fel­tűnően nagy. Ellenőrzéseink során meg­állapítottuk, bogy ennek egyik alapvető oka, hogy sok helyütt a csapok és a WC'k igen elhanyagolt állapotban vannak. Az egyik újonnan .épült kórházban pél­dául 29 erősen folyó vízvételi helyet talált ellenőrünk. Hasonló jelenségek tapasztal­hatók a város minden részében. A vízzel való pazarlás növeli üzemünk önköltségét, nagymennyiségű villamosenergiát vonunk »1 más fontosabb célok megvalósításától és mivel az oktalanul elfogyasztott vizet a nap bizonyos óráiban nem tudjuk pó­tolni, ennek következében a magasabban fekvő városrészek dolgozói gyakran nem1 jutnak vízhez.. Minden becsületes dolgozó, minden háztartás kötelessége tehát a legmesz- szebbmenően takarékoskodni a vízzel. A Ganz-gyár a vízmüvek részére elké­szítette a 4-es számú gépcsoportot, ame­lyet április 1-ig felszerelnek. Az új gép­csoport munkábaállítása is' elő fogja segí­teni Miskolc város vízellátásának rendezé­sét. ID. CSEGE ANDRAS a borsodi vízmüvek igazgatója A mozik műsorai r.f.KE. Január 22—25: Két krajcár reménység. Kezdés: Csütörtökön kivételesen: 6, 8 óra. KOSSUTH. Január 22—25: Hurrá tavasz. Kezdés: fél 5, háromnegyed 8 óra. va­sár- és ünnepnap délulán fél 4 érakor is. IIEJÖCSABA. Január 21—22: Els5 box kesztyű. Kezdés: 5, 7 éra. FAKLYA. Január *2: Sznhe Bator. Kezdés: fél 6, fél 8 óra. n Déryné Színház műsora Ma este 7 órakor; Luxemburg grófja. Bcrletsziinet. HIRDETMÉNY A miskolci villamosvasút a városi ta­nács Vi. 725/3—1—1953. VII.. sz. véghald rozata alapján Láev-kisvasul ..-Vasgyár közötti szakaszon a megállóhelyeket át. rendezi. Az átrendezés során megszűnnek az eddigi Klapka utca, Zoltán utca, (tlósz, Gépész utca és Vasgyár-nagyven. déglő megállóhelyek. Ezután Thököly, Béla, Gyula és Károly utcáknál állanak meg a villamosok. Az újgyóri piactérnél új megálló léte­sül. Ez az átrendezés január 2G-án, hétfőn, üzemkezdettől lép érvénybe. Igazgatóság. Apróhirdetések FókőuyTelőt keres nagy vállalat. Jelentkezés le. vélben, részletes önélet­rajz csatolása mellett, Miskolc, postafiók: 79, 1596 Nagy vállalat kontiro. zőt keres. Jelentkezés le. vélben, Miskolc, posiaíiók 48. címen. 1595 A miskolc: köztisztasági vállalat férfi és női se. gédmunkásokat, kocsisokat és úttisztítókat felvesz. Jelentkezés: Major-u. 2. sz. alatt. 1592 Konyhabcrendezés, kom­binált szekrény. 2 darab ágy eladó. Rózsa u. 40, sz. Kombinál, ikerkocsi el­adó. Martjntelen. Frank­lin u. 8. Megtekinthető Ady Endre u. 9. sz. alatt. Eladó tetőléc, egy é3 Jiétszámyas ajtó, üvegfal, gerendák. Városháztér 22. I. 10. _______________■ 4639 608. sz. sertés passzus elveszett. Megtalálója adi- le Diósgyőr, Pálos u. 62 sz. alá. Béresné. 93 Jó állapotban lévő kis- és nagykoesis írógépet ke résünk megvételre. Aján­latokat ármegjelöléssel Miokép kirendeltséghez, Rákóczi o. 5, . 69 Felhívjuk az állami vál­lalatok és egyéb közüle. tek figyelmét, hogy a Miskolci Köztisztasági Vállalat takarító és ciáno. zp üzemréazlege irodák, üzlet, és egyéb helyisé­gek időszaki és állandó takarítását, fertőtleníté­sét. ciánozását vállalja. Megrendeléseiket a Major u. 2. sz. alatti irodánkba kérjük. 52 Elcserélném Szűcs Sá. muel utcában lévő 2 szo­ba, konyha, éléskamrából álló glacsonybérü Iakáso. mat ugyanilyen nagyságú komfortodért Címeket a kiadóhivatalba kérek. A borsodmegyei keres­kedelmi szállítási vállalat alkalmaz közúti jogosít­vánnyal rendelkező von­tató vezetőt. 66 Gyakorlott gépkocsivá^ zetőket felveszünk buda. pesti I. sz. teherautófuva rozási vállalat miskolci főnöksége. Jelentkezés: Miskolc, Malinovszkij u. 11. garage. 65 Azonnali felvételre kere­sünk perfekt gép- és gyorsírót, lakatos, villany szerelő és hegesztő szak­munkásokat. Cementipari gépjavító vállalat Hejő. csaba. 63 Építőiparban jf rtas pénz ügyi előadót. gyakorlott gyors és gépfrónűt fel. vesz a diósgyőri út és vasútépítő vállalat. (Ur diősgyőr. Gőzön Lajos u. 19.) 1599 .Cj, sötét, modern háló­szobabútor eladó. Vörös, many u. 57. 91 Lakatosokat, esztergá. lyosokat. motorszerelőket, segédmunkásokat keres azonnali belépéssel a XVI. sz autójavító vállalat Mis kolc, Zsolcai kapu 7/9. sz. Kontírozó könyvelőt fel. vételre keres, a magtér, mehető vállalat. Sáno u. 15. 63 Lakatost, villanyszere­lőt kovácsol, vízvezeték szerelőt, special autógén és villanyhegesztőt azon. nal felvesz a miskolci ke­nyérgyár, Arany János u. 106. sz. Jelentkezés reggel 7—9-ig. 68 Nagy gyakorlattal ren­delkező gyors- és gépíró- nőt keresünk, életrajzot kérünk a Mokép kirendelt­séghez, Rákóczi u. 5. 69 Gyors., gépírót azonnali belépésre keres a 28/11. sz. segédipari vállalat Miskolc, Szekerész u. 5. P á r t h 5 r e k A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÁGIT. PROP OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYE Pártbizottságok és propagandista szemináriumvezetők figyelmébe: Értesítjük megyénk valamennyi pro. pagandista szemináriumvezetőjét (alapis. meretj tanulókörök, politikai iskolák *1. és II. évfolyama), hogy január 24 én, szombaton délután 2 órakor Miskolcon a pártoktatás házában előkészítő konferen­ciát tartunk számukra az alábbi kérdé. sek alapján. Alapismereti prop, szemináriumve­zetők számára. 1. Mi az oszláíy és mi határozza meg a valamely osztályhoz való tartozást? 2. Mi a Párt? Mi az alapvető különbség a burzsoá és a marxisla.leninisla pártok közön? JÉ Melyek az újtipusu forradalmi párt fő jellemvonásai és sajátosságai? 4. Mit tanít Lenin és Sztálin elvtárs a párt tömegkapcsolatainak szerepéről és jelentőségéről. Pol. iskola I. évfolyam prop. szemináriumvezetői számára. Kérdések ,,A Magyar Tanácsköztársa­ság, a Kommunisták Magyarországi Párt­jának harca a Horthy,fasizmus ellen4' cimü anyag feldolgozásához. 1. A’ Kommunisták Magyarországi Párt, rém léséért és megtartásáért a külső éa belső ellenséggel szemben? 2. A Tanácsköztársaság bukásának okai és fennállásának jelentősége. Az ellenfor­radalom győzelme a fasizmus uralomra- jutása Magyarországon. 3. A Kommunisták Magyarországi Párt_ jának harca a dolgozók érdekeiért az 1929—S3 as gazdasági válság idején. A kormány véres terrorja a kommunisták ellen. A második Rákosi per. 4. A KMP harca a fasizmus ellen & békéért és a független demokratikus Ma­gyarország megteremtéséért a IL világ­háború előtti és alatti években, Pol. iskola IL évfolyam prop. j szemináriumvezetők számára. > 1. A parasztság rétegződése és helyzete A kapitalizmusban és a szocialista építés időszakában. 2. A munkás.paraszt szövetség lenini meghatározása és a gyakorlatban való al­kalmazás jelentősége. 3. A mezőgazdaság szocialista étszer, vezését mi telte szükségessé. A mezőgaz, daság szocialista átszervezésének tárgyi és politikai feltételeit hogyan biztosi lát­ták. 4. A párt és a tanács szerveinek fel- adafai a mezőgazdaság szociális a átszer­vezésében, n tsz.ek gazdasági és politic kai megszilárdítása és az állampolgári jának harca a Tanácsköztársaság megte- kötelesség teljesítése terén. fiz elírni5! évben 28.463 dotoozó tel! MHK próbát Borsod-abaui-Zempléii menyében Az MHK tervteljesítést hónap­ról hónapra figyelemmel kísértük az elmúlt évben. Kétségtelen, hogy nagy fejlődést ért el megyénk az MHK testne. velési rendszer népszerűsí lése és kiszéle­sítése terén. Évi tervét 233.41 -százalékra teljesítette, -azonban ez nem jelenti azt, hogy mindent megtettünk az MHK érdé. kében. A járások közötti versenyt érlékelve megállapíthatjuk, hogy a legeredménye­sebb munkát a miskolci végezte. 6S5 elő. irányzattal szemben 2492 dolgozói pró- báztatott le. A járás a helyes agilációs munkának, a jó szervezésnek és lelkes Járás 1. miskolci 2. sátoraljaújhelyi 3. abaujszántói 4. mezőcsáti 5. ^Miskolc város 6. szerencsi 7. ózdi 8. putnoki 9. szikszói 10. encsi 11. ricsei 12. sárospataki 13. mezőkövesdi 14. edeíényi Ha szervezetenkint vizsgáljuk az MHK munkát, látjuk, hogy a szakszervezetek, a középiskolai Sportkörök és a falusi sportkörök jártak az élen. A szafvszerve. zeti sportkörök 3446 előirányzattal szem­ben 13.942 dolgozót próbáztattak az el_ múlt évben. A munkaerő tartalékok 1991 előirányzattal szemben 2326 ot, a közép, iskolások 1541 helyeit 3779-et, az általános iskolában 3750 volt az előirányzat, teljes!, tésük 5235, az egyetemen 120 hallgatónak kellett próbáznia, 360 tett sikeres próbát, falu sportköreiben 1344 dolgozóval szem­ben 2826-ot vontak be az MHK munká. ba. Az eléírt eredmények alapján me­társadalmi aktíváinak köszönheti szét| eredményét. Lelkes jó munkát végeztek a sátoralja - újhelyi, az abaujszántói és a mezőcjiátí* járásban is. A legtöbb dolgozót Miskolc város mozgósította. Az elért 271.7 százalé­kos teljesítése igen komoly eredmény. Az utolsó helyen az edeíényi járás áll. A JTSB elnökének huzamosabb távoliét^ miatt évközben visszaesett a spovlmunka- Ez az MHK.ban is éreztette hatását. Az utolsó hónapokban azonban jól hajráztak és az év végére már .126.5 százalékot éli: el ez a járás is. • A járások közötti verseny állása 1952- év végén. Eló'irány_ Jelent­Hé szpróbáf Teljes pról zat. kezett. leitek % 685 2825 333 2492 363 447 1553 136 1427 319.2 348 1016 64 918 292.5 301 1033 131 843 280 4033 11937 648 10.961 271.7 554 1658 267 1296 233.4 1562 3617 633 3634 232.8 763 2030 316 1446 189.5 266 514 35 464 374.4 323 587 63 524 162.2 238 596 167 383 160 794 ' 1829 365 1218 153.9 1114 1665 185 1438 129 1129 1952 483 1429 126.5 gyénk MHK munkája várakozáson felült volt. Sportvezetőinkre vár a feladat, hogy azokat a dolgozó tömegeket, akiket az elmúlt évben bekapcsoltak a sportmunká. ba. meg is tartsák a magyar sport szá­méra. Készüljenek fel az aprólékosan ki­dolgozott munkaterv alapján arra, hogy az elmúlt évben sikeres próbát tett dől. gozókat az isméilőpróbára mozgósítsák. Ezt a munkát segíti a sportkörökben megalakított általános szakosztály, amely­nek keretében 5i)ő lehetőség nyilik majd arra, hogy az MHK-ra jelentkezettek sző. rakozva készüljenek az idei próbákra. Közel 200 induló vett részt Miskolc város síöajnokságán Vasárnap kedvező hóviszonyok mellett rendezték meg a Blikkben Miskolc város síbajnokságát, amelyen 8 sportkör 189 versenyzővel képviseltette magát. Eredmények: Nőj felnőtt műlesiklás: 1. Komáromi Miskolci Fáklya 1:07. 2. Bereczné Di. Va­sas Kohászat 1:7. 3. Tamásné Di. Kohá. szat 1:26. Női serdülő sífutó verseny (táv: 3 km.): 1. Bodnár Miskolci Bástya 25:12, 2. Tar Miskolci Bástya 25:24, 3. Szabó Miskolci Honvéd 26:12. Női ifj. sifutóver- seny (táv: 3 km.): 1. Lázár Miskolci Bás. tya 22:11, 2. Király Miskolci Bástya 22:31. 3. Szilágyi Miskolci Honvéd *22:31. Férfi serdülő futás turaléces (táv: 3 km.): 1. Szilágyi Miskolci Honvéd 19:07, 2. Bére Di; Vasas Koh. Techn. 19:52, 3. Németh Miskolci Bástya 20:41. Férfi 'ifj. futóléces (táv: 6 km.): 1. Sass Diósgyőri .Munka- erőtartalék 28:40, 2. Káposzta Diósgyőri Munkaerő tartalék 29:55, 3. Oprável Mis. kolci Honvéd 31:45. Ffi. ifj. 6 km-es turaléces futóverseny: 1. Zsigmond Diós. győri Munkaerotartalék, 2. Oláh Mis­kolci Bástya 35:25, 3. Magyarsóki Mis, kolci Bástya 35:35. Női ifj. lesiklóver- seny: 1. Szilágyi Miskolci Honvéd 1:15, 2 Aradi Miskolci Lók. 1:36, 3. Lázár Miskolci Bástya 1:41. Női felnőtt lesikló: 1. Komáromi Miskolci Fáklya 1:21, 2. Ta. másné Di. Vasas Kohászat 1:30. 3. Féké’ téné Di. Vasas Kohászat 2:04. Férfi ifj. lesiklóverseny: 1. Egresi Miskolci Bástya 1:08. 2. Boros Miskolci Honvéd 1:08. 3. Karátson Miskolci Honvéd 1:09, Férfi felnőtt lesikló verseny: 1. Lukács Di. Vasas Kohászat 2:13, 3. Fekete Di. Vasas Kohászat 2:17, 3. Kunfalvi Di. Vasas Ko­hászat 1:35.2. Férfi felnőtt mtílesikló verseny: 1. Fekete Di. Vasas Kohászat 1:38.5, 2. Lukács Di. Vasas Kohászat, 3. Kunfalvi Di. Vasas Kohászat. Vasárnap rendezik meg a középiskolai sí bajnokságokat a Bükkben. A legjobb magyar műkorcsolyázók: Nagy Marianne, Nagy László, Jurek Esz­ter és Czakó György kedden este a Keleti pályaudvarról Dortmundba utazott, hogy résztvegyenek a január 23—25. közö^ megrendezendő műkorcsolyázó Európa' bajnokságon. A műkorcsolyázó Európa- bajnokság küzdelmeit Dortmundban. a ti­zenötezer néző befogadására alkalmad Westfalen Halléban bonyolítják le. eSZARMAU Y AliOKSZAO A Magyar Dolgozói! Pártja Megyei Bizottságának napilapja Felelős szerkesztő Sárközig Andor. Felelős kiadó Harmati Sándor* Szerkeszióség. Miskolc. Széchenyi a. 30. Telefonszámok: 11_01, 19-20,23-65. Kiadóhivatal: liskolc, Széchenyi u 30 Telefon: 28-61* . Postafiók: 114 szám. Egyszámlaszám: 00.878.054,185. Borsodmegyei Nyomdaipari Vállalat Miskolc. Felelős vezétő: Szcndrő! Imréné,

Next

/
Oldalképek
Tartalom