Észak-Magyarország, 1952. március (9. évfolyam, 51-76. szám)

1952-03-01 / 51. szám

A járási pártfunkcionáriusok országos értekezlete Hazánk járást pártfunkeionáriusai ma és holnap országos értekezletet tartanak Budapesten. Pártünk ennek az értekezletnek összehívásával újabb hatalmas értékű segítséget nyújt a járási pártbizottságok, az egységes fa­lusi pártbizottságok, a falusi párt- tervezet ok munkájának további javí­tásához. PÁRtUNK II. KONGRESSZUSÁ­NAK határozata többek között ki­mondotta: „Meg kell erősíteni a párt­szervezeteket és meg kell javítani a fiörtmunlcát mindenütt, de elsősorban és döntően falun. Erős falusi párt­szervezetek, erős falusi pártvezetőség, egységes falusi pártbizottság, erős, jel működő járási bizottság szükséges tikhoz, hogy a mezőgazdaság szocialista t.tszcrvezésének nagy feladatát meg­oldhassuk-“ A Pártkongresszus határozatának megfelelően megyénk járási páribi- rottságai, falusi pártvezetőségei Álla­tában sokat javítottak munkájukon és ennek nyomán komoly eredményeket értünk el a mezőgazdaság szocialista Átszervezése terén­A járási pártbizottságok jelentősé­pét elsősorban az szabja meg, hogy ezek azok a pártszervek, amelyek a párt és a kormány határozatainak végrehajtására közvetlenül mozgósít­ják a párt alapszervezeteit, a felada­tok megoldására irányítják a tömeg- szervezetek figyelmét, összhangba hoz­nák és ellenőrzik az államapparátus járási szerveinek munkáját, figyeiern- bevéve a megyei bizottság által meg­adott szempontokat és a terület sajá­tos viszonyait. A járási bizottságok kapcsolják össze a dolgozó tömegeket az egységes falusi pártbizottságokon, alapszervezeteken keresztül a felsőül) pártvezetéssel. JÁRÁSI BIZOTTSÁGAINKNAK igen sokféle feladatot kell megoldá­saink. Ezek a feladatok úgy válnak egyre sokrétűbbekké, ahogyan hnia­cin nk előre a szocializmus építésének Tátján. A járási bizottságok közvetlen Irányításával folyik a harp a termelé­kenység növeléséért, a mezőgazdaság szocialista átszervezéséért- Az egyre fokozottabban éleződő osztályharcban nekik, s az egységes falusi pártbizott­ságoknak kell közvetlenül Irányita- nlok a pártszervezetek munkáját, elő­segíteniük fejlődésüket, hogy egyre magasabb színvonalú politikai tevé­kenységet fejtsenek ki, egyre erőseb­bek legyenek. Ezeket a nagy feladatokat csak a marxista-leninista elmélettel felvérte­zett, tennivalóikat tisztán látó, he­lyes munkamódszerrel dolgozó járási és egységes falusi pártbizottságok tud­ják jól megoldani. Mindehhez komoly értékű segítséget kaptak a megyei pártbizottságtól, amely több járási pártbizottság és falusi függetlenített párttitkár munkáját vizsgálta meg és értékelte úgy, hogy az útmutatások­ból gazdag tapasztalatokat szűrhettek le járási, falusi pártfunkcionáriu­saink. JÁRÁSI BIZOTTSÁGAINK egyre inkább felismerik munkájuk nagy je­lentőségét, s egyre nagyobb odaadás­sal dolgoznak. Megyénk járási bizott­ságai közül példát mutat több terüle­ten a sátoraljaújhelyi és a mezőcsá‘1 E két járási bizottság tevékenysége kpllektív munkán alapszik s a fel­adatok jó megoldásához széleskörű aktíva-hálózatot épített ki. A sátor­aljaújhelyi járási bizottság döntően a 'ag- és tagjelöltfelvételi és a politikai nevelő munka terén, a mezőcsáti já­rást bizottság a mezőgazdaság szo­cialista átszervezése terén ért el ko­moly eredményeket- A mezőcsáti já­rásban már 75 százalékban megoldot­ták a mezőgazdaság szocialista átszer­vezését- Ez az eredmény elsősorban a kommunisták példamutatásának kö­szönhető- A mezőcsáti járás kommu­nista dolgozó parasztjainak 85 száza­léka lépett eddig a nagyüzemi közös gazdálkodás útjára. A sátoraljaújhelyi, a mezőcsáti s az utóbbi időben több más járási bizott­ságunk is komoly gondot fordít a fa­lusi pártszerveretek megerősítésére. A járási bizottságok titkárai, munka­társai huzamosabb időt töltenek egy- egv községben, tszcs-ben, hogy köz­vetlenül, a . gyakorlatban minél hatha­tósabb módszerbeli segítséget nyújtsa­nak az illető pártszervezeteknek. EZT A HATHATÓS SEGÍTSÉGET mindinkább meg is követelik a falusi pártvezetők. A titkári és egyéb párt- értekezleteken értékes javaslatokat tesznek, megkezdődött a pártvezetési legjobb munkamódszerek, tapasztala­tok kicserélése, s hogy mindjobb mun­kát végezzenek, fokozott szorgalom­mal tanulnak. Számos olyan párttit­kárunk van már — mint a füzérrad- ványi, pusztafalui, széphalmi párt- szervezet titkára —, akik minden hé­ten rendszeresen tanulófélnapot tar­tanak. Vannak gyengébben dolgozó járási pártbizottságaink és ennek következ­ményei érthető módon meg is mutat­koznak az illető járások csaknem min­den téren való lemaradásában. Ennek egyik fő oka, hogy egészségtelenül nagy volt a járási bizottsági tagok fluktuációja. Ennek legkirívóbb pél­dája a putnoki járás, ahol a felszaba­dulás óta nem kevesebb, mint 14 já­rási titkár váltotta egymást. Ez a fluktuáció megkönnyítette az ellenség aknamunkáját. A putnoki járási bi­zottság hosszú időn keresztül teljesen elszigetelte magát a dolgozó parasz­toktól. nem törődött n mezőgazdaság szocialista átszervezésével, s helytelen magatartásával távoltartotta a dolgo­zó parasztokat, attól, hogy felvételü­ket kérjék a pártba. Ebben a kifejezet­ten mezőgazdasági jellegű járásban a párttagságnak mindössze 17 százaléka dolgozó kis- és középparaszt, s csak 1.1 százaléka középparaszt. Komoly hiba az is, hogy még min­dig gyakori -egyes járási bizottságok­nál — mint például a szerencsinél, az abaújszántóinál —, hogy az „elvi- politikai irányítás helyett“ községről- községre való szaladgálással próbál­ják megoldani a feladatokat. A PARTSZERVEZETEK IRÁNYÍ­TÁSÁBAN, a párt- és kormányhatá­rozatok végrehajtásának ellenőrzésé­ben nagyjelentőségű munkát végeznek a függetlenített párttitkárokkal az élen az egységes falusi pártbizottsá­gok. Ezek működésük kezdetén nem töltötték be teljes mértékben felada­tukat, nem irányítottak és ellenőriz­tek, hanem a hozzájuk tartozó alap­szervezetekben közvetlen az alapszer­vezeti titkárok munkáját végezték. Hibájukat felismerték s ma már rne- gyeszerte jobb munkát végeznek. A járási bizottságok megerősítése, a falusi pártmunka megjavítása terén még nem tettünk meg mindent, még igen sok hiányosság van, s hogy eze­ket minél hamarább felszámoljuk, ahhoz szükséges, hogy járási, falusi pártfunkcionáriusaink minél alapo­sabban tanulmányozzák újból és újból Pártunk II. Kongresszusa tanácskozá­sának anyagát, a Kongresszus hatá­rozatát, amely hosszú időre megszab­ta feladatainkat, A MA KEZDŐDŐ ORSZÁGOS ÉR­TEKEZLET nagy segítséget nyújt já­rási, falusi pártfunkcionáriusaink további munkájához, folytatása annak a sokoldalú útmutatásnak, támoga­tásnak, amelyet Pártunk Központi Vezetősége, Rákosi elvtárs eddig is nyújtott számukra. K. M. A magyar filmművészeti küldöttség találkozója a szovjet filmművészekkel Moszkva (TASZSZ) Február 28-án a moszkvai film-házá­ban találkoztak a szovjet film művé­szei a magyar filmművészküldöltség tagjaival. A vendégeket Arsa Ovaneszova nemzetközi béke-díjas, ,^4 világ ifjú- oíga” című film rendezője, valamint Vera Sztrojeva érdemes művész és Borisz An- drejev ismert filmszínész üdvözölte. A magyar filmművész küldöttség nevé­ben Erdei Sándor népművelési miniszter­helyettes, a küldöttség vezetője üdvözölte a szovjet filmművészeket. Az est keretében bemutatták a „Déri­nél' c. filmet. A Szovjetunió békepolitikája az egész haladó emberiség vágyait fejezi Békenagygyűlés a budapesti sportcsarnokban Az Országos Béketanács és a Ma­gyar-Szovjet Társaság pénteken dél­után békenagygyűlést hívott össze a budapesti sportcsarnokban. Hatalmas taps közben foglalta el helyét az elnökség, majd a békenagy­gyűlést az Országos Béketanács nevé­ben Andics Erzsébet nyitotta meg, majd Rusznyák István emelkedett szólásra. Rusznyák István beszéde — Amikor mi a gyűlést összehívtuk — mondotta többek között —, mar hallottunk róla, -hogy az imperialisták és lakájaik egy újabb szörnyű me­rényletre készülnek és a mai újságok­ból értesülhettünk arról, hogy Be­loiannisz és társai ellen az ügyész halálos ítéletet Indítványozott. Azok­nak a görög hazafiaknak és békehar­cosoknak kivégzését indítványozta, akiknek egyetlen bűne az, hogy szeretik hazájukat és meg akarják aka­dályozni egy újabb szörnyű há­ború kitörését. — A monarchofasiszta gyilkosok ezeknek a hazafiaknak a meggyilkolá­sával akarják megmutatni lakájt szol­gálatkészségüket Eisenhower tábor­noknak, aki a közeli napokban A*hín- be érkezik. A magyar dolgozók ezen újabb merénylet hírére mint egyemher fejezték ki mélységes felháborodásu­kat. Huszonnégy óta alatt több mint egymillió dolgozó tiltakozott népgyű­léseken, üzemekben, termelőszövetke­zetekben, iskolákban és az egyeteme­ken szóval és aláírással a gyalázatos szándék ellen. Huszonnégy óra alatt több mint háromezer tiltakozó sür­göny érkezett a békefan ácshoz. Ezután a kínai utazása alatt szer­zett benyomásairól beszélt, majd hangsúlyozta: — A mi kis országunkban és a töb­bi népi demokráciákban ugyanannak az útnak elején állunk, amelyre a nagy Szovjetunió már 1917-ben rálé­pett és most már a 475 milliós Kína is velünk együtt építi az emberiség kizsákmányolástól mentes, boldog jö­vőjét. Éppen ezért van igen nagy jelen­tősége annak, hogy az Imperia­listák maroknyi háborúra uszító csoportjával szemben egyre szo­rosabbra fűzzük azokat a baráti kötelékeket, amelyek a béketá­bor nagy családjában egyesíte­nek. Ez az egység le fogja győzni a nábo- rús uszííókat, akiknek számára az emberek millióinak pusztulása üzleti érdek. Ezeknek a hóhéroknak borzal­mas ábrázatát leplezték le a legutób­bi hírek, amelyek a koreai baktérium háborúról szólnak. Ezeknek a hóhé­roknak parancsára ítélték halálra a minap az elnyomás ellen felkelt bős barcelonai munkásság sztrájkjának vezetőit és ezeknek a hóhéroknak uta­sítására akarják halálra Ítélni a gö­rög nép legjobb fiait, Beloianniszt és társait- Ezek a hóhérok adnak újra fegyvert gyilkos SS-legények, japán tömeggyilkosok kezébe, ezek akarják újra feldúlni hazánkat, gyárainkat, laboratóriumainkat, lebombázni kór­házainkat és megsemmisíteni min­denütt azt a társadalmi rendet, amely végre szabaddá és függetlenné tette az embereket. — Ez a banditák igazi arca! Ezért fog össze az egész világ valamennyi békeszeretö embere, hogy ez a „vérért arany“ szemlélet ne győzhessen. En­nek a hatalmas, szervezett világmoz- galomnak vezetője a Szovjetunió, amelynek szeretett küldötteit ma itt üdvözölhetjük körünkben. Ennek a biztos győzelmet igéró küzdelemnek vezérlő csillaga mindnyájunk szeretett Sztálinja, akinek neve már száz és száz­milliók szívében egybefonódott azzal a szóval, hogy „béke“! A Szovjetunió világraszóló győzel­me és a vljágbéketábor páratlan ki- szélesedése eredményeként ma olyan lehetőség áll az emberiség előtt, amely még soha a történelem folyamán nem létezett: ma már meg van a lehető­sége annak, hogy megőrizzük a vilá| békéjét, hogy végkép és örökre meg­szüntessük a háborúk veszélyét. Ezután K. I. Szkriabin, Sztálin-díjas akadémikus szólalt fel. — A szovjet kultúrdelegáció, vala­mint a szovjet tudósok nevében for­rón üdvözlöm a budapesti békenagy­gyűlést és az egész dolgozó magyar népet, amely a szocializmus alapjai­nak sikeres építésével hozzájárul a világbéke megszilárdításához. Hangsúlyozta, hogy a Szovjetunió éberen őrködik a béke felett, külpoli­tikája a tartós békére törekvő egész haladó emberiség vágyat fejezi ki és a szovjet nép az agresszív há­borút az emberiség ellen elkö­vethető legsúlyosabb bűnnek tartja. — A béke és a szovjet rendszer egy. mástól elválaszthatatlan fogalmak. — Kommunista építkezésünk hatalmas lendülete a háborút befejező évek­ben, ugyanakkor, amikor a háború és a reakció tábora lázasan készülődik az újabb háborúra, ékesszólóan bizo­nyítja a Szovjetunió bel- és külpoli­tikájának békés voltát, a szovjet em­berek törhetetlen akaratát a béke megőrzésére és megszilárdítására,. s a népekkel való békés együttműködésre. — Sikerrel folynak a Szovjetunió­ban a kommunizmus nagy építkezései, a Volgán, Donon, Dnyeperen és Amit Darján. Ebben az évben megnyitják a Volga-Don csatornát, amely hazánk európai részének összes tengereit egy­séges vízi közlekedési rendszerré kap­csolja össze — A szovjet népnek minden lé­pése, amellyel közelebb jut a kommunizmus sztálini építkezé­seinek megvalósításához, súlyos csapás a háborús uszítók gyűlöl­ködő propagandájára, akik azt próbálják bizonyítani, hogy a föld nem képes összes lakóit éle­lemmel ellátni, s ezért az emberiség csak úgy tud megmenekülni, ha há­K. I. Szkriabin beszéde csökkenti népességének ború útján számát. — A szovjet tudomány nem szavakkal, hanem tettekkel mutatja meg az impe­rialisták e sötét embeievő filozófiájának egész tarthatatlanságát. A szovjet tudomány hűséges segítő­társa és erős fegyvere a szovjet népnek, hatalmas alkotó munkájának megvalósí­tásában. A nép szolgákra a szovjet tudo­mány egyik legfontosabb jellemvonása, erőinek hatalmas forrása. A szovjet tudomány átadja a népnek a kommunizmus építésé­hez szükséges összes eredmé­nyeit és vívmányait. Ezért értékeli olyan nagyra a szovjet nép tudósainak eredményeit, ezért van az, hogy a tudományban elért kimagasló eredmények jutalmazására kiadó t Sztá* lin-díjak odaítélése évről-évre az égést nép ünnepét jelentik. A béke híveinek II. világkongresszus* kiemeltre, hogy a népek közötti kulturá­lis kapcsolatok megszilárdítása meg­teremti a kölcsönös megéri és és bizalom feltételeit a közö« békeharcban. A szov­jet tudósok tevékenyen résztvesznek S haladás és nemes feladat megvalósításá­ban s e munkájukban lelkesen támogat* iák őket a népi demokratikus országok tudósai és az egész világ legkiválóbb ha­ladó tudósai, mindazok, akik számára drága az emberiség boldogságának ügye, — Először fordul elő az emberi­ség történetében, hogy a hábo­rús uszítók erőivel szemben ott állnak egy hatalmas szervezett békefront erői, élükön a szovjet néppel, a kommunizmus építői­vel. A szovjet emberek, akiket hatalmas szocialista hazájuk iránti szeretet tölt el, az egész élenjáró emberiség előtt nem­zetközi kötelességük tudatában a munka, a kommunizmus építése terén araiéit új győzelmekkel szilárdítják meg a béka ügyét. A szovjet tudósok és a szovjet kultúra többi művelői a marxizmus—• leninizmus nagy eszméitől lelkesítve, Lenin és Sztálin pártjának vezetésével az egész szovjet néppel együtthaladnak egyre újabb győzelmek felé a bekeharö frontján és a kommunizmus építésében* Szkrjabin akadémikus beszédét több-1 szőr szakította félbe a viharos, lelke* taps, s beszéde után szűnni nem akaró fergeteges lelkesedéssel ünnepelték a nagygyűlés részvevői a világ dolgozóirok nagy vezérét. Sztálint és a magyar nép szeretett tanítómesteré*, Rákosi Mátyást. Ezután újabb viharos tapstól köszöntve Anna Seghers lépett az emelvényre. Anna Seghers beszéde Beszédét Sztálin szavaival kezdte: „A béke fennmarad és tartós lesz, ha a né­pek kezükbe veszik a béke megőrzésének ügyét!" — majd így folytatta: — Az, hogy háború lesz, vagy béke, jelentős mértékben függ attól a válasz­tól. amelyet az egész német nép ad erre a kérdésre. Függ attól, hogy sikerül-e a német nép legjobbjainak: a békehar­cosoknak széítéphiök a hazugságok háló­ját és függ attól, hogy végre kezükbe veszik-e a béke ügyéit. A továbbiakban emlékeztetett arra, hogy Adenauer Párizsban nyélbeütötte a há­borús keretszerződést. Az egyenjogúságról szóló bonni locso­gás lényege, mint kiderül az, hogy a né­meteknek a többi zsoldossal együtt joguk van a harctereken az első sorokban el­pusztulni. Ami Németország egységét illeti, Adenauer maga mondta: „Egység újrafelfegyverzéssel”. De Adenauer gaz­da nélkül végezte számítását. A német nép levonta a tanulsá­got a második világháborúból, amelyért őt terheli a felelősség. Ebben az évszázadban kélszer képezték ki a német ifjúságot arra, hogy rettene­tes szenvedést okozzon magának és más népeknek. Rá tudják-e venni vájjon most arra, hogy zsoldosként lőjjön saját test­vérére? Ami ma Nyugailn ImetországbuZ történik, azt mutatja, hogy a német nejt kezd tudatára ébredni annak: milycst hatalmas felelősség hárul rá. Figyelme*-1 tető sztrájkok hulláma söpört végig a« ipari városokon. A munkások néhány percre abbahagyják a munkát és »«« mondják: Résen állnak, hogy a kormány ne hajthassa végre a felfegyver­zést, amellyel a nép szembeszáll. A kikötőmunkások megtagadják s hadianyagok kirakását, a nihrvidéki é* wesztfáliai bányászok pedig nem hajlan­dók túlórázni a felfegyverzésért. — Az erős és hősi hangok ugyanúgy, mint a halk és félénk megnyilatkozások, sőt még a néma követelések is, legyőz­hetetlen erőt jelentenek a népek béke­harcában Anna Seghers lelkes tapssal fogadott beszéde után a budapesti DISZ-fiatalok és úttörők küldöt’.sége vonult virágcsok­rokkal az emelvényre. Budapest dolgozó és tanuló ifiúsága nevében Horváth Béla, a Hütőgépjavító Vállalat ifjúmunkása üdvözölte a békenagvirvűlés részvevőit-, majd V. P. Kucser, Sz álin-díjas szén-1 kombáinkezelő lépett a mikrofonhoz. V. P. Kucser beszéde Kucser elvtárs a Donyec-medence ifjú­munkásainak forró üdvözletét tolmá­csolta. — A szovjet nép — mondotta — egy­em bérként törekszik a békére. A béke azért szükséges népünknek, hogy meg­valósíthassa a természet átalakításának nagyszerű terveit és országunkban fel­építhesse a kommunista társadalmat. A szovjet emberek tudják, ha odaadóan dolgoznak a természet­átalakító terv megvalósításán, a vízierőművek és csatornák építé­sén, ezzel a munkájukkal a béke ügyét szolgálják. Afc szovjet bányászok úgy járulnak hozzá a béke ügyéhez, hogy lelkesen har­colnak a széntermelés fokozásáért. A továbbiakban arról beszélt, hogy a szovjet kormány szüntelenül gondosko­dik a bányászokról. Kiemelte, hogy a technika elsaiáításáért és a szénkiter* melés fokozásáért folyó verseny első so­raiban halad a bányászifjúság, amely jól L'»:nr, a \ ki OTTr\ nfclWIAN vl múzeum fcs~ri Viii. ev oiyuin 51. s'/atn rs* .->0 tiller MisKoíí*. i»52 iu«rc»us l. Sionitiat

Next

/
Oldalképek
Tartalom