Észak-Magyarország, 1952. október (9. évfolyam, 230-256. szám)

1952-10-01 / 230. szám

ESZAKMAGYARORSZÄG r A haza javára, a magad hasznára: jegyezz békekölcsönt! J AZ MDP BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Via. evioiyani 230. szám ^ra 50 fillér Miskolc. 1052 október 1. szerda Testvéri szeretettel köszöntfük a nagy kínai népet mm Ö0LÖ9ZÚ1 SISSY LELKESEDÉSSEL harcolnak újabb győzelmekért A BÉKEKÜLCSÖNJEGYZÉSI VERSENYBEN A köicsönjegyzés tiszteletére 135 százalékra teljesítették tervüket, példamutatóan jegyeznek a lierbolyai Donbász-kombájnok kezelői Herbolya bányatelepen gyökeresen megváltoztatták a szénbányászok munkáját a Szovjetúnióból kapott Dontoász-kotebájnok- Hálatelt szívvel mondanak köszönetét a Szovjetunió segítő támogatásáért a herbolyai bá­nyászok. Szeptemberben 115 százalékos átlagteljesítményt értek el a két Donbász-kombájnnal dolgozó bányászok. Szeptember 27-én 133 százalékos termelési eredménnyel ünnepelték a békekölcsön jegy zés napját. Kocsis István brigádvezető havi keresete át. lagosan 2400 forint. Az elsők között jegyzett békekölcsönt. — Vissza emlékszem azokra az évekre, amikor a bányakapitalisták idején a legnagyobb fizikai erőfeszítéssel ébbérért vágtuk a szenet. Az tíj bányagépekért, szocialista iparunk (Oväbbi nagyarányú fejlesztéséért, erős Néphadseregünkért, békénk megvédéséért 3200 forintot jegyzek — mondotta. Z. Tóth József négy gyermekes családapa szintén a Donbász.kom- bájnnái dolgozik. Havi keresete átlagosan 1400 forint. 1000 forintot jegy­zett és kijelentette: — Gyermekeim boldog jövőjét akarom ezzel is bizto­sítani, az a tervem, hogy egyik fiam bányamérnök legyen. Hazánk déli határain leselkedik- ránk, békés alkotó munkánkat meg akarja zavarni az amerikai zsoldban álló aljas Titó-banda. Becsülettel kell teljesítenünk feldatainkat a széntermelésben, emellett az is köteles­ségünk, hogy békénk megvédésére minél nagyobb összeget jegyezzünk a III. Békekö’osönre — mondotta Mázuk József toborzott munkás, aki alig egy éve dolgozik a herbolyai bányánál. 1400 forintos keresete mellett 1800 forintot jegyzett. Tóth József, szállítómunkás, DISZ-fiatal S00 forint körül keres havonta. — Örömmel és büszkén jegyzek 1000 forintot. a ITT-Békekölcsönre; mert tudom, hogy kölcsönünkből népi államunk tovább gépesíti szénbányá­szatunkat, forintjaimmal én is hozzájárulok ötéves tervünk megvalósítá­sához, a magyar fiatalok még szebb jövőjének építéséhez. Példamutató községeink és termelöesoportjaink korunk történelmének ki­emelkedő ESEMÉNYE játszódott le három évvel ezelőtt: 1049 október 1-én kikiáltották a Kínai Népköztár. saságot. Ez az esemény koronázta meg a kínai demokratikus erők hő­sies és győzelmes felszabadító har. cát, amelyet a kommunisták vezeté­sével a Kuomintang reakció és az angol-amerikai imperializmus egye­sült érői ellen vívtak. A kínai forradalom győzelmét, az tette lehetővé, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom md^zakította a világimperializmus láncát, diadalt aratott a Szovjetúnióban a szocializ­mus, § a Szovjet Hadsereg leverte a bitien fasizmust és a japán imperia­lizmust. A Kínai Népköztársaság megalakulása hatalmas mértékben tovább növelte az imperialistaellenes demokratikus tábor, a béketábor erőit. A világ minden dolgozója örömmel és büszkeséggel szemléli azokat az óriási sikereket, amelyeket a kínai nép, a Kommunista Párt és Mao-Ce- Tunig-elvtárs vezetésével elér a népi demokratikus Kíila építésében. A Kínai Népköztársaság kikiáltása óta eltelt rövid három év alatt igen nagy’ . változások történtek a kínai nép életében. Kína az új élet építésében, a nagv társadalmi és gazdasági átalakítások megvalósításában, az ország iparosi, fásában és mezőgazdaságának fejlesz­tésében önzetlen testvéri segítséget kapott és kap a szovjet néptől­A SZOVJETUNIÓ ÉS A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG közötti kap­csolatokat az őszinte, kölcsönös meg. becsülés szelleme hatja át- Amikor a Kínai Népköztársaság megalakult, a szovjet kormány volt az első, amely elismerte az új Kínát- A Szovjetunió testvéri segítséget nyújtott Kínának nz újjáépítéshez. A két nép együtt­működésének legékesebb bizonyítéka *z 1930 február 14-én megkötött kínai.szovjef barátsági, szövetségi és kölcsönös segélynyújtási szerződés. Ez a szerződés, amelynek alapvető célja, hogy a két nép közösen meg­akadályozza a japán imperializmus újjászületését és megszilárdítsa a Távol-Kelet és az egész világ tartós békéjét, hatalmas gát az agresszió útjában, — a béke és a biztonság szilárd bástyája. Az amerikai imperialisták nyíltan a Kínai Népköztársaság megsemmi. sütésére törekednek. Ez; a célt szol­gálja egyebek között a koreai háború kirobbantása is. Koreát felvonulási terepükké akarják tenni Kína és a Szovjetúnió ellen. Az imperialisták minden eszközzel igyekeznek továbbra is „feszült helyzetet” fenntartani a Távol-Keleten. Megszállva tartják Kín« jogos tulajdonát, Tajvan szige. tét. A nemzetközi egyezmények fel­rúgásával a múlt év szeptemberében aláírták a japán kormánnyal kötött egyoldalú különszerződést. Megkötöt­ték az amerikai.japán „biztonsági egyezményt”. A csatlós japán kor­mány — hogy kiérdemelje ural jó­indulatát — biztosította az Egyesült Államokat, hogy szerződést köt a Kuomintaog.banda Tajvanon meghú­zódó maradványaival. AZ AMERIKAI IMPERIALISTÁK amellett, hogy támadó szerződéseket kötnek, nyíltan is rátámadtak a Kí­nai Népköztársaságra. A hongkongi angol kormányzat — amerikai pa­rancsra — engedélyt adott a Kuo. mintang-bandák maradványainak, hogy Hongkongon keresztül beszivá­rogjanak a kínai Kvantung tartomány területére. A Burmába menekült Kuomintang bandita csapatokat az amerikaiak uszítják, hogy támadják Kína határait. Az imperialisták sza- vazógápezetük felhasználásával to­vábbra is kizárják a Kínai Népköz, társaságot az ENSZ-ből. A Koreában tartózkodó amerikai légierők számos bomba, és baktériumtámadást intéz, tek Észak-ICína területei ellen. Az agresszív imperialista provoká. ciós tervekkel szemben szilárd bás- nyaként áll a szovjet-kínai nép meg­bonthatatlan barátsága. A kínai­szovjet barátsági szövetségi és köb csönös segélynyújtási szerződés meg­hiúsítja az imperialisták és csatló­saik sorozatos provokációs terveit A két nép megbonthatatlan szövet, sédének és barátságának újabb gyü­mölcsei azok az eredmények; «melye­ket a szovjet koro»4ny és a Kínai Népköztársaság kiküldöttei között nemrég lefolyt moszkvai tárgyaláso. kon értek el. A hivatalos közlemény bejelentette, hogy a Szovjetúnió leg­később ez év december 31-ig eilen, szolgáltatás nélkül a Kínai Népköz- társaság kormányára ruházza át a kínai Csang.Csun vasútvonal közös igazgatására vonatkozó minden jogát, a vasútvonalhoz tartozó minden ingó­sággal együtt. A szeptember 15-én megkötött szovjet.kínai egyezmény értelmében meghosszabbítják a port- arthuri haditengerészeti támaszpont közös használatát mindaddig, míg nem kötik meg a Kínai Népköztársa­ság és Japán, valamint a Szovjetúnió és Japán közötti békeszerződést. A Szovjetúnió és a népi Kína közötti viszony a proletárinternacionaiizmus elvi alapjain nyugvó testvéri kapcso­latok ragyogó példája. A SZOVJETUNIÓ ÖNZETLEN SE­GÍTSÉGÉVET/ a kínai nép hatalmas sikereket ért el a Kuomintang ban­diták által lerombolt ipar és közieke. dés helyreállításában, az ipar, a me. zőgazdaság és a kultúrálta élet nagy­arányú fej’esztésében. A Kínai Nép. köztársaság fennállásának bárom esz. tendeje alatt főbb mint. kétszeresére emelte az ipar, s másfélszeresére a mezőgazdaság termelését. Ez idő alatt nyolc-kilencszeresére emelkedett a vas., acél. és gépgyártás és megkét­szereződött a szén és a villamosener­gia termelése. 35 fontos iparcikk termelésében a háború előtti legma­gasabb «színvonalnak átlag 12(1 száza, lé-kát érték el. A munka termelé­kenysége 88 százalékkal eme'kedett. Már , az idén lehetővé vált, hogy a költségvetési kiadások több mint fe­lét gazdasági és kulfúrális építőmön, kára fordítsák. A szocialista jellegű állami szektornak ma már döntő sze­repe van Kína gazdaságában. A ne­hézipar So százaléka, a könnyűipar kb. 40 százaléka, az egész vasúti há. lózni és a hajózás csaknem '60 szá­zaléka az állam tulajdonában van. Az összes betétek, hitelek és kölcsö­nök majdnem 90 százalékát az állami bankok kezelik. A NAGYSZABÁSÚ FÖLDREFORM hatalmas néptömegeket érintett. 428 millió ember lakik azon a területen, ahol a földreformot már végrehaj­tották. Az elmúlt három év alatt Kína több mint 35 százalékkal nö­velte gabonatermelését és ma már külföldre is szállít. A mezőgazdaság mind nagyobb arányokban látja el nyersan; aggal a gyorsan fejlődő ha­zai ipart, mind több iparcikket fo­gyaszt, s biztosítja az ország növekvő élelmiszerszükségletét. Emelkedik a kínai nép anyagi és kultúrál is színvonala. A munkások átlagbére 3 év a1att 60—120 százalék­kal lett magasabb. Több mint kétsze. resre.háromszorosra növekedett a pa­rasztok jövedelme. A múlt év végéig több mint 2 millió 200 ezer munka- nélküli munkás és értelmiségi jutott munkához. Hatalmas méreteket olt a lakásépítkezés. Széles körben beve­zették az állami társadalombiztosí. tást és a szociális ellátást, egyre bő­vül a közegészségügyi hálózat. A Kínai Népköztársaság elmaradt agrárországból élenjáró ipari or­szággá változik. A KÍNAI NÉP GYŐZELMEIT — a Szovjetúnió segítsége mellett — a dicsőséges Kommunista Pártnak kö. szönheti, amelyet Mao-Ce-Tungelvtárs irányít. A Kínai Kommunista Párt. nak, amely a kínai nép előtt feltárta a szocializmus felé vezető utat, s te­vékenységében a mnrxizmus-leniniz- mus elméletére és a nagy Bolsevik Párt tapasztalataira támaszkodik —, Lenin és Sztálin ragyogóan megmu­tatta a kínai forradalom perspektí­váit és hajtóerőit. A sokszázmilliós kínai nép szilárdan tömörül a Kom­munista Párt mögé, hogy szétzúzza minden belső és külső ellenségét és minden nehézséget leküzdve felépítse hatalmas és virágzó országát. A kínai nép lelkesen küzd a béké­ért, követve a béketábor vezeíőerejét, a Szovjetúniót. Kína szilárd és ha. talmas erődítmény lett a béke és de­mokrácia nemzetközi frontján. A kínai forradalom győzelme; a kínai nép által kivívott sikerek soro­zata hatalmas visszhangra talál a gyarmati népeknél, elsősorban Kelet elnyomott népeinél, amelyek a Ttínai Az ózdi járásban lévő Sáta község kommunistái a minisztertanács felhí­vásának megjelenése után megbeszé­lést tartottak. A pártszervezet veze. tősége jól felkészült a jegyzésre. A falu legjobb népnevelői megtárgyal­ták a legújabb népnevelő füzetet. Először a pártvezetőség tagjai és a népnevelők jegyezitek, ezután a ta­nács vezetői és a tanácstagok. Dicső, ségráblát készííeVitk;* ef.b fe lírták nz élenjáró jegyzőket. Kitették azoknak arcképét is, akik a községből maga­sabb iskolába járnak, vagy Néphad­seregünk tisztjei lettek. A népnevelők agitációjuk során elmondották, mit kapott a község az ötéves tervtől s hangoztatták, hogy az elkövetkezendő években még töb­bet fog kapni a község, ehhez azon­ban szükséges, bogy a dolgozó pa­rasztok forintjaikkal is hozzájárulja­nak a tervek megvalósításához. A kommunista példamutatásnak és a jó Kedves diósgyőri elvtársak! Mi, ózdi kohászok, sztahánovis- ták és népnevelők nemes, hazafias versenyt indítottunk a III. Béke- kölcsön sikeréé ft, versenyben küz. dünk termelésünk emeléséért. A versenyben az a jelszavunk: „Töb­bet jegyezni, mint tavaly! Túltel­jesíteni a III. negyedévi tervet!“ örömmel számolunk be nektek arról, hogy harcunk sikerrel jár. A kohászati üzemek kölcsönjegyzé- si versenyében már az első napok­ban az élre kerültünk. A „Kos­suth“ kohót rekordidő alatt, 6 és fél nap alatt átépítettük. Ma, szep­tember 30-án csapol először. Népnevelőink ezekben a napok­ban ötéves tervünk alkotásairól be. szélnek. A Sztálin Vasműről és újjászülető megyénkről, Kazinc­barcikáról, a nálatok épült óriás, kohóról, kettős vágányéi villamos­ról. Ez lelkesít valamennyiünket a köjcsönjegyzéskor hazafias köteles­ségünk teljesítésére. Az ellenség Igyekszik ugyan al­jas módszereivel akadályt gördíte­ni kölcsönjegyzésünk sikere eié. de mi felkészültünk erre, röpgyülése. ken lelepleztük az ellenséges eleme­ket és nézeteket. Ma már gyárunk, ban minden öntudatos, becsületes dolgozó ismeri, kik a mi bará taink, kik a mi ellenségeink. Tud­juk azt is, hogy a képzetlenebb eseményekben lelkesítő példát látnak arra, miként kell küzdeniük felszaba­dulásukért az imperialista rabság alól. A KÍNAI KOMMUNISTA TÁRT maradt el az eredménye, — a község valamennyi dolgozó parasztja jegy­zett békekölcsönt. Mezőkövesd dolgozó parasztjai közül elsőnek a „Kossuth" tszcs tagjai értették meg, hogy a békekol- csönjegyzés nem áldozatvállalás, ha- nem csak parányi törlesztése annak, amit a „matyó főváros” a dolgozók államától már kapott. A „Kossuth" tsz tagjai valamennyiéi! jegyeztek békekölcsönt. Jegyzési átlaguk 230 forint. A jegyzés befejezése után a csoport tagjai is bekapcsolódtak a községi felvilágosító munkába, hogy jó agitációvai nagy mértékben meg­javítsak Mezőkövesd eddigi kölcsöD- jegyzési eredményeit. A tiszapalkonyai „Szőke Tisza” III. típusú termelőszövetkezetben a mi* nisztertanács felhívásának megjele­nése után csoport gyűlést tartottak. A termelőszövetkezet a második béke­kölcsönjegyzésnél 200 forintos átlagot ért el. A jegyzett összeg elenyészően csekély volt abboz a több mint 100 dolgozókat a jobboldali szociálde­mokraták igyekeznek befolyásuk alá keríteni. Felvilágosítjuk őket, kinyitjuk szemüket, megmutatjuk, hogy ime, ilyenkor tűnik ki, ki mennyire szereti hazáját, kinek mennyit ér a béke. Jó helyi érvekkel is agitálnak népnevelőink, szívós következetes politikai munkát végeznek. Nem sietünk, mert jó munkát akarunk végezni. Ez a mi eredményünk „titka.“ Ezért haladunk az élen a jegyzésben, ezért szavaz napról- napra több dolgozó Uölcsönjegv- zésével is az ötéves terv, a béke mellett. Az újságban olvastuk, hogy ná. latoi; még hibák vannak, akadozik ez a verseny. Régi nemes verseny­társak vagyaink. Sokszor megelőz­tetek. Most is úgy készültünk, hogy harcos versenyben küzdünk majd egymással a jegyzésben az elsőségért. Úgy látszik azonban, hogy a régi nagy versenytársunk. Diósgyőr, most nem az a harcos­társ, mint máskor. Miért van ez? Diósg.vőri elvtársak, sztahanovis­ták, népnevelők! Jegyzési páros- versenyre hívunk titeket, Élesszük fel újból a versenyt. Harcoljatok keményrebben a III. Békekölcsön jegyzés sikeréért. Zúzzátok szét az ellenség minden megmozdulását, a marxista-leninista elmélet gránit- oszlopára támaszkodva a felemelke­dés biztos útján vezeti a hatalmas országot. A világ népei, — köztük a magyar nép —, forró szeretettel üd­ezer forinthoz képest, amit csak egy év alatt kaptak. Balogh Ferenc kom­munista példamutatással elsőnek jegyzett C00 forintot. Engel József lóápoló 500 forintot írt. Balogh Sán­dor tavaly -00 forintot jegyzett, most 500 forintot adott kölcsön a nép ál­lamának. Büszkén jelentették: a tsz mindéi* dolgozója jegyzett, még hozzá 533 fo. rint.os átlaggal. Borsodi asszonyok a Tervért, a békéért Borsod megye asszonyai és leányai leb késén járulnak hozzá kölcsönadott forint- jóikkal is virágzó hazánk további er6sí“ téséhez. Az üzemek, falvak dolgozó asz;* szonyai mellett a háziasszonyok is öt óm- mel segítik elő a békekölcsön sikerét• Az üzemi dolgozók közül példarnuttf tóan jegyzett Vozik Jánosné, az ózdi gyár villamosüzemének dolgozója, a fa 800 forintos keresetére 1000 forintot jegyzett. Ő és a többi sokezer öntudatod dolgozó nö a maga példáján tapasztalja, hogyan vált valósággá a nők egyenjogú“ sága, hogyan biztosítja gyermekeik szó* mára az állam a bölcsődéket és a rmi*- közi otthonokat, a tanulást. A parasztasszonyok szintén jegyzésük­kel köszönik meg megváltozott, boldogra fordult életüket. Megy aszón Nagy Són* ulorné termelőszövetkezeti csoport tag 500. Alsódobszán Molnár Jánosné 400, Fel söre gmecen Makszini Petemé 500 f*r rintőt jegyzett. Sike Jánosné, a sajóvárkonyi termeld* szövetkezeti csoport dolgozója szintén tszcs-tag férjével együtt 1400 forintot adott kölcsön a dolgozók államának. Amióta a termelőszövetkezeti csoportban dolgoznak, mind gondtalanabbá vált éle“ lük- Ezidén kettejüknek 400 munkáégy' sége van. eddig már 17 mázsa gabona- előleget, kaptak• Büszkék arra. hogy fiúi' az egyik gépállomás igazgatója. Borsodnádasdon az MNDSZ aktívák f#!vi’ápvsíté zr" inkája nyomán Q400 forint békekölcsönt jegyeztek háziasszonyok• A perecest, farka.tlyiiki, sajószentpéteri bányász asszonyok közül sokan 200—500 forintos jegyzéssel járultak hozzá bék*" tervünk létesítményeinek mielőbbi meg* valósításához­Borsodban több mint 4500 MNDSZ aktíva kapcsolódott be a jegyzés gyűjtés népnevelő munkájába. Özdon 300, Sátor­aljaújhelyen, Sárospatakon. Szerencsen, Böcsön 60—60. Szomolyán 70, Perecesen, Szentistvánon és Alsózsolcán 40 MNDSZ aktíva dolgozik a jegyzés sikeréért. KAMMEL LAJOSNK MNDSZ megyei titkár fojtsátok el csirájában, mesterbe, déseit, hogy a továbbiakban ne gá­tolja munkátokat. Mi, ózdiak, azt kívánjuk, bogy érjetek utói, előzzetek meg bennün­ket a nemes versenyben. Kövesse- tek el mindent, hogy ti legyetek az elsők, hogy jelenthessétek Rákosi elvtársnak: példásan teljesítettétek valamennyien hazafias kötelessége­teket. Büszkék akarunk lenni ar­ra. hogy Borsodban és az egész or­szágban. a mi két nagy kohászati üzemünk mutat példát. Mi, persze, azon leszünk, hogy jelenlegi elsősé­günket. egykönnyen el ne liódítsA- tok. Diósgyőri kohászok, sztahanovis­ták és népnevelők! Lelkesítsétek még jobban dolgozó társaitokat, hogy megértse minden dolgozó: a köicsönjegyzés a legiobb befektess. Amikor azt kérdezik tőletek tár­saitok: mennyit jegyezzenek. így válaszol iátok: amennyit szivetek * « értelmetek diktál, amennyit a sza­bad, alkotó béke ér nektek, amony- nyire hazátokat szeretitek. Előre hát. ki lesz az első, fizd vagy Diósgvőr a nemes verseny­ben. a IFT. Békekölcsön-jegyzésben! Az ózdi sztahanovisták nevében: vözlik a testvéri kínai népet a Kínai Népköztárso"'s’ fennállásának 3. év­fordulóján. IIj, még nagyobb sikere, két kívánunk liős kínai testvéreink­nek! felvilágosító tevékenységnek nem is LEVÉL ÓZDRÓL DIÓSGYŐR DOLGOZÓIHOZ: Annyi békekölcsönt jegyezzetek, amennyire hazátokat szeretitek, amennyit a szabad, alkotó béke ér nektek SUSZTER SÁNDOR Az ózsH népnevelők nevében: BAKÓ ISTVÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom