Észak-Magyarország, 1952. december (9. évfolyam, 282-304. szám)

1952-12-02 / 282. szám

& magyar népgazdaság helyzete 1952-lieii és feladataink a népgazdaság fejlesztése terén 1953-ban fieri) írnü elvtcirs beszámolója a Iíítsponti Vezetőség ütésén Az MDF X^özponti Vezetőségének ülése A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége 1952 november 29-én ülést tartott, melyen Gerő Ernő elvtárs beszámolt a magyar népgazdaság helyzetéről 1952-ben és feladatainkról a népgazdaság fejlesztése terén 1953-ban. A Központi Vezetőség a beszámolót beható vita után egyhangú­lag elfogadta. I Egy övvel ezelőtt, 1951 november 30-án, Központi Vezetőségünk ülésén Rákosi elv- társ egész népgazdaságunk és népi demo­kráciánk fejlődésére nagyfomosságú ja­vaslatokat tett, melyeket a Központi Vezetőség egyhangúlag jóváhagyott. A Központi Vezetőség történelmi jelentő­ségű határozata nyomán jött létre a párt és a minisztertanács 1951 december 2'i határozata, melynek értelriiében orszá­gunkban teljesen megszűnt a jegyrend­szer, megszűntek a forgalmi korlátozások a mezőgazdasági termékekre vonatkozóim, lehetővé vált, hogy a parasztság, a ter­melőszövetkezetek, amennyiben teljesítet­tek kötelezettségeiket az állammal szem- i én, termékfeleslegeiket teljesen szaba­don értékesíthessék. Ugyanakkor, mint ismeretes, felemeltük a béreket és a fize­téseket s rendeztük számos élelmiszer és iparcikk árát. Most, egy esztendővel az emlékezetes párt- és minisztertanácsi határozat után, felállíthatjuk ennek a fontos rendszabály­nak a mérlegét. Mit hozott ez a nagy­jelentőségű határozat? Az eredményeket ’nagyjában a következőképpen foglalhatjuk össee: 1. A párt és a minisztertanács decem­ber 2'i határozata hatalmas mozgatóerő­nek bizonyult az 1951. évi ipari termelési terv sikeres lefejezésében és az erősen feszített 1952. évi népgazdasági terv meg­valósításában. A december 2-i határozat­nék döntő szerepe volt abban, hogy 1951 decemberében addig soha nem ismert mértékben emelkedett gyáriparunkban a munka termelékenysége. 1951 decembe- ■vben egész gyátipaumkban a term-lé- kenység hét százalékkal múlta felül a novemberi termelékenységet, míg egy év­vé! azelőtt, 1950 decemberében a terme­lékenység 5.2 százalékkal a novemberi színvonal alá csökkent. De az 1951 de­cember 2-i rendszabály nemcsak a ter­melékenység. hanem a termelés nagyará­nyú növekedésében is éreztette hatását s nemcsak decemberben, hanem az azt követő hónapokban is. 2. A rendszabály növelte a paraszti és ■».vetkezeti árufelhozatalt, növelte a pa­rasztság termelési kedvét s mindez nem kis szerepet játszott abban, hogy az idei vzily ellenére — melynek kihatásairól később még részletesen lesz szó — sike­rült és sikerül biztosítani a lakosság zavartalan élelmiszerellátását s hogy a rendkívül rossz termés dacára a mezőgaz­dasági fogyasztási cikkek piaci ára a mait ev hasonló időszakához képest sok árunál ^szalonna, zsiradék, húsféleségek, baromfi s-tb.) jelentékeny mértékben esett s csak viszonylag kevés árunál (főként főzelék­féléknél) emelkedett. 3. A rendszabály emelte a dolgozók s mindenekelőtt a bérből és fizetésből élők életszínvonalát és általános bőséget hozott Jetre az iparcikk-ellátásban, a többi kö* zott olyan iparcikkeknél is, amelyekben megelőzően viszonylagos hiány nuitatko- zott. A dolgozók életszínvonalának emel" kedését érzékelteti — a többi között — nz egy főre jutó fogyasztó« növekedése n legfontosabb élelmiszerekből. Igv 1952 január—október hónapokban, vagyis ez év első tíz hónaojában a városokban az egy főre eső liszt fogyasztás 31.8 százalékkal, a kenyérfogya«ztás 7.9 százalékkal, a cukor­fogyasztás 24.5 százalékkal, a húsfogyasz­tás 4.6 százalékkal, a zsírfogyasztás 46 százalékkal, a tojásfogyasztás 21.6 száza* lékkai, a vajfogyasztás 49 3 százalékkal emelkedett. De e-Hkedés r"k zik az élelmiszerfogyasztásban a falun is. Az élei ni iszerfogy asz tá« növekedésében, persze szerepet játszott bizonyos mértékű tartalékolás is. Továbbá szerepet látszott az. hogv a lakosság vásárlása az iparcik­kek felöl jelentős mértékben a magas- értékü élelmiszerek felé tolódott el. Ezért, bár 27, éIelmiszeri’ogy-'CTtás nev^kedé*.» az életszínvonal emelkedését mutatja, ez.t az emelkedést nem lehet csak pozitív oldal­ról értékelni. 4. A december 2-i határozat hozzájárult a toké? elemek gyorsabb kiszorításához a termelésből, az áruforgalomból és a köz­lekedésből. Míg 1951 -ben a tőké? «zektor részesedés*' a nemzeti jövedelemből kere­ken 5 százalék volt, addig 1952-ben a tőkés szektor részesedése 2—2.5 száza­lékra zsugorodik össze. Az emlékezetes 1051 december 2-i párt­ós minisztertanácsi hátát ozat jelentős m/rtékbcn erősítette tehát népgazdosá’ ?unh szocialista alapjait. Hozzájárult a munká.s-paraszt szövetség megszilárdításá­hoz és ezen belül növelte a munkásosztály vezető szerepét, öregbítette tekintélyét. A párt és a minisztertanács 1951 de* cember 2-i határozata megvalósításának egyesztendös mérlege kézzelfoghatóan igazolja a mi viszonyaink közepette is annak a zseniális lenini—sztálini tételnek | a helyességét, amelyet Sztálin elvtárs „A 1 szocializmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban“ című müvében formulá- zott meg, hogy tudniillik: ,,A város és a falu, az ipar és a mező­gazdaság gazdasági, összefogása érdekében, pedig bizonyos ideig fenn kell tartani az árutermelést (az adás-vétel útján történő cserét), mint a várossal való gazdasági kapcsolatoknak a paraszt, számára egyedül elfogadható formáját és teljes erővel ki kell fejleszteni a szovjet kereskedelmei, áz állami és szövetkezeti kolhozkereske­delmet, kiszorítva az áruforgalomból min­den rendű és rangú kapitalistát “ Az eredmények arról tanúskodnak , hogy a párt és a minisztertanács 1951 decem­ber 2-i határozatát egészében helyesen hajtottuk végre. Itrott azonban előfor­dultuk következetlenségek, részben ma­guknál az intózkud ^eknól vész1«~n *^dig ezek gyarkorlati végrehajtásánál, ilyen következetlenség volt például az. hogv a napraforgónál és a rizsnél az egész ter­A minisztériumi ipar 1952 első tíz hó­napjában befejezett termékekben 25.2 szá­zalékkal a t dies te; tudV'ú 21 százalékkal termelt többet, mint 1951 első tíz hónapjában. Az iparon belül a befeje­zett termelés térén a nehézipar 32.5 szá- Zalákkal, a teljes termelés terén pedig 29.9 százalékkal termelt többet, mint a múlt év azonos időszakában. A rendelke­zésünkre álló adatok alapján körülbelül kiszámíthatjuk, hogy iparunk termelése ez évben — az élelmiszeripar Idény szerű­ség ét. az élelmiszeripar nyersanyagainak csekélyebb voltát is számítva — kereken 22 százalékkal lesz magasabb, mint 1951- ben volt. Ha figyelembe vesszük, hogy ez évben a súlyos aszálykár miatt módo­sítottuk a könnvüipat* és az élelmiszer­ipar tervét, megállapít hátink, hogy ipu- runk egészében a várakozásnak megfelel, termelési tervét teljesíti és igen gyors ütemben fejlődik. De természetesen, hátra van még az utolsó hónap, amelyben erőnk teljes megfeszítésével kell küzde- nünk az 1952. évi ipari termelési terv teljesítéséért, túlteljesítéséért. A nehézipar gyors fn?b>dé«e azt mu­tatja, hogy iparunk fejlődése megfelel annak a lenini—sztálini törvénynek, amely megköveteli, hogy a termelőeszközök fej­lődésének üteme állandóan túlszárnyalja a fogyasztási cikkek termelésének üte­mét. Jelentős fejlődést mutat az összes ipar­ának termelése (az iparágak termelési adatai a melléktermékeket és a kiegé* szító in ári termelést is magukban foglal­ják). T*ry a szénbányászat 1952 első tíz hónapjában 25.3 százalékkal, az ásvány­olajipar 29.4 százalékkal, a vaskohászat 20.8 százalékkal, a villamosenergia'ipar 19.7 százalékkal, a géngyártás 37.9 «zú­zalékkal, a vegyipar 31.4 százalékkal. a textilipar 10.9 százalékkal termelt többet, mint a megelőző év azonos időszakáhan. 1952 első tíz hónapjában 23 százalékkal több szenet 60 százalékkal több b'Piivtot, 17 ó «zá^alékkal több nvP'r' '‘0"iat 0 1 «7,'- zalékkal több nversvasat, 15.4 százalékkal több martináról*. 12.6 százalékkal több elektroacélt, 19.5 százalékkal több heti’ gereltacélt. 15.3 százalékkal több alumí­niumot, 22 százalékkal több tehergép­kocsit, 450 százalékkal több prato-cséplő­gépet. 19.6 százalékkal több villamos- energiát. 33 4 százalékkal több téglát, 10 9 százalékkal több cementet. 6.3 szá* zalékkal több pamutszöveret. 17.3 száza­lékkal több bőrcipőt. 25.9 százalékkal több sört, 60.4 százalékkal több zsírt és 7sírszalonnát. 84 «zúzalékkal több vaint, 187 százalékkal több sajtot, 25 százalék­kal több cigarettát termelt állami ipa* runk, mint 1951 azonos időszakában. Fw*k n számok •■lau'-k V f«l­lendül2*ét mutat’ák. Egyúttal »ionban felhívják a figyelmet iparunk fejlődésé­nek cgves gyengeségeire is, például arra, hogy bár vaskohászatunk igen jelentős mértékben fejlődik, fejlődésének üteme elmarad egész iparunk fejlődésének üteme mögött. Továbbá felhívják a figvelmot néldául arra. hogy cement termelésünk üteme nyilvánvalóan elmarad nemcsak iparunk fejlődésének üteme, hanem épít* kezeseink szükségletei mögött is. Egészében kedvezően fejlődő ipari ter­melésünkben azonban igen jelentős fogya­tékosságok és hiányosságok is vannak, amelyek közül itt csak a legfomosah' bakra akarjuk ráirányítani a figyelmet. Pártunk 17. kongresszusa közel két évvel ezelőtt rendkívül erővel vetette fel az alapanvag-ipar s mindenekelőtt a szén­termelés és a vaskohászat, valamint a vüm lamosenergia-ipar gyorsabb fejlesztésének més kötelező beadását rendeltük el, vagyis nem hagytuk meg a felesleget a paraszt­ságnál és ezzel fékeztük a parasztság ter­melési kedvót ezeken a területeken. Alig­ha lehet v ht rn-ick tek nfeni hogy a t i- í vezett vetésterülethez képest a napra­forgónál a legnagyobb a hiány az összes termények közül s, a hozam is. ?.z egvéb növényekhez képest, nagyobb mértékben csökkent itt. íi az leb t vele-tien, hogy a rizs aratása ebben az évben rend­kívül vontatott volt ? az átlagosnál sok- kai nagyobb -ízemveszteséggel valósult meg. A feladat most az, hogy biztosítsuk az 1951 december 2-i párt- és miniszter- tanácsi határozat eddig elért rendkívül jelentős eredményeit: hogy kiküszöböljük a határozat megvet’ásítása kapcsán el­követett egyes hibákat és felmerült hiá­nyos ságolent: hogy átgondolt, tervszerű intézkedésekkel nemcsak megtartsuk, de kibővítsék, továbbfejlesszük az elért ered­ményeket. követelményét, az alapanyag-ipar elmara­dásának felszámolását, mint az , ország gyors iparosításának s népgazdaságunk gyors felemelkedésének alapvető feltéte­lét. Kétségtelen, hogy pártunk TI. kon­gresszusa óta az alapanyag-ipar fejleszté­sének meggyorsítása terén tettünk lépé­seket előre. / Például szénbányászatunk igen gyorsan fejlődik, mert 23 százalékos termelés- emelkedés egy esztendő alatt igen gyors fejlődést jelent. Szénbányászatunk ez év első kilenc hónapjában termelési tervét egészében teljesítette, októberben azon­ban már 112.000 tonna szénnel adósa maradt a népgazdaságnak s novemberben ez az adósság jelentős mértékben tovább növekedett. A bányászatban rossz zl gépkibasználás. Ennek fő oka. hogy még nem számoltuk fel bányászatunkban a gépesítéselienes irányzatot. A gépek rcssz. kiiuisználásánuk egyik fontos oka azonban a nagyfokú alkatrészhiány is. A túlórák szama az egész népgazdaság területén a szénbányászatban a legmaga­sabb. Jóllehet a hévégi rohammunka még egész iparunkban megvan, ez a legáltalá­nosabban a szénbányászatban terjedt el. A szénbányászat mellett másik döntő alap-iparágunk a vaskohászat. Mint emlí­tettük, vaskohászatunk termelése ebben az évben jelentős mértékben fejlődött. Vaskohászatunk azonban az alapvető ter­mékekben tervét nem teljesíti 100 száza­lékra, így 1952 első tíz hónapjában a nversvastermedésben a tervet 94.9 száza­lékra, a martinacéltermelésben 97.5 szá­zalékra. az elektroacéltermelésben 93.3 százalékra, a hengerelt-acéltermelésben 97.8 százalékra teljesítettük csupán. Jelentősen emelkedett a vaskohászat­ban a munka termelékenysége 1952 folya­mán. Az egy munkásra eső teljes terme­lés értékének emelkedése 1952 első tíz hónapiában az előző év ugyanezen idő­szakához képest 136 százalék. Ez nem rossz eredmény, de még mindig igen nagy tartalékok vannak kohászati üze­meinkben. Például Diósgyőrben a Martin- kemencék kihasználásánál van ugyan ja­vulás ez évben az előző évhez képest, de még mindig a kemencék kapacitásának 20 százaléka esik ki a termelésből s ezt mindenekelőtt szervezési hiányosságok okozzák. Javult valamit a hengerművek kihasználása ez évben az előző évhez ké­pest, de itt is igen nagyok még a lehe­tőségek. A hengerművek kapacitásának rossz kihasználásához nagy mértékben hozzájárul a karbantartás t érvszerűt len- ségc Erősen kifogásolható a kohászatban a termékek minősége. Egyes üzemekben, elsősorban a Borsodnádasdi Lemezgyárban és a Lőrinci Hengerműben a hengerelt­acél selejt jenek mértéke egyenesen tűr­hetetlen. Nem kielégítő még a vaskohá­szatban a program szerűség alakulása, bár ezen a téren van javulás. Különösen magas a kohászati üzemek­ben a munkásvándorlás, ugyanakkor, ami­kor az egész iparunk átlagában bizonyos eredményt a munkásvándorlás csökken­tése terén elértünk. A magas munkás- vándorláshoz a kohászati üzemek igazga­tóinak liberalizmusa is hozzájárul. Mindez arra vall, hogy kohászati üze­meink vezetésében még igen komoly hiá­nyosságok mutatkoznak, amelyeket 1953 folyamán alapjában ki kell küszöbölnünk. Az utóbbi években és 1952 első tíz hó­napjában is komoly fejlődést mutat éoítn- iparunk. Építőiparunk eeé-zében teljesíti tervét, de túlságosan drágán építünk. Az építkezések költsége az elmúlt egy év alatt nem csökkent, hanem emelkedett. Az ipar fejlődésének egészében kedvező képe azt sem fedheti el, hogy a termelé­kenység, az önköltség, a béralap, a lét­szám terén távolról sincsen nálunk min­den rendben. Ami a termelékenységet illeti, igen jelentős nálunk a fejlődés, de. a tervhez képest van némi lemaradás is. A termelékenység az áliami iparban, 1952 első tíz hónapjában a megelőző év ha­sonló időszakához képest egészében mintegy 12.4 százalékkal emelkedett. Az önköltség azonban az Összehasonlítható termékek önköltségén mérve, az előirány zott 6-5 százalék helyett, előreláthatóan csak öt százalékkal fog csökkenni éhben az esztendőben, azaz az önköltségcsökken­tés megvalósításánál igen jelentős az el­maradás. A minisztériumi ipar ez év első három negyedévében 345.9 millió forinttal lépte túl béralapjai. Igaz. hogy ugyan­ekkor a minisztériumi iparban 354.5 mil­lió forint beralápmegtakarítás is mutat­kozott. Ezek ez adatok is mutatják, hogy a javulás ellenéle mennyire laza nálunk m g mindig a béralaptervezés. Ipari termelésünk nagy hiányossága az is, hogy a selejt általában nem csökken, sőt egyes terű eteken inkább emelkedik. A minisztertanácsnak a selejt elszámo­lásra vonatkozó határozatát, amelynek érteimében a se1ejt egy részét a munka­bérből. maximálisan a havi munkabér i5 százalékáig terjedően, le kell vonni, az igazgatók általában nem hajtják yégre s ez a selejt növekedését elősegíti./Az igaz­gatók azúrt nem hajtják végre ezt a ha­tározatot, mert „jó emberek“ akarnak lenni; senkit nem akarnak megsérteni s nem veszik észre, hogy ezzel saját maguk alatt vágják a fát és ártanak a munkás* osztály, a dolgozó nép érdekeinek. Az ipar területén mutatkozó hiányos­ságok egyik fontos oka az az elég gyakori jelenség — s persze ez nemcsak az ipar­ban, hanem az egész népgazdaságban így van —, hogy a minisztériumok vezetői, trösztök, vállalatok igazgatói gondatlan­ságból, nemtörődömségből, liberalizmus­ból s nem egyszer önelégültségből elmu­lasztják fontos párt- és kormányhatáro­zatok végrehajtását. Az üzemekben nem ritka eset, hogy a felülről kapo-tt határozatokat, utasításo­kat opportunista módra kezelik. Jellemző erre az, ahogy a Diósgyőri Kohászati Üze­mek elektroacélművében a tervfelbontást csinálták. Itt a tervet úgy bontották fel, hogy kemencénkint és naponkint táblá­zatban egymás mellett két oszlopban „diktált terv“ és „reális terv“ elnevezés alatt szerepeltettek a napi feladatokat. Ezzel nyilván azt akarták kifejezésre jutatni, hogy a minisztérium által előírt „diktá:t“ terv nem reális s ezért nz elektroacélmü a maga számára „reália“ tervet állapított meg. Külön keil szólni röviden iparunknak arról a részéről, amely külkereskedel­münk. exportunk számára dolgozik. Ez * kérdés nem új, ezt a kérdést már többször felvetettük, de meg kell mondani, ’?ogy a megnövekedett feladatokhoz képest az eddig elért eredményekkel megelégedve nem lehetünk. Külkereskedelmünk ez év­bén jelentős nehézségekkel küzd nagyrészt azért, mert — mint később erre még t-v térek — igen nagy mértékben csökken­tettük a mezőgazdasági termékek expott- iát. De külkereskedelmi nehézségemé távolról sem egyedül innen származnak- Az alapvető ok az, hogy exportra dolgozó üzemeink jelentős része rosszul 'teljesíti kötelezettségeit. Az export terén mutat* kozó lemaradás oroszlánrésze a kohó- és gépipari miniszterin ura esik. A lemara­dásért felelősek azek az üzemek is, ame* Ivek kooperációs szállításaikat rendszer* teienül, rosszul teljesítik. A külkereskedelem számára dolgozó iparágak és üzemek lemaradásának azon­ban az is oka. hogy 3 külkereskedelem számára való termelés nagyobb gondos* ságot. pontosabb, precízebb, magasabb minőségű munkát követel; sok esetben megköveteli eddigi termelési és műszaki színvonalunk emelését. Ezért üzemeink igazgatói ezt a munkát nem szívesen vállalják, opportunista módon igyekeznek maguktól elhárítani, 3 nyakukról lerázni, pedig népgazdaságunk fejlődésének és iparunk műszaki színvonalának emelése szempontjából ez a munka különösen fontos. De külkereskedelmünk számára dolgozó üzemeink jó munkáját az is hátráltatja, hogy az ellenség megértette ennek a kér­désnek n jelentőségét, megértette, hogv- a lemaradás ezen a téren fejlődésünket mennyire hátráltatja és egyben a baráti országok gazdasági építését zavarja s ezért igyekszik ezen a téren nehézségeket okozni népi demokráciánknak. Ugyanekkor pedig gazdasági szerveink, igazgatóink, párt- és tőmegszervezeteink nem tudato­sítják még eléggé a dolgozók között a külkereskedelem számára végzett munka rendkívüli gazdasági és politikai jelentő’ ségét. Iparunk egészét tekintve megállapít­hatjuk, hegy szocialista iparunk gyors ütemben, egészségesen fejlődik $ he a még fennálló jelentős hibákat és hiá­nyosságokat kiküszöböljük, minden lehe­tőségünk megvan, arra, hogy a továbbiad­ban újabb; még jelentősebb sikereket érjünk el. A mezőgazdasági termelés alakulása 1952-ben Nem lehet ugyanilyen egyértelmű, pozitív értékelést adni mezőgazdasá­gunk fejlődéséről az 1052-es év fo­lyamán. Növénytermelésünk ez évben jelen­tős mértékben elmarad az ötéves terv 1052. évi előirányzatához képest. Ennek fő oka az idei rendkívüli ked­vezőtlen időjárás- A régi nagybir’.o- kos-nagytőkés rendszer idején hasonló kedvezőtlen időjárás százezrek számá­ra hozott volna éhínséget s százezreket juttatott volna koldusbotra. A mi ál­lamunk azonban nem nagytőkés-nagy- birtokos állam, nem a kizsákmányo­lok, a népelnyomók állama, hanem a munkások, a parasztok, a dolgozó nép állama. A mi uépi demokratikus államunk erős állam, amely pártunk vezetésével előrelátó, átgondolt, szer­vezett intézkedések révén, tervszerű gazdaságpolitika útján, nemcsak az éhínség rémét hárította el. hanem biztosította és biztosítja népünk za­vartalan ellátását, az egész népgaz­daság gyors fejlődését, a súlyos fagy­károk és aszály ellenére is. De a mi országunkban egyébként sem juthat koldusbotra senki, mert mindenki kaphat munkát és munkájáért igazsá­gos bért. mely biztosítja maga és csa­ládja megélhetését. Melyek a főbb intézkedések, ame­lyeket a kedvezőtlen időjárás követ­kezményeinek elhárítására népi de­mokratikus kormányunk — pártunk kezdeménye lésére — foganatosított’ Mindenekelőtt igen jelentős mér­tékben csökkentettük az éle'miszerki- vise't. illetve beszüntettük számos élelmiszer kivitelét. Ugyanekkor ba­ráti országokból jelentős mennyiségű takarmánygabonát, illetve abrakta­karmányt hoztunk be- A takarmány­gabona és abraktakarmáuy behoza­tala azért vált szükségess»’, hogy az állam birtokában lévő igen jelentős állatállományt a kedvezőtlen takar­mány-termés ellenére is, fenntartsuk és továbbfejlesszük, s hogy kevesebb takarmányt kelljen a dolgozó pa­rasztságtól és termelőszövetkezetek­ből begyűjteni, mint ahogy terveztük. Ennek az intézkedésnek a révén vált lehetővé a kukorica- és burgonyabe- szolgáltatás mértékének a miniszter­tanács által elrendelt igen jelentős csökkentése annak érdekélten, hogy' a dolgozó parasztság és a termelőszö­vetkezetek helyzetén enyhítsünk. — Ugyanez a cél vezette pártunkat és kormányunkat, amikor igen jelentős mennyiségű állatot — malacot, sül­dőt, szarvasmarhát stb. — vásárol­tunk fel. a piaci árnál magasabb áron. s ilymódon az állam a dolgozó parasztságnak és a termelőszövetke­zeteknek sokmillió forint támogatás* nyújtott. Ugyanekkor mintegy ?>00 millió forint összegű esedékes hitel: hosszabbítottunk meg. s mintegy to­vábbi 21 millió forintot juttattunk a termelőszövetkezeteknek vetőmagra- váriás céHára. A leginkább rászoruló termelőszövetkezeteknek az állam ter­mészetben többszázezer méter mázsa vetőmat’kölosönt is nyújtott. Emellett népi demokratiléus kormá­nyunk a fagykár és az aszály káros köveikezménveinek elhárítására terv­szerűen igénybeveszi azokat az élei- miszertartnlékpkat, amelyeket __ fi­gyelem I »övé ve azt a lenini-sztálini el­vet hogy tervszerű, szocialista gaz- dálkodds- rém lelte)' tar'n'ékok nél­kül folytatni — az előző években előrelátóan gyűjtött. Ugyanekkor kíméletlen harcot in* V f ipari Irrine'ett alal«ulá«a 1952 első tír. hónapjában és a* 1932. évi frrv várható teljesítése

Next

/
Oldalképek
Tartalom