Észak-Magyarország, 1952. október (9. évfolyam, 230-256. szám)

1952-10-28 / 253. szám

4 ESZAKMAGYARORSZÁG Kedd, 1952. október 2. Roger Vailland francia békeharcos írót nagy szeretettel fogadták Miskolc dolgozói Vasárnap délelőtt érkezett Miskolcra a francia nép egyik kiváló békeharcos írója, Roger Yailland, akinek a miskolci Déryné-színházban bemutatott „Foster ezredes bűnösnek vallja magát’4 című, koreai tárgyú, színmüve mély hatást gya­korolt dolgozóinkra. A kedves vendég feleségével együtt látogatott el hozzánk. A színház — Rákosi és Tborez elvtársak arcképével, virágokkal és üdvözlő felira­tokkal díszített — előcsarnokában iinne* pélyesen fogadták őket. Ipari tanulók és úttörők kis csoportja nyújtotta át az első csokrokat, maid Bozóky István elvtárs, a színház művészeti igazgatója, Adorján J-ászlóné elvtárs, a miskolci békeiroda vezetője, Bogár Károly elvtárs, a Miskolci Pártbizottság képviselője. Lukács József elvtárs, az MSZT miskolci titkárságának képviselője és még egész sor szervezet köszöntötte. Az üdvözlésekre válaszolva Y;ailland eluárs hangoztatta, hogy alig tudja el­fojtani megindul tságát, e fogadtatás eszébe juttatja, hogy Párisban darabja előadását megakadályozta a rendőrség- A rendőrséggel szövetkezett fasiszták támadásától az ifjú kommunisták védték meg őt- A továbbiakban elmondotta: a francia dolgozók igen nagy figyelemmel kísérik a fejlődést, amit a szabad Ma­gyarország, nagy pártja és Rákosi elvtárs vezetésével elér. Megkapó pillanat volt., amikor az üd­vözlések közben egy úttörő leányka szólt az íróhoz: ,.Mi is láttuk a darabot, amely úgy mutatja az amerikai rablók aljas" ságát és a koreai nép hősiességét, ahogy mi elképzeltük•’* Mindenki a kislány felé. fordult, Vailland és felesége szeretettel fogadta a spontán megnyilatkozást. — Nálunk ez ma még elképzelhetetlen — mondotta később —, hogy fiatal gyer­mekek ilyen öntudatosan vegyenek részt a nép harcában. A fogadtatás után az igazgatói szobá­ban sorra bemutatták a szerzőnek a „Foster ezredes*’ szereplőit, akiket mint embereket is meg akart ismerni, mielőtt a színpadon látná őket* Délutánra Vailland látogatása alkalmá­ból újból műsorra tűzték a darabot. A nézőteret zsúfolásig megtöltő dolgozók Bozóky István és Bogár Károly elvtársak üdvözlő szavai után. majd a darab elő* adása közben is lelkesen köszöntötték a kiváló francia békeharcos szerzőt. Bogár elvtárs beszédében arra kérte, hogy több hasonló darabbal segítse a világ dolgozóinak békeharcát, írjon dara* bot arról, hogyan harcolnak az imperia­lista elnyomók ellen, a béke ügyéért a francia dolgozók. Az előadás- közönsége lelkesen ünne­pelte a béketábor nagy vezérét, Sztálin elvtársat, Tborez és Rákosi elvtársakat, a magyar és francia nép barátságát és harcos együttműködését a közös célért vívott harcban. e Az előadás után az S7.MT székhazában a darab szereplőinek és számos dolgozó" nak részű ételével megvitatták a darabot, az előadást. Élénk vita alakult ki egyes szerepek, a darab egyes jelenetei körül• Főkép Foster jellemrajza, továbbá akörül folyt a legélénkebb vita. hogyan kerül­hetett Lia, a gazdag tőkés leánya a kom­munistákkal olyan szoros. kapcsolatba. Többen kifogásolták. hogy Foster a darab elején ,.ncrn olyan aljas és ellenszenves, mint amilyennek mi a pestis'tábornoko­kat elképzeljük**• Egyesek azt mondat' tők, hogy helytelen Lia beállítása, „mert a kommunisták nem fogadhatnak masuk közé olyan osztály ellenséget, mint Lia, nem bízhatnak rájuk olyan feladatokat, mint Liára bíztak A felszólalók általában igen nagy el­ismeréssel beszéltek a darabról. Elmon­dották róla, hogy bizonyítéka d francia haladó írók elszánt harcos kiállásának, segíti a mi békeharcunkat, mert meg­mutatja, hogy a becsületes emberek mil~ Hói nyugaton ugyanúgy gondolkoznak a béke döntő kérdéseiről, a népek fel- szabadításúnak ügyéről, mint nálunk vagy a szocializmus többi országában­© Roger Vailland hálásan megköszönte az észrevételeket, majd rámutatott, hogy egyes felszólalók nem vették figyelembe, hogy a darab Dél-Korcában, egy ma még tőkés és félgyarmati országban játszódik, ahol a nemzeti felszabadító harcot a kommunisták vezetik s a harcba bevon­ják a nemzet minden rétegét. Rámuta­tott a még tőkés rabságban élő más or­szágok különleges viszonyaira, amiket volt alkalma megismerni. Több észrevételt helyénvalónak talált. Hálás ezekért és darabját ki lógja egészíteni, hogy Ken­gyel országban — ahol Budapest. Miskolc és Prága után bemutatásra kerül — már ezekkel a kiegészítésekkel adhassák elő. Hangoztatta Vailland elvtárs, hogy' szá­mára külön nagy élmény ez a vita. Fran­ciaországban ma még elképzelhetetlen, hogy egy darabot a szerző a dolgozókkal megvitathasson, már csak azért sem, mert a dolgozók ott nem járhatnak színházba a drága helyárak miatt* Kétezer frank a színházi jegy, amikor cgv szakmunkás havi keresete 30.000. egv segédmunkásé 15-000 frank. Ai ankét után Vailland elvtárs meg­nézte a színházban Miljutyin „Havasi kürt" című operettjének egyik felvoná­sát. Elragadtatással beszélt. utána a darabról, az előadásról, a magyar szín­házi kultúra fejlettségéről és a zsúfolt húz lelkes közönségéről, ami a magyar népi demokrácia hatalmas hdturáJLs eredményeinek bizonyítéka* Ünnepélyesen felavatták a megyei tanács könyvtárát Miskolc egyik legszebb épületében, ji Szabadság-tér 3. számú épületben helyezték el a megyei tanács könyv­tárát, amelyet a megyei körzeti könyvtár és a miskolci városi könyv­tár értékes könyvállományának egye­sítésével létesítettek. A könyvtár állo­mánya — a bárom járási és az ösz- szes községi népkönyvtárnál lévő könyvekkel együtt — meghaladja a töO-OQO kötetet. Az újjáalakított, szé­pen berendezett épület emeleti nagy olvasótermében vasárnap adták át rendeltetésének a könyvtárat Drenkó István, a megyei tanács népművelési osztálya vezetőjének megnyitója után Hozóky István, a miskolci Déryné színház igazgatója nagy .hatással szavalta el Vörösmarty Mihály ,,Gondolatok a könyvtárban* című költeményét. Utána Urbán­usok Mihály elvtárs, a megyei tanács elnökhelyettese, ünnepi beszédében elmondotta, hogyan fejlődött kultúr- forradalmunk során megyei könyv­tárhálózatunk. Borsodban már 279 községben működik népkönyvtár. — Dolgozó tlépünk megszerette és örömmel olvassa a szocialista-rea­lista irodalmat, megszerette a köny­vet, aminek bizonyítéka, hogy pél­dául a tiszaladán.viak kérték; létesít, senek náluk is népkönyvtárat. Ami­kor Széphalom községben felavattuk a 3000-ik népkönyvtárat, a szomszé­dos községek lakói ,is eljöttek, hogy megünnepeljék ezt a jelentős kulin. rális eseményt. Urbancsok elvtárs ismertette ez­után a megyei könyvtárra váró nagy feladatokat, a könyvpropaganda ki- szélesítését. új népkönyvtárak felállí­tását, az üzemi könyvtárakkal való kapcsolatok erősítését. Szőnyi 'László, a könyvtár vezetője hangoztatta, hogy népünk hálás a nagy Szovjetuniónak, pártunknak. hogy eljuthattunk a megyei könyvtár létesítéséhez, amely újabb lendületet ad kultúrforradalmunknak. Végül kiosztották a pénzjutalmakat a inegye legjobb népkönyvtárosai kö­zött. Varga Istvánná Ózd III. kerü­leti, N. Vényei József tiszaladányi, Váradj Margit mezőkeresztesi, Meiz- ner Sarolta mezőkövesdi és Kovács József olaszliszkai népkönyvtárosok részesüllek pénzjutalomban. 5 könyv­táros aktívát: Bugyik Juditot, Kli- mon Erzsébetet, Orbán Máriát, K. Szabó Sándort és Hollandi Erzsébetet könyvvel jutalmaztak. Járási könyvtárat avattak Putnokon Putnokon vasárnap avatták ünne­pélyes keretek között a járási könyv­tárat, amely negyedik ilyen könyvtár megyénkben. A putnoki járási könyv­tárnak 24.000 kötet könyve van. Szá­mos folyóirat, ideológiai és szépiro­dalmi művek egész tömege segíti mű­velődésében ezen tűi a putnoki járás dolgozóit az öt helyiségből álló új járási könyvtárban. Az avatási ünnepélyen Balogh András elvtárs, a járási pártbizottság titkára és Gőz Tstván, a megyei ta­nács népművelési osztályának előadó­ja mondott ünnepi beszédet. Béka Józsefné elvtárs, a járási tanács el­nökhelyettese vette át a könyvtárat a dolgozók nevében. Az ünnepségen fel­szólalt Béres Tibor, az írószövetség tagja is, felhívta a dolgozók figyel­mét, hogy olvassanak, tanuljanak rendszeresen. A könyvtáravatás alkalmából a putnoki és a sajónémetí ifjúság künyvankétot rendezett. Putnokon Gárdonyi Géza ,,Kgri csillagok1’ című regényét, Sajónémetiben Nagy Sán. dór Sztálin-díjas író „Megbékélés” című művét beszélték meg. Gyorslista a nyereménybetétkönyvek október 25-én tartót sorsolásáról Az Országos Takarékpénztár a nyere­mény belét könyvek esedékes negyedévi sorsolását október 25-én tartotta meg Budapesten. A megyénkben váltott nyere­ménybetétkönyvek közül az alábbiakat sorsolták ki 200 százalékos, 100 százalé­kos, illetve 50 százalékos nyereménnyel: 200 százalékot nyertek: Sorozat­Sor­szám: szám : 64 3739 64 3800 64 6103 160 százalékot nyertek: Sorozat­Sor­szám: szám : 64 0283 64 1378 04 3654 04 4643 04 8136 50 százatc kot nyertek: Sorozat­Sor­szám : szám : 64 0132 64 0213 04 04 04 04 04 04 04 04 04 0* 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 01 04 0269 0289 0305 0311 0713 1035 1177 1184 1427 1357 1364 1608 1675 1794 1884 2198 2273 2278 2361 2366 2548 2590 2681 2799 04 04 04 01 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 2919 3139 3579 3601 4163 4217 4221 4292 4301 4372 4534 4741 4924 5047 5358 6007 6031 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 6071 6252 628 L 6294 6307 6413 6436 6488 6681 7041 7101 7221 8023 8061 8161 8274 Fenti gyorslista közvetlenül a húzás után készült, esetleges számhibákért fele­lősséget nem vállalunk. A hivatalos nye­reményjegyzék október 29-tó'l az Országos Takarékpénztár fiókjaiban és a postahiva­taloknál tekinthető meg. R DirniÉ-simház mai műsora Ma este 7 órakor: Havasi kürt. Kalona József bérlet. „India és a népi felszabadító mozgalom“ Balázs F. Sándor „India és e. népi felszabadító mozgalom” című tanul­mányában népszerű, de, gondos fel­dolgozásban ismerteti India leg- újabbkori történetét es rengeteg adat közlésével tárja az olvasó elé az indiai népek mai társadalmi és poli­tikai viszonyait* Részletesen mutatja meg, bogy a Nagy Októberi Szocia’ lista Forradalom példaadása miként jelölt irányt India népeinek, hogy a népek felszabadító mozgalmaiba kap­csolódjék és eljusson a legutóbbi választásokon a demokrácia erőinek sikeréhez. A mindenki számára nél­külözhetetlen, élénk előadásé érde­kes munka most jelent meg az Or­szágos Béketanács külpolitikai füze­teinek sorozatában. Egy mássá mákgubóért két mássa tűsein Képgazdasdgunk szempontjából igen fontos a mákgubó gyűjtése, viert ér­tékes gyógyszer-alapanyag. A kifej­tett mákgubót nem szabad elégetni, de lcár is érte, mert egy mázsa mák­gubó áráért 2 mázsa tüzelőt vásárol­hatunk. Megyénk számos községe megértette td&r a mákgubó gyűjtésé­nek jelentőségét■ Megy aszó SO, Sáros­patak. 20, Putnok 50, Báj 20, Csobai 20, Tiszaladány 22 és Toktaharkány 20 mázsa, mákgubót szedett össze. Dolgozó parasztok, gyűjt séfek a mák­gubót ! PVDLIS JÓZSEF Ml ÚJSÁG BÁNRÉVÉN? A DISZ kuKorcsoport fiataljai Szőke István kultúrfelelős irányításával lelkesen készülnek a II. országos kuli árversenyre. Népi táncokkal szerepelnek. A most folyó próbák arról tanuskodnák. hogy a lánc- csoport nem vall majd szégyent. * Az alapfokú politikai iskolán 40. a kö­zépfokún pedig 20 elvtárs tanul. Az alap. ismereti tanulókörön 14 en vesznek részt. A résztvevők igen nagy érdeklődéssel, szorgalomma] tanulnak Az oktatási mun­kái jól megszervezte Murányi Tibor köz­ségi párttitkár. * A község dolgozó parasztjai már né­hány nappal ezelőtt 100 százalékra befe­jezték az őszi mezőgazdasági munkákat. *■ A bánrévei általános iskola pedagógu­sai és tanulói igen jó munkái végeznek. Legfőbb vágyuk, hogy elnyerjék az élis­kola címet. Jó munkájukat bizonvítia. hogy igen sokan keresik fel tapasztalat­cserére az iskolát. * Bánrévén egymás után rendezik a héke- ldsgyííléseket. Legutóbb a nyugdíjas vas­utasok tartottak békegyíílést. amelyen özvegy Pléh Sándorné miskolci küldött tartót» beszámolót. BALOG ISTVÁN Bánréve. fcSZAKMAGYABOKSZAG A Magvar Dolgozok Honi»» Megyei Rizotiságénnk narulaoia Felelős szerkesztő* Sárközi Andor. Felelős kiadó* narmnti Sándor. Szerkesztőség? Miskolc ^7’6r*»>or)vi u 30 Teiefonszámokr 13.31 r 23-65: 17 37. Kiadóhivatal: •Miskolc. SzAr^nvi o j$n •'«-»•«fán • 28-61 11 Egyszámlaszám: 00.878.054-27. Borsodmegyei Nyomdaipari Vállalat* _ Miskolc. Felelő« rezető: Széniről Tmrénl. ' hírek Ügyeletes gyógyszertárak Állandó éjszakai szolgálat; Miskolc: Szabadság tér 2. sz. MaJinovszkij u. 2. ?z Ujdiósgyőr: Marx Károly u. 38, Hejő- ess na : Csaba vezér u 68. Ma Diósgyőrött a Hegyalja u. 1. szám alatti gyógyszertár tar» éjszakai szolgá. latot. Időjárás Kevés eső, ma még néhány helyen, fő­ként keleten futó eső, gyengülő észak- nyugati. később nyugati szél. Egyes he­lyeken éjszakai ködképződés. A hőmér­séklet alig változik. Várható hőmérsékleti értékek az ország területére: Kedden reg­gel 6—9, délben 14—17 fok között. A vár­ható napi középhőmérséklet október 28 án, kedden 10 C fok felett lesz — Révleányváron bensőséges ünnepség zajlott !e a napokban. A póri szervezel és a tömegszervezetek megvendégelték a mos* besorozott fiatalokat. Az ünnepségen a dolgozók nevében a tanács vb. elnöke üdvözölt* „ bevonulókai. (Iski Bertalan.) — Tiszatarjánban megkezdődött orosz nyelvtanfolyam, amelyen 14 hallgató vesz részt. A tanévnyitót kultúrműsorral egybekötve ünnepélyesen tartották meg, (Demők Erzsébel.) — A hatéves terv keretében Varsó pe­remvárosában. Zseránban új kikötő» épí- lenek a Visztula folyón. Az üj varsói kikö. lő építése során több mint 5 millió köbméter földet mozgatnak meg. A földmunkákat a Szovjetunióból és n Néme» Demokratikus Köztársaságból szállított földgyaluk, föld- kiemelő és markológépek könnyítik meg, — A ..ltudé Právo“ közli, hogy az ostravai Gotiwald-bánya újonnan feltárt aknájában tíz nappal a határidő élő t. megkezdődött a termelés. A bányászok be­csülettel teljesítették a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 35. évfordulója tiszteletére tett vállalásukat. A Gottwald bányá» a Csehszlovák Köztársaság legna gyobb bányaüzemévé fejlesztik. — Ez év tavaszán Észak-Kínában 189 állami gazdaság, több. mint e-zerhétszár termelőszövetkezet. egymillió kölcsönös segélynyújtási brigád, valamint egymillió ötszázezer egyénileg gazdálkodó paraszt részvételével nagyarányú munka versen v indult a mezőgazdasági termelés növelé­séért A verseny eredményeként az idei gyapott^jmés már hetven százalékkal meghaladja a háború előtt; színtér Vasárnapi sporteredmények jy Ökölvívás Vasárnap délelőtt Miskolcon a népkerti sportcsarnokban rendezték meg a Győri Vasas—Miskolci Honvéd ökölvívó mérkő­zést. A két csapat találkozója a vártnál gyengébben sikerült. Mindössze öt suly- csopor.ban mérkőztek meg egymással a tartalékos csapatok. Végeredmény 6:4 volt a Győri Vasas javára. Részletes eredmé­nyek (elől a Győri Vasas versenyzői.): Lőrincz győz Mészáros ellen, Balogh győz Kaposi ellen. Felleg veszt Krettin- ger ellen. Szóka győz Patz ellen. Molnár veszt Fodor ellen. ATLÉTIKA Zuhogó esőben rendezték meg Miskolcon a ..Szabad Ifjúság“ mezei futóversenyt. A mostoha időjárás miatt a vártnál kisebb számban vettek részt- a versenyzők az idény utolsó atlétikai versenyén. Ered­mények : Női számok: 500 m. serdülő: 1. Csiz­madia Miskolci Bástya (Vámos Ilona gimn.) 1:40. 2. Tapasztó M. Bástya (Vá­mos Ilona gimn.) 1:56.1. 3. Kiskovics M. Bástya (Vámos Ilona gimn.) 1:58.6. Csapatversenyben: 1. M. Bástya (Vá­mos Ilona gimn.) 6 ■ponttal. 500 m. ifj: 1. Berentés 1:39.6, 2. Uderszky 1:44.5, 3. Bagánv 1:47.5, vala­mennyi a Miskolci Bástya által patronált Vámos Ilona gimn. növendéke. Csapatversenyben: 1. M. Bástya (Vámos Ilona) 6 poni 2. Borsodi Mélyépítők 15 p. Férfi számok: 500 m. serdülő: 1. Jusz- iku Di. Vasas (koh. technikum) 1:23, 2. Horváth Miskolci Vörös Meteor (Földes gimn.) 1:24.3. 3. Pál Munkaerőtartalék 2. sz. sportköre 1:25.3. Csapatversenyben: 3. Vörös Meteor a) (Földes gimn.) 12 pont. 2. Vörös Meteor b) (Földes gimn.) 31 pont. 3. Palóczi úti ált. iskola 33 pont. 1000 m. ifjúsági: 3. Szklenár Munkaerő­tartalék 101. sz. sportköre 2:59.3, 2 Kis- pál Szikszói Petőfi 3:00.2, 3. Körösi Mis­kolci Vörös Meteor (Földes gimn.) 3:00.5, Csapatversenyben: 1. Miskolci Haladás’ 19 pont. 2. Miskolci Vörös Meteor (Földes gimn.) 22 pont, 3. Munkaerőtaríalék 2. sz. sportköre 33 pont. 3000 m. felnőtt: l. Mészáros Miskolci Haladás" 9:50, 2. Kovács Miskolci Haladás 10:00.4, 3. Kiss Miskolci Haladás 10:22.8. Csapatversenyben: 1. Miskolci Haladás 6 pont. A verseny keretében nyújtotta át a Miskolci VTSB részére Ónodi Béla az OTSB kiküldötte a 30 város postaverse­nyére kiirt dijat. LABDARÚGÁS Diósgyőri Vasas—Bp. Postás 3:2 (2:0) A Diósgyőri Vasas az NB 1. küzdelmei során vasárnap Budapesten igen értékes győzelmet ér» el a Bp. Postás csapatával szemben. Az első negyedórában változatos játék folyik, mindkét kapu többször kerül veszélybe, de a védelmek jól zárnak. Ez­után a diósgyőri csapat döntő fölénybe kerül és Dobó majd Kárpáti góljával már -2:0-ra vezetnek a diósgyőriek. Fordulás után erősen rohamoznak a fő­városi játékosok és a diósgyőri védők csak szabálytalanságok árán tudják őket megakadályozni a góllövésben. Ezért két 11-est is rug a Postás. Az elsőt Tóth ki­védi, de a másodikat Magyar már értéke­síteni tudja 2:1. A gól szárnyakat ad a fővárosi csapatnak és most ők kerekednek felül Baranyi révén ki is egyenlítenek. Az utolsó negyedórában erősítenek a diós­győri fiuk és a 40. percben Dobó védhe- tetlen lövésével megszerzi a győzelmet csapatának. A diósgyőri csapat ezzel a győzelmével jobb gólaránvával elkerült az utolsó helyről. * Az NB II. keleti csoportjában nem volt meglepetés, valamennyi mérkőzésen az esélyesek győztek. A forduló eredményei: Miskolci Honvéd—Hatvani Lók. 4:0 (1:0) A Honvéd csapat lámadósora jobban használta kj helyzeteit, mint ellenfele. A hatvani csapat mezőnyben egyenrangú ellenfele volt a miskolci csapatnak. A gó lókat Tiba 3 és Tóth rúgták. Jó: Sikló*'. Bodzsár. Polcz. Czerva és Tiba. Miskolci Építők—Salg. Vasas 4:2 (3:0) Az első félidőben az Építők támadnak többet, a másodikban a vendégcsapat ke­rül fölénybe. Góllövő: Vékony 2, Földi 2. *11. Csete 2. Jó: Molnár. Budavári. Csorba. Verebes. Ózdi Vasas—Debreceni Dózsa 5:0 (2:0) Az ózdi együttes végig fölényben ját. zott,_ biztosan győzött. Góllövő: Csurgó I. 2, Érsek, Anocskai. Csurgó II. Jó: Ró­zsavölgyi. Wieland. Kálnai I.. Csurgó II. Pereces Bányász—Egri Fáklya 1:0 (1:0) Jóiramú mérkőzés, változatos küzdelem, a bányászcsapat többet támadott. Góllövő: Futó. Jó: Krajnyák, Szín, Uliász. Cseh. Debreceni Lók.—Sajó-szentpéter 3:0 (0:0) A bányászcsapat csak félidőig volt egyenrangú ellenfél. Góllövő: Imre 2, Kaczor. Jó: Holányi, Ungvári. Pintér. NyiregyházJ Építők—Miskolci Lók. 1:1 (0:0) A két vasutas csapat találkozója ki­egyenlített játék után igazságos, döntet­len eredményt hozott. Góllövő: Palicskó. Zemzov. Jók: Siklósi. Oránszky, Zemzov. Debreceni Honvéd—Saujhelyi Petőfi 7:1 (3:1) A Honvéd csapat döntő fölényben Ját­szott. Góllövő: Komlóssy 2, Simonyi, Bors. Nyirkos, Nótás. Fekete, ill. Szend. rei. Jó: Végvári, Szarnák. RÖPLABDA Budapesten játszották a magyar röplab­da bajnokság országos döntő mérkőzését. A vidéket a Miskolci Lokomotív férfi és a Di. Vasas női csapatai képviselték. A Miskolci Lók. a döntő mérkőzések so­rán a Bp. Bástya csapatát győzte le, a többi ellenfelétől vereséget szenvedett. A Di. Vasas női csapata valamennyi mérkő­zésén kikapott. Végül is a két csapat a 6 helyen végzett az országos bajnokság, ban. min» » legjobb vidéki csapat. Nem hivatalos toto nyeremények 12 találatot három pályázó ért el. A ryeremény egyenkini kb. 23.750 forint. 76 pályázó ért el 11 találatot. Ezek egyenkint kb. 937 forint 50 fillért nyer­nek. A 10 találatos szelvények száma 880 da­rab. Ebben a nycró'osztályban kb. 107 fo­rint 75 fillér jut egy-egy nyerő szel­vényre. * A góltotó 9. fordulójában egy darab négy találatos szelvény akadt. A nyere­mény kb. 7365 forint. * A nyerő és ellenőrző szelvények, össze­hasonlítása folyamatban van és ezért * közölt nyeremények csak tájékoztató jel- leiríic.k. A mozik műsorai BÉKE. Október 23—29: Táncosnő. Kezdés: Hétköznap: 6. 1/4 8 óra. Va­sárnap: 3. 1/4 6. fél 8 óra KOSSUTH. Október 28—29: Békés napok. Kezdés; fél 6. 3/4 8. vasárnap: . fél 4 3/4 6. 8 óra. „ Apróhirdeie Gyakorlott gyors- és gépirónőt felveszünk. — Cim a kiadóhivaiaiban. A Vulkán vasöntöde (Kisvárda) felvesz jó ad­minisztratív munkavállaló­kat és műszaki munka­körben alkalmazható tech­nikusokat. Jelentkezni le­het minden nap a válla­lati személyzeti vezetőnél, reggel 8-tól 14-ig. 1239 Azonnali belépésre ke­resünk gyakorlattal ren­delkező gépésztechnikust, kazánkovácsokat, eszter­gályosokat. _ . Jelentkezés Miskolci Építőgépkarban­tartó Vállalat, Vágóhíd u. 1. 1237 Uj gyümölcsizes falá­dák nagyobb tételben is eladók. MÉH Miskolc. Jó zsef Attila u. 15. sz. 1220 2 személyes rekamié, toalettükör. éjjeliszekrény eladó Miskolc, Gábor Áron u. 2/a. 3472 Fehér, mély gyermekko­csi ás hintaszék eladó. Győri kapu 72. félemelet 3491 A Miskolci Kertészeti Vállalat telepén (Szentpé- teri kapu) októberben elő jegyzéseket elfogadunk különböző őszi gyümölcs, lak. főkén» almafélék szállítására. 1232 Nagyon szép kombinált- szekrény eladó. Vörös- hadsereg- utja 58. Eladó női gyapjú téli­kabát és férfi bundabélé ses télikabát Cím a ki- adóhivatalban. Elcserélünk 1 darab 95 százalékos 500xl7-es autó­gumi» hasonló állapotban lévő 525x16-ősért Cím a kiadóhivatalban. K i seb b mér etű Fried länder kályha eladó. Kál­vin u. 8. 3513 Lószőrmatrac. jó álla­potban. zománcozott kály­ha eladó Hunyadi u. 4. sz. emelet. Csépesné. 3504 Süllyesztő? Singer var. rógép eladó. Ruttkay. Abaujszántó. Főutca 69. 3512 s e k Vasárnap a Hidasné­meti vonaton elveszett a mandolinom. Kérem a megtalálót, hogy a man­dolint jutalom ellenében adja le Miskolc, Malin**** szkii u 83. nerge.lvné. 3510 Használt bőrcsizma el­adó. B. Pál Zsigmond. Miskolc. Tass u. 35. Helyettes főkönyvelőnő bútorozott szobát keree azonnalra. Telefon 58-21. Vargán é. 124*a Nagy teherbírású lehe­tőleg gumikerekes lapos kocsikat keresünk sürgős megvételre. Méh vállalat. Miskolc. József Attila u, 15. Telefon 58-21. 1244 Két éjjeliőrt és fizikai munkavállalókat keresünk. Jelentkezés: Miskolc. Bes­senyei u. 3 Mezőker ki- rendeltség. 1245 Gyakorlót! gépkocsiveze- tő> és önálló munka vég­zésére képes útburkölót azonnalra felveszünk. Bor­sodi Vízművek, Miskolc. Vörösmarty u. 12. 1246

Next

/
Oldalképek
Tartalom