Észak-Magyarország, 1952. december (9. évfolyam, 282-304. szám)

1952-12-07 / 287. szám

6 ESZAKMAGYAKORSZAG Vasárnap, 1952. december 7. AZ I. TÍPUSÚ „HALADÁSBÓL“ III. TÍPUSÚ „KOSSUTH“ CSOPORT LETT BÖCSÖN I Nyári 1 vasúrnap délutdnonkint az !___ ___! elnök, Sós József -udvarán szoktak összeülni a bocsi I. típusú ,Jíaladds" termelőcsoport tagjai. — Ilyenkor beszelték meg a következő heti feladatokat, osztották ki egymás között a munkát. Nemcsak a szántás­vetést végezték közösen, hanem a nö­vényápolást is. Szerződést kötöttek a Mezőker-rel nyári burgonyára és uborkára, s a földet közösen művel­ték meg. A szerződés szép jövedelmet biztosított nekik- Több mint 10 ezer forintot kaptaki amit egymás között a végzett munka, arányában osztottak szét. Az őszi mezőgazdasági munkák kezdetén egyik beszélgetés alkalmá­val a csoport elnöke megjegyezte: — Jó lenne, ha csoportunk az ősz­szel átalakulna Ill-as típusú csoport­tá. Úgyis közösen végeztünk majdnem minden munkát. Lehetőség nyílnék arra, hogy eredményesebben foglal­kozzunk az állattenyésztéssel. Őszintén szólva a tagság nem nagy lelkesedéssel fogadta az elnök javas­latát. Volt, aki gzt mondta: „ráérünk azzal még jövőre is"- A másik rősz'c helyeselte ugyan a javaslatot, de az­zal a kikötéssel, hogy — „fejezzük be előbb az őszi munkát, majd utána lesz idő alaposan megtárgyalni a dol­got". — Úgy is történt- Az őszi vetést határidő előtt elvégezték, a mély­szántásból csupán két hold maradt szántatlan, amit az árvíz miatt nem tudtak elvégezni. ezelőtt Pocsai József és Hidegh István csoport­tagok átmentek a tanácsházba. Alapo­san kikérdezték a tanácselnököt. Ho­gyan működik a III. típusú termelő- csoport, milyen kedvezményt biztosít nekik az állam, utána számoltak, majd felkeresték a termelőcsoport elnökét. — Azért jöttünk, mert elvégeztük az őszi munkát, itt az ideje, hogy be­széljünk a III, típusú termelőcsoport­ról. Beszéltek is, aztán ahogy megálla­podtak, az elnök gyűlést hirdetett a párthelyiségben. A faluban gyorsan híre ment, hogy a „Haladás° át akar alakulni III. típusú csoporttá. Nagy volt az ér­deklődés. A gyűlésen H-en írták alá a belépési nyilatkozatot a IU-asba. Uj nevet vettek fel — a „Kossuth" nevet. Komolya István IS holdas, Xsámba Lajos Iß holdas, id. Balázs László 17 holdas, Kozma Lajos S hol­das középparasztok is örömmel csatla­koztak a HL típusú csoport tagjai­hoz. |Hét lsénél indított meg az új, III. típusú terme­lőcsoport megalakulása a többi há­rom I. típusú termelőcsoport tagsága között, özv. Rajost Bertalanná és Ó. Kiss István, akik a „Bátor e>nberek" csoportnak voltak tagjai, átjöttek a „Kossuth"-hoz, kérték, vegyék fel őket is tagnak■ Ennek láttára a cso­port vezetői is elhatározták, hogy fel­vételüket kérik a „Kossuth"-ba. De közben mégis meggondolták a dolgot és úgy határoztak, hogy néhány na­pon belül megszervezik a csoportgyű­lést, hogy az ő csoportjuk is átala­kuljon III- típusúvá. Nagy a sürgés-forgás a Kossuth elnökének lakásán is. Amióta az új csoport megalakult, szinte egymásnak a diák a kilincset Sós József házában, máris nagy terveket szőnek. Epítőbri- gádot szerveznek, építkezni akarnak. Legelőször — egy tehénistállót, ser­tésólat és egy baromfiólat kell építeni — mondja az elnök. — A baromfitörzset úgy biztosítjuk, hogy mindenki ad egy kotlóalja esti­két. Nem lesz hiba a sertéssel sem- Majdnem valamennyiünknek van két• három sertése odahaza. Egyet be­adunk belőle a közös állatállományba. Jövő ősszel már saját hízóinkat tud­juk piacra vinni. így terveznek előre a jövő évi mun­káról. Közben egyre növekszik a ta­gol: száma. Nap-nap után új belépők vannak. délután 2 óra felé Sós József elnök Kozma La­jossal beszélgetett, aki büszkén újsá­golta: — Táviratot kaptam a fiamtól, hogy utazzak hozzá vasárnap Pécsre. Az útiköltséget fizeti. — Könnyű annak, akinek a fia ka­tonatiszt — szól közbe Sós Józsefnó. — No, te se busulj, majd hazajön a te fiad is, a harmadéves egyetemista, aki állatorvos lesz. Incselkednek egymással, amikor szinte észrevétlenül két asszony lép a szobába, Hidegh Istvánná és Lengyel Jdnosné. Kicsit elfogadottak. Egymás­ra várnak, melyik kezdje el mondani­valóját. Majdnem egyszerre mondják: — Azért jöttünk, hogy mi is... — Jól van, tudom — segíti ki őket az elnök. — Be akarnak lépni közénk nyújtja feléjük a két belépési nyi­latkozatot.. — A mai napon négy új belépő volt. Már 2j-en vagyunk, de leszünk még többen is — mondja az elnök, amikor kikíséri a két asszonyt. Tóth Bertalan. | tiénli mozgási | | Péntekenj A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége pályázatot hirdet tudományos ösztöndíjakra A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége pályázatot hirdet tudomá­nyos ösztöndíjakra, amelyekkel első­sorban kezdő kutatók tudományos eredményeit kívánja juta’mazni. ösz­töndíj-prémiumra a kutatómunkában elért eredmények, részleteredmények alapján lehet pályázni. Hav-j ösztöndíjra azok pályázhat­nak, akiknek munkakörük révén nem hivatásuk a tudományos kutatás. üj médszert dolgozlak ki A kukorica pótbeporzásának új, egyszerűbb módszerét dolgozta ki Kolbai Károly egyetemi tanár és Varga János egyetemi adjunktus. Egyszerű virágporgyüjtőt szerkesz. tettek, amely házilag könnyen elké­szíthető. Előnye az új módszernek, hogy a fcukor ca nólhepor?ására ugyanannyi idő alatt két.háromszor annyi virágpor gyűjt íő, mint az eddigi módszerekkel, t káliban íor. dúl elő a elmer letörése, amellett nagyobb szaktudást nem igényel, is. kolás gyermekeket is könnyen meg lehet rá tanítani. Válságban az egyiptomi gyapotkereskedelem Zürich (MTI) A „Die Tat" című svájci lap írja: „Az alexandriai gyapottőzsde be. zárása és a gyapotkereskedelem ha. tófiágí ellenőrzésének elrendelése ar­ra a válságra irányítja a figyelmet, amellyel az egyiptomi gazdasági életnek kell megküzdenie. Az ország gazdasági nehézségei főként a gya*. pót világpiaci árának esésével ma. gyarázható. Egyiptomnak ebben az esztendőben el kell viselnie a esők. kenő áraié és a zsugorodó export kettős terhét. Eddig az idei egyipto. mi gyapottermésnek csupán 25 szá. zalékát adták el. Ez a jelenség más kereskedelmi ágakban is megmuföat. kezik. ül, bővkeit kiadásban jelen! meg i. V. Sztálin: „9 békéért“ cimti gyűjteményes kötet A Szikra második, bővített kiadás, ban jelentette meg „A békéért“ cí. mű gyűjteményes kötetet, amely Sztálin elvtársnak 1946-tól 1952.ig a béke megőrzése érdekében mon. dott történelmi jelentőségű beszé. dcit és nyilatkozatait tartalmazza. Az új kiadás magában foglalja az 1932 január óta megjelent nyilatko­zatokat, „A szocializmus közgazda, sági problémái a Szovjetunióban“ c. mű egy részletét, valamint Sztálin elvtársnak az SZKP XIX. kongresz. szusán elhangzott beszédét is. A szerző jelenlétében mutatták be Miskolcon ,?A szerencse nem poityán az égből“ c. vígjátékot Pénteken este mutatta be a mis­kolci Déryné-színház ünnepélyes ke­retek között, elsőnek a magyar szín­házak közül Jaroslav Kiírna cseh szerző „A szerencse nem pottyan az égből” című vígjátékát. A bemutatón megjelent a hazánkban tartózkodó kiváló fiatal szerző is, akinek ezt a darabját nagy állami díjjal tüntették ki. Megjelent a bemutatón a diós­győri vasgyár két legjobb hengerész brigádja is, akiknek Bozóky István művészeti igazgató, a darab rende­zője a függöny felgördülte előtt az előadást ajánlotta. A darab, mint Ismeretes, egy Prága melletti üzem hős hengerész brigádjáról szól. Bo­zóky elvtárs üdvözlő szavai után Juhász József elvtárs, a miskolci pártbizottság és Miskolc dolgozói ne­vében üdvözölte a szerzőt. Hangsú­lyozta, ez az előadás Is hozzájárul a magyar és csejgttlovúk nép széttéphe- tetlen barátságának, kulturális kap­csolatainak elmélyítéséhez. Beszéde után a közönség lelkesen ünnepelte a csehszlovák és a magyar dolgozó nép vezéreit, Element Gottwald és Rákosi Mátyás elvtársat. Ezután megkezdődött a magasszin- vocaiú értékes előadás, amelynek méltatására visszatérünk. Uj tej- és tejterméküzemeket adott megyénknek az ötéves terv Megyénkben a felszabadulás előtt tej­iparról úgyszólván nem is lehetett be­szélni. A városok lakossága drága pén­zen, piacon vásárolt tejet. Megyénknek egyetlen tejüzeme volt, ennek kapacitása azonban alig érte el a napi 3 ezer litert. A felszabadulás után a tejipar is szép fejlődésnek indult Borsodban. A miskol­ci tejüzemet kibővítették, a növekvő igé­nyek kielégítésére Szerencsen vajüzem létesült. A dolgozók tervszerű ellátásá­nak biztosítására Sátoraljaújhelyen új tejüzem nyílt meg. Abaújszántón juh- túróüzem kezdte meg működését. Ebben az évben is sokat fejlődött me­gyénk tejipara. A megye csaknem vala­mennyi községében új tejcsarnokok épül­tek, ezek nagyrészét fölözőgépekkel, üs­tökkel és más felszereléssel látták el. A felszabadulás előtt megyénkben 30 fölö­zőgép volt, ma már 140 dolgozik. Két év alatt majd 2 millió forintot fordított kormányunk új tejcsamökok építésére s a meglévők bővítésére. A tejszállítást eddig igen megnehezí­tette a kannahiány. Ebben az évben 2500 új kannát kaptunk. Most folyik a mis­kolci tejüzem bővítése 800 ezer forintos beruházással. Az üzem korszerű vajköpü- lő és tejszínérlelő „tankokat“ kap. Ezen­kívül felszerelnek egy 5000 literes pasz­tőröző gépet, ugyancsak 5000 literes az új fölözőgép is. A közeljövőben érkezik két 20 ezer kalóriás hűtő-kompresszor. A miskolci üzem bővítése mellett megyénk több községében épül mélyhűtő állomás. Hernádnémetiben, Bekecsen, Sárospata­kon, Sajószentpéteren, Mezőcsáton és Szikszón mér működik a mélyhűtő. A közeljövőben tejüzem létesül Ózdon is. A múltban az volt az álláspont, hogy megyénkben nem lehet jóminőségü sajtot készíteni. Értékes kísérleteket végeztünk, amelyek bebizonyították: megyénk hegy­vidéki flórája igenÍ9 alkalmas arra, hogy a tejből jóminőségű sajtot tudjunk ké­szíteni. A közelmúltban Göncön szervez­tünk meg sajtüzemet. Hamarosan még két új sajtgyárat építünk. A tejipari vállalat előtt igen nagy fel­adatok állnak. Azon igyekszünk, hogy a hiányosságok kiküszöbölésével további szép eredményeket tudjunk elérni. KINCS JANOS, a tejipari vállalat igazgatója FELHÍVÁS! A miskolci köztisztasági vállalat felkéri a dolgozókat, hogy sze- inétdíj-tartozásaikat haladékta­lanul fizessék be. Állandó hétköznapi műsorszámok: kossuth Rádióm íísor UADIO 5.00: Zenés műsor S.30-ig. Közben 5.30; Hírek, lapszemle, 6.00: Falurádió. 7.45: Levelezőink jelentik. 18.40: 7.55: Műsorismertetés. 19.30: 12.00: Hírek. Hangos Újság. 20.00: 14.00: Időjárás és vízállás- 20.40: jelentés. 6.45: A Szabad Nép vezér- 15.15: Hírek szerbül. cikke. 17.00: Hírek. Hírek németül. Hírek szerbül. Hangos Újság. A begyűjtési verseny hírei. Hétlő. Ifee. ß KOSSUTII-BADIO. 11.30: Egy délelőtt a gépál­lomáson. 12.30: Oláh Kálmán és ze­nekara játszik. 33.00: Operarészletek. 13.30: Elnyomott népek da­lai a békéről. 15.30: Iíjúsági kórusművek. 15.50: A rádió kisegyüttese játszik. 16.20: Ifjúsági fejtörő. 16.45: Műsor az úttörők ze­nei szakköreinek. 17.15: A Szabad Ifjúság va­sárnapi számának ismer- tetésc 17.30: Á taggyűlés. Elbeszé­lés. 18.00: Jó munkáért szép muzsikát. 20.00: Tíz perc külpolitika. 20.10: Kain. Irta: Lontai László. 21.25: Tánczene. 22.25: Meyer: Mansfeldi ora­tórium. 23.52: Bartók Béla zongora- mflveiből. PETŐFI RADIO 6.00: Operarészletek. 7.00: A hét zeneszerzője. Kodály Zoltán. 7.35: Operett-részletek. 8.35: Könnyű szimíónikus zene. 9.20: Gyermekzene. 10.10: Operett-dalok. 10.30: Óvodások műsora, 10.50: Huszár Géza zongo­rázik, Novák Mária énekel. 15.00: Szimfónikus táncok. 16.00: A zúgó Dnyeper partjain. 16.30: Szárnyaló dallamok. 17.20: A világ térképe előtt. Előadás. 17.40: Népművelési híradó. 18.00: Kardos: Három könnyű szonaiina. 18.10: A pápák a tőkés ki­zsákmányolás védelmezői. Előadás. 18.45: Két szál pünkösd­rózsa. 19.35: Szív küldi szívnek. 20.00: Rácz Aladár cimbal- mozik. 22.Q0: A magyar operettze­nekar játszik. Kedd. dec. 9 KOSSUTH-RADIO. 11.30: Női szemmel... 11.50: Verdi: Jeanne d Arc- nyitány. 12.30: Spanyol szabadság­dalok. 13.00: Polgár: II. szvit. 13.30: Népzene. 14.15: Francia operettekből. 15.30: Népek békedalai. 15.50: Kamarazene. 16,20: Ötszázmillióéves utazás. 16.45: Orosz nyelvlecke. 18.00: Dalolj velünk. 18.20: A pártoktatás anya­gához. 20.10: Az igazság jogán. 20.40: Magyar művészek békehangversenye. 21.40: Készletek Szerván- szky Vasból való vár c. daljátékéból. 22.20: Tánczene. 23.20: Operettmuzsika. PETŐFI RADIO 6.00: Vidám szovjet operettdalok. 6.30: Színházak és mozik műsora. 6.35: Farkas: Tiszapartján- népdalkantáta. 7.00: Magyar filmzene. 7.35: Magyar népzene. 8.30: Szovjet zenekari mu­zsika. 9.20: A kis bor-árus. 9.40: Zenélő doboz. 10.10: Operettrészleiek. 10.25: Mészáros György he­gedül, zongorán kíséri Arató Pál. 10.40: Angol zenekari művek. 15.00: Vásárhelyi Magda zongorázik. 15.25: A magyar rádió kis­együttese játszik. 16.10: Ifjúságunk köszönti Kodály Zoltánt. 17.10: A béke gondolata a nyugati klasszikusok mu­zsikájában. 18.45: Szív küldi szívnek. 19.05: Magyar zeneművé­szek a békéért. 18.35: Az élet és a béke jegyében. 22.00: Magyar tájak dalai. Szerda, ____ der. 10 KOSSUTH RADIO 11.30: Ne menj az ablak­hoz! Elbeszélés. 11.40: Részletek Erkel Dó­zsa György c. operájából. 12.30: A magyar rádió népi zenekara játszik. 13.00: Baráti népek muzsi­kájából. 13.30: Déli hangverseny. 14.15: Thirring Zoltán gordonkázik. 14.30: Kadosa: Becsület és dicsőség-szvit. 15.30: Magyar zeneszerzők kórusművei. 15.50: József Attila szerel­mes versei. 17.15: Komló ifjúsága. 17.30: A béketábor országai­ban. 17.45: Szív küldi szívnek. 18.10: Építjük a nép orszá­gát. 20.00: Tíz perc külpolitika. 20.45: Szabó József feldolg: Orosz népdalok. 22.25: Színes magyar népi muzsika. 23.15: Hanglemezek. TETŐIT RADIO*. 6.00: Uj életünk tömeg­dalai. 7.00: Szovjet keringők. 7.55: Magyar zenekari muzsika. 9.00: Dalok. Hanglemezeik. 9.40: Dalianulás. 10.10: César Franck művei­ből. 10.30: Mesejelenet. 11.00: Szovjet népek dalai­ból. 15.30: Az Elbától a Csendes óceánig. 15.45: Operettrészletek. 16.30: A tudomány úttörői. 16.45: Nagy mesterek kis keringői 17.10: Jakub Kolasz, a bielorusz nép költője. 17.40: Az állami népi cgyüt tes műsora. 18.00: Fúvószenekarok mű­sora. 18.45: Tánczene. 19.35: A magyar rádió aján­dékműsora. 20.00: Balakirov: Nyitány három orosz dalra. 20.10: Épül a kommunizmus — épül a szocializmus. 22.00: Magyar művészek operaestje. Csütörtök, dec. 11 KOSSUTH. RADIO. 11.30: Egy hiba százat csinál. 12.30: A Munkaerőtartalékok központi kultúregyüttese ének és zenekarának mű­sora. 13.00: Szórakoztató szovjet zenekari muzsika. 14.50: Népek népdalai. 15.30: Fények. Elbeszélés. 16.00: Keleten kél a nap... Hanglemezek. 16.30: A népek kongresszu­sa a békéért. Előadás. 16.45: Ungár Imre Kossuth- díjas zongoraművész békenyilatkozaia. 17.00: Külpolitikai kérdé­sekre válaszolunk. 17.35: Jó munkáért szép muzsikát. 20.10: Ünnepi hangverseny a népek bécsi békekon­gresszusa tiszteletére. 22.25: Magyar zeneszerzők üdvőzlik a békeharcos nyugati zeneművészeket. PETOFT-RADIO: 6.00: Együttesek műsorá­ból. 6.30: Színházak és mozik műsora. 7.35: Szórakoztató zene. 8.30: A XIX. kongresszus zászlaja alatt. 8.40: Mai magyar operet­tekből. 9.20: Az öreg erdő fia. 9.40: Úttörők muzsikálnak. 10.10: Szovjet és magyar zenekari művek. 10.50: Rácz Béla és zene­kara játszik.. 15.00: Úttörő mikrofonnal az országban. 15.40: Fiatalok zenei újságja. •16.10: A rádió kisegyüttese játszik. 16.40: Álmodás. Elbeszélés 17.00: Csajkovszkij: D dur hegedűverseny. 17.55: Atahualpa Yupanqui gitározik. 18.10: Az ötéves terv nyo­mában. 18.45: Szív küldi szívnek. 19.05: Békében szép az élet. 19.35: Népi demokratikus országok művészeinek hangversenye. 22.00: Népdallal a világ körül. 22.00: Hírek Sport, 24.00: Hírek, Péntek. dec. 12 KOSSUTH-RADIO. 11.30: Ünnepség a pireuszi kikötőben. 11.45: Békedalok. 12.30: A pénzügyőrzenekar játszik 13,00: Toki Horváth Gyula és zenekara játszik. 11.15 Magyar együttesek műsorából. 15.30: Pancso Vladigorov: Szeptember 9. — hőst nyitány. 15.50: A békéért, a sikerért. 16.20: Ifjűmunkásmozgal- munk történetéből. 19.30: Elkészülni... Vigyázz... Rajt! 17.15: A párloktatás anya- gához 17.35: Kodály kórusművei­ből. 17.55: Nemzetközi kérdések. 18.10: Nyugati zeneszerzők a békéért. 20.10: Hangképek a népek bécsi békekongresszusáról. 20.30: Vallomás a békéről. 21.00: A magyar rádió aiándékműsora. 22.25: Hangverseny opera- kedvelőknek. 23.25: Hangverseny népi demokratikus országok muzsikájából. TETŐ FI RADIO: 6.00: Operarészletek. 7.00: Magyar dalok és táncok. 7.85: Vidám magyar nép­zene. 8.15: Reggeli színes mu­zsika. 9.20: A magyar rádió aján- d ékműsora. 10.10: Pablo Casals gordon­kázik. 10 30: Kisdobos. 10.50: Az okos Mackó 1100: Haydn: Gdur szim­fónia. 1^00: Színes néni muzsika. 16.00: A nap hőse. 16.20: Szovjet hősökről szól az ének. 17.00: Szív küldi szívnek . 18.45: Magyar munkáskóru­sok békedalokat énekel­nek. 19.35: Jó munkáért szép muzsikát. 20.00: Saljapin énekel. 22.00: A magyar rádió tánczenekara játszik, Hol­lós Ilona énekel. PETŐFI RADIO 6.00: Hanglemezek. 6.45: Jó reggeli 7.15: Hírek szlovénül. 9.20: Gyermekrádió 9.40: Gyermekműsor. ^asífmbat, dec. 13 KOSSUTH. RADIO. 11.30: Moszkva kék ege alatt. Elbeszélés. 12.30: Verbunkosok és csár­dások. 13.00: Könyv, muzsika, színház. 13.20: Van már hazánk... 14.15: Operettkettősök. 15.00: Keringők fúvószene­karra. 15.30: Beszélő atlasz: Ausztrália. 15.45: Állami vállalatok hírei. 15.50: Vidám hangszerszó­lók. 16.20: Hanglcópek a népek bécsi békekongresszusá­ról. 17.15: Békét kíván szívünk. 18.30: Szív küldi szívnek 20.10: Láttuk, hallottuk, olvastuk. 22.25: A magyar rádió tánc- és népi zenekara játszik. PETOFT-RADIO: 6.00: Reggeli hangverseny. 7.35: Szórakoztató muzsika. 8.40: Színes muzsika. 10.10: Kamarazene. 10.50: Vígoperákból. 15.00: Népek dalolnak a békéről. 15.25: A gyűlölet tüze, 15.45: Népdalok. 16.00: A Nyár kánontól az Erdő-oratóriumig. 16.50: Szív küldi szívnek. 17 35: A világ népei együtt énekelnek. 18.45: Mindenki operája, Kodály: Háry János. 19.85: A magyar rádió tánczenekara játszik. 20.15: Sportnegyedóra. 22.00: Beethoven műveiből. Hanglemezek. I' rtsdrnn n dee. 1& KOSSUTH RADIO. 6.00: Zenés vasárnap reggel. 6.45: A Szabad Nép mai vezércikke. 7.30: Naptár. Színházak műsora. 8.00: Hírek. Lapszemle. 9.00: Egy falu — egy nóta. 9.30: Könnyű út a komoly zenéhez. 10.00: Hírek. 18.25: Hírek szlovénül, Spcrtnegyedóra. 21.00: Hirek franciául. 21.30: Hírek németül, 23.00: Műsorzárás. 10.00: Vasárnapi levél, 10.10: Egy kis nóta— egy kis móka. 11.00: Béke és szabadság. 11.30: Szovjet muzsika. 13.05: Katonadalok. 14.15: Művészlemezek. 15.30: Erich Kleiber Strau sz-keringőket vezényel. 16.00: Ismerkedjünk holna­punkkal. 16.30: Részletek Lehár ope­rettjeiből. 17.00: Egy hét a küfpoüti­kában. 17.20: Részletek a Nekik béke kell c. úttörőfilm kísérőzenéjéből. 17.40: Kincses kalendárium*» 19.00: Szovjet láncok. 20.15: Ünnepi hangversenf n. né1*'"'’' v f’- ■’—ngresszusá- nnk tiszteletére. 22.20: A rádió tánc- és népi zenekara játszik. 22 58: Csajkovszkij művei­ből. PETOFI-RADIOí 8.00: Dalok és hangszer­szólók. 8.30: Falurádió. 9.00: A studiózenekar ját­szik. 9.45: Unit. vallása félóra. 10.15: Ev istentisztelet. 11.00: Miska bácsi lemezes­ládája. 11.35: Ringató. 12.05: A világ ifjúsága a békéért. 13.50: Barátok és ellenségek. 13.00: Budapest hangver­senytermeiből. 13.50: Ljadov: A bűvös tő —• szimfónikus költemény, 14.00: Szovjet kolhozok éle­téből. 15.00: Ké rd «zz-f eleiek! 15.20: Csárdások, polkák keringők. 15.45: A Tartós békéért, népi demokráciáért c. lap ismertetése. 16.00: Joliot-Curie. Ifjúsági rádiójáték. 16.40: Szív küldi szívnek. 17.00: Ifjú hősök. 17.30: A rádió tánczenekara játszik. 18.45: Zúg a folyó. 20.18: Mezei csokor. 22.00: Művészettel a békéért. gyerekek! 20.15:

Next

/
Oldalképek
Tartalom